Oldalak: 210 211

 

azon van, rajta van ’arra törekszik’. Ennek a kifejezésünknek manapság nincs párja a környező nyelvekben, ezért valamiféle elszigetelt magyar belső fejleménynek tűnik. Pontos mására Oláh Miklós „Athila” című latin nyelvű munkájának (1537/1568) 1574. évi lengyel és (ebből készült) 1580 körüli ófehérorosz fordításában bukkantam. A Cyprian Bazylik lengyel fordítását tartalmazó krakkói nyomtatványban a következő olvasható: zol1.gif (8688 bytes)

Oláh Miklós eredeti latin szövege nem szolgálhatott mintául a lengyel fordítónak, vö.: Simul memoria repetens stragem suorum Catalaunicam ea volvere animo, meditari, ad id totis viribus incumbere, omnes vias artesque quaerere, quibus iniuriam illius cladis vindicare posset (Nicolaus Olahus, Hungaria – Athila. Ediderunt Colomannus Eperjessy et Ladislaus Juhász. [= Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Iosepho Fógel Moderante. Redigit Ladislaus Juhász, Saeculum XVI.] Bp., 1938. 60), Kulcsár Péter korábbi magyar fordításában: „Egyúttal föl-fölidézve övéi catalaunumi vereségének emlékét, azon töprenkedett, rágódott, arra fordította minden erejét, annak kereste mindenképpen útját, módját, hogy miképpen tudná megtorolni az ottani katasztrófa sérelmét” (Humanista történetírók. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Kulcsár Péter munkája, Kulcsár Margit közreműködésével. [= Magyar Remekírók.] Bp., 1977. 370), Kulcsár Péter újabb fordításában: „Egyúttal föl-fölidézve övéi catalaunumi vereségének emlékét, azon töprenkedett, rágódott, akörül forgatta minden gondolatát, annak kereste bármely lehető útját, módját, hogy miképpen tudná megtorolni annak a katasztrófának a sérelmét” (Oláh Miklós, Hungária – Athila. A kötetet szerkesztette, az Athilát fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Kulcsár Péter. A Hungáriát fordította és a jegyzeteket írta Németh Béla. Bp., 2000. 85).

A magyar azon van, rajta van kifejezésekkel teljesen azonos felépítésű és jelentésű lengyel być na tym és ófehérorosz zol2.gif (1019 bytes)’arra törekszik’ kifejezések közül az utóbbi csupán kérészéletű polonizmusnak bizonyult az ófehéroroszban: a fehérorosz nyelvtörténeti szótár nem is jegyzi, nincs folytatása a mai fehéroroszban sem. A być na tym ’arra törekszik’ a mai lengyelben ugyan szintén ismeretlen, viszont a XVI. században elég széles körben használták, vö. például Marcin Bielski népszerű világkrónikájában (Kronika wszytkiego świata, 1564): [210] zol3.gif (2056 bytes)

(’Henrik braunschweigi fejedelem minden erejével arra törekedett [szó szerint: teljesen azon volt], hogy a császár és a pápa megütközzék a luteránusokkal’, Słownik polszczyzny XVI wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1— (1966—). 3: 36, ugyanitt további példák is 1545-től kezdve). Tehát nem Cyprian Bazylik újításával van dolgunk, hanem a korabeli lengyelben már meghonosodott kifejezés alkalmazásával, bár e kifejezés a lengyelben nem lehet sokkal régebbi, mert a XVI. század dereka előtt a nyelvemlékekben nincs nyoma.

A magyar azon/rajta van ’arra törekszik’ kifejezésnek a szomszédos szláv nyelvekben nincs pontos megfelelője, így ez a magyar frazeologizmus szláv eredetű nem lehet. Ráadásul a magyar kifejezés sem túlságosan régi, a Magyar nyelvtörténeti szótár szerint legkorábbi ismert előfordulása 1557-ből való („azon wagyok, azt furae.gif (853 bytes)ttom, hogy zolgalathom vthan el ilyek”: LevT. 1: 227 – NySz. 3: 938 vagyon, van a.; a szinonim azt furaed.gif (852 bytes)ttom = azt futom jelentése is ’arra törekszem’, vö. NySz. 1: 1007, TESz. 1: 994). Nem szolgáltatnak ennél régebbi adatokat újabb nyelvtörténeti szótáraink sem (1573: „ha lehet azon lezek hogy az Massik 50 forintiatis ky chalom teole” SzT. 7: 1055 lesz a.; 1577: „instare: azon lenni, igiekeznyketp.gif (850 bytes)” – RMGl. 96 az a.). Aligha tételezhetjük fel, hogy a lengyel kifejezés magyar mintára jött volna létre: viszonylag nagy számú magyar jövevényszó honosodik meg ugyan a lengyelben a XVI. században (vö. Robert Wołosz, Wyrazy węgierskie w języku polskim I–II: StudSl. 35 [1989.]: 215–317; 37 [1991–92.]: 3–27), de frazeológiai hungarizmusokról nem tudunk, ráadásul a magyar kifejezés valamivel később bukkan fel a forrásokban, mint a lengyel. A helyzet tehát az, hogy a XVI. század közepe táján a lengyelben és a magyarban közel egyidejűleg és minden valószínűség szerint egymástól függetlenül honosodnak meg ezek a teljesen azonos felépítésű és jelentésű kifejezések.

A közös forrásként szóba jöhető nyelvek közül, mint fentebb láttuk, a latin kizárható. A magyar és a lengyel közös szó- és szóláskészlet másik lehetséges forrása a német. A mai németben ugyan nincs a magyar azon/rajta van és a (régi) lengyel być na tym kifejezésekkel szigorú párhuzamba állítható frazeologizmus, de a régebbi németben megvolt a magyar és a lengyel kifejezéshez hasonló jelentésben a velük azonos struktúrájú daran sein kifejezés (’wonach streben’, ’wofür sorgen’, ’worauf dringen’, ’dafür stimmen’ jelentésárnyalatokban, vö. Grimm, DtWb. X/1: 299; példák a XIII–XVII. század közötti időkből, a XVI. századból például Luthertől: „ich bitt auch, meine lieben Bruder, wollt daran seyn, dasz kein aufruhr durch uns erregt … werde”).

Fel kell tételeznünk tehát, hogy a magyar azon/rajta van és a lengyel być na tym egyaránt ennek a régi német daran sein frazeologizmusnak a tükörfordítása útján keletkezett.

Zoltán András

 

Vissza a Tartalomhoz

 

  nyitólap