Klió 1993/1.

2. évfolyam

rule

 

KÖZÉPKOR

 

Mit jelent a szolgaság Franciaországban a XI. században?

 

D. Barhélemy a középkori társadalomtörténet egyik legproblematikusabb témakörét választotta tanulmánya tárgyául. A középkori források viszonylagos bősége miatt szerencsés francia történetírás a XIX. század közepe óta foglakozik a szolgaság mibenlétével. Jelen tanulmány azonban mégsem egyszerű szaporítása a bőséges szakirodalomnak. A szerző az első részben historiográfiai áttekintést ad a szolgasággal foglalkozó irányzatokról, majd új álláspont kialakítását kísérli meg a források újraolvasásával.

Két felfogást különít el: az ún. régi iskolát és az ún. változást hirdető elméletet. Az első megkoronázója az 1930-as években Marc Bloch, a második megalapozója az 1950-es évek elején Georges Duby volt.

A régi iskola az 1840-es években keletkezett, amikor B. Guérard Inninon apát világszerte ismertté vált polypticháját publikálva, a rabszolgaságot (esclavage) J. Caesar korától a középkor deléig fokozatosan enyhülő ál1apotként jel1emezte. Ezen felfogás nyomán a későbbiekben a témát kutatók nagy része az VXII. század közötti korszakra antik rabszolgaságot, Karoling-kori félrabszolgaságot és középkori szolgaságot (servage) különített el.

M. Bloch aki ezideig a legbőségesebb leírását adta a középkori szolgaságnak – szintén hasonló változási periódusokban gondolkodott. A rabszolgaságnak-szolgaságnak az urasági gazdálkodás keretében látta értelmét. A XlXII. századra a szolgaság „megszelídült”: a szolga (serf) olyan földhözkötött, telekre ültetett, fejadót fizető, robotoló, szabad házasságkötési és örökösödési joggal nem rendelkező társadalmi elem volt, aki már nem képezte ura tulajdonát. A rabszolgaság különböző változatai tehát a X. században felbomlottak.

M. Bloch különítette el először egyértelműen a vazallus és a servus szolgálatot. A feudális társadalomban ez a két viszony adta a rendszer lényegét.

M. Bloch követői (C. Verlinden, R. Boutruch, I. Verriest stb.) is a Karoling-kort tekintik elválasztó szakasznak rabszolgaság és szolgaság között. Az utóbbi réteg állapota a szokásjogon keresztül szabályozottá vált, s a szolga társadalom betagozódott a faluba.

A változást hirdető elmélet G. Duby 1953-as „A társadalom a XIXII. századi Macon régiójában” című munkájával bontakozott ki. A XI. században két lényeges változás volt: egyrészt a várurasági rendszer elterjedése, másrészt a különböző jogi álla potú paraszti rétegek összeolvadási folyamata. A szolgaság a XII. századra lényegében elhalt. G. Duby szerint M. Bloch véleményétől eltérően a XIXII. századi „függő állapot" nem azonos a szolgai állapottal. A felbomlás „motorja" a váruraság volt, aki a szokásjog kialakításával átütötte a falat a szabad és a szolga viszony között. A szolgaság így elveszítette eddigi igen jelentős súlyát a társadalomban. A „függő állapot" viszont fennmaradt, s a XII. század második felében ezen belül is újabb hasadás ment végbe. A függő állapotban élők egy része teljesen felszabadult, más része viszont súlyosabb alávetettségbe került. Így egy „új szolgaság” keletkezett, amely azonban „ál-szolgaság” volt, amint már M. Bloch is felismerte. Sokkal inkább dologi, mint személyi függést hordozott, s csupán a régi kifejezések újrahasználatáról volt szó, régi jogi tartalom nélkül.

G. Duby követői más francia vidékeken is hasonló átalakulást fedeztek fel. Az 196070-es években egész sor színvonalas régiótörténeti feldolgozás látott napvilágot a XXIXII. századi társadalomról. M. Garaud Poitouról írt munkájában azt mutatta ki, hogy az 1150-es évekre elhalványult a jogi különbség szolga és szabad földműves között. P. Bonnassie Katalónia XXl. századi szolga társadalmában tárt fel a Macon-vidékihez hasonló fejlődési tendenciákat. A Debord Charente-vidékének XXII. századi forrásaiból szintén azt állapította meg, hogy a szolgaság a XI. század első felében felbomlott.

D. Barthélemy egyik nagy iskola véleményét sem osztja teljes mértékben. A régi iskolát mindenekelőtt azért kritizálja, mert nem adott elég egzakt kronológiát a szolgaság történetéről. Másrészt nem számolt átmeneti rétegekkel, éles határt vont szolga és szabad között. A változást hirdető iskola viszont a Karoling-kori (X. század) „rabszolgaság” (esclavage) továbbélését illetően téved, s abban, hogy a szolgatársadalom felbomlott a XI. században. A XI. század nem vízválasztó a szolgaság történetében. A várurasági rendszer elterjedésének szerepét sem szabad e tekintetben eltúlozni.

A szerző ezután külön részt szentel a X. századi „rabszolgaság” kérdésének. A X. században a mancipia (adhatóvehető rabszolga állapot?) és a servus (kevésbé szigorú függésben élő szolga?) kifejezések egyaránt szerepelnek a forrásokban. A mancipia, mancipium a XI. századtól már ritkábban használatos, viszont a servus emlegetése gyakori marad. A X. századi írott anyag alapján a két kifejezést nem lehet mindig rabszolga és szolga rétegre elkülönítve értelmezni. Előfordul, hogy ugyanarra a személyre mindkét kifejezést használták. A mancipia, ancilla olyan „rabszolga"-állapot lehetett, amelyben nem volt telke (mansus) és önálló háztartása a szolgának. Ezzel szemben a servus (sert) már a föld tartozékának (csupán röghözkötöttnek) számított, robotot teljesített, és az urasági gazdaságot elhagyva falulakó lett. Ezen kívül más szolgafélszolgafélszabad állapot is ismert volt, mint például a colliberti („félszabad”) viszony. Valószínű, hogy a X. században létezett „rabszolgaság” (szigorú szolga viszony) és létezett a szolgaságnak (servage) egy összetett széles csoportja, amelyen belül többféle függés érvényesült. A „rabszolgaság" felbomlása fokozatosan ment végbe, s nem húzható markáns kronológiai határ a folyamatban.

Ahogy a különböző rabszolgaszolga-állapot között nem lehet merev határokban gondolkodni, úgy a szolga és szabad rétegek sem választhatók el élesen. G. Dubynek Malcon vidékére vonatkozóan sikerült a X. századi források alapján a „frank” (szabad) és a szolga állapotot jól elkülönítenie. A XI. században azonban már összemosódhattak a határok. A frank állapot nem minden esetben kötődött saját birtokhoz. A „franchisia” (francetia) szolgálattal terhelt föld is lehetett. A „francik” (szabadok) is nagybirtok keretében éltek, mint a serfek. Nem ismeretes a közintézményekben való részvételük sem. Autun vidékén már a X. században elmosódott a különbség a szabad (mansus ingenuiIis) és a szolga telek (mansus servilis) között. A szolgaság és a paraszti szabadság csak a szolgáltatások terén különíthető jól el. Az elterjedő szokásjogok gyakran eltüntetik az éles jogi választóvonalat szabadok és szolgák, valamint a szolgák rétegei között.

A továbbiakban a szerző XI. századból fennmaradt peres iratok alapján próbálja eloszlatni azt a téves felfogást, amely szerint a szolgaelbocsátás felszabadulással járt volna. A szolgák földesura változhatott (leginkább adomány révén), de ezzel szolgaságuk általában nem szűnt meg. A régi uruktól való távozáskor annak hatalma alól felszabadultak, eddigi szolgaviszonyuk megszűnt, új uruknál egy másik szolga viszonyba léptek be. A XI. században tehát a felszabadulás nem biztos, hogy a szolgaállapot felszámolását jelentette. Az új szolgaviszony különbözhetett a régitől, sokszor szelídebb formává vált. Középnyugat-Franciországban a serf és a co-libertus („félszabad”) kifejezéseket a XI. században ugyanazon társadalmi állapotra is használták.

A XI. században több vidéken új kifejezés terjedt el: a „homines proprii” (saját emberek). Cluny környékén G. Duby szerint a szabadokhoz kapcsolódtak, teljes jogú lakói voltak a falvaknak, ugyanazt a szolgáltatást teljesítették, mint a „francik”. Másutt viszont sokkal inkább a szolgák egy „felhígult" válfaját alkották.

A vazallussá fogadás szertartása mellett a korban ismert volt a szolgává fogadás szertartása is. A feudális rendszerben a társadalmi hovatartozást állandó külsőséges cselekedetekkel kellett demonstrálni, egyébként feledésbe merülhetett az egyén társadalmi státusza. Az örökös szolgaállapotot generációnként, az ideiglenes szolgaságot évente megújították hűségeskü keretében. Tartalma természetesen más volt, mint a vazallussá fogadásé, s a látványosság sem jellemezte. A serf hódolatát az úrnak nyilvánosan fizetett fejadó általában négy dénár fejezte ki. A szolgává fogadás másik része a földre (telekre) ültetés lehetett.

A szolgává fogadásnak egyéb értelmezése is lehetséges, mint például a fogságból való kiváltás. A fogsághoz képest a szolgává válás felemelkedést jelentett. Az úr a váltságdíjat fejadó formájában fizettette vissza.

D. Barthélemy a szolgaság XI. század társadalmi súlyáról óvatosan fogalmaz: már nem tekinthető az urasági rendszer „motorjának”, de egy lényeges elemének igen. Tehát nem volt a legnagyobb létszámú földműves réteg, de nem is zsugorodott össze jelentéktelen csoporttá. A XI. század még csupán az egyéni felszabadítás kora, s nem a tömeges, egész falvakra kiterjedőé, vagyis nem korforduló a szolgaság felbomlásának történetében. A XI. század azonban a szolgaság „felhígulásának” kora, egyes vidékeken létszámcsökkenés, másutt létszámnövekedés kíséretében. Az úri társadalom a szolgaságban olyan eszközt látott, amely megakadályozta a járadékfizető földműves társadalom ezen csoportjainak elköltözését. Az uraság, szükségleteinek biztosítására tartott szolgákat. A szolgaság járadékrendszerét, státuszát azonban már a szokásjog szabályozta.

A szolga és szabad földműves között a jogszokás különbséget tett, viszont a közfelfogás már kevésbé. A pap–lovagfölműves hármas eszményéből az utóbbi alatt szolgát értett. Laoni Abelard (1130 körül) például a laikus világon belül csak nobiliseket („nemeseket”) és serviiket (szolgákat) ismert. Előfordult a nobilis-pauperes („szegény”) megkülönböztetés is, az utóbbi alatt szolgákat értve.

A tanulmány utolsó része a szolgák két különös rétegével, a ministeriálisokkal és az ún. ájtatoskodó szolgákkal foglalkozik. A „ministros” származhatott örökletes szolgaságból, de ideiglenes szolga is lehetett. Különleges szolgálataival (pl. birtokigazgatás) felette állt mind a közönséges szolgáknak, mind pedig a villanusnak (szabad eredetű paraszt). A miniszteriális általában a szabadság és a szolgaság, a lovagi és a szolgai állapot mezsgyéjén állt, ahol bármilyen paradox változás érhette. Betagozódhatott a lovagságba (militia), de vissza is süllyedhetett a közönséges szolgaságba. A lovaggá emelkedett miniszteriális legtöbbször csak urának tehetett hűségesküt.

Az ájtatoskodó szolgák az egyház (kolostor) keretében éltek. Leginkább fogságból való kiváltással alakult ki ez a réteg. Örök érvényű vezeklésre tett fogadalmat. Az egyház belső szolga-szükségletét volt hivatott biztosítani.

Összegzésként a szerző kiemeli, hogy a XI. századi szolgaság elterjedtebb volt, mint ahogy a források láttatni engedik. A szolgaság post-Karoling társadalmi állapot, de nem rabszolgaság. Ennek eszménye megmaradhatott, de a valóságban olyan „felhígult” szolgavilág létezett, amely többnyire röghöz kötött, fejadót fizető heterogén társadalmi együttes volt. A szolga társadalmon belül létezett társadalmi mobilitás, azonban ez a XI. században még nem a felszabadulást hordozta. Egyik szolga állapotból a másik, másfajta szolga állapotba való mozgás volt a meghatározó. Ezt a „servitus” (szolgaság általában) új szinonímái is kifejezték valamelyest: a „mancipia” (szigorú szolgaság) helyébe a „commanentes” (mansust birtokló szolga), a „servi” helyébe a „homines facientes servitia” (szolga módján élő emberek), a „servi proprii” (saját szolgák) helyébe a „homines proprii” (saját emberek) kerültek.

 

Dominique BARTHÉLEMY: Qu'est-ce que le servage, en France, au XIe siecle? (Mit jelent a szolgaság Franciaországban a XI. században?) Revue Historique, 582. avriljuin 1992. 233284. p.

 

Papp Imre