Klió 1997/3.

6. évfolyam

A muzulmánok háborús tragédiái

 

„... A muzulmánság a második világháborúban történelmének egyik leg­drámaibb korszakát élte át, ennek nyilvánossá tétele a háború utáni időkben a „kitervelt elhallgatás” és a „szervezett feledésbemerülés”’ miatt nem kerülhetett sor. A témát hosszú ideig a jugoszláv tudományos élet tabuként kezeltek, „keveset tudtak”, de még kevesebbet írtak róla.

Manapság újra tanúi lehettünk a történelmi események ismétlődésének és e nép szenvedésének, amiről azt hittük, hogy soha többé nem fog megismétlődni...” – írja könyvének előszavában Safet Bandžović (Bándzsovity Száfét). A szerző történelmi tanulmányait Szarajevóban, majd Belgrádban végezte. A Banja Luka-i Egyetem új- és legújabb kori történelmi tanszékén tanított, majd Szarajevó­ban a Nemzetközi Kapcsolatok Intézményének tudományos munkatársa volt. Fő kutatási területe a történeti demográfia. Eddig több tudományos értekezése, cikke jelent meg, és hat könyv szerzője. Jelen pillanatban az Emberi és Szabadságjogok Szándzsáki Bizottságának elnöke.

Könyvének első részében a második világháború előtti boszniai csetnik mozgalom kiépüléséről és céljairól ír. Taglalja a szerb igények kiterjesztését a vrbasi bánságra, sőt, egész Bosznia-Hercegovinára. Fontos tényként említi meg Banja Luka tervezett kiépítését boszniai szerb központtá, aminek az volt a célja, hogy a „frankopán” (horvát) és az „államellenes tevékenységeket” megszüntesse, vagyis Szarajevó és Zágráb kultúrpolitikai hatását semlegesítse Bosznia-Hercego­vina területén.

A második világháború kitörése után a csetnikek fő ellenségüknek a horvátokat és a muzulmánokat kiáltották ki, akiket egyszerűen csak usztasáknak és törököknek neveztek. A Bosznia-Hercegovinában dúló vérengzéseknek a legnagyobb számban a muzulmánok estek áldozatául.

Bándzsovity Száfét részletesen leírja a dél- és kelet-hercegovinai muzul­mánok 1941 augusztusától kezdődő kiirtását, ami teljesen beleillett a csetnikek terveibe. Az 1941–42-es év összekuszált, zűrzavaros harcaiban beszámol a fočai, čajniči, Višegrad környéki, vlasenicai, rogaticai, srebrenicai és goraždei járások áldozatairól, muhadžirjairól* és azok szenvedéseiről. Munkájában olasz, horvát, szerb forrásokra és a szemtanúk vallomásaira támaszkodik. Szinte minden nagyobb településre, falura kiterjeszti a vizsgálatait, de nemcsak a lemészároltakat tartja számon, hanem azok kivégzési formájáról is beszámol, ezzel is szemléltetve azt, hogy az elkövetőkben mekkora gyűlölet halmozód­hatott fel. Szemtanúkra hivatkozva így ír néhány megdöbbentő esetről: „Nemcsak a gyilkosságok száma volt szörnyű, hanem az is, ahogyan a szerencsétlenekkel elbántak. A csetnikek kihirdették, hogy a muzulmánok annyit sem érdemelnek meg, hogy golyóval végezzenek velük, így mindegyi­küket késsel és baltával kell megölni, mint a jószágokat. Az áldozatokat több órán át kínozták majd szuronyokkal össze-vissza szurkálták – de úgy, hogy vitális szerveiket meg ne sértsék –, és csak ezután ölték meg őket.”

A szerző figyelemmel kíséri a menekültek útvonalát, azok számát, nemét és életkorát. Nézzük ennek egy példáját: „1942. február 25-én Szarajevóban 11 266 nyilvántartott menekült tartózkodott. Ebből 5917 férfi és 5349 pedig nő volt. Nagyrészük a muzulmánság körébe tartozott, számuk elérte a 11 120 főt. A menekültek életkora meglehetősen széles sávban mozgott. A 60 éven felüliek száma elérte a 400-at, 8590 felnőtt (60 éves korig) tartózkodott itt, míg a gyermekek száma (7 éves korig) 2276 volt. Ezen kívül 102 olyan gyermek talált menedéket, akiknek szüleit megölték”.

Nagyító alá kerül a boszniai városok befogadóképessége – mint Bihać, Jajce, Doboj és Szarajevó – valamint ezek gazdasági, egészségügyi helyzete is. A felsorolt szempontokat igyekszik a háború végéig figyelemmel kísérni, sőt jó alapot teremt a háború utáni újabb telepítések vizsgálatára is.

Munkájában sok helyen nemcsak az áldozatok neveit említi meg, hanem a szemtanúkra hivatkozva, magukat a gyilkosokat is megnevezi. Kiderül az is, hogy a csetnikek nemcsak a muzulmánokat és horvátokat gyilkolják meg, hanem ha kell, azokat a szerbeket is, akik muzulmán szomszédaikat szerették volna megvédelmezni.

A szerző a második világháborúban történteket összehasonlítja a legutóbbi háborús eseményekkel, amiből kiderül, hogy még az etnikai tisztogatások módszereiben sem történtek változások. Ugyanazok a területek szenvednek leginkább a csetnikek vérengzéseitől és ugyanazokkal a módszerekkel tisztítják meg Kelet-Boszniát a muzulmán lakosságtól. Valóban ismétlődik-e a történelem? – teheti fel a kérdést az olvasó.

Bándzsovity Száfét arra is választ próbál adni, hogy mi lehet az oka annak a több évtizedes hallgatásnak, ami a feledés homályával kívánta bevonni a csetni­keknek a muzulmánok ellen elkövetett rémtetteit. Ennek egyik okát abban látja a szerző, hogy 1942-ben több olyan csetnik osztag (odred) állt át a partizá­nok oldalára, amely előtte a muzulmánok elleni mészárlások fő szervezője és végrehajtója volt. Ez pedig az akkori kormány számára nem volt előnyös, mert beárnyékolta volna a „népfelszabadító háború” mítoszát. Egy szemtanú ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „Emlékszem még arra a napra, amikor gyermekként tanúja voltam, hogyan alakult meg čajničében a II. Proletár Brigád. Előtte egész februárban a partizánokhoz átállt csetnikeket borotválták – egyik jellegzetességük a hosszú szakáll volt –, mi pedig bosszan­tottuk őket, mert arcuk színe láthatóan két részre különült el: a frissen borotvált világosabbra és a téli nap által lebarnított sötétebbre.”

A könyve végén újra adatokat közöl azzal kapcsolatban, hogy mennyi muzulmán veszítette életét a második világháború során.

Bándzsovity Száfét igyekszik objektív maradni, még akkor is, amikor saját nemzetét újra, és az eddiginél sokkal nagyobb veszély fenyegeti. Munkájából az is kiderül, nem a szerb parasztot vádolja a történtekért. Ez az első olyan munka a maga nemében, amely a szándzsáki és boszniai muzulmánság második világháborús és jelenkori hányattatásait összehasonlító módszerrel elemzi.

 

Safet Bandžović: Ratne tragedije Muslimana (A muzulmánok háborús tragédiái) Novi Pazar, 1993, 224 old.

 

Pósa Krisztián

 

* muhadžir: boszniai muzulmán menekült