Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

133. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2009. július-szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: A nyelvészeti strukturalizmus és kognitívizmus tézisei és alapelvei

Kemény Gábor: Az analitikus kifejezésmód érvényesülése újabb nyelvhasználatunkban

Nyelv és stílus

Heltainé Nagy Erzsébet: A népi konceptualizáció mint jelentésképző érték és stílusalkotó tényező Sinka István költészetében

A nyelvtudomány műhelyéből

Pete István: A fokozás mibenlétérol

Szép Beáta: Adalékok a magyar jogi szaknyelv kialakulásának történetéhez

Szemle

Fercsik Erzsébet-Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája (Ismerteti: Balogh Judit)

Péter Mihály: Orosz verstan (Bevezető kurzus). (Ismerteti: Cs. Jónás Erzsébet)

Szikszainé Nagy Irma (szerk. és a bev. írta): A Nyugat stiláris sokszínűsége (Ismerteti: Nagy L. János)

Ágoston Mihály: Följegyzések és gondolatok a magyar írásmódról. Laczkó Krisztina-Mártonfi Attila: Helyesírás

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza