Következő cikk
Előző cikk
Tartalomjegyzék
Nyitólap
Keresés
Vissza

Lexikális jelentés, aktuális jelentés.
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV.
Szerkesztette és lektorálta Gecső Tamás.
Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2000. 293 lap.

Az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke immár hagyományt teremtett azzal, hogy konferencia-előadásainak köteteit megjelenteti. Az 1999. okt. 25–26-án rendezett Lexikális jelentés, aktuális jelentés című konferenciát a szervezők Zsilka János egyetemi tanár emlékének szentelték, aki sok éven át volt a tanszék vezetője, és munkásságával, szellemi kisugárzásával nem kis mértékben meghatározta kollégái, tanítványai érdeklődési körét, tudományos munkásságát is.

Az előadások a következő főbb témakörökbe csoportosíthatók:

1. A lexikális jelentés és az aktuális jelentés a lexikográfiában. Kiss Gábor a magyar ad és a George Orwell „1984” című regényében előforduló angol give igék előfordulásait elemzi kétnyelvű szótárak adataival összevetve. Ruzsiczky Éva a szótárírók azon dilemmáiról szól, amelyek egy-egy új szótár írásakor vagy szótárak bővített változatának kiadásakor felmerülnek: Mi kerüljön a szótárakba? Dési Edit az orosz lexikográfiában érdekességnek számító két új szótár ismertetésével mutatja be az aktuális jelentés és a lexikális jelentés kapcsolatát. Érdekes és szakmailag is kiemelkedő színvonalú előadások voltak ebben a témakörben még Alberti Gábor Aktuális és lexikális jelentések leírása „életfogytiglani” DRS-ben, Bibok Károly A lexikai és az aktuális jelentés kapcsolata a kétszintű konceptuális szemantikában és a generatív lexikonelméletében, valamint Váradi Tamás Szótár, korpusz – magyar nemzeti szövegtár című előadása.

2. A jelentésváltozások mértékével, a kontextuális és pragmatikai jelentéssel foglalkoztak a következő előadások: Deme László Jelentésváltozatok vagy alaki csonkulatok?, Horváth Katalin Lexikális jelentés – kontextuális jelentés – jelentésváltozás, Hoffmann István Megjegyzések a helynevek szemantikai szerkezetéhez, Kelemen Sándor Aktuális jelentés – pragmatikai megközelítésben, Pólya Tamás Lexikális jelentés és kontextus.

3. Az aktuális jelentés a grammatikában című témakörben a morféma-, lexéma- és a szintaktikai szint különböző elemeinek és a lexikális, valamint az aktuális jelentésnek az összefüggéseiről hangzottak el a következő előadások: Gecső Tamás Kérdőszó és hatókör, Kugler Nóra Egy attitűdjelölő szócsoportról (A módosítószók a modális rendszerben), Ladányi Mária Képzett szavak jelentése: lexikális, aktuális és potenciális jelentés, Lengyel Klára Az aktuális, a lexikai és a grammatikai szófajiság összefüggései, Maleczky Márta Lexikális szemantikai hatások a mondatalkotásban, Wacha Balázs Képzett szó és szójelentés.

4. A stilisztika és a különböző jelentéstípusok kapcsolatáról kaphattak aktuális információkat a hallgatók s a kötet elolvasása után a témakör iránt érdeklődők a következő előadások anyagából: Büky László Szójelentés névutós környezettel a költői nyelvben, Kemény Gábor A szemantikai távolság és a stilisztikai érték viszonya, Spannraft Marcellina Lexikális jelentés – aktuális jelentés (Boda István Késői tündöklet c. versének szemantikai elemzése), Szabó Zoltán Aktuális szójelentések a magyar szépprózai stílus történetében.

Nehéz a dolga a recenzensnek, amikor konferenciakötetet kell ismertetnie. Különösen akkor, ha az előadások mindegyike sok érdekes és hasznos információt tartalmaz. Csak a teljesség igénye nélkül válogathat a figyelem felkeltése céljából. A kötet tanulmányai igen hasznosak lehetnek mind az egyes témakörökkel foglalkozó kutatóknak, mind pedig a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatóknak. De haszonnal forgathatják a tanulmánykötetet a nyelvtanárok és az idegen nyelvet tanulók is.

N. Lőrincz Julianna

Következő cikk
Előző cikk
Tartalomjegyzék
Nyitólap
Keresés
Vissza

----------

{265}