XX. század
otthonunk a Föld civilizáció...
Technikai - gazdasági - tudományos és ipari fejlõdés.
Demográfiai robbanás, világvárosok, motorizáció.
Gazdasági növekedés, nemzeti össztermék, globalizáció.
Tõkekoncentráció, multinacionális óriásvállalatok, megakonszernek.
Gazdasági, pénzügyi, politikai hatalom és az emberiség.
Légkörszennyezés, szmogriadó, savas esõk.
Globális felmelegedés, üvegházhatás, ózonlyuk.
Rohamosan csökkenõ ásványi kincsek,
energiahordozók és nyersanyag készletek.
Múlt, jelen és jövõ...
Utódaink?

Fenntartható fejlõdés, környezetvédelem, egészség!


 A Levegõ Munkacsoport
Országos Környezetvédõ Szövetség

bemutatkozik Önnek

 

Minden embernek alapvetõ joga van az élethez és az egészséghez! 

Valljuk, hogy minden egyéb jog érvényesítése csak e jogok tiszteletben tartásával történhet. Erkölcsi kötelességünknek tartjuk azt, hogy nemzedékünk a Földet egészséges, lakható bolygóként hagyja örökül utódaink számára.
Az utóbbi évtizedek során környezetünk állapotának romlása sajnálatos módon világjelenséggé változott, s ez a helyzet napról-napra romlik.  A környezetszennyezés ilyen mértékû növekedése ha nem fékezzük meg hamarosan világméretû katasztrófákat eredményezhet.
1988-ban azért alapítottuk meg szervezetünket, hogy elõsegítsük a fenti jogok és kötelezettségek megvalósítását a mindennapi élet gyakorlatában is.

Ma már több mint 70 tagszervezetünk van, s ennek is köszönhetõen az ország egyik legismertebb és leghatékonyabb környezetvédõ társadalmi szervezeteként jelentõs eredményeket tudunk felmutatni a lakosság mozgósításában, valamint a öntés-elõkészítés és a döntéshozatal befolyásolásában.
 
Tevékenységünk elsõsorban az állami költségvetés és adórendszer, a közlekedés, a településfejlesztés, valamint az energia-termelés és felhasználás környezetkímélõbbé tételére irányul.
A meg nem újuló energiahordozók, nyersanyagok, természeti kincsek ésszerûbb, takarékosabb felhasználását, a fizessen a szennyez elv alkalmazását  szorgalmazzuk.
Az emberi társadalom fejlõdését a mûvelõdés, a mûvészetek, az oktatás és a nevelés, a tudományos kutatások és az állampolgárok összefogását elõsegítõ társadalmi érintkezések kiemelt támogatásával képzeljük el.
Elsõrendûen fontosnak tartjuk a humán erõforrások fejlesztését, a foglalkoztatottság növelését, és ennek érdekében az emberi munkát terhelõ adók ( társadalombiztosítási járulék, személyi jövedelemadó) csökkentését, a nagy energia-és nyersanyagigényû ágazatok helyett az emberi munkaerõ foglalkoztatását elõsegítõ tevékenységek fejlesztését.
A demokrácia mind teljesebb megvalósulása érdekében a környezetvédelem területén is az állampolgári részvétel lehetõségeinek bõvítésére törekszünk.
Munkatársaink és szakértõink rendszeresen részt vesznek az Országgyûlés bizottságainak ülésein és különbözõ önkormányzati bizottságok ülésein. A kormányzati és önkormányzati döntésekkel kapcsolatban tanulmányokat készítünk, javaslatokat alakítunk ki. Ezzel is segíteni kívánjuk a döntéshozókat, hogy környezetünk és egészségünk szempontjából is kedvezõ határozatokat hozzanak. 
Tudatformáló tevékenységet és tanácsadást végzünk. Környezeti nevelési, felvilágosító programokat, különbözõ rendezvényeket és kampányokat, társadalmi megmozdulásokat, vitaesteket, lakossági fórumokat ha kell tüntetéseket, tiltakozó akciókat szervezünk.
Kéthetenként nyilvános üléseket tartunk a Budapesti Városvédõ Egyesület székházában, ahol a lakosság és a civil szervezetek képviselõivel közösen alakítjuk ki állásfoglalásainkat, határozzuk meg legfontosabb teendõinket.
Tevékenységünket úgy a média, mint a döntéshozó szervek és hivatalok, valamint a közvélemény is napról-napra növekvõ figyelemmel kíséri, így elképzeléseinket, javaslatainkat egyre inkább nyilvánossá tudjuk tenni.
Közel négyezer példányban adjuk ki Lélegzet címû környezetvédelmi havilapunkat és el is juttatjuk olvasóinkhoz, akik között országgyûlési képviselõk, újságírók, önkormányzati tisztviselõk, könyvtári olvasók, diákok, a környezetvédõ mozgalom és különbözõ társadalmi szervezetek tagjai, elõfizetõnk és pártoló tagjaink egyaránt megtalálhatók.
Minden érdeklõdõ számára igyekszünk lehetõvé tenni azt, hogy hozzájuthasson az általunk ismert és a rendelkezésünkre álló, környezetvédelemmel kapcsolatos információkhoz, kiadványokhoz és szakirodalomhoz.

Eddigi tevékenységünkkel jelentõs mértékben hozzájárultunk ahhoz, hogy megvalósulhattak az alábbiak:

 • A Központi Környezetvédelmi Alap forrásainak nagymértékû növelése (és így a környezet védelmére fordítható összegek gyarapítása), a felhasználás nyilvánosságának, átláthatóságának kibõvítése
 • A környezetet súlyosan szennyezõ egyes árucikkek termékdíjának bevezetése 
 • Kormányhatározat a gépjármûvek légszennyezésének csökkentésérõl  
 • A környezet védelmérõl szóló új törvény elfogadása
 • A kamionforgalom hétvégi korlátozása 
 • A tömegközlekedés forgalmi elõnyben részesítése és forgalomcsillapítás bevezetése több területen 
 • Rendelet a 30 km/órás sebességkorlátozású övezetekrõl
 • A Budapesti Közlekedési Fórum létrehozása 
 • Vasúti mellékvonalak megmentése, az elõvárosi vasutak fejlesztése
 • Számos városi zöldterület megóvása
 • Rendelet a bevásárlóközpontok környezeti hatásvizsgálatáról
 • A személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlási lehetõsége közhasznú szervezetek részére. 

Fõbb támogatóink számos hazai  nagyvállalat, kisvállalkozás és magánszemély  mellett a Magyar Országgyûlés, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a Rockefeller Brothers Alapítvány, az Amerikai Egyesült Államok Tájékoztatási Hivatala (USIS), a holland Milieukontakt Oost-Europa Alapítvány, a Svéd Savas Esõk Alapítvány és az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség voltak. 
 
Ha céljainkkal egyetért  és tenni is szeretne valamit az  egészségesebb, tisztább környezetért, a jobb levegõért, életminõségünk javításáért  kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, lépjen be tagjaink közé.
Csak Önnel együtt lehetünk igazán eredményesek!

Cím: 1465 Budapest, Pf: 1676 
Iroda: 1114 Budapest, Ulászló u. 15. II. 22.
Telefon: 206-5576, 206-5598, 206-5599, 361-3630, 
Fax: 365-0438
E-mail: levego@levego.zpok.hu
Honlap: http://www.c3.hu/~levego
 
 

Együtt a környezetünkért,
közösen a tisztáb levegõért!
Úgy véljük, hogy a környezetvédelem nem csak a hivatalok dolga... 
környezetünk állapotának megõrzéséért, jobbításáért
mindannyian tehetünk valamit!


Tagjai közé jelenleg 64 civil környezetvédõ szervezet tartozik.
A Levegõ Munkacsoport Alapszabálya