KISISKOLÁK SZÖVETSÉGE

A kistelepülések népességmegtartó ereje növelésének lényegi feltétele ezen települések alapellátásának, ezen belül a mûvelõdési alapellátásnak a biztosítása.

Ennek érdekében múlhatatlanul szükséges az érintett települések nevelési-oktatási intézmény-rendszerének fejlesztése, pedagógiai gyakorlatának segítése, hiszen ezen intézmények - mûködjenek bár tanyaközpontban, falun, városi külterületen - a hátrányos helyzetû oktatásügy igazi mostohagyermekei. Egyrészt azért, mert 100 növendék fejkvótájából nem lehet az intézményt fenntartani, másrészt, mert ezen intézmények társadalmi környezetében nehezebb az óvodát, iskolát figyelõ szemmel, támogató szándékkal és konstruktív kritikával segítõ szülõcsoportot találni.

A szövetség alapvetõ célja mindazon erõk egyesítése, melyek a kistelepülések oktatásügyének megújítási törekvéseit, a szakmai, jogi, gazdasági szempontból rendezett viszonyok megteremtését elõsegíthetik. A Szövetség szakmai segítséget ajánl az Önkormányzatok Oktatási Bizottságainak. Közös állásfoglallást alakít ki a kisiskolákat érintõ helyi, regionális és országos ügyekben egyaránt. Segíti tagjainak szakmai, jogi, gazdasági érdekképviseletét.

Mivel a Szövetség elsõdlegesen szakmai szervezet, az alábbi munkaformákban dolgozik:

1. A témával összefüggõ kérdésekben továbbképzéseket, fórumokat, tapasztalatcseréket szervez, kiadványokat jelentet meg.

2. Az információkat, tapasztalatokat HÍRLEVÉL-ben adja közre.

3. A témát illetõen véleményezi a központi és helyi kezdeményezéseket, dokumentumokat.

  HÍREK, INFORMÁCIÓS ANYAGOK  

   Alapszabály  

 Osztatlan elemi iskolák tanterve 1-4.  

KAPCSOLATAINK

  Kérdéseit, észrevételeit az alábbi címen várjuk:  kate@c3.hu

 

Ez az oldal a Netscape Gold programmal készült és a  

 

támogatása nélkül nem létezne