Klió 2002/2.

11. évfolyam

A magyarországi bolgárok

 

Alekszandĺr Gjurov a budapesti Bolgár Kulturális Intézet régi munkatársa, aki 1976 óta számos munkát publikált mindkét nyelven és mindkét országban a két nép évszázados kapcsolatairól, meg a magyarországi bolgárokról. Most nagyobb összefoglalást adott ki a 11 évszázados magyarországi bolgár jelenlétről. Azért 11 évszázados, mert a magyar honfoglalás előtti erdélyi bolgár uralommal kezdte a munkát. A rövid bevezető után a 2. fejezet ezt a korai időszakot tárgyalja, nagyjából Krum kán korától kezdve. A bolgár uralkodók névsorából ismert Dulo nemzetséget a nálunk Gyula néven ismert családdal azonosítja, az Anonymusból ismert Glad unokájának tekinti a történeti személyiségként ismert Ajtonyt. A Dulo-nemzetség proto-bolgár, vagyis bolgár-török etnikumú. A 3. fejezet a katolikus térítés kezdeteit mutatja be a bolgárok körében, amely 1365-tel kezdődik, amikor Nagy Lajos egy időre elfoglalja Vidint. Ekkor indul meg a Magyarországra telepedés első hulláma, ez összefügg az oszmán hódítás kezdeteivel, amikor Konsztantin és Fruzsin bolgár előkelők is magyar területre menekülnek. A bolgárok Szentendréig jutottak el. Különösen fontos volt az erdélyi ferencesek tevékenysége, amelynek az itteniek házi krónikáiban is nyoma van. A tridenti zsinat után a katolikus térítés nagyobb lendületet kapott, de ez már a fejezet korszakhatárán túl volt. A 4. fejezet a második betelepedési hullámot tárgyalja, amely az 1688-as csiproveci (Csiprovci) felkelés bukásával indult. Erről a XVIII. századi Erdély történetét bemutató magyar munkákból is sokat tudunk. Az a ferences Eugen Fermendzsin, aki a XIX. században igen sok forrást publikált a délszláv történelemről, a Bánátba települt bolgárok leszármazottja. Mária Terézia 1744-ben kiváltságlevelet adott az idetelepült paulikiánusoknak, 1811-ben pedig I. Ferenc Vinga községnek. Éppen a Mária Terézia-féle kiváltságlevéltől számítja Gjurov a második hullámot. Az 5. fejezet a nemzeti öntudat megtartását viseli címében, itt a Magyarországon belüli bolgár migrációról esik szó. Elsősorban Erdély területét érintette ez. I. Lipót 1700-ban adott kiváltságlevelet a bolgároknak. Alvinc volt a bolgár telepesek egyik fontos központja. Itt készült az alvinci ferences krónika. A szerző részletesen felsorolja a községeket, amelyekben bolgárok telepedtek le, még Pozsega megyében is akadt három falu. Persze felületes ismeretek miatt sokszor szerbeknek nevezték a bolgárokat. Itt esik szó Kossuth egyik harcostársáról az emigrációban, Dunyov Istvánról, aki ugyancsak bolgár származású volt. Ljubomir Miletics akadémikus, a nyelvész és etnográfus sokszor járt itt személyesen, hogy a bolgár lakosság helyzetét tanulmányozza. A 6. fejezet a betelepedés harmadik hullámával foglalkozik, ez érdemben a minőségi kertészkedést idehozó bolgár kertészek tevékenységét jelenti, a XIX. század második felétől kezdve. Gjurov részletesen tárgyalja, megint községenként a bolgár telepeket, de azt is, melyik bolgár területről kerültek ide. A két világháború közt Budapesten bolgár ortodox egyházközség is alakult. A második világháború alatt bolgár antifasiszta bizottság működött. A háború végén a magyarországi bolgárok jó része hazatért, ezt külön repatriációs bizottság szervezte. A pártállami időket a szerző erős bírálattal tárgyalja. Az itt maradt bolgár kertészeket kulákokká nyilvánították. A két állam ekkor kötött egyezményt a kettős állampolgárságról. A főváros adott telket egy bolgár kultúrház felépítéséhez. 1948-ban a hatóságok érdeklődtek három bolgár pap iránt, de kiderült, hogy kettő párttag, tehát megbízható. A budapesti bolgár iskola mellett Miskolcon és Pécsett is működött ilyen iskola, de ezeket 1968-ban, illetve 1970-ben pénzhiány miatt bezárták. Az új budapesti bolgár iskola alapkövét II. Szimeon helyezte el nem hivatalos itteni látogatása alkalmából. A könyv megírása idején persze nem lehetett még tudni, hogy 2001-ben ő lesz a bolgár miniszterelnök. Az utolsó, 7. fejezet az új, szabad ezredév kezdetének a helyzetét vázolja röviden, és közli a bolgár önkormányzatok elnökeinek a nevét. Hangsúlyozza az új körülmények között az értelmiség növekvő szerepét. Budapesten már bolgár tudományos intézet is működik, és Haemus (ez a Balkán ókori görög-latin neve) címen kétnyelvű, bolgár–magyar folyóirat jelenik meg rendszeresen.

Egy melléklet az 1865 óta létező bolgárlakta településeket sorolja fel megyénként. Tíz lapot tesz ki a bibliográfia, ebben található meg a szerző által feldolgozott levéltári állagok jegyzéke is, meg külön a magyar és a bolgár nyelvű munkák jegyzéke, sok munka a szerzőtől is, de sok, általános bolgár történeti munka is.

Alekszandĺr Gjurov roppant széleskörű kutatás alapján írta meg ezt a munkáját. Impozáns összefoglalás, ha a 2. fejezet egyes megállapításaival nem is lehet egyetérteni.

Alekszandĺr Gjurov: Edinadeszetvekovno bĺlgarszko priszutsztvie v Ungarija (Tizenegy évszázados bolgár jelenlét Magyarországon). Bĺlgarszkoto Republikanszko Szamoupravlenie, Budapest, 2001. 195 o.

Niederhauser Emil

HonlaP

Tartalomjegyzék 2002/2.