spaceright space127

"Nem művészet - hanem
szemfényvesztés - az, a-
mely nem egyszerűségre
törekszik. De ez az egy-
szerűség, amely nem vet
számot a mélységgel, az
viszont laposság, felszí-
nesség. Az egyszerűség
az igazi rend, a legkemé-
nyebb küzdelem a művé-
szetben is." Illyés Gyula
írta le ezeket a mondato-
kat. A tervezés - és talán
egyéb alkalmazott művé-
szeti ágakban is - a mély-
ség fogalmában elsősor-
ban a kreativítást, a szel-
lemiséget és az ötletes-
séget értelmezzük. A ke-
reskedelemben a becsü-
letességet. Legalábbis a
munkatársaim és én.

  architect designvr
  ingatlan
 
design design
Építészeti Iroda
Ingatlanpiaci Iroda
A kocka el van vetve
... a jó dobás.