TARTALOM
 

Critical Art Ensemble:
MEGJEGYZÉSEK A KOLLEKTÍV KULTURÁLIS AKCIÓK TERMÉSZETÉHEZ
(forrás: Variant - cross cultures in culture, 2002. ősz)

Ha valaki vet egy pillantást az USA gazdaságának jelenlegi helyzetére, azt találja, hogy a piaci igények olyan erősen hatnak mindenfajta kollektív tevékenység ellenében, hogy azzzal az ilyen stratégiát szinte lehetetlenné teszik. A helyzet kétségkívül így is értelmezhető. A pénzügyi támogatási rendszer valóban az egyéneket helyezi előtérbe. A művészeti intézményekben (múzeumokban, galériákban, művészeti iskolákban, alternatív helyszíneken stb.) Habermas tézise, hogy t.i. a modernitás sosem halt meg, megtalálja gyakorlati alkalmazását. Az eredetiség, a művész és a Modernista Temető sírkövein olvasható többi név haláláról szóló valamennyi dühödt kritikai hang ellenére tartja magát az említett tétel, élvezvén a gyors változások ellen felfegyverzett, megkövesedett kulturális bürokrácia védelmét. Lezajlott egy bizonyos 'ellenreformáció' is, amely újra megerősített bizonyos modernista fogalmakat. Ebben az esszében ezek közül az individuális művész imádott fogalmára reagálunk. Az egyedi kézjegy továbbra is az elsődleges gyűjthető dolog, és az aláírással társított testhez vezető út olyan árucikk, amire ma jobban vágynak, mint eddig bármikor - olyannyira, hogy a művész testéhez fűződő ezen obszesszió még a "progresszív", vagy alternatív művészeti networkökhöz is utat talált. Még a community artnak is megvannak a maga sztárjai, aláírásai és testjei.  Ezutóbbi kategória talán a legfontosabb. Egy közösségi művésznek is muszály olyan  művet készítenie, melyhez hozzátartozik a közösséggel és a projekt szponzorával/aival való elvegyülés. A testek keveredése éppen olyan fontos a progresszív szcénában, mint a galériák színpadán. A testi keveredés iránti ezen igény a művész mint hős lehető hagyományosabb képezeteiből ered, és lehetőséget biztosít a történelemmel való parolázásra, illetve a géniusszal való interakcióra.
A kikezdhetetlen hitet, hogy a társadalmi és esztétikai érték létrejötte tehetséges individuumok létében kódolódik, jóval inkább, mintsem egy csoport tagjai között való megoszlásának folyamatából emelkedne ki, már a kulturális nevelés korai szakaszában ápolni kezdik. Ha valaki "művész" akar lenni, számtalan képzési lehetőség közül választhat, a mintarajz iskoláktól egészen az elit művészeti akadémiákig. A lehetőségek eme tárháza ellenére nincs olyan hely, ahol az együttműködésre épülő gyakorlatban lehetne tapasztalatot szerezni. Legjobb esetben még vannak ritka példák, hogy csoportok (általában kétfős partneri kapcsolatokban dolgozók) úgy pályázhatnak felvételre felsőfokú oktatási intézményekbe, mint egy fő. Ám amint már bent vannak, egészen az adminisztrációtól az életrajzokig, a hallgatókat arra kényszerítik, hogy elfogadják az ideológiai imperatívuszt, miszerint a művészi gyakorlat individuális gyakorlat. Nehéz lenne ezen a helyen felsorolni mindazokat a mechanizmusokat, amik ide vezetnek, ezért csak néhány illusztratív példát említünk meg. Induljunk ki a művészeti iskola térbeli modelljéből. Az osztálytermek úgy vannak kialakítva, hogy specialisták aggregátumát fogadhassák be. A műtermeket úgy tervezték, hogy egyéni művészeknek adjanak helyet, vagy, mint az osztálytermek esetében, egyénien dolgozó diákok aggregátumait. Ritkán találunk olyan osztálytermet, melyben lenne tér a szemtől szembeni csoportos interakcióra. Olyan terek sincsenek, ahol összejöhetnének különböző médiákkal dolgozó művészek, hogy különböző projekt-elképzeléseken dolgozhassanak. A későbbiekben ott vannak a képesség-bemutatók (elsődleges szerepmodellek), mint individuális gyakorlóterek. Az intézmény ahhoz hasonlóan honorálja az individuális képességeket, mint ahogyan a hallgatókat díjazzák a különböző osztályzatokkal az egyéni erőfeszítéseikért. Nagy bajban is lenne az a tanszéki oktató, aki az előmenetelét vizsgáló bizottság előtt kizárólag kollektív erőfeszítésekkel  igazolná a munkára való alkalmasságát. Egyértelmű módon ezeknek a díjazási rendszereknek megvan a maguk hatása a kulturális szocializációs folyamatra.
A helyzet semmivel sem jobb a nyilvánosság frontján. Ha a művészek ösztöndíjhoz akarnak jutni, mondjuk bármi más indokkal, mint hogy ők nonprofit előadók/előállítók, akkor jobb, ha individuálisan dolgoznak. Általánosan szólva, a kollektív gyakorlatnak nincs helye az ösztöndíjrendszerben. A kollektívák a senkiföldjén élnek - sem nem egyének, sem nem intézmények, egyéb kategória pedig nincsen. Láthatólag nincs fórum, ahová fordulhatnának. A munkaközösségeket nem akarja a nyilvánosság, nem akarja az oktatási rendszer, nem akarja (a szó szűk értelmében vett) művészeti piac sem, szóval mi jót tud vajon mondani a CAE a kollektív kulturális akciókról?
A válasznak részben megint csak a piaci igényekhez van köze. A piac imperatívuszai kétélű fegyverek. Ugyanannyi piaci igény van, amely ellentmond illetve összemérhetetlen az előzőekben említettekkel. Mindjárt három példa is jut az ember eszébe. Először is a piacnak a maximális kizsákmányoláshoz olyan egyedekre van szüksége, akik számtalan képességgel rendelkeznek - a "reneszánsz ember" valódi reneszánszáról van itt szó. A művész képes kell legyen arra, hogy egy adott médiumban termeljen, elég jól írjon ahhoz, hogy publikálhasson, legyen kiváló beszédkészsége, rendelkezzen változatos ismeretekkel a különböző diszciplinák területéről (ide tartoznak a művészettörténeti, esztétikai, kritikaelméleti, szociológiai, pszichológiai, világirodalmi, médiaelméleti -és történeti, valamint a friss trend értelmében a különböző reáltudományos ismeretek), legyen képes nyilvánsság előtt beszélni, legyen karrier-adminisztrátor, és rendelkezzen a kellő diplomáciai képességekkel, hogy baj nélkül közlekedhessen a különböző kulturális szub-populációk között. Biztos, hogy vannak néhányan, akik rendelkeznek mindezekkel a tulajdonságokkal, ám a CAE tagjai nem tartoznak ebbe a kategóriába. Következésképpen csakis a kollektív munka biztosít számunkra esélyt, hogy megfelelhessünk a normának.
Ott van másodszor a lehetőségek iránti éhség. Adva az elmúlt harminc év során a különböző akadémiákról, főiskolákról és egyetemekről kikerült művészek nyomasztóan nagy számát, mely hozzáadódik a kulturális előállítók már amúgy is túláradó mennyiségéhez (lévén a disztribúciós platformok csak limitált számban állnak rendelkezésre), igen gyorsan csökkent a nyilvános szereplési lehetőségek száma. Amennyiben valaki ráadásul egy adott médiumra specializálódik, ezzel még tovább kurtítja a lehetőségeit. Minél nagyobb körben rendelkezik valaki tehetséggel és képességekkel, annál több lehetőség nyílik számára. Minél többet tud valaki, annál több kérdéshez tud hozzászólni. Egy olyan időszakban, melyben a tartalom újra művészeti értéket hordoz, a széles interdiszciplinális tudás megléte kötelező feltétellé válik. Végül pedig további lehetőségekhez juthatunk, ha képesek vagyunk minél variábilisabb kulturális terekben megjelenni. Minél több kulturális térben mozogsz otthonosan, annál több lehetőséghez jutsz. Amennyiben a kollektívát a fenti stratégiák szem előtt tartásával alakítják ki, az képes lesz, hogy bármely témához hozzászóljon, bármely kulturális térben megjelenjen, és a munkájához bármely médiumot felhasználhassa. Az eredmény egy olyan gyakorlat, mely kihívást intéz a specializáció (és egyben a kartotékolás) ellen. Lehet, hogy a CAE az egyik héten készít egy website-ot, a következőn héten részt vesz egy fesztiválon egy színpadi performance-szal, a rákövetkezőn csinálhat egy gerilla-akciót, utána egy múzeumi installációt, végül egy könyv-, vagy egy újságprojektet. Az együttműködésben rejlő erő révén a CAE mindenféle kulturális lehetőségre fel van készülve.
Végezetül fontos tényező a kultúrgazdaság sebessége. A piac gyorsabban képes elfogyasztani egy terméket, mint bármikor azelőtt. A kollektív akció már csak mennyiségi értelemben is félelmetes előnyökkel jár. A csoportos munka révén a CAE képes ellenállni a Warhol-féle rendszernek, mely valóban egyfajta gyári tevékenységet jelöl (utalás Warhol workshopjara, a Factory-ra, a ford.), mely alulfizetett dolgozók munkájára épül. A kollektív akció révén megmarad termék és előaállítás egysége, miközben lépést tarthatunk a piaci igényekkel is.
Ezek az okfejtések cinikusnak tűnhetnek, és részben azok is, mindazonáltal a CAE számára mint olyan realitások tűnnek fel, melyeket figyelmebe kell vennie annak, aki a túlélésre játszik, mint kulturális előállító. Másrészt viszont a kollektív akciónak olyan hozadéka is van, mely túlmutat a gazdasági élethalálharc szűrőinek haszonelvű használatán.

A méret a lényeg: Sejtszerű kollektív konstrukció

Az egyik járványszerű probléma a csoportok életében, hogy mihelyt elérik a kritikus tömeget, rendszerint erőszakos módon felbomlanak, és semmi, vagy igen kevés marad csak meg belőlük. Az okok, melyek miatt egy-egy csoport eléri ezt a szociális küszöböt, az adott csoport funkciójától és szándékaitól föggően változnak. A CAE tapasztalatai szerint a nagyobb aktivista / művészeti csoportosulások akkor érik el a küszöböt, mikor a tagságuk százas nagyságrrendűvé lesz. Ezen a ponton számos olyan konfliktus és ellentmondás kerül a felszínre, melyek végül a csoport feloszlását eredményezik. Az egyik tényező az, hogy az egyes feladatok elkezdenek elkülönülni egymástól. Nem mindenki képes egyformán kivenni a részét minden feladat megoldásából, ezért kisebb bizottságok alakulnak, melyek specifikus feladatokra koncentrálnak. Így a csoport a közvetlen működéstől a képviseleti működés felé mozdul el. Ez a bürokratizálódás felé megtett lépés a megosztottság és a bizalmatlanság érzését kelti, mely a csoportos akció halálát jelenti. Mindez igen jól tettenérhető a végletesen racionalizált demokráciák bukásában. A dolgokat tovább bonyolítja, hogy a csoportba belépő különböző egyének különböző szinten férnek hozzá a forrásokhoz. A nagyobb forrásokkal rendelkezők szavának egyre nagyobb súlya kezd lenni a csoportos tevékenység során. Következésképpen kialakulnak olyan kisebbségek, melyek alulreprezetáltnak és hatalomtól megfosztottnak érzik magukat a többségi szempontokkal és módszerekkel folytatott versenyben. (Ezek a kisebbségek nagyon gyakran a kultúrában mint egészben fellelhető kisebbségi struktúra tükörképei). Ilyen feltételek mellett gyorsan esedékessé válik a csoport felbomlása kisebb csoportokká, avagy a csoport teljes önfelszámolódása. A legrosszabb forgatókönyv pedig nem is a csoport feloszlása, hanem ha a csoporton belül kialakul egy machiavelliánus hatalmi mag, amely tovább erősíti a bürokratikus szigort, hogy megtisztítsa a csoportot az elégedetlenkedőktől és hogy megszüntesse a másságot.
Ilyen problémák kisebb csoportok (15 - 50 fős tagságig) szintjén is felmerülhetnek. Míg ezekben a kisebb csoportokban könnyebb elkerüli a komplex munkamegosztással és a személytelen képviseleti rendszerrel együttjáró elidegenedést, azért lehetnek problémák, mint például annak az érzésnek a megjelenése, hogy nem mindenki szavának van egyforma súlya a csoportos döntéshozatalban, vagy hogy valaki a csoport védjegyévé válik. A másik általános probléma, hogy a szenvedélyek vezette csoportos tevékenységhez szükséges intimitás ritkán alakul ki a közepes méretű csoportokon belül. Igen nagy a valószínűsége, hogy lesz valaki, aki érzelmi, vagy egyéb rögzült alapon képtelen hosszútávon együttműködni a csoport valamely más tagjával. Az ilyen típusú megosztottságot lehetetlen szervezés vagy racionalizálás útján kiküszöbölni. Ahogyan a nagyméretű, demokratikusan szervezett csoportok (mint pl. a WAC) is leginkább rövid távú, behatárolt politkai vagy kulturális akciók céljaira felelnek meg, úgy a közepes méretű csoportok is az ilyen jellegű tevékenységben találják legjobb kifutásukat.
A bürokráciától, illetve egyéb szeparációs tényezőktől mentes, hosszú távú kulturális vagy politikai természetű gyakorlat céljaira a CAE a sejtszerű szerveződést javasolja. Ez idáig a kortárs kollektív tevékenységre összeállt művészeti sejtek szerveződését a bandatársadalom jellegzetességei alapozták meg. A szolidaritás a hasonlóságon alapult, ami a képességeket, illetve a politikai/esztétikai felfogásokat illeti. A 70-es, 80-as évek mára klasszikussá vált sejtszerű kollektívái, mint az Ant Farm, a General Idea, a Group Material, a Testing the Limits (mielőtt több részre oszlott volna) és a Gran Fury ezt a módszert használták, valóban csodálatra méltó eredményességgel. Az újabb generációk természetesen sokban utánozták ezeket a kollektíva-modelleket. A CAE mindazonáltal a maga részéről kicsit módosította ezt a kollektív struktúrát. Míg megőriztük a méretre, illetve a politikai/esztétikai elvekre vonatkozó hasonlóságot a szervezőelvek között, a tagok azonban már nem rendelkeznek azonos vagy hasonló képességekkel. Minden tag képességei egyedileg jelennek meg a sejtben. Az előállítás tekintetében tehát a szolidaritás nem a hasonlóságra, hanem a különbségekre épül. A részek kapcsolatban állnak egymással és függenek egymástól. A technikai képzettségeknek nincs esélyük, hogy ütközzenek vagy konfliktusba kerüljenek egymással, így a szociális feszültségek esélye nagyban csökken. Ez a rendszer továbbá lehetőséget ad a CAE-nak, hogy bármely médiumot felhasználhasson a tevékenységéhez, miután a csoport igen széles 'képzettség-bázist' halmozott fel. A képességek tág csoportja, illetve az interdiszciplináris tudatosság ezen felül lehetővé teszik, hogy a CAE bármely kulturális térben munkát végezhessen.
A különbségeken alapuló szolidaritás a csoporton belüli hatalmi struktúrát is befolyásolja. Azelőtt a kollektív struktúra arra a gondolatra épült, hogy a csoport valamennyi tagja, minden időben egyenlőnek volt tételezve. A csoportokban mindig nagy rémület uralkodott a hierarchiával kapcsolatban, mivel az volt az általános vélekedés, hogy a hierarchia a bűnös a domináció kialakulásában. Ez a gondolat együtt volt érvényben a végletes demokráciába, mint a hierarchia kialakulásának legjobb ellenszerébe vetett hittel. A CAE nem követi a demokratikus modellt, de a kollektíva elismeri annak érdemeit; mindazonáltal a CAE a foucault-i elvet követi, mely szerint a hierarchikus hatalom lehet produktív (nem szükségszerűen vezet a dominációhoz), ezért a lebegtetett hierarchiát alkalmazza a projektjei előállításában. Miután megegyezés születik a projekt megvalósításával kapcsolatban, az adott területen legnagyobb tapasztalattal rendelkező tagé lesz a döntő szó a projekt végtermékét illetően. Minden tag hozzászólhat a megvalósítás folyamatához, mindazonáltal a döntés a projektvezető kezében van. Ezzel a végtelen viták, hogy t.i. kié is a legjobb ötlet vagy a legjobb design, a minimumra csökkennek, és a csoport nagyobb gyorsaságra tehet szert. A projekteknek szokása, hogy drámai módon változtatják a természetüket, ezért az autoritás folyamatosan mozog a tagság körében. Ugyanakkor a CAE nem javasolja ezt a módszert a sejten kívül (3-tól 8 tagig) semmilyen más szociális konstelláció számára. A tagoknak képesnek kell lenniük a közvetlen, szemtől-szembeni interakcióra, hogy mindenki biztos lehessen abban, hogy mint személyt hallgatták meg (nem mint valamely marginalizált, vagy névtelen hangot). Másodszor a tagoknak bízniuk kell egymásban; vagyis a hosszútávú kollektív akciókhoz nagyfokú szociális itntimitás szükséges, valamint a hit, hogy minden egyes tag a szívén viseli a többi individuum érdekeit. Alapvető fontosságú, hogy a elismerjük és megértsük a kollektív akció nem-racionális összetevőit - ezek nélkül az együttműködés korán kifullad.
A kollektívának azt is figyelembe kell vennie, hogy mi okoz örömet a tagoknak. Nem mindenki dolgozik ugyanabban az ütemben. Az elképzelés, hogy mindenkinek azonos mennyiségű munkával kell hozzájárulnia a közös termékhez, anyit jelent, hogy a tagok értékét nem minőségi, hanem mennyiségi alapon mérjük. Amíg csak a munkafolyamat kielégítő és örömteli mindenki számára, a CAE véleménye szerint mindenkinek abban a ritmusban kell dolgoznia, ahogy az neki kényelmes. A szigorú egyenlősdi ebben az esetben a fordizmus egy olyan perverz, destruktív típusát adja ki, melyet feltétlenül el kell kerülni. A csoportban végzett munka örömét megerősítendő célszerű a munkafolyamaton túl is baráti kapcsolatokat ápolni a tagok között. Ennek a szükségletnek az az elsődleges oka, hogy így a tagok között tovább erősödik a bizalom és a bensőségesség, amelynek kedvező hatása lesz az alkotófolyamatokra. Bizonyos, hogy a bensőségesség is forrása speciális súrlódásoknak, azonban a csoport jobb eséllyel éli túl a felmerülő vitákat és konfliktusokat, amennyiben végeredményben minden tag megbízik a többiekben, illetve képes rábízni magát a többiekre. A kollektív akció teljes elkötelezettséget kíván meg a többi tag felé, és ez ijesztő gondolat lehet sok egyén számára. Persze. A kollektív munka nem felel meg minden alkatnak.

Koalíciók, nem közösségek

Míg a sejtszerű kollektív struktúra igen hasznos az alkotással, a személyek közötti hosszútávú együttműködéssel és a biztonsággal (lsd. különböző földalatti tevékenységek) kapcsolatos problémák megoldására, mint minden szociális együttállásnak, ennek is megvannak a maga határai. Nem oldja meg például a disztribúcióval kapcsolatos számos problémát, valamint a helyhez kötött kulturális és politikai szerveződések feledatait sem képes betölteni.  Következésképpen mindig szükséges keresni egy olyan társadalmi elvet, melynek alapján a hasonló gondolkodású emberek, vagy sejtek, nagyobb csoportokba tömörülhetnek. Jelenleg a domináns elv a "közösség" elve. A CAE szerint ez igen szerencsétlen választás. A közösség gondolata a "családi értékek" konzervatív gondolatának liberális megfelelője. Egyik elv sem létezik a kortárs kultúrában, mindkettő a politikai fantázia talajáról nőtt ki. A "meleg közösség" kifejezést gyakran használja a média és a különböző szervezetek. Ez a megnevezés minden olyan embert magába foglal, akik melegek, és egy adott területen belül élnek. Még helyi kontextusban is elmondható, hogy a meleg emberek az alsóbb osztályoktól az elitig bezárólag valamennyi társadalmi rétegben megtalálhatók, így igen nehéz elhinni, hogy ez az aggregátum közösségként működhet egy ennyire összetett társadalomban. A dolgot tovább bonyolítja, hogy az olyan társadalmi változók mint a faj, az etnikum, a nemek, a neveltetés, a szakma és az egyéb differencia-pontok semmivel sem jelentenek kevésbé érvényes identifikációs pontokat, mint az a tulajdonság, hogy valaki meleg. Egyetlen közös szociális karakterisztika semmiféle szociológiai értelemben nem képes közösségalkotásra. Meleg közösségről beszélni éppen akkora ostobaság, mint a "hetero-közösséget" említeni. A "közösség" szó egyedüli értelme ebben az esetben, hogy a "kisebbség" szót eufemizálja. A közösséget legjobban megközelítő, létező szociális együttállás a barátságok hálózata, ám ez is kevés ahhoz, hogy bármilyen szociológiai értelemben közösségeket képezzen.
A CAE nem tudja pontosan, hogyan értékelje azt, aki elsősorban valamely közösség tagja szeretni lenni, mivel azok meglétükben ellene mondanak a másság politikájának.  A közös etnikumon keresztül megvalósuló hasonlóságra alapuló szolidaritás, illetve a közös hely és közös történelem háttere által támogatott, egymással kapcsolatban álló családok hálózata a másság hatalma ellen dolgozik, azzal, hogy megőrzi a zárt társadalmi rendszereket. Ez nem azt jelenti, hogy a társadalmon belül többé nem léteznek viszonylagosan zárt szociális alrendszerek. Valójában igenis léteznek, de abban különböznek a közösségektől, hogy valamely ésszerűsített konstrukció termékei, valamint tökéletesen hiányzik belőlük a társadalmi szolidaritás. Ahhoz, hogy különböző alrendszerekből érkező embereket hozhassunk össze, akiknek van valamilyen közös érdeklődésük, szándékosan hibrid csoportokat kell létrehoznunk. Ezek a csoportok olyan emberekből állnak, akik a figyelmüket egy vagy két közös pontjukra koncentrálják, és akik félreteszik a potenciális konfliktusforrást jelentő eltéréseiket. Az ilyen típusú szövetséget, melyet nagyhatókörű kulturális termelés céljára és/vagy a gazdasági és politikai hatalom látható konszolidációjára hoznak létre, koalíciónak nevezzük.
A CAE a múltban számos koalíciót támogatott, úgymint a különböző ACT UP szervezeteket és a PONY-t (New Yorki Prostituáltak), valamint maga is létrehozott ideiglenes, helyi koalíciókat. A CAE egyik problémája az ilyen koalíciókkal, hogy igen nehéz volt megoldani a számukra történő szolgáltatást, hogy közben meg is őrizhessük a kollektív gyakorlatunkat. A koalíciók gyakran fekete lyukak, melyek annyi energiát fogyasztanak, amennyit valaki csak hajlandó beléjük fektetni; ezért igen közönséges dolog, hogy a tagság hamar kiég. A CAE sem volt kivétel. Az ilyen típusú aktivista koalíciók körében eltöltött évek után a tagok úgy döntöttek, ideje visszavonulni a kevésbé látványos, sejtszerű tevékenységbe. A CAE elkezdett olyan koalíciós modellt keresni, mely különbözik az "egyproblémás" modelltől.
Az egyik lehetséges választ a CAE és a Nettime* kapcsolata adta. A Nettime európai és észak-amerikai aktivisták, művészek, teoretikusok, technikusok, kollektívák és szervezetek lazán összeöltött koalíciója, akik azért jöttek össze, hogy általános támogatást nyújtsanak radikális kulturális és politikai természetű esetekben. Megközelítőleg hétszáz tagot számlál, és körülbelül hat éve létezik, különböző formákban. A Nettime a tagok felé mint információs, disztribúciós és újonc-forrás funkcionál. Léte virtuális lényegű: a tagok kapcsolattartása egy online levelezőlistán, különböző hírcsoportokon és egy archívumon keresztül bonyolódik. Ezen túlmenően a koalíció alkalomszerűen konferenciákat rendez (az első kettőt, a Metafórum I-II-t Budapesten rendezték 1995-ben illetve 96-ban, a Beauty and the East konferencia 1997-ben, Ljubljanában zajlott), kulturális projekteket szervez, illetve járul hozzá azok létrejöttéhez (mint például a Hybrid Workshop a Documenta X-en), forrásként szolgál különböző politikai akciókhoz, valamint jegyzeteket és könyveket állít össze az archívuma anyagából (a legfrissebb: README: ASCII Culture and the Revenge of Knowledge).
A CAE perspektívájából az egyik olyan elem, mely a Nettime-ot kedvezőbb tapasztalattá teszi, az, hogy a legtöbb koalíciótól eltérően inkább anarchisztikus, mintsem demokratikus természetű. A Nettime-on nincsenek szavazási procedurák, bizottsági munka, koalíciós hivatalnokok, illetve semmiféle reprezentatív irányítás. A hierarchia kialakulása attól a ténytől függ, hogy ki akar dolgozni. Akik hajlandóak irányítani a listát, azoknak van a legtöbb beleszólása annak struktúrjába. Ugyanakkor a koalíció karbantartásának általános elve a "eszközök, nem szabályok" (tools not rules"). Azok, akik a virtuális architektúrát építik, úgy irányítanak, hogy teret biztosítanak olyan viták számára, melyek nem tartanak számot a teljes lista érdeklődésére. Ők irányítják az információáramlást is. Bármit is akarnak a listatagok - üzenet-hadjáratoktól a hosszú és részletes vitákig -, van rá hely, hogy megtegyék. A valós térben játszódó események esetében is érvényes az elsődleges szabály: annak van a legtöbb szava, aki a munkát elvégzi. Természetesen egy ilyen rendszerben is számos lehetőség nyílik a kizsákmányolásra, bár ez nem gyakran történik meg, mivel a tagok elegendő bizalommal vannak és elegendő támogatással élnek a többi tag irányában; a koalíció mint egész nem tollerálja a rendszer önös célokra való kihasználását (mint a spamming vagy a lista öntömjénező használata); és van egy önmegsemmisítő biztonsági kapcsoló: a tagok a tulajdonlás és/vagy a folyamatos hierarchia első jelére kiugranának a hajóból.
A Nettime-tagok közös kongenialitásának valódi mutatója valószínűleg annak kulturális ökonómiája. A Nettime úgy működik, mint egy információs ajándék-gazdaság. A cikkek és az információk ingyenesen jutnak el a tagokhoz, azoktól, akik nagy információs likviditással bírnak. Gyakran megtörténik, hogy a nettimerek már jóval azok pénzgazdaságban való publikálása előtt megismerhetnek jelentős munkákkal a művészet, politika és a technológia találkozási felületéről. A valós térben zajló projekteknél az önkéntesség ugyanezen elve hat át valamennyi tevékenységet. A nagy különbség, egyéb kulturális gazdaságokhoz képest, hogy az ajándék-gazdaság csakis azokkal szemben lép fel igényekkel, akiknek túl sok van. Senkitől sem várja ugyanakkor, hogy egészen addig önkénteskedjen, míg ki nem ég, vagy szenvedni nem kezd. Az önkéntesek azok közül kerülnek ki, akinek túl sok idejük, munkaerejük, pénzük, terük van, vagy túl sok a fentiek valamely kombinációjából, és szeretnék leégetni azt, hogy visszaálljon az egyensúly. Következésképpen az aktivitás fluktuál, az egyes tagok helyzetétől és motivációitól függően.
A CAE nem szeretné túlontúl romantikusnak beállítani ezt a társadalmi szerveződés-típust. Bizonyosan akadnak problémák - veszekedések és konfliktusok robbannak ki, feldühödött tagok el-elhagyják a listát, és a projektek néha nem úgy mennek, ahogy elvárható lett volna. Mindennek ellenére a Nettime a legmegfelelőbb nagyméretű kollektív környezet, melyben a CAE valaha is dolgozott. Ennek oka annyi, hogy ez a laza koalíció a létét a nem észszerű elemek elfogadásának romantikus elvével kezdte. Elhitte, hogy egy nagyméretű kollektíva igenis létezhet a bizalom, az altruizmus és az öröm elvei alapján, nem pedig kizárólag a (demokratikus koalíciókra oly jellemző) 'mindenki mindenki ellen' Hobbes-i elvére építve, mely cserébe a számonkérhetőség és a kategorikus egyenlőség szervezeti elveinek szinte beteges túlértékelését vonja maga után. A Nettime csakis egyetlen biztonsági szeleppel - az önmegsemmisítéssel - operál, így átugorhatja a végtelen számonkérési procedúrákhoz szükséges elidegenítő bürokráciát. Ha a Nettime megsemmisíti önmagát, minden tag sértetlenül távozik, és új lehetőségeket kereshet a kollektív akciókhoz. A Nettime  egyik legnagyobb erőssége az ideiglenességgel kötött szövetsége.

Zárógondolat

Jóllehet másodlagos szerepet töltenek be a kulturális szervezeti lehetőségek között, a sejtek és a koalíciók még mindig járható alternatívát jelentenek az individuális kulturális gyakorlatokkal szemben. A kollektív akcióval megoldódik a piac vezérelte kulturális gazdaságban történő navigálással kapcsolatos néhány probléma, azzal, hogy lehetővé teszi, hogy az individuum megmeneküljön az egyén és az intézmény közötti torz kapcsolatrendszerből. Ennél fontosabb azonban, hogy a kollektív akció segít csökkenteni a túlracionalizált és túlinstrumentalizált kultúra okozta elidegenedés intenzitását, azzal, hogy a baráti hálózatok némely pozitívumát teremti újra egy produktív környezetben. Ezért a CAE hiszi, hogy a művészek kutatásai, melyek a társadalmi szerveződés alternatív formáira irányulnak, legalább annyira fontosak, mint a hagyományos, anyagokra, előállítási folyamatokra és termékekre vonatkozó kutatások.
 

*A Nettime koalíció ezen esszében közzétett leírása kizárólag a CAE perspektívájából készült. A Nettime tagsága nem működött közre  megírásában, és hozzájárulását sem adta hozzá.
 

A Critical Art Ensemble (C.A.E.) egy hat, különböző képzettségű művész alkotta kollektíva, mely olyan, új típusú művészet felé kötelezte el magát, melynek erőfeszítései a kritikaelmélet, a művészet és a technológia metszéspontjainak feltárására irányulnak.
 
 

TACTICAL MEDIA
Szerkesztette: Joanne Richardson
(részletek)
 

Jaka Zeleznikar
“ÖN MOST AZ ÉN KOMPJÚTEREMBEN VAN”
Interjú a 0100101110101101.ORG-gal (Bologna)

A ZAVARKELTÉS MŰVÉSZETE
Sylvie Myerson és Vidyut Jain beszélget
Frank Guerreroval, ®™ark (USA)

Florian Schneider
FORDÍTOTT AUTENTIFIKÁCIÓ

Joanne Richardson
A TAKTIKAI MÉDIA NYELVEZETE