Kezdőlap
Tûzvédelemért díj 
Vissza

Kisplasztika


"JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TÛZVÉDELMÉNEK KORSZERÛSÍTÉSÉÉRT"

elnevezéssel / rövidítve " A TÛZVÉDELEMÉRT " / nyílt alapítvány lett alapítva, melynek bírósági bejegyzése 1992. július 29-én történt meg.
 
 
 

Az alapítvány céljai között a 3. 7. pont tartalmazza, hogy lehetõség van:

" Minden olyan szervezet, vagy magánszemély anyagi illetve erkölcsi elismerésére, akik kiemelkedõ tûzvédelmi tevékenységet folytatnak."

Ennek figyelembe vételével elképzelés született arra vonatkozóan, hogy erkölcsi elismerésként egy olyan díjat kellene alapítani az alapítvány keretén belül, ami méltó képen reprezentálná a megye tûzvédelmének fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységet.

Ez " Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tûzbiztonságáért Díj " elnevezéssel egy kisplasztika lenne, melynek odaítélésérõl az alapítvány kuratóriuma döntene, az adományozásra vonatkozó külön szabályozás alapján.

A díj alapításával kapcsolatosan elõzetesen tájékoztattam a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés Elnökét is, mint az alapítvány megalapítójának képviselõjét. A díj alapításával a 15-91/35/1997. számú átiratában foglaltak alapján egyetért és a megvalósításához 100.000 /azaz egyszázezer/ Ft. pénzügyi támogatást ajánlott fel.

A díj alapítására és adományozására vonatkozóan az alábbi javaslatot teszem.

A kuratórium az alapítvány alapító okiratának 3.7. pontjában foglaltak figyelembe vételével a tûzvédelmi tevékenység elismeréséhez megalapítja a"Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tûzbiztonságáért Díj" kitüntetõ kisplasztikát és adományozására vonatkozóan az alábbi elveket fogadja el.

 1. A "Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tûzbiztonságáért Díj" azoknak adományozható:
 2. A kitüntetõ díj egyéneknek és közösségeknek (szervezet) egyaránt adomá nyozható, állampolgárságtól és lakhelytõl függetlenül.
 3. A díjra az a személy (szervezet) terjeszthetõ elõ, aki ellen fegyelmi vagy büntetõeljárás nincs folyamatban, illetve jogerõs fegyelmi vagy büntetõ ítélet hatálya alatt nem áll.
 4. A kitüntetõ díj a Kuratórium döntése alapján kerül átadásra.
 5. A kitüntetõ díj adományozására javaslatot tehetnek: · a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tûzoltóparancsnokság Parancsnoka, · a Jász-Nagykun-Szolnok Megyében mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok Parancsnokai, · az önkormányzatok Polgármesterei, · a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tûzoltók Szövetségének elnöke.
 6. A javaslatokat minden év március15-ig kell a Kuratórium Elnökének megküldeni.
 7. Az adományozásra vonatkozóan a beérkezett javaslatok alapján a Kuratórium a tagok minõsített többségi szavazatával dönt.
 8. A "Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tûzbiztonságáért Díj"-ból évente kettõ adományozható. Kivételesen, kiemelkedõ évfordulók, rendkívüli események alkalmával a tárgyévben kiadható díjak száma az alkalom jellegétõl függõen megemelhetõ, de maximum öt adományozható.
 9. A kitüntetõ díjat minden év május 4-e alkalmával kell átadni, az alapítás évében elsõ alkalommal augusztus 20-a.
 10. A kitüntetõ díj adományozása során emléklapot, /oklevelet/ illetve a melléklet szerinti kisplasztikát kell adni.
 11. A kitüntetõ díj átadására a Kuratórium felkérése alapján elsõ alkalommal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés Tisztségviselõje részérõl kerül sor - majd azt követõen a kuratórium által felkért személy - ünnepélyes keretek között.
 12. A kitüntetõ díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntetésre különösen az, aki a Magyar Köztársaság alkotmányos rendet sértõ magatartást tanúsított, akit bûncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerõsen elitélt, illetõleg a közügyek gyakorlásától eltiltott.
 13. A kitüntetõ díj visszavonását az adományozásra javaslatot tevõk kezdeményezhetik.
 14. A visszavonásról a javaslat alapján a Kuratórium dönt, egyben gondoskodik a kitüntetõ díj bevonásáról.
 15. A kitüntetettekrõl a Kuratórium nyilvántartást / jegyzõkönyvet / vezet.
A díj (kisplasztika) leírása:

Mûfaja: kisplasztika
Anyaga: öntött bronz
Mérete: 5x5 cm-es talapzaton 17 cm-es plasztika

Fáklyaszerûen feltörõ lángot ábrázol, amelybõl egy életet mentõ tûzoltó alakja sejlik fel, karjában egy leány alakkal.

A talapzat elõlapján a "TÛZVÉDELEMÉRT" felirat látható.

Színe: a lángok végei polírozottak, fényesek, mélyebb részeken füstszerûen patinázott.

Az emléklap / oklevél / tartalmazza: