Oldalak: 123 124 125 126

 

Nyelvtörténeti adatok

Egy ismeretlen XVI. századi másolat Arnold von Harff
magyar—német glosszájáról

A rajnai Arnold von Harff lovag 1496-ban jó keresztényként zarándokútra indult a szentföldre. Hazafelé Magyarországon is átutazott, és mint addig minden idegen országban, itt is feljegyzéseket készített tapasztalatairól, élményeiről. Többek között egy magyar—német szójegyzéket, valamint néhány mondatot jegyzett le hallás után. Egyes élelmiszerek neveit, a számneveket, pár igét és melléknevet, összesen 64 szót alnémet megfelelőjével együtt.

Az eredeti kézirat a család levéltárába került, de a XVI. században több másolat is készült róla. Egy ilyen másolatot talált Dr. Klaus Siewert a westfáliai Brenken bárói család archívumában (Erpenburg bei Büren in Westfalen, Archiv der Freiherren von und zu Brenken HX. 100 (früher S 4 ), fol. 119 r —119 v ), mely Pekáry Tamás, Stoll Béla, Vízkelety András, majd E. Abaffy Erzsébet közvetítésével került hozzám 1 . Maga az útleírás, az eredeti és az akkor ismert másolatok egybevetése után 1860-ban jelent meg könyv alakban a következő címmel: „Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff, von Cöln durch Italien, Syrien, Ä gypten, Arabien, Ä thiopien, Nubien, Palä stina, die Türkei, Frankreich und Spanien, wie er sie in den Jahren 1496—1499 vollendet, geschrieben und durch Zeichnungen erlä utert hat. Nach den ä ltesten Handschriften und mit deren 47 Bildern in Holzschnitt” (Herg. von Dr. E. von Groote. Cöln, 1860. Verlag von J. M. Heberle).

1887-ben Thallóczy Lajos közölte először a szójegyzéket Magyarországon, Szarvas Gábor magyarázataival, kiegészítéseivel (A magyar szó egy német ember ajkán: Nyr. 16. 1887: 170—5). Majdnem három évtized elteltével Tolnai Vilmos is megjelenteti Arnold von Harff glosszáját (Magyar szavak Ritter Arnold von Harff útikönyvében: MNy. 10. 1914: 28—30). A szójegyzék és a mondatok szavai a Régi magyar glosszáriumba is bekerültek a fent említett két kiadás alapján, kivéve a jó, nem jó, és én szavakat, mivel ezeknek bizonytalan volt az olvasatuk. „A kiadó [ E. von Groote, 1860.] Szarvas szerint néhol hibásan olvasta a magyar szavakat. Thallóczy maga írta ki az adatokat a német kiadásból, míg Tolnai mástól kapott, bár kétségtelenül betűhív másolatot közöl. A korábbi kiadásról láthatólag nem tud. Thallóczy kiadásához Szarvas mai német fordítást ad, a magyar mondatok feltehető tagolását és értelmezését, a nehezen felismerhető magyar szók mai alakját, a kiadás feltehető olvasási hibáit közli. Ezt a kiadást vettük alapul, megjegyezve Tolnai eltéréseit.” (In: Régi magyar glosszárium. Szerk. Berrár Jolán, Károly Sándor. Akadémiai Kiadó, Bp., 1984. 40.)

A két kiadás között alig van eltérés. A nálam lévő másolat elsősorban a német szavak írásában különbözik mindkettőtől, valószínűleg a másoló javíthatta a saját ismeretei és nyelvjárása szerint a német magyarázatokat. Mivel magyarul feltehetőleg ő sem tudott, a magyar szavakat igyekezett tőle telhetően hibátlanul leírni. Véleményem szerint ez egy eddig még nem ismert XVI. századi másolat. Álláspontomat a következők támasztják alá: Tolnai és Thallóczy szójegyzékében is szerepel a méz szó, ami ebből a XVI. századi másolatból viszont hiányzik. Ebben a számnevek [123] mellett magyarázatként az arab számok állnak, nincsenek németül leírva, mint az eddigi kiadásokban. Ezen másolatban a német főneveket döntő többségben nagy kezdőbetűvel találjuk, ahogy a mai német helyesírás is megköveteli. A korábbi két kiadásban ez sincs így. Sem Tolnai, sem Thallóczy nem tesz különbséget az sgotd.gif (845 bytes) és s jelek között, a nálam lévő másolat készítője pedig igen.

A másolatról készített olvasatomban csillaggal jelöltem azokat a szavakat, melyek különböznek Tolnai, illetve Thallóczy kiadásától. Amennyiben a nálam lévő másolat és a korábbi kiadások csak az sgotd.gif (845 bytes) , illetve s jelekben különböztek egymástól, nem kaptak csillagot. A két említett kiadásban az ein ‘egy’ német szót y -nal találjuk, ezen a XVI. századi másolaton egyértelműen i szerepel. Ha csak ebben tért el a két szó, nem csillagoztam meg. A ß jel ss jelölését nem vettem különbségnek. Ugyanígy nincs csillag a szó mellett, ha csak a kis, illetve nagy kezdőbetűben térnek el az olvasatok. A mondatokban minden olyan szót külön megjelöltem, amelyben a korábbi olvasatok és az én olvasatom között eltérés volt.

Igazán pontos és hiteles adataink persze csak az eredeti glossza alapján lennének. Dr. Groote az 1860-as kiadás előtt összehasonlíthatta a kéziratos másolatokat és az eredetit. De ő sem tudott magyarul, így aztán lehetséges, hogy hibás olvasatokat közölt, és ezeket olvasta, illetve kapta meg később Thallóczy és Tolnai is. A nálam lévő másolat készítője sem értette a szavakat, amiket másolt, és talán abban sem lehetünk biztosak, hogy ő az eredeti glosszát tartotta a kezében, nem pedig egy másolatot. A fenti indoklás alapján azonban nagyon valószínűnek tartom, hogy Dr. Groote nem láthatta ezt a XVI. századi másolatot.

Arnold von Harff szójegyzéke értékes tanulságokat ad számunkra. Igaz, német füllel hallotta szavainkat, és látszik, hogy gondot okozott neki, hogyan rögzítse a hallott szavak sokszor ismeretlen és kimondhatatlan hangjait a német helyesírással. A gy és ty hangokat általában nem hallja különbözőnek, jelölésükben nem konzekvens ( igal ‘igyál’, jűrge ‘gyertya’, itz ‘egy’ stb.). Az ny hangot n -nel vagy ng -vel jelöli ( noltz ‘nyolc’, kinge ‘kenyér’ stb.)

A k hangot a német helyesírásnak megfelelően szó elején k- val, szó belsejében ck -val írja ( katich ‘kettő’, tick ‘tik, tyúk’ stb.). Előfordul, hogy k helyett ennek zöngés párját, g -t hall ( glanh ‘kanál’, glentz ‘kilenc’ stb.). — Az s, sz, z hangokat felváltva jelöli s- sel ( salűs ‘szállás’, igas ‘igaz’ stb.), az s -t és a z -t sgotd.gif (845 bytes) -sel is ( oi sgotd.gif (845 bytes) t ‘hús’, prű sgotd.gif (845 bytes) t ‘pénz’ stb.), a német helyesírás alapján az s -t néha sch -val találjuk ( schoit ‘só’). — A hosszú ssz -t, illetve a z -t sgotd.gif (845 bytes) s is jelölheti ( a sgotd.gif (845 bytes) sanember ‘asszony’, bee sgotd.gif (845 bytes) s ‘víz’). A magánhangzók hosszúságát hallja, néhol írásban is jelöli, vagy egy i hozzátoldásával ( loit ‘ló’, oi sgotd.gif (845 bytes) t ‘hús’), vagy a betű kettőzésével ( bee sgotd.gif (845 bytes) s ‘víz’ , heet ‘hét’).

Vngershe Spräch. Ungarische Sprache

Kinge.

kenyér

Brodt.*

Brot

Sab.

zab

Haűer*

Hafer

Boir.

bor

Wein.*

Wein

Mee

én

Ich

ich

Bee sgotd.gif (845 bytes) s.

víz

Waßer.

Wasser

Igas

igaz

Whar*

wahr

Oi sgotd.gif (845 bytes) t

húst

Fleisch*

Fleisch

reimigas*

nem igaz

Gelogen*

gelogen

Schefredt*

sajtot

Keeße.*

Käse

Ember

ember

Ein Man

ein Mann

Tickman

tikmony ’tojás’

Eyer

Eier

A sgotd.gif (845 bytes) san-
ember

asszony-ember

Ein Fraw.*

eine Frau

Etzet

ecet

Eßigh*

Essig

I sgotd.gif (845 bytes) tant

istent

Gott.

Gott

Olie

olaj

Öllich*

Öl

Oirdach

ördög

Der leidig Deüffell*

der leidige Teufel

Tick

tik ‘tyúk’

Ein Hen*

eine Henne

Jűrge*

gyertya

Ein Kertz

eine Kerze

Halet

halat

Ein Visch

ein Fisch

Igal

igyál

Drincken

trinken

[124]

Schoit

sót

Saltz.*

Salz

Ich.

isz ‘eszel’

Essen

essen

Iho*

Gűtt.*

gut

allische

alussz[ e?]

Schläffen*

schlafen

Nemjho*

nem jó

Böß .*

böse

gan sgotd.gif (845 bytes) da

gazda

Ein Wirdt*

ein Wirt

Thale

tál

Ein Schűßel*

ein Schüssel

Alma

alma

Ein Appel

ein Apfel

Glanh*

kalán ‘kanál’

Ein Leffel

ein Löffel

Kirtwe

körte

Byrnen*

Birne

Ha sgotd.gif (845 bytes)eck.

fazék

Ein Pott.*

ein Topf

Thir

tör

Ein Nöß.*

eine Nuß

Ge sgotd.gif (845 bytes) t

kést

Ein Metzer*

ein Messer

Prű sgotd.gif (845 bytes) t.*

pénzt

Geldt*

Geld

Wa sgotd.gif (845 bytes) fasgotd.gif (845 bytes) ick

vasfazék

Ein Keßell*

ein Kessel

Frint.

forint

Ein gűlden.

ein Gulden

Salűs.*

szállás

Ein Herbergh*

eine Herberge

Salmä *

szalma

Strö.*

Stroh

Loit.

lót ‘lovat’

Ein Pferdt.*

ein Pferd

Seűa.*

széna

Hew.*

Heu

Der Zahl. Die Zahl(en)

Itz  

egy  

1  

Hat  

hat  

6

Katich  

kettő  

2  

Heet  

hét  

7

Hara  

három  

3  

Noltz  

nyolc  

8

Netzo  

négy  

4  

Glentz  

kilenc  

9

Ieth*  

öt  

5  

sgotd.gif (845 bytes) s*  

tíz  

10

 

Age dago prű sgotd.gif (845 bytes)t*.  

Adj ide / Adjatok pénzt!   

Gebt* mir Klein gelt vor* einer* gülden.

Gebt mir Kleingeld für einen Gulden.

Mein Midar*?  

Mennyi mindaz?  

Wie wolstü* das* geben*?

Wie willst du das geben?

Menada das?  

Mennyin adod azt?  

Was* gilt das*?

Was gilt das?

Mege we sgotd.gif (845 bytes)chen*  

Megveszem.  

Ich wil* eß * gelden.

Ich will es kaufen.

Kene ve a sgotd.gif (845 bytes)t*?  

Ki neve azt?  

Wie heischt* das*? 

Wie heißt das?

Mosgotd.gif (845 bytes) mech* Ingart.  

Mosd meg inget!  

Wesch* mir das Hembdt*.  

Wasche mir das Hemd!

Age da Kűma*  

Adj ide innya!/            Adjatok innya!  

Geb* mir zü* drincken.

Gebt / Gib mir zu trinken!

Isgotd.gif (845 bytes)te morgen beledes. 

Isten maradjon veled is!   

Gott* geb* uns eine* frolich* tagh*.

Gott gebe uns einen fröhlichen Tag!

Bikitzinin*  

Békében menj! [ ?]  

Gehe* hin* in friden*.

Gehe hin in Frieden.

Első olvasásra is feltűnik, hogy nagyon sok szót tárgyragos formájában jegyez le ( oi sgotd.gif (845 bytes) t, loit, schoit stb.). Valószínűleg így hallotta ezeket a leggyakrabban, és szótári alakként értelmezte. Furcsa szópár a glosszában a Thir — Ein Nöß jelentésmegadással. Kevés olyan szó fordul elő a szójegyzékben, ami ennyire nem hasonlít a németül megadott szó magyar megfelelőjére. Eszerint a Thir ‘dió’-t jelent. Szarvas Gábor úgy véli, a kiadó rossz olvasatot közölt, valójában Thio áll az eredetiben. Ezt sem vethetjük el, de az is megtörténhetett, hogy a kérdezett ember számára nem volt egészen egyértelmű, vajon Arnold von Harff az éppen általa végzett cselekvés nevére [125] kíváncsi-e, vagy a gyümölcsére, amin a cselekvést végzi. Ezért tartom lehetségesnek, hogy a Thir inkább ‘tör’, mint ‘dió’ jelentésű. Ezt az is alátámasztja, hogy a szójegyzék egyetlen más szavában sem fordul elő, hogy a th d -t jelölne, de azt máshol is láthatjuk, hogy t helyett th -t ír Arnold von Harff (pl. thale ‘tál’). — A mee ‘én’ olvasata annyira bizonytalan, hogy a Régi magyar glosszárium sem említi meg az én szócikkben ezt a forrást. Talán csak egyszerű elírásról van szó. Arnold von Harff eem helyett mee -t írt fel. Ez persze ma már egyáltalán nem bizonyítható.

A mondatok értelmezése és olvasása még nagyobb gondot okoz. Mivel lejegyzőjük nem ismerte a magyart, nem tudta megállapítani, hol van vége egy szónak, és hol kezdődik a következő. Még akkor sem, ha olyan szót hallhatott a mondatban, amit korábban a szójegyzékben már leírt ( igal ‘igyál’, Age da kűma ‘Adj ide innya!/Adjatok innya!’).

Ez a glosszárium érdemes lenne a további nyelvészeti vizsgálódásra. Érdekes megjegyezni például, hogy v hangunkat egyszer w -nek, máskor b -nek hallja ( wa sgotd.gif (845 bytes) fa sgotd.gif (845 bytes) ick ‘vasfazék’, illetve bee sgotd.gif (845 bytes) s ‘víz’, beledes ‘veled is’). Nem lehetséges-e, hogy a bilabiális zöngés spiráns változásának egy fázisát érhetjük nyomon ezen adatokban?

1 Dolgozatom megírásában sok segítséget kaptam E. Abaffy Erzsébettől, Vízkelety Andrástól és Hartmut Klingétől. Köszönet érte.

O. Behányi Rita

 

Vissza a Tartalomhoz

 

nyitólap