Oldalak: 206 207 208 209

 

A -val/-vel rag eredete

    1. A -val/-vel insztrumentálisz-komitatívuszrag eredete több mint száz éve foglalkoztatja a magyar nyelvészeket. Ha eltekintünk Révai (ElGr. 3: 282) teljesen elévült török eredeztetésétől, a -val/-vel ragnak legalább öt figyelmet érdemlő magyarázata van. [206]

1. Hunfalvy (NyK. 5. 1866: 298) a fi. veli ’fiútestvér’ szóból és lapp megfelelőjéből kísérli meg a magyar rag eredetének megfejtését. A többi magyarázat tarthatatlanságának belátása után ehhez tér vissza Rédei is (l. NyK. 79. 1977: 202—5). Hangtanilag nincs nehézsége az egyeztetésnek. Szemantikailag Rédei ’fiútestvér’® ’barát, társ’ jelentésfejlődést tesz fel, s arra sok analógia akad, hogy ilyen jelentésű szavakból komitatívusz-, majd insztrumentáliszrag fejlődik. Rédei fel is sorol ilyeneket. Alábbi, a Rédeiétől eltérő magyarázatomban én is nagy jelentőséget tulajdonítok a ’testvér, hitvestárs, társ, felebarát’ jelentésű szavaknak. Rédei magyarázatának egyedüli gyenge pontja a finn és a lapp szó elszigeteltsége az uráli nyelvcsaládon belül.

2. Simonyi (TMNy. 694) a cser. vel (ber1.gif (850 bytes) wel) ’latus, pars, regio’ szóból magyarázza a m. -val/-vel ragot, s feltételezi, hogy a magyar rag végéről eltűnt a lokatívuszrag. — A Simonyitól szinte még csak ötletként felvetett lehetőséget fejtem ki lentebb részletesebben az egész finnugor nyelvcsaládra kiterjesztve a vizsgálódást. Mint látni fogjuk, e mellett az eredeztetés mellett hozható fel a legtöbb érv.

3. Szinnyei (NyK. 30. 1930: 230; NyH2.) annak a lehetőségét vetette fel, hogy -val/-vel ragunk a rokon nyelvek vog. wahosszud.gif (845 bytes)g ; osztj. weg , wej; cser. wi, wij; mord. v’i, v’ij; lp. N viekkâ; fi. väki ’erő’ szavaival vethető egybe. Párhuzamként felhozza a lp. v‚gast ’vminek a segítségével’ kifejezést és a vog. wahosszud.gif (845 bytes)gl ’erővel’ ablatívuszragos alakot. — Ez a vélemény elég széles körben elfogadásra talált. Ezt fogadja el az MSzFE. és ennek nyomán a TESz. és az EWUng., de kérdőjellel közli a SKES. is (a väki szónál). Az etimológia hangtani tarthatatlanságára Rédei mutatott rá (l. i. h.), s ez az elutasító vélemény került be az UEW.-be is (l. 563). A szóbelseji *k intervokális helyzetben mindig úgy tűnik el a magyarban, hogy megnyújtja az előző magánhangzót, a -val/-vel rag pedig mindig rövid magánhangzóval fordul elő.

4. Mészöly szerint a m. -val/-vel rag az ugor *l ablatívuszragra megy vissza (Nyr. 59. 1930: 77 kk., FUF. 21: 56 kk.). A v hiátustöltőként jelent meg benne. Ezt a véleményt fogadta el később Berrár (TörtMondt. 31). Benkő azonban rámutatott (ÁrpSzöv. 226—7), hogy a v-vel kezdődő alakok az eredetibbek.

5. Fokos Dávid (NéNy. 9. 1937: 197 kk.) a határozói igenév R. nyj. -val/-vel alakjával tartja azonosnak a szóban forgó névszóragot. Rédei megjegyzi (i. m. 204), hogy ez a származtatás nem ad magyarázatot a rag eredeti magashangúságára, s jelentéstanilag is nehezen képzelhető el egy insztrumentálisz-komitatívuszrag határozói igenévből való kifejlődése.

Magam, mint fentebb már említettem, a Simonyitól felvetett gondolatban látom a kérdés megoldását. Simonyi csak a cseremiszt említi, de szerintem minden rokon nyelvet figyelembe kell venni, s az egész szócsaládot, amelybe a cseremisz szó beletartozik. Ez a PU *pälä ’halb, Hälfte, Seite’ (l. UEW. 362) szó, amelynek megfelelői a finnugor nyelvekben — csak a legszükségesebb adatok felsorolására szorítkozva — a következők: m. fél; vog. pahosszud.gif (845 bytes)l ’Hälfte, Seite’; osztj. peleford.gif (843 bytes)k ’ua.’; zürj. pel, pev ’Seite, eines von einem Paar’; votj. pal ’Seite, Hälfte’; cser. peleford.gif (843 bytes), pele ’Halb, Hälfte; eines von zwei zusammengehörenden Dingen’; mord. E peľ, M päľ ’Seite’, E peľe, M päľä ’halb, Hälfte’; lp. N baedfelh.gif (859 bytes)lle, baedfelh.gif (859 bytes)llě ’side, half (of a thing divided lengthways); on of a pair’; ? fi. pieli; suupieli ’Mundwinkel’.

A szónak számos megfelelése van a szamojéd nyelvekben is, de ezek felsorolásától eltekintünk, mivel nem szolgáltatnak új szempontot. Segíti viszont a kérdés megoldását, ha figyelembe vesszük a *pälä szó veláris változatát, amely a finn-volgai korban keletkezett. Ennek kikövetkeztetett alakja *pula ’halb; Hälfte, Seite, Teil’ (l. UEW. 740), s folytatásai a következők: fi. puoli ’Seite, Gegend; Hälfte, Teil; halb’ (> lapp); é. pool ’halb, Hälfte, der eine Teil von zweien Seite’; mord. E, M pola ’Gatte, Gattin; Teil’.

    2. Mi szól amellett, hogy a m. -val/-vel rag eredetét egy ’fél, oldal’ jelentésű szóból vezessük le?

1. Jelentéstani szempontból fontosnak tartom, hogy az uráli nyelvek többségében képzővel vagy képző nélkül ’testvér, hitves, felebarát’ jelentésű szavak keletkeztek a *pälä ~ *pula alakok [207] folytatásaiból. Vegyük sorra őket: m. feleség, felebarát, nyj. fél; osztj. S pit, J piL ’Freund, Kamerad, Gefährte, Ehegenosse’; nenfond.gif (853 bytes)-p. ’Ehegenossin’, É (Ahlov) pil ’Gesellschaft, Gefolge, Gesellschaftler, Freund’; pil-co ’Gefährte’, (Pápay) pil ’Genosse’ (l. Paasonen, Beitr. 39; J. Mark: FUF. 18: 167). Paasonen lehetségesnek tartja a felsorolt osztják szavak és a m. fél ’proximus, Nebenmensch’ összetartozását. Ez az etimológia később feledésbe merült, nem vette be se az MSzFE., se az UEW. Rédei szerint azonban az ősosztjákra fel lehet tenni ä ~ i, e ~ i váltakozást, s akkor az osztj. peleford.gif (843 bytes)k ’halb, Hälfte, Seite’ és a pit, piL ’Freund, Kamerad, Gefährte, Ehegenosse’ szavak összetartozhatnak, s Paasonen feltevése ma is elfogadható:1 zürj. (Fokos-Fuchs) V pev, Le pel ’(auch) Paar, Ehehälfte, Gefährte, Liebchen’; cser. H (Castrén) šümbel ’Verwandter’, (Szil.) šümbel ’rokon’; (Ramst.) KH šümbel ’Freund’; (Wichm.) KH šüm-bel ’Herzensfreund, guter Freund’ (šüm ’szív’); (Vas.) peläš, pelaš ber2.gif (924 bytes); šümbel ber3.gif (1296 bytes)(a cser. -aš/-äš denominális névszóképző); mord. (H. Paasonen, Mordwinisches Wörterbuch I—VI. Helsinki, 1990—1998. = MordWb.) E peľks ’jüngerer Bruder (von der Schwester verwendete)’; M (Mokšansko-russkij slovar’. Moskva, 1998. = MokšRSl.) s’eďi päľks ber4.gif (1104 bytes)(s’eďi ’szív’), päľks’a ’ua.’, (Paas., MordWb.) M p’älnä, p’äľn’ä ’jüngerer Bruder (von der Schwester gebraucht); Sohn des jüngeren Bruders des Vaters (nur von der Cousine gebrauchte)’. A -ks, -ks’a, -nä, -n’ä denominális névszóképzők.

A mordvinban a szó veláris pola változatának a moksában van ’Teil, Anteil, Landteil’ jelentése is (l. Paas., MordWb.), de az erzában csak ’hitvestárs’, pl. (Paas., MordWb.) E pola ’Gatte, Gattin’, M vas’än’ pola ’Ehegatte, Ehegattin’ (vas’än’ ’Gatte, Gattin’); fi. puoliso; karj. puoľiso, puoližo ’feleség’ (l. SKES.) (a -so, -žo képző).

A finnugor nyelveken kívül a jenyiszeji és a tavgi szamojédban is van ’rokon’ jelentése a PU *pälä szó folytatásának (l. UEW.).

A tárgyalt szavak ’hitvestárs, rokon, barát’ jelentése annyira elterjedt az egész uráli nyelvcsaládban, hogy valami előzményének már az alapnyelvben is lennie kellett.

2. A tárgyalt szó mindkét variánsából számos névutó fejlődött a finnugor nyelvekben (a szamojédokban nem). A ’felé, felől’ jelentésűek felsorolásától eltekintek, mivel ezek nem visznek közelebb a kérdés megoldásához. Fontosak viszont számunkra a ’mellett, -nál/-nél’ jelentésűek, mivel ezekből fejlődhetett ’-val/-vel’ jelentésű névutó, illetve rag. Analógiaként megemlíthetjük a finn adesszívuszt, amely az adesszívuszi ’-nál/-nél’ funkció mellett insztrumentáliszt is kifejezhet, pl. hän kirjoittaa kynällä ’ő tollal ír’.

Simonyi Hunfalvy feltevését, azaz a m. -val/-vel ragnak a fi. väli ’fiútestvér’ szóval való kapcsolatba hozatalát bírálva ezeket írja: — „A társaság fogalmát visszavihetjük a térbeli fölfogásra, még pedig az ’együttlét, egymásnál vagy egymás mellett lét’ fogalmára. (Így lett a franczia avec s az ó-fr. od, o a latin apud-ból)” (TMNy. 693—4).

A *pälä, *pula szavak folytatásaiból a következő nyelvekben fejlődött ’mellett, -nál/-nél, -val/-vel’ jelentésű névutó: vog. (Kálmán, Wb.) N pahosszud.gif (845 bytes)lt, L, M, P, K poaod.gif (854 bytes)lt, LU paod.gif (854 bytes)lt, T poathd.gif (848 bytes)lt ~ pält’-hoz/-hez/-höz; -nál/-nél’, pl. LM man poaod.gif (854 bytes)ltän ’bei euch’ (-t = lokatívuszrag); votj. (UdmRSl. 1983.) palan ber5.gif (990 bytes), n’ules palan ber6.gif (992 bytes) (-n = lokatívuszrag); cser. M, CK, JT, K welen, JO pelen ’-hoz/-hez/-höz; -ra/-re; mellé, mellett... el; -val/-vel’ (Beke, Mari nyelvjárási szótár. [= MNySz.] I. Savariae, 1997. 119); JT pop kaja mare welen cod raš ’der Pope geht mit dem Mann in den Wald’ (uo.); B, BJ, US, USj, UJ, CK, Č, JT, JO, V, KN pelen, P, BJp, UJ, CÜ, CK, JT welen ’mellé, mellett; -nál/-nél; -hoz/-hez/-höz; -on/-en/-ön; -val/-vel’ (Beke, MNySz. a még meg nem jelent kéziratból); Č pelenže watber7.gif (850 bytes)že kija ’mellette fekszik a felesége’ (uo.); UP pelen nanfond.gif (853 bytes)gajem ’magammal viszem’ (uo.) (-en = latívuszrag, amely gyakran lokatívuszi funkciót is betölt); mord. (Paas., MordWb.) E p’eľe, p’eľä, M p’eľe , p’äľä ’auf der Seite, an, bei’; [208] M traka p’äľä p’iz’eford.gif (843 bytes)ms uľs’ ’beim Dorfe Drakino gab es Regen’; akanc p’äľä ’bei seiner älterer Schwester’; mon’ p’e leford.gif (843 bytes)n ’bei mir’ (uo.); (MokšRSl. 1998.) eford.gif (843 bytes)n’ jalgazeford.gif (843 bytes)n’ päľeinžiks ber8.gif (1286 bytes) M pälen ’hozzám’ (Keresztes László, Chrestomathia Mordvinica. Bp., 1990. 146); fi. meidän puolella ’nálunk, mifelénk’; é. käis sonazd.gif (850 bytes)bra pool ’járt a barátjánál’. Mind a finn, mind az észt névutó adesszívuszban áll.

A felsorolt példák azt mutatják, hogy a tárgyalt névutóknak jó néhány rokon nyelvben van ’-nál/-nél’ funkciója, a cseremiszben pedig közönséges a komitatívuszi használata is. Ez ragadta meg már a Simonyi figyelmét is. Ez persze a magyartól független fejlődés eredménye, de olyan analógia, amely nagy mértékben támogatja feltevésünket. A mordvin példák azért bírnak különös jelentőséggel, mert azt bizonyítják, hogy a *pälä szóból fejlődött névutó ’társ, közel álló személy’ jelentésénél fogva akár esetrag nélkül is jelölhet, ha nem is komitatívuszt, de hozzá közel álló adesszívuszt.

A fentebb előadott magyarázat hangtanilag is teljesen problémátlan. A *pälä alak p-je a szó raggá válásakor intervokális helyzetbe került, s az ősmagyarban szabályosan w lett belőle, mint az ősmagyarra feltett ber9.gif (1240 bytes) szóban (l. Bárczi, Htört. 1958. 113).

A magyar nyelv raggá vált névutói túlnyomó többségének a végén volt egy irányjelölő rag. Ennek a lehetőségét a -val/-vel esetében sem lehet kizárni, de ha volt is, nyomtalanul elenyészett, ami a raggá váló névutóknál máskor is előfordul, pl. a -ba/-be, -ra/-re esetében.

Összegezésképpen azzal a megállapítással zárom fejtegetéseimet, hogy a -val/-vel ragunk a PU *pälä ’fél, oldal, társ’ jelentésű szóból lett névutóból fejlődött, esetrag nélkül vagy esetraggal.

 

1Rédei Károly szíves szóbeli közlése. Ezért és a cikkhez fűzött más hasznos tanácsaiért itt mondok neki köszönetet.

Bereczki Gábor

 

Vissza a Tartalomhoz

 

  nyitólap