Klió 2005/1.

14. évfolyam

„... kenyeret koldultam...”

Szegénység, koldulás és szegényügy Alsó-Ausztriában a XVIII. század folyamán

 

 

Az Österreich in Gesichte und Literatur című folyóirat 2003. évi 2b–3. számában három olyan történelmi tanulmányt közölt, amelyeknek témája a szegénység, és a koldulás. Ezek egyike az a dolgozat, amelyben Martin Scheutz1 a közgondolkodásban társadalmon kívülinek tartott elemeknek a koraújkori társadalomban elfoglalt helyét, arra gyakorolt hatásait, illetve jog- és intézménytörténeti vonatkozásait mutatja be. A téma tökéletesen illeszkedik a szerző kutatási területéhez,2 mert a bírósági jegyzőkönyvek tanúvallomásai a szegénység kutatásának elsőrangú forrásai. Ráadásul német nyelvterületen komoly hagyománya van a kérdéskör kutatásának, így munkája során széleskörű szakirodalomra is támaszkodhatott.

Scheutz munkájából az olvasó szinte teljes képet kaphat a szegénység XVIII. századi állapotáról, mivel sikerült egyetlen tanulmányba sűrítenie a kérdéskör mikro- és makroszociológiai vonatkozásait. Két konkrét eset ismertetésével bete­kintést enged a társadalom perifériájára szorultak mindennapjaiba, ugyanakkor feltárja és rendszerezi a szegényellátás egészét is.

Az alsó- ausztriai uradalmakban, a koldusok, a csavargók, és az útlevél nélkül közlekedők kiszűrése érdekében az 1720-as évektől egyre alaposabban ellenőrizték a közutakat. Évente tartottak katonai kísérettel teljeskörű átvizs­gálást (Generalvisitatio), emellett – felső utasításra – a hivatalnokok (törvény­szolga, vadász, bíró) havonta ellenőrizték az egyes körzeteket (Partikular­visitatio). Ilyenkor valamennyi útonjárónak átvizsgálták a holmiját, sőt a testüket is, hiszen az is tartalmazhatott olyan hegeket, sérüléseket, amelyek korábbi büntetésről árulkodtak. Ha semmi nem utalt bűncselekményre, akkor az idegent egy törvényszolgából és őrökből álló csapat kíséretében hazatolon­colták a szülőföldjére vagy szerencsés esetben munkát biztosítottak a számára. Gyanús körülmények esetén viszont hivatalos eljárást indítottak a területileg illetékes törvényszéken. A gyakorlatban korántsem zajlott mindez ilyen gördülékenyen. A járőrözések többnyire kevéssé voltak eredményesek, mert maguk a hivatalnokok is nyűgnek érezték, továbbá a letelepedett lakossággal jó kapcsolatot tartó koldusok időben értesültek az ellenőrzésről, és elrejtőztek. A gaming-scheibbs-i körzetben 1723–1752 között összesen csak 260 koldust (116 férfi, 106 nő, 38 gyerek) fogtak el. A hatásfok azonban a lezárt ügyek esetében is kérdéses, mert a hazatoloncolt személy többnyire csak rövid ideig maradt szülőföldjén, majd ismét útnak indult, mert az otthon kapott segély nem volt elegendő a megélhetéshez. Egy ilyen járőröző csapattal találkozott 1761 júniusában Michael Döllinger, aki egy terhes nő társaságában kóborolt az említett körzetben. Az ingóságaik átvizsgálását követően felmerült a gyanú, hogy azok lopásból származnak, ezért elfogták őket. A szerző az ő peranyagukkal illusztrálja a XVIII. századi viszonyokat. 

A jegyzőkönyvből az derül ki, hogy a törvényszék az efféle marginalizálódott elemek ügyében is teljesen korrekt bírósági eljárást követően mondott ítéletet. A gyakorlat az volt, hogy a vádlott először szabadon beszélhetett magáról, a bíróság csak ezután tett fel kérdéseket. Elsőként a foglalkozására, családi állapotára és a származására kérdeztek rá, de a bíróság a gyanúsított egész életútját meg akarta ismerni. A kihallgatás során kiderült, hogy a fogoly a St. Peter in der Au-i törvényszolga fia. Ezt a foglalkozást – csakúgy, mint a hóhérét – a közösség tisztességes emberhez méltatlannak, becstelennek tartotta. A korabeli társadalomban pedig a becsület jelentette a legfontosabb szociális tőkét, mert az határozta meg az egyén helyét a közösségen belül, így elvesztésével egy ember értéke jelentősen devalválódott. Mindez beszűkítette a megbélyegzett személy házasságkötési lehetőségeit, ennélfogva a törvényszolgák úgyszólván endogám közösséget hoztak létre. A stigma öröklődésével egyre inkább marginalizálódtak, ami hátrányosan befolyásolta tagjaik munkavállalását.

Döllinger családjának a példája viszont arra is rávilágít, hogy a lakosságnak az általa megbélyegzetthez való viszonyában kettősség érzékelhető, mivel koldulás, és alkalmi munkavállalás esetén egyaránt a lakosság biztosította a perifériára szorult személy számára a megélhetést. Az utóbbi esetben ráadásul maga a munkaadó is kockázatot vállalt, mivel a hatóságok rendeletek sorában tiltották a csavargók befogadását. A keresztény irgalmasságnak és a felebaráti szeretetnek azonban ekkor még sokkal nagyobb volt a motiváló ereje, mint a szabálysértéstől való félelem. Nem elhanyagolható persze az a szempont sem, hogy e gesztus révén a befogadó igen olcsón jutott munkaerőhöz. Az elfogott pár tulajdonképpen munkamegosztásban dolgozott. Amíg a nő elszegődött a parasztokhoz fonni, addig a férfi házról-házra járva koldult, és miközben a lakókért mondott egy-egy imát, jókívánságot, hozzájutott a létfenntartáshoz szükséges „kis kenyérhez”, szerencsés esetben egy kevés pénzt is kapott. Egy helyen három-négy hetet töltöttek, majd amikor beszűkültek a lehetőségek, egyszerűen „odébbálltak”. A holmijaikat többnyire megőrzésre a munkaadónál hagyták, és csak később, esetleg évek múltán mentek értük vissza. Ennek a gyakorlatnak az ismeretében a bíróság kihallgatta egykori szállásadónőjüket, mert a nála hagyott holmik a lopás tárgyi bizonyítékai lehettek. Az eredmény nem maradt el. Döllinger elismerte, hogy két esetben is lopást követett el. Az első alkalommal ruhaneműket, míg a másik esetben két csomó dohányt tulajdonított el. Azt azonban hangsúlyozta, hogy csupán a hirtelen jött lehetőséget ragadta meg, és nem tervelte ki előre a betörést. A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy Döllinger megbánta tettét, és azt, hogy sanyarú helyzete miatt követte el a bűncselekményeket. Ez az eset arra is rávilágít, hogy a szegénység és a koldulás jelensége csak társadalmi kontextusban érthető meg.

A kisebb bűncselekmények elkövetése egyébként nem volt idegen a koldusok életformájától. Michael Döllinger, hosszas vizsgálati fogság és költséges bírósági eljárás után mindössze 25 pálcát kapott, majd száműzték a körzetből. A nőt pedig, miután megszülte gyermekét, szolgálni adták egy „jó emberhez”, ahonnan rövidesen megszökött. Döllinger neve a későbbiekben még egy körözésben fordul elő, majd nyoma veszett.

A szerző helyesen látja, hogy a szegénység egyetemes érvényű definícióját lehetetlen megfogalmazni, mert nem statikus fogalom, hanem régiónként eltérő, korszakonként változó jelenség. A XVIII. századi Zedler Universal­lexikon3 még csak a pénzhiányt és a rossz fizikai állapotot tekintette a szegénység kritériumának. Más munkák az életforma és a mobilitás mértéke alapján próbálták meghúzni az alcsoportok közötti határvonalat. Mára már világos, hogy a társadalmon belül szükségszerűen elindul a differenciálódás, és bizonytalan körvonalú alcsoportok jönnek létre. A szegényeket viszont sokak szerint az tette marginális helyzetűvé, hogy a hatalom külön jogi kategóriaként tartotta őket számon. Ennek megfelelően eltérő módon részesedtek a szociális támogatásokból a háziszegények, a vándorló életet élők, illetve azok, akik nem a saját hazájukban éltek – ez utóbbihoz sorolták a cigányokat is.

Módszertanilag a szegények társadalmi arányának a megállapítása a legnehezebb feladat. Egyrészt azért, mert a fogalmi bizonytalanságból adódóan nem könnyű egységes kritériumot találni, másrészt a kisebb területekre vonatkozó adatok a régiók közti különbségek miatt nagyobb egységre nem vetíthetők ki. Scheutz sem közöl ilyen adatokat dolgozatában.

A szerző a szegénység okait is vizsgálta. A betegség, az öregség, és a nemi hovatartozás (a nőket a szegénység fokozottan veszélyeztette) mellett a XVII. századi klímaváltozásból fakadó terméscsökkenés is befolyásolta az emberek vagyoni, társadalmi helyzetét.

A koldulás a középkorban elfogadott életforma volt. Mivel a koldusokat Krisztus helytartójának tekintették, a gazdagok, a bűneiktől való megtisztulás lehetőségét látva bennük, ellátták őket alamizsnával. Az 1348/49-es pestisjárványt követő évtizedben viszont megnövekedtek az árak és csökkent a munkaerő, erősödött a különbség a szegények és a gazdagok között, aminek következtében – elsősorban a német birodalmi városokban – megkezdődött a lecsúszottak kirekesztése. A ténylegesen rászorulóknak a város koldulási engedélyt adott, amivel a szaporodó ellenőrzések során meg tudták magukat különböztetni a munkakerülőktől.

Jelentős változásokat hozott a reformáció is, amelyek szintén a városokban kezdődtek. A szegényügy az egyház hatásköréből átkerült a városi tanácshoz. Megkezdődött a segélyezés racionalizálása. A városok kidolgozták a támogatás kritériumait (munkaképesség-csökkenés, indokolt családi helyzet, stb.), a fejlődő közigazgatási apparátus pedig egyre alaposabban tudta ellenőrizni, hogy ki felel meg ezeknek. Az ellátást a közösség bevételeiből fedezték, a henyélőket viszont kiutasították a városból.

A harmadik fordulat nem köthető egyetlen dátumhoz. A XVII. és XVIII. század folyamán fokozatosan alakult ki az a szemlélet, amely a szegénységet már nem csak isteni akaratnak tulajdonította, hanem a gazdaságban keresték az okait. A probléma megoldását az állam feladatának tekintették, amely a fegy- és dologházak, a manufaktúrák és az árvaházak lakóit igyekezett is hozzászoktatni a munkához.  A szegénységgel kapcsolatos rendeletek a rászorultság elvére épültek. 1530-ban azt fogalmazták meg, hogy a szülőhely a felelős a szegény ellátásáért (Heimatprinzip). Ez utóbbit rövidesen valamennyi örökös tarto­mányra kiterjesztették. Az intézkedéssel azt akarták elkerülni, hogy a vándorló koldusok terjesszék a betegségeket.

A XVII. században negatív változás következett be a lakosság és a koldusok viszonyában. Az élelmiszerhiány következtében csökkent az adományok mennyisége, amit a koldusok úgy próbáltak pótolni, hogy ima és jókívánságok helyett átkozódtak, és természeti csapásokkal fenyegetőztek. Ez érthető módon feszültségeket gerjesztett, amit még hangsúlyosabbá tett, hogy a szaporodó járőrözések, és bírósági eljárások egyre inkább tudatosították a korabeli közvéleményben, hogy a koldusok gyakran követnek el bűncselekményeket.

A tanulmány részletesen ismerteti a szegénygondozás egyes formáit is. Stájerországban, 1754-ben például 106 szociális intézet volt, amelyekben körülbelül 1600 főt, a lakosság 0,2 százalékát gondozták. Kétféle típusát különböztették meg az efféle intézményeknek: az egyházi vagy magántulajdonban lévő kombinált árva- és szegényházat; másrészt a széles feladatkört ellátó „polgári kórházat”. Közvetlen állami irányítás alatt csak néhány, úgynevezett Spital működött.

A polgári kórházak kegyes alapítványokként jöttek létre, ezért a bentlakók naponta többször imádkoztak. Az idős helyi lakosság mellett – régiónként eltérő mértékben – az árvákat, a testi vagy szellemi fogyatékosokat is itt ápolták. Az alsóbb rétegek soraiból csak keveseknek sikerült bekerülni, mert a városi polgárok és családtagjaik elsőbbséget élveztek. A jobb anyagiakkal rendelke­zőknek nem kellett a többiekkel közös helyen aludni, hanem bizonyos összeg fejében egy külön kis helyiséget (Pfründe) kaptak. Így persze tovább csökkent az ingyenesen igénybe vehető férőhelyek száma. A bentlakók ellátása (munkakötelezettség, ruha, élelmezés) tekintetében óriási különbségek voltak az intézmények között. A kórházba való bekerülés korántsem jelentett biztos egzisztenciát. A bentlakóknak esetenként koldulni kellett járni nemcsak a maguk, de gyakran az intézmény számára is. Az eggenburgi kórház lakói például 1785-ben hetente kétszer mentek a tanács engedélyével alamizsnát gyűjteni. A hatóságok a kórházaknak kiváltságokkal biztosítottak némi többletjövedelmet. A felvételi ügyek felett a kórházmester és a városi tanács őrködött, s mivel az ellátás költsége is őket terhelte, ők kezelték a gondozottak vagyonát is. Az így létrejött pénzügyi alap a közösség számára szinte „hitelbankként szolgált”. Az ilyen szociális intézet, terjedelmes birtoka révén fontos munkaadó és jelentős gazdasági faktor volt a városokban és a mezővárosokban.

Az ehhez hasonló intézményekben a XVIII. század második felétől a gondozás helyett a gyógyítás került előtérbe. Ezekbe már nem szociális alapon lehetett bejutni. 1784-ben II. József megalapította az „általános kórházat”, amely iránymutatóvá vált. Az egészségügyi ellátás területén elkezdődött a szakosodás, amely során többféle ellátó intézet (szülőotthonok, lelencházak, bolondokháza) különült el.

A XVIII. századra szigorodtak a társadalmi rendet biztosító intézkedések, így ezen a téren is egyre komolyabb infrastrukturális háttérre volt szükség. Ennek a változásnak a jegyében hozták létre a javító és büntetés-végrehajtó intézményeket, amelyekben ugyan még összekeveredtek a szegénység és a bűnözés különböző formái (elítélt, koldus, bolond), de már modern vonásokat is hordoztak magukon. Az új fegy- és dologházak elsősorban azokat a problémákat kívánták negligálni, amiket a „henyélő csőcselék” okozott a társadalomnak. Viszont már annak is igyekeztek megteremteni a feltételeit, hogy az elítéltek a büntetés leteltét követően minél sikeresebben tudjanak a társadalomba integrálódni. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektettek a munkára és a lelki gondozásra. Ez utóbbiban a lelkészre hárult a legjelentősebb feladat.

A szervezett szociális gondozás legnagyobb részt nem intézményes keretek közt zajlott. Sokak számára a közösség, vagy továbbra is a magánszemélyek természetbeni vagy pénzadománya biztosította a megélhetést. A háziszegények – az öreg, munkaképtelen cselédek – ellátásának az alpesi országokban nagyon elterjedt módja volt, hogy a rászorult házról-házra járt, amelyekben néhány napig biztosították számára az ellátást. Ez nemcsak megalázó volt, de a háztulajdonos számára is kellemetlen, ezért azok többnyire igyekeztek kivonni magukat a segítségnyújtás ilyen módja alól. Lényegesen előremutatóbb megoldást talált egy délcseh nemes, gróf Johann von Buquoy, aki kísérletet tett a szegények ellátásának jobb, kiszámíthatóbb megszervezésére. A rendszer lényege az volt, hogy a pénzt, amit korábban egyénenként adtak a koldusoknak, azt most központilag gyűjtötték össze. Az összeget a pap és az intézmény vezetője kezelte, a nyilvántartásba vett rászorultak pedig munkaképességük csökkenésével arányos mértékben részesültek belőle. Buquoy modelljét 1783-ban az egész monarchiában bevezették, a kísérlet mégsem volt sikeres, mert a kis körzetekből kapott adományok nem voltak elegendők a kiadások fedezésére. Mégis ez tekinthető a XIX. században kialakult egyháztól független szegénygondozás előzményének, azzal a különbséggel, hogy akkor már az állam volt a fenntartó. Emellett számos egyházi, városi intézmény működött egészen a XIX. század második feléig. A sokféle intézmény ellenére a szegények nagy tömege nem kapott támogatást, ami arra sarkallta őket, hogy törvénytelen úton biztosítsák létfenntartásukat.

Martin Scheutz a szegénység és a bűnözés kapcsolatát Joseph Irrchenhan vázlatos életrajzával illusztrálta, amelynek az egyéni vonásokon kívül a vizsgált társadalmi réteg egészére érvényes tanulságai vannak. Betekintést nyújt az olyan csavargó fiatalok életébe, akiknek már a szülei is koldusok voltak. Az ilyen gyerek ott született meg, ahol a szülőknek éppen fedél jutott, a keresztapa pedig általában a szállásadó lett. A koraújkor embere előtt nem volt ismeretlen a gyermek- vagy fiatalkorúak koldulása, mert a gyerekek kezdettől fogva jártak kéregetni a szülőkkel, és már igen hamar alkalmi munkát vállaltak. Az állandó munkahellyel járó kötöttségeket azonban huzamosabb ideig nem viselték el. Elsősorban az idénymunkákban (betakarítás, cséplés) vettek részt vagy napszá­mosnak szegődtek el. Az így szerzett „alaptőkéből” gyakran vásároltak szárított gyümölcsöt, amivel útjuk során kereskedhettek. 1783 tavaszán a család találkozott egy járőrcsapattal, és annak jegyében, hogy a szegényekről a szülőföldnek kell gondoskodni, elszakították őket egymástól. Az anyát hazaküldték Bajor­országba, 16 éves fiát pedig Randeggbe toloncolták (az apának pedig már korábban nyoma veszett). Ez az abszurd megoldás tarthatatlan volt, így a család már az év őszén újra együtt járta az utakat. A visszaesőkre ugyan szigorúbb büntetés várt, ezzel azonban nem lehetett tartós eredményeket elérni. Télen a koldusok többnyire beszállásoltak valamelyik paraszthoz, így az akciórádiusz csökkenésével kevesebb alamizsnát tudtak gyűjteni, ez pedig megnövelte a pénzszükségletüket. Egy régión belül a koldusok ismerték egymást és mindig átadták a legfontosabb információkat.  Ez utóbbinak nem kizárólag pozitív hozadékai lehettek. A településen zajlott adásvételek ismeretében nagy volt a kísértés, hogy betörés révén szerezzenek pénzt. A misék idejére üresen hagyott házak is felkeltették a nincstelenek érdeklődését. A bűncselekmény viszont kockázattal járt, mint ahogyan azt Irrchenhan a betörés közben szerzett több késszúrást, és hosszas vizsgálati fogság után egy év közmunkát követően maga is megtapasztalta. A büntetés leteltével hazatoloncolták szülőföldjére.

Ez az életút jól példázza, hogy a kolduló életformában felnőtt gyerekekben nem tudott kialakulni olyan viszony a rendszeres munkához, amely lehetővé tette volna a letelepedésüket. Rámutat továbbá a koldulás és a bűnözés közötti összefüggésre is. Mindezek ellenére a koldusok továbbra is kapcsolatban álltak a letelepedettekkel. Ennek köszönhették, hogy az ellopott cikkeket az orgaz­dáknál, vagy általában a lakosságnál gyorsan pénzzé tudták tenni, így a gyanús áruktól könnyen megszabadulhattak.

A szigorodó szabályozás miatt a hivatalos ellátási formákat csak kevesen vehették igénybe, ugyanakkor sokak számára a szociális intézmények nem jelentettek a kóborlással szemben vonzó alternatívát, mert ott a segítségnyújtás mellett mindig jelen volt a büntetés lehetősége. A hatalom felismerte, hogy az intézményrendszer kialakítása önmagában nem oldja meg tartósan a szegénységből fakadó problémákat, hanem jelentős változásra van szükség a lakosság mentalitásában is. Éppen ezért többféle – gyakran propagandisztikus – eszközzel (pátens, prédikáció, röpirat) terjesztett olyan, ma már alapvetőnek tartott értékeket, mint a szorgalom, a rend és a takarékosság. A hivatalos aktákból mégis az rajzolódik ki, hogy a társadalom peremére került elemek elleni küzdelem hosszabb távon semmiképpen sem tekinthető eredményesnek. Az tapasztalható, hogy a koldusok gyakran önszántukból szöktek el munkaadójuktól, és saját elhatározásból biztosították az utcán kéregetve a megélhetésüket. A XVIII. századra a koldusok a középkorhoz képest mindinkább perifériára szorultak. A XVIII. századtól kezdve a szegényeket deviánsoknak tartották, a bűnözés és a betegségek legfőbb okozóiként aposztrofálták. A csavargók, koldusok, szegények kapcsolattartása a települések lakóival viszont továbbra sem szakadt meg.

Martin Scheutz tanulmánya a magyar olvasó szempontjából nem csupán a tudományos eredményei miatt tekinthető jelentősnek. Számunkra abban rejlik legnagyobb értéke, hogy egy olyan témára világít rá, amely a magyar történetírásban eddig kevés figyelmet kapott.                

 

Martin Scheutz: „in daz brod bettlen ausgegangen” – Armut, Bettel und Armenversorgung in Niederösterreich während des 18. Jahrhunderts („kenyérért koldultam” – Szegénység, koldulás és szegényügy Alsó-Ausztriában a XVIII. század folyamán). In: Österreich in Geschichte und Literatur, 47. évf., 2003. 2b-3. szám, 119–135. o.

 

Fazekas Zoltán

 

1. Martin Scheutz a Bécsi Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi tanára, illetve az Osztrák Történettudományi Intézet munkatársa.

2. Kutatási tevékenységének középpontjában a koraújkori városok, és a bűnözés történetének vizsgálata áll.

3. http://mdz.bib-bvb.de/bigbib/lexika/zedler