Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

142. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2018. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Nyelv és stílus

Tolcsvai Nagy Gábor: A személyjelölés poétikája. Egy kutatás bevezető tanulmányai

Pethő József: A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében

Tolcsvai Nagy Gábor: Személyjelölés a személytelenítő lírában. Pilinszky költészetének egy poétikai jellemzőjéről

Domonkosi Ágnes: A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében

Tátrai Szilárd: Hárman egy ladikban. Kontextualizáció, perspektiválás és személyjelölés a dalszövegekben

Simon Gábor: A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben

Nép és nyelv

Balázs Géza: Állatalakú emberek és beszélő állatok. Zoomorfizmus, antropomorfizmus

A nyelvtudomány műhelyéből

Kruzslicz Tamás: Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán – a magyar mint idegen nyelv nézőpontjából

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: A csukák neveinek történeti-etimológiai vizsgálata

Szemle

Bősze Péter: Magyar orvosi nyelv. Helyesírási útmutató (Ismerteti: Keszler Borbála)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap,
az Anyanyelvápolók Szövetsége
és a Magyar Nyelvőr Alapítvány.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap

 

  Anyanyelvápolók Szövetsége   Magyar Nyelvőr Alapítvány
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza