Klió 2009/4.

18. évfolyam

 

XX–XXI. SZÁZAD

 

Két elfeledett Stauffenberg: egy ókortörténész fivér és egy feleség

 

 

Jelen írás két könyvet ismertet, egy ókortörténész tudományos igénnyel megírt életrajzát és egy feleség/anya életét leánya tollából. Miért kívánkoznak együvé? Mert az összekötő kapocs Claus von Stauffenberg (1907–1944), a Hitler ellen 1944. július 20-án megkísérelt, ám kudarcba fulladt robbantásos merénylet végrehajtója. A tudományos monográfia tárgyát képező ókortörténész: Alexander von Stauffenberg, a merénylet esetéjén kivégzett Claus bátyja. A családi krónikában leánya által megírt anya: Nina von Stauffenberg, a világtörténelmet megfordítani kívánó Claus felesége.

I. A marburgi egyetem 2008 április elején önálló konferenciával emlékezett meg néhány nappal korábban elhunyt ókortörténész professzoráról, Karl Christről (1923–2008), aki harminc éven át működött a Phillips-Universität tudós tanáraként. Karl Christ ókortörténészként mind a római történelem,[1] mind a német ókortudomány történetének kutatása terén maradandót alkotott.[2] Karl Christ utolsó monográfiája az ókortörténész-költő, Alexander von Stauffenberg életét és munkásságát dolgozza fel.[3]

A von Stauffenberg név hírnevéről történész körökben elsősorban Claus és Berthold von Stauffenberg – Alexander fivérei –, az 1944. július 20-án, a Wolfsschanzén Hitler ellen elkövetett, Walkür-hadműveletként ismert sikertelen merénylet vezető személyiségei gondoskodtak, akiket a merénylet után ki is végeztek.[4] Claus és Bertold mellett Alexander neve, a költő és tudós – nem lévén a tettek embere – feledésbe merült, s ezt a hiányt igyekszik most pótolni Karl Christ monográfiája.

A grófi család sarja, Alexander Schenk von Stauffenberg – ahogy ikerbátyja, Berthold is – 1905. március 15-én született Stuttgartban, Alfred Schenk von Stauffenberg gróf és felesége, Caroline (született von Üxküll-Gyllenband grófnő) gyermekeként. A magántanulóként végzett elemi iskola után gimnáziumi tanulmányait, amelyek során költői és zenei tehetsége már korán megmutatkozott, a stuttgarti Eberhard-Ludwigs-Gymnasiumban abszolválta. 1923-ban beiratkozott a heidelbergi egyetem jogi fakultására, ám a következő szemeszterben már a klasszikus ókortudomány hallgatói között találjuk. E tanulmányait utóbb Jenában, Münchenben és Halléban egészítette ki, ahol 1926-ban szerzett diplomát, majd 1931-ben a würzburgi egyetemen ókortörténetből habilitált II. Hieronról írott dolgozatával. Gießenben és Würzburgban tanított, majd 1936-ban szintén Würzburgban kapta meg a magántanári, 1941-ben pedig a nyilvános rendes tanári kinevezést. Egyetemi éveitől kezdve egészen haláláig jelentős hatást fejtett ki rá a Stefan Georgéval kötött barátság, illetve a George-kör szellemisége. 1937. augusztus 11-én feleségül vette a nagypolgári családból született, zsidó származású Melitta Schillert, akit – származását „megbocsátva” – az egyik legkiválóbb női pilótaként tartottak számon a Harmadik Birodalomban Hanna Reitsch mellett. (1944 májusában Melitta von Stauffenberget bízták meg a Berlin-Gatowban létrehozott Versuchsstelle für Flugsondergeräte technikai és tudományos vezetésével.) 1939-ben tartalékos tisztként reaktiválták, ám frontszolgálatra csak 1942-ben hívták be a tüzérséghez. Sztálingrádnál megsebesült, és würzburgi betegszabadsága idején kapott meghívást a straßburgi egyetem ókortörténeti tanszékére, amit azonban hamarosan el kellett hagynia, és ismét a keleti fronton találta magát. 1943 végén ismét megsebesült, s lábadozása idején írta meg Stefan George költői ihletettségű méltató opusát (Tod des Meisters).

1944 júliusában Athénban szolgált főhadnagyként, ám a fivérei által megkísérelt merénylet után Berlinbe rendelték, ahol – elutasítva az egyiptomi menekülés lehetőségét – meg is jelent. Claus és Berthold családját,[5] valamint Alexandert és feleségét ún. Sippenhaft alá helyezték. (A Sippenhaft fogalmát a náci rezsim a középkori német jogrendszer azon intézményéből merítette – és torzította el megfélemlítő célzattal –, amely szerint az elkövető családjának tagjai felelnek családtagjuk deliktumaiért.[6]) Alexandert többször kihallgatták, de nem találtak arra nézvést bizonyítékot, hogy tudott volna a puccskísérletről. Ennek ellenére „díszfogolyként” koncentrációstáborba zárták, majd egyik lágerből a másikba helyezték, de mindvégig egyéni őrizetesként. Feleségét, Melittát – kriegswichtige Testpilotin lévén – hat hét után szabadon engedték, akinek így lehetősége nyílott arra, hogy kapcsolatot tartson családja tagjaival. Melitta gépét a háború utolsó hónapjaiban lőtte le egy amerikai vadászgép. Karl Christ valószínűsíti, hogy Melitta e repülőútja során férjét szerette volna valamiképpen a KL-ből kiszabadítani – ám e feltételezést további forrásokkal nem támasztja alá.[7]

A világháborút követően Alexander von Stauffenberg ismét a költészetnek és a tudománynak szentelhette magát, Homerost, Aiskhylost és Pindarost fordított, valamint a háborús ellenállás hőseinek, köztük fivéreinek, Bertoldnak és Clausnak állított irodalmi emléket. 1948-tól 1964. január 27-én bekövetkezett haláláig a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität ókortörténész professzoraként működött.[8] (A nemzetiszocialista elkötelezettségű Helmut Berve utódjává nevezték ki 1948-ban, Berve azonban 1949-től mint außerplanmäßiger Professor működött tovább az egyetemen, így a kettejük közötti ütközések elkerülhetetlenné váltak.)

Munkásságát tekintve – ahogy Karl Christ megjegyzi – mindvégig Stefan George és ókorász mestere, Wilhelm Weber bűvöletében élt, s magát inkább költőként, semmint tudósként határozta meg. (Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy George – amint ez a levelezésből kitűnik – Alexandernél többre értékelte a két másik von Stauffenberg-fiút.) A müncheni évek vonatkozásában a szerző behatóbban foglalkozik mind tudományos munkásságával, mind a szakma jeles képviselőivel (Friedrich Klingner, Rudolf Pfeiffer, Siegfried Lauffer, Uvo Hölscher) fenntartott kapcsolataival. Mindebből világossá válik, hogy Alexander von Stauffenberg élete végéig – tudatos választása és vállalása alapján – bizonyos mértékig kívülálló maradt. Stefan George hatása Alexander von Stauffenberg életművében nem csupán az antikvitás általános megítélése, tudósi történelemszemlélete és módszertana, hanem nyelvezete és kutatói koncepciója szempontjából is egyértelműen kimutatható. Tudományterületén a George-kör terminológiájához való hűség idegenítette el a szakma fő vonulatától, a háború utáni Németországban pedig – ókorásztól szokatlan határozottsággal – az adenaueri politika és a hidegháborús fegyverkezéssel szemben megfogalmazott éles kritikája miatt szigetelődött el társadalmilag.

A kötet végén egy Alexander von Stauffenberg leányával, Gudula Knerr-Stauffenberggel folytatott beszélgetés olvasható, amely számos személyes adalékkal, érdekességgel egészíti ki az előző fejezetekben vázolt személyiség- és pályaképet. Szintén e beszélgetés alapján kérdőjelezhetjük meg azon, eddig általánosan elfogadott nézetet, miszerint Alexander von Stauffenberget fivérei nem avatták be a Hitler elleni merénylet tervébe. E ponton Karl Christ monográfiája önellentmondásba keveredik, hiszen a szerző azon communis opiniót teszi magáévá, miszerint Alexander nem tudott fivérei tervéről, ám a kötet végén olvasható beszélgetés ennek az ellenkezőjét látszik bizonyítani.

Alexander von Stauffenberg tudományos érdeklődését leginkább a késő antikvitás, Szicília és Graecia magna története kötötte le. Ennek megfelelően foglalkozott Malalas szövegének kiadásával,[9] II. Hieron uralkodásával,[10] Szicília archaikus és preklasszikus kori történetével,[11] illetve antik és népvándorlás kori témákkal – az ezekkel foglalkozó tanulmányai önálló kötetekben is napvilágot láttak.[12] Költőként, illetve műfordítóként szintén megtalálta egyéni, ám mindvégig a George-kör által determinált hangját, az e körtől átvett ortográfiára is kiterjedően.[13]

Az ókortörténész, Karl Christ monográfiája természetesen Alexander von Stauffenberget mint ókortörténészt elemzi és láttatja, s elemzi munkásságát tudós alapossággal. Ezen elemzést ehelyütt nem feladatunk rekonstruálni, az ismertetett kötetről azonban leszögezhetjük: nem csupán ókortörténészek és tudománytörténészek számára értékes olvasmány, hanem a II. világháború kutatói számára is érdekes és hasznos kiegészítő munka a szakirodalomban más és más aspektusból oly gyakran elemzett Stauffenberg-család történetéhez.

 

II. A másik könyv nem tudományos igénnyel íródott monográfia, hanem emlékeken és családi dokumentumokon alapuló életrajz, a leány (Konstanze von Schulthess született von Stauffenberg) életrajza anyjáról, Nina von Stauffenberg grófnőről, a Hitler ellen sikertelen merényletet megkísérlő és még a merénylet estéjén, 1944. július 20-án kivégzett Claus von Stauffenberg feleségéről/özvegyéről.[14]

Nina von Lerchenfeld, a kötet főszereplője Gustav von Lerchenfeld báró és Anna von Stackelberg bárónő gyermekeként látta meg a napvilágot 1913-ban. Későbbi férjét tizenhat esztendős korában ismerte meg, az eljegyzésre 1930-ban, a házasságkötésre pedig 1933-ban Bambergben került sor. Öt gyermekük született: Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg (1934), Heimeran Schenk Graf von Stauffenberg (1936), Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg (1938), Valerie von l’Estocq (1940–1966) és anyja életrajzának szerzője, Konstanze von Schulthess (1945), aki édesapját már nem ismerhette meg.

A szerző családi dokumentumok és elbeszélések alapján rajzolja meg anyja portréját, ám számos ponton kitér családja XVIII. századba visszanyúló történetére is, amit még az anya vetett papírra a ’60-as években családi krónika gyanánt. Leszámol azzal az általánosan elterjedt képpel, miszerint Nina tudott/tudhatott valamit ugyan a Hitler elleni merénylet előkészületeiről, ám férje a részletekbe nem avatta be a Harmadik Birodalom kívánalmainak megfelelően a „Kinder–Kirche–Küche”-hármasságában élő naiv feleségét. Ezen álnaivitást – amit a történészek is nagy előszeretettel voltak hajlamosak elhinni – Nina von Stauffenbergnek akkor kellett magára öltenie, amikor a sikertelen merénylet és férje kivégzése után a családot Sippenhaft alá vették. Gyermekeinek apjuk tévedéséről beszélt, amiért halállal kellett lakolnia, és felszólította őket, hogy legyenek hálásak a gondviselésnek, amiért megóvta a Führer életét. Számolt azzal, hogy a gyermekeket is ki fogják hallgatni, és biztos akart lenni abban, hogy a „megfelelő” mondatok akkor is eszükbe fognak jutni. Nagy valószínűséggel e tettetett naivitás mentette meg saját és családja életét.

Az állapotos Ninát a ravensbrücki lágerbe vitték és egyéni őrizetbe (Einzelhaft) helyezték, és egy Frankfurt an der Oder-i náci szülőotthonban hozta világra 1945. január 17-én ötödik gyermekét, az életrajz szerzőjét. A Stauffenberg-gyermekeket a vezetés meggyőződéses nemzetiszocialista szülőkkel akarta örökbe fogadtatni, a merénylő özvegyét pedig őriztette mint esetlegesen hadifogságba esett magasabb rangú katonákért cserébe adható túszt. A háború után a család életben maradt tagjai Lautlingenben, a családi birokon találkozhattak ismét. Nina von Stauffenberg élete végéig a von Lerchenfeld család bamberi házában élt, aktív lokálpatriótaként szerepet vállalt Bamberg műemlékeinek védelmében, amiért több hivatalos elismerést is kapott. Nina von Stauffenberg kilencvenkét éves korában, fia Bamberg mellett fekvő kirchlauteri kastélyában halt meg, 2006-ban.

A fényképekkel gazdagon illusztrált, a családi levelezésből és anekdotakincsből bőven merítő munka – amint már említettük – nem történész által, sokkal inkább a történész számára (is) íródott érdekfeszítő, drámaisággal és humorral megírt portré, amely értékes adalékokkal járul hozzá a világtörténelem leképeződéséhez a mikrotörténelem szintjén.

 

Karl Christ: Der andere Stauffenberg. Der Historiker und Dichter Alexander von Stauffenberg. (A más[ik] Stauffenberg. A történész és költő: Alexander von Stauffenberg.) München, C.H. Beck, 2008. 201 old.

Konstanze von Schulthess: Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg. Ein Porträt. (Nina Schenk von Stauffenberg grófnő. Portré.) München, Pendo, 2008. 224 old.

 

Nótári Tamás

 

 [1]. Így többek között: Antike Münzfunde Südwestdeutschlands. Heidelberg 1960; Antike Numismatik. Darmstadt 1967; Römische Geschichte. Darmstadt 1973; Krise und Untergang der römischen Republik. Darmstadt 1979; Die Römer. Eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation. München 1979; Caesar. Annäherungen an einen Diktator. München 1994; Sulla. Eine römische Karriere. München 2002; Hannibal. Darmstadt 2003; Pompeius. Der Feldherr Roms. München 2004.

 

[2]. Egyebek mellett: Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft. München 1982; Römische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte I-II. Darmstadt 1982; Neue Profile der Alten Geschichte. Darmstadt 1990; Griechische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Stuttgart 1996; Von Caesar zu Konstantin. Beiträge zur römischen Geschichte und ihrer Rezeption. München 1996; Klios Wandlungen. Die deutsche Althistorie vom Neuhumanismus bis zur Gegenwart. München 2006.

 

[3]. Nem Karl Christ az első, akit Alexander von Stauffenberg munkássága, a fivérek és a George-kör kapcsolata és a tudósnak a Hitler elleni merénylethez való viszonyulása megragadott – többek között lásd Wolfgang Günther: Alexander Schenk Graf von Stauffenberg. Professor in München 30.4.1948–27.1.1964. In: Jakob Seibert (Hrsg.): 100 Jahre Alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München (1901–2001). Berlin 2002. 106–127; Günter Katsch: Alexander Graf Schenk von Stauffenberg. Eine historiographisch-biographische Untersuchung. Diss. Leipzig 1968; Manfred Riedel: Geheimes Deutschland. Stefan George und die Brüder Stauffenberg. Köln 2006.

 

[4]. Ehhez bővebben lásd Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.): Spiegelbild einer Verschwörung. Die Opposition gegen Hitler und der Staatsstreich vom 20. Juli 1944 in der SD-Berichterstattung. Geheime Dokumente aus dem ehemaligen Reichssicherheitshauptamt I-II. Stuttgart 1984; Peter Hoffmann: Widerstand, Staatsstreich, Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hitler. München 1985; Uő.: Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder. Stuttgart 1992; Christian Graf von Krockow: Eine Frage der Ehre. Stauffenberg und das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944. Berlin 2004; Alexander Meyer: Berthold Schenk Graf von Stauffenberg (1905-1944). Völkerrecht im Widerstand. (Tübinger Schriften zum internationalen und europäischen Recht 57.) Berlin 2001; Tobias Kniebe: Operation Walküre. Das Drama des 20. Juli. Berlin 2009.

 

[5]. Claus von Stauffenberg feleségéről közös leányuk írt életrajzot – Konstanze von Schulthess: Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg. Ein Porträt. 2008.

 

[6]. Az eredeti jogintézményhez lásd Ekkehart Kaufmann: „Sippe“ und „Sippenstrafrecht“. In: Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte IV. Hrsg. Von Adalbert Erler und Ekkehart Kaufmann unter philologischer Mitarbeit von Ruth Schmidt-Wiegand. Berlin 1990. 1668–1672.

 

[7]. Melitta személyéhez és pályájához lásd Bracke, Gerhard: Melitta Gräfin Stauffenberg. Das Leben einer Fliegerin. München 1990. 

 

[8]. Többen nekrológban emlékeztek meg róla, így például Joseph Vogt, In: Historische Zeitschrift 199. 1964. 262–264; Siegfried Lauffer, In: Gnomon 36. 1964. 845–847.

 

[9] . Die römische Kaisergeschichte bei Malalas. Griechischer Text der Bücher IX - XII und Untersuchungen. Stuttgart 1931.

 

[10]. König Hieron der Zweite von Syrakus. Stuttgart 1933.

 

[11]. Trinakria. Sizilien und Großgriechenland in archaischer und frühklassischer Zeit. München 1963.

 

[12]. Dichtung und Staat in der antiken Welt. München 1947; Das Imperium und die Völkerwanderung. München 1948; Macht und Geist. Hrsg. von Siegfried Lauffer. München 1972.

 

[13]. Der Tod des Meisters. Zum 10. Jahrestag (des Hinganges Stefan Georges). Überlingen/Bodensee 1948; Aischylos: Agamemnon. Überlingen/Bodensee 1951; Denkmal. Hrsg. von Rudolf Fahrner. Düsseldorf 1964; Kaisergesänge. Zum 100. Geburtstag hrsg. von Gudula Knerr-Stauffenberg. Prien 2005.

 

[14]. A téma nem csupán Konstanze von Schulthesst ihlette meg mint családtagot – a Stauffenberg-család nőtagjainak sorsához lásd (nem elsődlegesen történész szemmel) Dorothee von Meding: Mit dem Mut des Herzens – Die Frauen des 20. Juli. München 1997.