A 918. számú Batthyány cserkészcsapat jelenti:

1998. április 28.: a Hősök terén 18 - a felkészítés során helytállt cserkész-jelölt fogadalmat tett. Az esemény egy hosszabb időszakot zárt és egy remélhetőleg nagyon hosszú időszakot indított. Az előzményekhez természetesen nemcsak a felkészítés alkalmai tartoznak, de az a csapat is, amely ugyanezen néven sok évtizeddel ezelőtt létezett.
A közelebbi előtörténetünkhöz a szervezés, a tanulás izgalmai, a bátorítás, a kételkedés éppúgy hozzátartozott, mint a megmaradt gyerekek hite abban, hogy „lesz még ilyen csapat belőlünk”.
Egy kis cserkésztörténelem:
Ki volt a mozgalom elindítója?
Lord Baden-Powell of Gilwell, akit a cserkészek szerte a világon Bi-Pi-nek becéznek.
1857-ben született Londonban. Hároméves korában árván maradt, 6 testvérével együtt. Életrevalóság, küzdeni tudás és természetszeretet jellemezte. Környezete valószínűleg vidámságáért, mulattató ötleteiért kedvelte. Fiatalon lépett a katonai pályára. Az angol gyarmati hadseregben szolgált Indiában, majd Dél-Afrikában. Amit akkor megtanult, később másoknak is át akarta adni. Nem is gondolta, hogy lassan egy mozgalom körvonalai bontakoznak ki: egy katonai kézikönyv a felderítésről, az ifjúság körében érte el a legnagyobb sikert. Ez indította arra, hogy nekik külön könyvet írjon. Hogy elképzeléseit a gyakorlatban kipróbálja, egy csapat fiúval a La Manche Brownsea szigetén 1907 nyarán cserkésztábort szervezett. Ez alkalommal velük együtt próbálta ki, amit korábban ő már megtanult: hogyan lehet az ember úrrá a nehézségeken magárahagyatottan és a legprimitívebb körülmények között is. A következő időpont 1908.: a cserkészet elindult világhódító útjára.
Mikor szerveződött az első magyar cserkészcsapat?
1910-től már Magyarországon is egymás után szerveződnek a csapatok. A cserkészeszme első magyar terjesztői: Szilassy Aladár, Megyercsey Béla és Sík Sándor.
A dániai jamboree után (az indián kifejezést alkalmazta Bi-Pi a világtalálkozó elnevezésére: „nagy békés találkozó”) a magyar társadalom felfigyelt a mozgalomra. A Magyar Cserkész Szövetség nemzetközi tekintélyét emelte gr. Teleki Pál beválasztása a 9 tagú Világ-intézőbizottságba.
A gödöllői jamboree után a cserkészmunka céltudatosan irányult a népi kultúra felé. A regös cserkészet fellendülését Teleki Pál próbatervezete (Teleki-hagyaték) azzal segítette elő, hogy a cserkészprogramot mélyebben beleágyazta a magyarságunkba. Társadalmi és szociális kérdések iránt érzékeny fiatalok kezdték járni a falvakat, ismerkedvén nemcsak a szép hagyományával, de a társadalmi feszültségek forrásait is megláthatták.
1948-ra a cserkészmozgalmat felszámolták.
1998. november 7.: 10 évvel az időpont előtt e napon a 14-es Öreg Hollók felavatták Teleki Pál máriabesnyői sírját. Előző napon Csongrádi Jenő (14-es Öreg Holló) felavatta Szentendrén az első újonnan alakult cserkészcsapatot.
Mi valójában a cserkészet?
Az 1994-es kiadású Pukánszky Béla - Németh András Neveléstörténete szerint modern pedagógia. „Modern pedagógia volt tehát a magyar cserkésznevelési koncepció, akárcsak a szellemi előd, Baden-Powell felfogása. Nemcsak a reformpedagógia hatásait olvasztotta magába, de érződik rajta Fináczy Ernő értékpedagógiája és Imre Sándor nemzetnevelés-elmélete is.”
Az első világháború után hivatalos magyar közoktatás-politika nacionalista törekvéseitől erőteljesen különböztek a mozgalom célkitűzései. Hivatalos szervek szívesen beolvasztották volna a leventemozgalomba, ezért azzal mindvégig ellenséges viszonyban volt. A 20-as, 30-as években nagy erőfeszítések árán ellenállt a militáris törekvésnek, nem voltak hajlandók vezetőik katonai előképzővé silányítani a mozgalmat. A 39-es honvédelmi törvény a militarizálás veszélyét is jelentette. A mozgalom élére tábornok került. Bár a felső vezetésben szélsőségesen nacionalista szellem uralkodott, a csapatokban ebből szerencsére alig érződött valami. Köszönhető ez nagyrészt az egyházi vezetésnek.
Tehát a cserkészmozgalom pedagógiai jegyeit illetően: modern, hatékony, humánus pedagógia.
Vannak-e jelentős magyar cserkész egyéniségek?
Többen is. Hármat emelek ki közülük. Sík Sándor 1889-ben született, Gödöllőn élt. „Van aki toronyban születik, és van aki remetének. Van aki őrlő szájnak, és van aki csemegének: Engem magnak vetett Magvető, és kenyérnek, annak is feketének.” Élete, munkássága mottóját fogalmazta meg a fenti sorokban.
A század egyik legnagyobb katolikus költője, a katolikus szellemiség kiemelkedő személyisége. A cserkészet legnagyobb szellemi vezetője, lelkes irányítója. Karácsony Sándor, aki 2 évvel volt fiatalabb Sík Sándornál, a század magyar pedagógiájának egyik karizmatikus, markáns egyénisége. A hívő protestáns Karácsony is sokoldalú egyéniség volt. Magyar-német szakos tanári oklevele megszerzése után a filozófia, a pedagógia és a magyar nyelvészet egyetemi doktorává avatják Debrecenben. A két világháború közötti időben a hazai cserkészmozgalom egyik dinamikus vezéralakja.
A korábban említett Teleki Pál mint volt miniszter és világhírű tudós öltötte magára a cserkészruhát. Puritán egyszerűségét nemcsak beszédeiben, de minden megnyilatkozásában érezhették az őt ismerők. Legkülönb tetteit inkább titkolta az emberek elől (hányan tudták, hogy visszanyert erdélyi birtokát a nemzetnek adta?). Maga volt az igénytelenség, természetesség, egyszerűség. Lelkének természetes megnyilvánulása volt, hogy a táborban úgy akart élni, mint akármelyik egyszerű cserkészfiú.
Teljesíthetők a törvényeink?
Az avatás előtt ismerkedünk a törvényekkel is. Így, aki jó szívvel vállalni tudja, hogy azok betartására törekszik, az később valószínű, a csapat megbecsült és szeretett tagja lesz. Íme a tíz cserkésztörvény:
1. A cserkész egyenes lelkű és mindig igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelezettségeit, melyekkel Istennek, Hazájának, embertársainak tartozik.
3. A cserkész - ahol tud - segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet: jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.
7. A cserkész elöljáróinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben-lélekben tiszta.
Hol tartunk most?
Jelen pillanatban 21-en vagyunk. A nyári táborozás során egy cserkész fogadalmat tett, egy még várja, hogy a közeljövőben tehessen. Egy cserkészlány anyagi gondok miatt a táborba nem jött velünk. Ruhája már van, mert ajándékként kaptuk egy támogatónktól inget, nyakkendőt és derékszíjat. A mátrai tábort csömöri cserkésztestvéreink segítségével tudtuk megoldani. Az ő áldozatos munkájuk eredménye, hogy a tábori élet rendjével megismerkedhettünk és a tábori élet zavartalan lebonyolítása a kölcsönkapott sátrakkal és különféle nélkülözhetetlen szerszámokkal, eszközökkel megtörténhetett.
Bízunk abban, hogy a jövő anyagi helyzetünkben kedvező változást hoz.
Írásom Teleki Pál két gondolatával fejezem be:
„A lendület, akarat, az önbizalom viszi az embert, a gyereket előre. A nagy, fegyelmezett nemzeteknek ez az ereje.”
„Mindig azt tapasztaltam, hogy ahol az emberek között szeretet van, ahol az emberek szeretettel kapcsolódnak egymáshoz, onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem indul ki.”

Cservenák Lászlóné