4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet

az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről

 

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya – a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kereskedelem kivételével – a kis- és nagykereskedelmi, továbbá a vendéglátó, a szálláshely-szolgáltató, az idegenforgalmi, valamint a kereskedelmi szolgáltató (a továbbiakban együtt: kereskedelmi) tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont], külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire és a saját előállítású áruját értékesítő termelőre (a továbbiakban együtt: kereskedő) terjed ki.

2. § (1) A kereskedő – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott működési engedéllyel rendelkező üzletben folytathat kereskedelmi tevékenységet.

(2) Üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével:

a) vásáron és piacon végezhet – külön jogszabály alapján – kereskedelmi tevékenységet;

b) külön jogszabály szerint folytathat házaló kereskedést;

c) a (3) bekezdésben foglaltak kivételével közterületen értékesítheti – a szükséges hatósági engedélyek és a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása alapján – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott termékeket;

d) a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek és területhasználati hozzájárulások (megállapodások) birtokában köz- vagy magánterületen, továbbá munkahelyen oktatási, nevelési, egészségügyi, kulturális, sportintézmény területén elhelyezett automatából csomagolt élelmiszert, külön jogszabályban előírt korlátozással italt, vegyi árut, napi cikket, valamint 2001. január 1-jéig dohányterméket értékesíthet;

e) nem földhöz rögzített gázpalack tárolóból fóliával lezárt PB-gázpalackot értékesíthet;

f) 2000 főnél kisebb népességszámú településeken (lakott helyen) működő postahivatalokban az előállító által csomagolt élelmiszert – kivéve a minőségmegőrzés idejét "fogyasztható" felirattal megjelölt gyorsan romló élelmiszereket –, alkoholmentes italt, vegyi árut, napi cikket, kávét és végső felhasználó részére dohányterméket árusíthat.

(3) A közút területének közlekedésre szolgáló részén – a járda kivételével – kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.

3. § (1) A kereskedő az üzlet működési engedélyének (a továbbiakban: működési engedély) kiadását az üzlet helye szerint illetékes település (község, város, megyei jogú város, fővárosi kerület) jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) kérheti. A húsbolt, hatósági húsbolt esetén a 2. számú melléklet szerinti működési engedély a területileg illetékes állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás engedélye nélkül nem adható ki.

(2) Fegyvert és lőszert árusító bolt esetén a 2. számú melléklet szerinti működési engedély a külön jogszabályban meghatározottak szerint az illetékes rendőrhatóság engedélye nélkül nem adható ki.

(3) A működési engedély kiadása iránti kérelemhez a kereskedőnek csatolnia kell a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító és az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okiratok hiteles másolatát, a 4. § szerinti előzetes szakhatósági hozzájárulásokat, továbbá ha a tevékenység gyakorlását jogszabály más hatóság engedélyéhez is köti, az engedély hiteles másolatát. Nem minősül engedélynek a rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vétel.

(4) Ha a mozgóbolt működése során több önkormányzat illetékességi területét érinti, a kereskedő a működési engedélyt a székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti.

(5) Mozgóbolt esetén a kérelemhez – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – csatolni kell a mozgóbolt működési területével érintett települések jegyzőinek a hozzájárulását is.

4. § Az üzlet működésének engedélyezésében közreműködő hatóság:

a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi intézete, fővárosi kerületi intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ), ha az üzletben élelmiszert, vegyi árut, gyógynövényt, illóolajat értékesítenek, továbbá vendéglátó üzlet, kereskedelmi szálláshely, mozgóárusítás esetén, ha az üzletben élelmiszer helyben fogyasztása történik, valamint élelmiszer és étel házhoz szállítása esetén;

b) az állat-egészségügyi hatóság és az ÁNTSZ, ha az üzletben, vendéglátóhelyen állati eredetű élelmiszert, élelmiszer nyersanyagot használnak fel, illetve hoznak forgalomba, vagy terményt, takarmányt, élő állatot értékesítenek;

c) a tűzvédelmi hatóság, ha az üzletben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, üzemanyagot, tüzelő- és építőanyagot értékesítenek, valamint kereskedelmi szálláshely, áruház (kisáruház), vendéglátó üzlet esetén;

d) a környezetvédelmi, az építésügyi, a tűzvédelmi hatóság, közlekedési felügyelet és az ÁNTSZ, ha az üzletben veszélyesnek nem minősülő hulladékot értékesítenek;

e) a külön jogszabályban meghatározott hatóság, ha hozzájárulása szükséges az áru értékesítéséhez.

5. § (1) A jegyző a 3. § (2) bekezdésében és a 4. §-ban előírt okiratok, hozzájárulások, engedélyek megléte esetén köteles kiadni az 1. számú mellékletben meghatározott üzletkörre vonatkozó 2. számú melléklet szerinti működési engedélyt.

(2) A forgalmazott árukhoz kapcsolódó szolgáltatások végzéséhez – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – külön engedélyre nincs szükség.

(3) Ha a szakhatóság az üzletkörön belül egyes termékek értékesítéséhez, illetve tevékenységek végzéséhez nem járul hozzá, a jegyző a működési engedélyen megtiltja a termékek értékesítését, illetve a tevékenységek folytatását.

(4) A működési engedély alapján a jegyző az üzletekről a 4. számú melléklet szerinti nyilvántartást vezet.

6. § (1) A működési engedély módosítását a kereskedő a jegyzőtől kérheti. Módosításnak minősül a 2. számú mellékletben meghatározott működési engedély adataiban bekövetkezett változás.

(2) Amennyiben csak a működési engedély jogosultjának személyében történik változás, a kereskedőnek a kérelemhez a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat, valamint az üzlethelyiség használatára való jogosultságát igazoló okirat hiteles másolatát kell csatolnia. A változásról a működési engedély módosítását tartalmazó határozat egy példányával az eredeti működési engedély kiadásában közreműködő szakhatóságot is értesíteni kell.

(3) Az üzletkör megváltoztatása, újabb üzletkör felvétele esetén, a mozgóbolt működési területének változásakor a rendeletnek az üzletnyitásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

7. § (1) A kereskedő jogerős működési engedély birtokában és annak keretei között kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét.

(2) A kereskedő a működési engedélyt köteles az üzletben tartani, és azt ellenőrzés során bemutatni.

(3) A kereskedő külön jogszabályban meghatározott termékek, valamint szolgáltatások értékesítésekor az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően akkor kezdheti meg tevékenységét, ha a külön jogszabályok szerint nyilvántartásba vették.

7/A. § (1) Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység folytatását a kereskedő a 7. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a külön jogszabályban meghatározott engedély birtokában kezdheti meg.

(2) Szabadforgalomban végzett, nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében jövedéki termék azokban az üzletekben értékesíthető, amelyeknek működési engedélye e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott üzletköri jelzőszámot tartalmazza.8. § (1) Ha ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az üzlet vagy az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytatók a jogszabályokban foglalt előírásoknak nem felelnek meg, illetve azokat nem tartják be, a jegyző az üzletet az észlelt hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra ideiglenesen bezárathatja.

(2) Az üzlet ideiglenes bezárását elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

(3) A jegyző a működési engedélyt visszavonja, ha

a) a kereskedő az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, vagy

b) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

c) az üzletben engedély nélkül pénznyerő automatát működtetnek,

d) a kereskedő a játékautomata bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

(4) A (3) bekezdés c)–d) pont tekintetében a működési engedélyt visszavonó határozatot a fellebbezésre tekintet nélkül végre kell hajtani.

8/A. § (1) A jegyző az illetékes kereskedelmi és iparkamara indítványára a vendéglátó-ipari üzletet – a 8. §-ban foglaltakon túlmenően – legfeljebb 90 napig akkor is bezárathatja, ha

a) a kereskedelmi és iparkamara határozatban megállapítja, hogy a vendéglátó-ipari üzlet a tevékenységét a kereskedelmi és iparkamara által elfogadott etikai kódex szabályait súlyosan megsértve folytatja,

b) a kereskedő a működési engedély kiadását megelőzően a vendéglátóipari üzlet kategóriába sorolását illetően a kereskedelmi és iparkamarának valótlan tartalmú nyilatkozatot tett,

c) a kereskedő elmulasztja a vásárló jogszabályban előírt tájékoztatását.

(2) A jegyző a vendéglátó-ipari üzlet működési engedélyét visszavonja, ha azt a külön jogszabályban foglaltak szerint a kereskedelmi és iparkamara kezdeményezi.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetekben a határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

9. § (1) A kereskedő árukészletét – közterület-használati engedély birtokában – az üzlete homlokzatával érintkező közterületen ideiglenesen, illetve idényjelleggel árusíthatja.

(2) A kereskedő az üzlete üzletkörébe tartozó árut alkalmi rendezvényen, valamint nem közterületi ideiglenes árusítóhelyen alkalomszerűen értékesítheti (alkalmi árusítás), ha jogszabály azt nem korlátozza, vagy nem zárja ki.

(3) Az élelmiszerek, növényvédő szerek alkalmi árusításához szükséges az ÁNTSZ engedélye is.

(4) Az alkalmi árusítóhelyen kötelező a kereskedő nevének, székhelyének, üzletének jól látható módon való feltüntetése.

10. § (1) A kereskedő részére az árusítás helye szerint illetékes jegyző – a területileg illetékes gazdasági kamara véleményének kikérésével – mozgóárusítást engedélyezhet. Élelmiszer, illetve vendéglátásban előállított termék árusításához szükséges az illetékes ÁNTSZ előzetes hozzájárulása is.

(2) Az engedélynek a kereskedő nevén és székhelyén kívül tartalmaznia kell az érvényesség időtartamát, és azt az útvonalat, illetve helyet, ahol a mozgóárusítás végezhető.

11. § A kereskedő üzlete árukészletét kiszerelés nélküli gyűjtőcsomagolásban, nagy tételű kiszolgálásra alkalmas egyszerű értékesítési feltételek között is árusíthatja (diszkont értékesítés). Ez esetben az eladási ár megállapításánál figyelembe kell venni az értékesítési feltételeket is.

12. § (1) Gyógynövény, illóolaj és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény (a továbbiakban együtt: gyógynövény) csak előre kiszerelt – jellegének megfelelően aromatartó, fényvédő –, zárt csomagolásban hozható forgalomba. A csomagoláson jól olvashatóan fel kell tüntetni:

a) a gyógynövény magyar és latin nevét;

b) a kiszerelt gyógynövény tömegét;

c) az előállító, az importáló, a kiszerelő cég nevét és telephelyét;

d) a hatósági forgalomba hozatali engedély számát;

e) a kiszerelés keltét és a felhasználhatóság határidejét;

f) a termék alkalmazási és/vagy elkészítési javaslatát.

(2) A forgalomba hozható gyógynövények körét a népjóléti miniszter az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

12/A. § Fűszerpaprika-őrlemény kizárólag üzletben, termelő által a külön jogszabály előírásai szerinti adatokat is feltüntető zárt csomagolásban hozható forgalomba.

13. § Vegyipari termékek (háztartás-vegyipari készítmények, kozmetikai termékek, festékek) a komputeres színkeverővel felszerelt speciális festékszaküzletben történő festék-kiszerelés kivételével, valamint gépjármű-üzemeltetési segédanyagok csak előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval és kötelező jelölésekkel ellátott csomagolásban hozhatók forgalomba.

14. § (1) Szexuális áru – a többi árutól elkülönítve – csak zárt csomagolásban hozható forgalomba. A 18. életévét be nem töltött személy részére szexuális árut értékesíteni, kölcsönözni (a továbbiakban együtt: értékesíteni) tilos.

(2) Szexuális árut közterületen vagy kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.

(3) Alsó- és középfokú oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint vallás gyakorlására szolgáló intézmény bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális árut értékesítő üzlet nem működhet.

15. § (1) Tilos – a melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével – szeszes italt kimérni az alsó- és középfokú oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény főbejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

(2) A jegyző az (1) bekezdés szerinti intézmény hivatalos működési idejének lejárta után engedélyezheti a szeszes ital kimérését.

(3) A kereskedő a szeszesital-kimérést köteles a területileg illetékes rendőrhatóságnak bejelenteni.

(4) Kizárólag palackozott ital forgalmazására jogosult üzletben a szeszes ital kimérése és helyben történő fogyasztása tilos.

16. § Vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött, élelmiszerüzletben 14. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt kiszolgálni, illetve értékesíteni tilos.

17. § (1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására műsoros előadás, zene, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, játékautomata stb.) folytatható, valamint külön jogszabály szerint szórakoztató játékautomata és pénznyerő automata működtethető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtását a kereskedőnek be kell jelentenie a jegyzőnek és a területileg illetékes rendőrhatóságnak.

(3) Kártyajátékban és pénznyerő automata használatában 18. éven, játékautomata használatában 16. éven, egyéb szórakoztató játékban 14. éven felüli személy vehet részt. Erről az üzletben a vendégeket tájékoztatni kell.

(4) A jegyző megtiltja a műsoros előadás, zene, tánc rendezését, valamint a szórakoztató játék folytatását, ha az jogszabálysértő, vagy a közízlést, a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sérti.

(5) A (4) bekezdés szerinti határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

18. § (1) A jegyző külön jogszabályban meghatározott zajterhelési határérték figyelmeztetés ellenére való ismételt túllépése esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja, illetve kötelező zárvatartási időszakot rendelhet el.

(2) Ha a zajterhelési határérték mérési eredménye a külön jogszabály szerint megengedett határérték túllépését állapítja meg, vagy a hangszigetelési követelmény nem teljesül, a zajszintmérési eljárás költsége a kereskedőt terheli.

(3) Az üzlet éjszakai nyitva tartását korlátozó, illetve a kötelező zárvatartási időszakot elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

19. § Csomagküldő kereskedés útján gyógynövény csak a 12. §-ban foglaltak szerint, az élelmiszerek közül csak engedélyezett élelmiszer-előállító helyen készült és a csomagolt, hűtés nélkül tartósan tárolható élelmiszer értékesíthető.

20. § (1) Az üzletben – az üzletkör jellegének megtartásával – az áruk használatához, illetve a termelő által előállított termékekhez kapcsolódó alkatrészek, tartozékok, kellékek, felszerelések és kiegészítő cikkek is árusíthatók.

(2) Állati eleséget az üzletben zárt csomagolásban, megkülönböztető felirattal ellátva, az élelmiszerektől elkülönítve kell elhelyezni.

(3) A használt, a minőséghibás, valamint a kölcsönzésre szánt terméket az új terméktől el kell különíteni, és a termék ilyen jellegéről a vásárlót tájékoztatni kell.

21. § (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott üzletkörök alapján a kereskedő határozza meg az üzletben forgalmazni kívánt termékek körét, valamint az üzlet elnevezését.

(2) Az üzlet elnevezésének (cégfeliratának) utalnia kell az üzlet szakjellegére, az ott vásárolható árukra, szolgáltatásokra.

(3) Az üzlet elnevezésére a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabálynak a cégek elnevezéséről rendelkező előírásait kell megfelelően alkalmazni.

22. § (1) A kereskedő külön költség felszámítása nélkül köteles – a helyben fogyasztott termék kivételével – a megvásárolt árut jellegének megfelelő módon becsomagolni.

(2) A vásárló részére tömeg, térfogat vagy mérték szerint forgalomba kerülő árut – a nettó tömeget, térfogatot vagy mértéket feltüntető eredeti csomagolásban forgalomba kerülő áru kivételével – csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszközön történő lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos.

(3) Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja.

(4) Az áru árát forintban az üzletben és – a kirakatban történő bemutatás esetén – a kirakatban is fel kell tüntetni.

23. § A kereskedő az általa forgalmazott betétdíjas csomagolóeszköz (göngyöleg) visszaváltását köteles biztosítani. Az egyes termékek betétdíjáról a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.

23/A. § Az üzlet biztonsági őrei a szolgálat teljesítése, továbbá az üzlet dolgozói a munkavégzésük során tevékenységükkel nem sérthetik a vásárlók személyiségi jogait. A biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vevőket jól láthatóan tájékoztatni kell.

24. § (1) A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy hiteles másolattal köteles az árusításra való jogosultságát igazolni.

(2) A kereskedőnek az árusítás helyén rendelkeznie kell – a saját előállítású áru kivételével – az árusított termék eredetét hitelt érdemlően igazoló okirattal.

25. § A kereskedő az üzlet tervezett megszüntetésének időpontjáról egy hónappal korábban köteles a vásárlókat és a jegyzőt tájékoztatni. Az üzlet megszűnése esetén a működési engedélyt 15 napon belül kell a jegyzőnek visszaadni.

26. § (1) A vásárló panaszát szóban vagy írásban közölheti a kereskedővel. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

(2) A vásárló írásbeli panaszát – két példányban, a jegyző által hitelesített számozott oldalú – vásárlók könyvében teheti meg. A vásárlók könyvét a kereskedő köteles az üzletben jól látható és hozzáférhető helyen elhelyezni.

(3) Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával a jegyzőhöz és a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e hatóságok címét és telefonszámát is.

(4) A jegyző, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyelőségek két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket.

27. § E rendelet alkalmazásában:

a) üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, a talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi jármű és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá kereskedelmi szolgáltató értékesítő hely, ideértve a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott telephelyet, valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket is;

– mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusító hely,

– utazási iroda (utazási ügynökség és idegenforgalmi szolgáltató iroda): olyan üzlet, amelynél az üzlethelyiség berendezése a rendeltetésszerű használat követelményeihez igazodik, és kizárólag a tevékenység gyakorlására szolgál, továbbá kizárólag a tevékenység gyakorlására szolgáló önálló telefonvonallal és telefax vagy telex készülékkel rendelkezik,

– üzemanyagtöltő állomás: nem szilárd térelemekkel körülhatárolt üzlet;

b) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi);

c) szeszes ital: a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital;

d) melegkonyhás vendéglátó üzlet: az olyan üzlet, amely elkülönített, egészségügyi előírásoknak megfelelő főző (sütő) konyhával, továbbá a szükséges előkészítő és raktárhelyiséggel rendelkezik, valamint az ételeket a helyszínen készítik;

e) szeszesital-kimérés: a szeszes ital űrmértékegység alapján vagy pohárban, kiöntőedényben való felszolgálása, továbbá az alkoholtartalmú kevert ital és a nem zárt tárolóeszközben lévő bor értékesítése;

f) pornó és szextartalmú áru: minden olyan mű, amelynek fő célja – a mű egészéből megállapíthatóan – a szexuális ingerkeltés, szexuális cselekmények és a nemi aktus nyílt ábrázolása;

g) vásárlói klub: természetes személyekből álló vásárlói csoportok szervezése, ingó dolgok tulajdonjogának megszerzésére;

h) játékautomata: a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szt.) 29/A. §-ának (1) bekezdése szerint;

i) pénznyerő-automata: az Szt. 26. §-ának (1) bekezdése szerint;

j) üzletkör: az a tevékenységi kör, amelynek keretében jellemzően az ott felsorolt termékek, szolgáltatások forgalmazhatók. Egy üzlet működési engedélye – a szükséges szakhatósági hozzájárulások megléte esetén – több üzletkört is tartalmazhat. Az üzlet szakjellegét a működési engedélyen az elsőként megjelölt üzletkör határozza meg.

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti az üzletek működéséről szóló 6/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, valamint az azt módosító 9/1991. (IV. 26.) IKM rendelet, a 26/1991. (IX. 27.) IKM rendelet, a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet 6. §-a, a 6/1992. (I. 28.) IKM rendelet 8. §-a, a 4/1994. (I. 14.) IKM rendelet, a 34/1994. (XI. 28.) IKM rendelet, az 54/1995. (X. 27.) IKM rendelet és a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának (5) bekezdése.

(2) A rendelet hatálybalépésekor már működő üzlet esetén a kereskedőnek a hatálybalépést követő 6 hónapon belül kell a jegyzőtől megkérnie a rendelet 2. §-ában meghatározott működési engedélyt. Ennek elmulasztása esetén az üzlet tovább nem működhet.

(3) A jegyző, ha az üzlet működésében nem történt változás, a korábbi záradékolt üzletnyitási bejelentés alapján adja ki az új működési engedélyt. Az üzlet működésében történt változás esetén a 6. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(4) Nem kell működési engedélyt kérnie az ipari tevékenységet folytató egyéni vállalkoznak – kivéve az élelmiszer-előállítókat –, ha a termelő és értékesítő tevékenységét egy helyiségben folytatja, és rendelkezik a termelőtevékenységéhez szükséges más jogszabályokban meghatározott feltételekkel, illetve engedélyekkel.

(5) A rendelet hatálybalépését követő egy év lejártával csak a 21. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő üzleti elnevezés (cégfelirat) alkalmazható. Ha a kereskedő ennek határidőre nem tesz eleget, az üzlet tovább nem működhet.

 

1. számú melléklet a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelethez

 

Az üzletkörök

100. Kiskereskedelem

110. Vegyes kiskereskedelem [TEÁOR 52.1]

111. Élelmiszer jellegű áruház [TEÁOR 52.11-ből]

Olyan általános áruházi kiskereskedelmi egység, ahol a meghatározó élelmiszer, ital és dohánytermék mellett egyéb iparcikkek széles választéka is megtalálható, így pl. ruházati cikkek, fémtömegcikkek, kozmetikai, háztartás-vegyipari termékek stb.

Összes alapterület 1200 m2 felett.

112. Iparcikk jellegű áruház [TEÁOR 52.12-ből]

Olyan általános áruházi kiskereskedelmi egység, ahol az iparcikkek széles választéka pl. ruházati cikkek, bútorok, szerelvények, fémtömegcikkek,

kozmetikai termékek, ékszerek, játékok, sportfelszerelések, elektromos és nem elektromos háztartási gépek, felszerelések, híradástechnikai termékek stb. mellett megtalálható az élelmiszer, ital és dohánytermék is.

Összes alapterület 1200 m2 felett.

113. Élelmiszer jellegű vegyes üzlet [TEÁOR 52.11-ből]

Ugyanaz, mint a 111. szám alatti üzletkör. Összes alapterület 1200 m2 alatt.

114. Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelmi üzlet [TEÁOR 52.12-ből]

Ugyanaz, mint a 112. szám alatti üzletkör. Összes alapterülete 1200 m2 alatt.

115. Állati eledel üzlet [TEÁOR 52.27-ből]

Mindenféle ipari eredetű állati eleség (nedves vagy száraz készítmény) állati takarmányok, takarmánykiegészítők.

120. Élelmiszer-kiskereskedelem [TEÁOR 52.2]

121. Zöldség és gyümölcsüzlet [TEÁOR 52.21]

Burgonya, gyümölcs (hazai és déligyümölcsök, citrusfélék), zöldségfélék, földimogyoró, mandula, pisztácia és más mag (tisztított állapotban is), pirított, sózott, pörkölt, egyéb módon ízesített (keverék is), olajos magvak, száraz hüvelyesek.

122. Hús, húskészítmény, baromfiüzlet [TEÁOR 52.22]

Nyershús és belsőség, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, füstölve, húskészítmények, felvágottak és konzervek húsból, belsőségből.

123. Hal és halkészítmény üzlet [TEÁOR 52.23]

Hal és egyéb puhatestűek, rákfélék és belsőségeik, frissen, hűtve, fagyasztva, egyéb eljárással tartósítva.

124. Kenyér- és pékáruüzlet [TEÁOR 52.24-ből]

Kenyér és péksütemény, cukrászsütemény, torta, kétszersült, egyéb pékáru.

125. Fagylalt és cukorkaáru üzlet [TEÁOR 52.24-ből]

Fagylalt és jégkrém, szárított és cukrozott gyümölcs, desszertek, nápolyi, cukorkaáru, cukorral tartósított gyümölcs, dió.

126. Alkoholtartamú és egyéb ital üzlet [TEÁOR 52.25]

Bor, must, pezsgő és habzóbor, gyümölcsbor, vermut, likőrök, párlatok, égetett szeszes italok és egyéb szeszes italok, sör, ásványforrás és szénsavas ivóvíz, alkoholmentes üdítőital, gyümölcs- és zöldséglé.

127. Dohányáru üzlet [TEÁOR 52.26]

Dohány, szivar, cigaretta, dohányzáshoz szükséges kellék.

128. Egyéb, nem kiemelt élelmiszert forgalmazó üzlet [TEÁOR 52.27-ből]

Búzaliszt és egyéb cereáliából készült liszt, dara, egyéb fel nem sorolt lisztes készítmények, rizs (hántolt rizs, törmelékrizs, barna rizs), tojás, tojáspor, tej, tejtermékek (tejszín, tej- és tejszínpor, vaj, vajkészítmények, sajt és túró, sűrített tej és tejkészítmény, savanyított tejtermékek), állati zsiradékok, növényi olajok, növényi zsírok, margarin, egyéb étkezési zsír és olajkészítmény, szalonnafélék (nyersen, sózva, füstölve, egyéb eljárással tartósítva), fagyasztott, szárított, egyéb eljárással tartósított termékek, továbbá savanyúság, dzsem, íz, gyümölcspüré, gyümölcskrém, nyers és finomított cukor, kávé, kávékivonat és pótkávé, tea, teakivonat, -koncentrátum és -készítmény, dohánytermékek, száraztészta, fűszernövények, méz, só, ecet és ecetpótló, fűszerpaprika-őrlemény és egyéb fűszerek, leves és leveskészítmények, kakaó (-por, -massza, -vaj), csokoládé és kakaótartalmú élelmiszerek.

129. Gyógyhatású készítmények szaküzlete [TEÁOR 52.27-ből]

Nem mérgező hatású gyógynövények csomagolt szaporítóanyagai; élelmiszerek közül az étrendi kiegészítő készítmények, az Országos Gyógyszerészeti Intézet által történő forgalmazásra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények és a Népjóléti Minisztérium közleményében meghatározott gyógynövények (drogok) és illóolajok.

130. Fogyasztásicikk-kiskereskedelem [TEÁOR 52.4]

131. Textilüzlet [TEÁOR 52.41]

Szövet (pamutból, különböző természetes, szintetikus és keverék szálból, speciális szövetek, bársony, frottír, steppelt kelme), takaró, konfekcionált ágynemű, testápolási és konyhai textília, egyéb konfekcionált termékek, nem szőtt textíliák, hurkos felületű vagy bolyhos kötött kelme, kötött kelme, varrócérna és fonal, tüll, csipke és más hálószövet, keskeny szövöttáru, paszományáru és hasonlók, varrótű, kötőtű és hasonló cikk kézi használatra, kapocs, gomb, villámzár.

132. Ruházati üzlet [TEÁOR 52.42]

Harisnyanadrág, harisnya, zokni, feszes (stretch) kötött nadrág és egyéb harisnyafélék, pulóver, kardigán, garbó, kötött mellény és hasonló kötött termékek, bőrruházat, szőrmeruházat, férfi, fiú, női és leányka felsőruházat, férfi, fiú, női és leányka alsóruházat, csecsemőruházat, szabadidőruha, síöltöny, fürdőruha és egyéb ruházat, kesztyű, zsebkendő, sál, egyéb konfekcionált ruházati termékek, kiegészítők.

133. Cipő-, bőráruüzlet [TEÁOR 52.43]

Férfi, női és gyermeklábbeli, cipőápoláshoz szükséges kellékek, bőrdíszmű, bőröndök, bőráru, úti felszerelések és a hozzá tartozó kiegészítő cikkek. A lábbeli készítéséhez és javításához szükséges alap- és kellékanyagok, felszerelési tárgyak.

1341. Lakástextil üzlet [TEÁOR 52.44-ből]

Függöny (függöny- és ágykárpit), belső napellenző, háztartási és lakástextília (szőnyeg, ágyterítő, bútorhuzat, faliszőnyeg, falvédő stb.), hímzés végben, szalagban vagy motívumként.

1342. Bútor, lakberendezési üzlet [TEÁOR 52.44-ből]

Bútorok és lakberendezési tárgyak (fából, fémből, egyéb anyagból, műanyagból, nádból, fűzvesszőből, bambusznádból és hasonló anyagokból), kerti bútorok, lakberendezéssel szorosan összefüggő termékek.

1343. Háztartási cikkek boltja [TEÁOR 52.44-ből]

Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási cikkek műanyagból, háztartási nem villamos fűtőkészülékek (fűtő, sütő, grillező, főző, melegen tartó készülék vasból, acélból és rézből és alkatrészeik), nem villamos fűtésű vízmelegítő, forróvíztároló, seprő, kefe és ecset. Üvegtermékek (kancsó, edény, palack, fiola, ivópohár, vákuumedényhez való üvegbetét stb.), porcelántermékek, kerámiatermékek (asztali, konyhai, háztartási termék és dísztárgy), finomacéláruk, kés, olló, borotvakészülék, borotvapenge, manikűr- vagy pedikűrkészlet stb.), asztali, konyhai és más háztartási áru és részei fémből (lábas, fazék, tepsi, kézi működtetésű háztartási gép), kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, evőkés és hasonló konyhai vagy asztali eszköz, ballonok, palackok és hasonló termékek műanyagból. Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából, fa intarzia és fa berakás, ékszer- vagy evőeszköztartó doboz, tolltartó és egyéb dísztárgy fából, fakeret, egyéb fatermékek, parafa, fonott anyag nádból, szalmából, parafából készült cikkek, kosáráru és más alakos fonottáru.

1344. Világítóberendezések üzlete [TEÁOR 52.44-ből]

Villamos világítóeszköz (fali, asztali, ágy melletti, padló-, állólámpa, karos és mennyezeti vagy falvilágítási eszköz); nem villamos világítóberendezés, lámpa és hasonló felszerelés; karácsonyfaégő, -füzér, egyéb készlet, izzólámpa, ívlámpa, ultraibolya és infravörös lámpa és egyéb villamos fényforrás alkatrésze.

1351. Elektromos háztartási gépek és készülékek üzlete [TEÁOR 52.45-ből]

Hűtő- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és szárítógép, kötő-, varró-, tűző- és egyéb hasonló típusú elektromos háztartási gép, vízmelegítők, tárolók, merülő forralók, fűtőkészülékek, főzőkészülékek, mikrosütők, főzőlapok, grillező készülékek, egyéb háztartási elektromos gépek és készülékek (villamos fűtésű takaró, ventilátor, szagelszívó, villanyborotva, hajnyírógép, hajszárító, vasaló, kávéfőző, daráló, takarítógép, porszívók stb.) és ezek alkatrészei.

1352. Híradástechnikai készülékek üzlete [TEÁOR 52.45-ből]

Telefon, rádió (autórádióval, rádiótelefonnal együtt), televízió (videomonitorokkal és videovetítőkkel együtt), lemezjátszó, CD-lejátszó és egyéb hanglejátszó készülék, magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék, videoberendezések kép- és hang rögzítésére és visszaadására, egyéb fel nem sorolt híradástechnikai készülékek (mikrofon hangszóró, fejhallgató, elektromos hangfrekvenciás erősítő, elektromos hangerősítő berendezés stb.).

1353. Hangszer, hanglemez, kazetta üzlet [TEÁOR 52.45-ből]

Hangszerek, hangszeralkatrészek és tartozékok, hanglemez és kompaktlemez (CD), műsoros (hangfelvételes) magnószalag, magnókazetta, hang-kép adathordozó eszköz felvétel nélkül, műsoros videokazetták, kották.

1361. Vasáru, barkácsüzlet [TEÁOR 52.46-ból]

Szerszámok (mezőgazdasági, kertészeti, erdőgazdasági, fűrészelő, kézi stb.), zár és lakat, kulcs (bútorhoz, gépkocsihoz, lakáshoz, személyi használati tárgyhoz), vasáruk (vasalás, fémveret, huzalok, drótok, kábelek, fém- és huzalszövetek, fémrácsok, sodronyfonatok, szegáru, csavaráru, rugók, láncok), szivattyúk, egyéb vasáruk, hegesztő és forrasztó fémanyagok, menetes kötőelemek, biztonsági szelepek, épületek fémszerelvényei (mosdó és fürdőkád, csaptelepei, szelepei), barkács kéziszerszámok, láncfűrészek, fa- és fémmegmunkáló barkács szerszámgépek, fűnyírógépek, egyéb barkács szerszámgépek és barkács szerszámgépek alkatrészei.

1362. Festékek és lakkok üzlete [TEÁOR 52.46-ból]

Festékek és lakkok (falfesték, zománcfesték, fapác, fafesték, háztartási festék, bőrfesték), pigmentek, homályosító festékek, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények.

1363. Építési anyagok és szaniteráruk boltja [TEÁOR 52.46-ból]

Fából készült építőanyagok (hengeresfa, faragott hasított erdeifa, gömbfa, rétegelt falemez, faforgácslemez, farostlemez, furnérlemez, ablak, ajtó, parketta, zsaluzat, előre gyártott faépületek, fa alapanyagú építmények), aszfaltból, aszfalt típusú anyagból készült termékek, épületszerkezetek, nyílászárók, előgyártott épületelem fémből (betonvas, létra, rács, kerítés stb.), műanyagból (külső falburkolók, ereszcsatorna, falikapcsolók stb.), vízvezeték- és fűtési berendezések és felszerelések (fűtőtest, központi fűtés alkatrésze, kazán központi fűtéshez), üvegrost termék, egyéb szigetelő üvegtermék, társított papír és karton (felületileg nem mázolt és nem impregnált), síküveg, úsztatott üveg, hajlított megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelő üveg, üvegtükör, egyéb építőanyag (márványból, műkőből, gránitból, homokkőből készült építőkő, kavics, mészkő, gipsz, homok, palakő, kaolin, előre gyártott épület műanyagból, kerámiatermékek, burkolólapok, kályhacsempék, tégla, tetőcserép, csatornázási kerámia termék, cement, mész stb.), fürdőkád, zuhanyozótálca és mosdókagyló, WC-csésze és -tető, mosogató, folyadék ciszterna és hasonló szaniteráru, finomkerámia felszerelés.

1371. Könyvbolt [TEÁOR 52.47-ből]

Könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép stb.). A szexuális áruk közül – az R. 14. §-ában meghatározott rendelkezések megtartásával – forgalmazhatók a szexuális élet ábrázolását tartalmazó művek, könyvek, műsoros videokazetták is.

1372. Hírlapbolt [TEÁOR 52.47-ből]

Újság, napilap, folyóirat, periodika. A szexuális áruk közül – az R. 14. §-ában meghatározott rendelkezések megtartásával – forgalmazhatók a szexuális élet ábrázolását tartalmazó folyóiratok is.

1373. Papír, írószer, irodai cikkek üzlete [TEÁOR 52.47-ből]

Írószer, boríték, levelezőlap, tinta, tus, golyóstoll, töltőtoll, filc- és egyéb jelzőtoll, töltőceruza, ceruza, ceruzabél, kréta, író- és rajztábla, pecsételő és bélyegző, bélyegzőpárna, írógépszalag, papíráru (papír, karton, nátronpapír, zsákpapír, krepp-papír, másolópapír, pergamen, pauszpapír, egyéb áttetsző papírok, indigó stb.), címkék papírból vagy kartonból, öntapadó szalagok, nyomtatványok.

138. Számítógép, irodagép, szoftverüzlet [TEÁOR 52.48-ból]

Számítógépek, másológépek, ügyvitel-technikai gépek, irodai ofszet sokszorosító gépek, nyomtatók, írógépek, számológépek, pénztárgépek, bérmentesítő gépek, irodai fémeszközök, páncélszekrények, biztonsági kazetták, tároló-, adatrögzítő és átalakító egységek, irodai rajzeszközök, számolóeszközök, mikrofilm-, egyéb mikrofelvétel olvasó(vetítő)készülékek, adathordozó szalagok, kazetták és CD-k.

140. Vegyiáru-kiskereskedelem

141. Vegyi áruk üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

Szappanok, szappanként használt készítmények, mosószerek, súrolópaszták és -porok, egyéb súrolószerek, öblítők, helyiségillatosító és -szagtalanító készítmények, fényesítőszerek, krémek lábbelikhez, bútorokhoz, padlókhoz, autókhoz, üveghez és fémhez.

142. Kozmetikai és testápolási cikkek üzlete [TEÁOR 52.33]

Szépség-, arc- és bőrápoló készítmények (illatszerek és kölnivizek, száj- és szemfestékek, manikűr és pedikűr készítmények, púderek stb.), hajápoláshoz és berakáshoz használt készítmények (samponok, hajlakkok, tartós hullám készítéshez, hajkiegyenesítéshez használt szerek stb.), száj- és fogápoló szerek, műfogsorrögzítő paszták, porok, borotválkozószer, dezodor, izzadásgátló, fürdéshez való készítmények, toalett- (WC-) papír, zsebkendő, tisztító és arctörlő kendő, kéztörlő, papírabrosz és -szalvéta.

150. Üzemanyagtöltő állomás [TEÁOR 50.50]

Motorbenzin, gázolaj, autógáz (gáznemű üzemanyag), kenőanyagok, kopogásgátló készítmények, kenőolaj adalékok és hasonló készítmények, hidraulikus fékfolyadékok, fagyásgátló készítmények és jégtelenítő folyadékok.

160. Egyéb máshova nem sorolt kiskereskedelem

1601. Fotó-optikai cikkek üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

Fotólemezek, filmek, fotóvegyszerek, fényképészeti fényforrások, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, szemüvegkeret, távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp, folyadékkristályos kijelző, fényképezőgépek, filmfelvevő gépek, vetítők, filmtechnikai nagyító és kicsinyítő berendezések, fotó-optikai alkatrészek és tartozékok, kézi hosszmérő eszközök, barométer, fénymérő, hőmérő.

1602. Óra- és ékszerbolt [TEÁOR 52.48-ból]

Óra és ékszer (gyöngyök, drágakövek), óraalkatrészek, óraszíj.

1603. Sportszerbolt [TEÁOR 52.48-ból]

Sportszerek (kerékpár, sítalp, tornatermi vagy atlétikai cikkek, felszerelések, jég- és görkorcsolya, horgászfelszerelések, vitorlás csónak, hajómotor, felfújható sport- és szabadidő hajó, vitorlázó repülőgép, légballon stb.), fegyverek, lőszer, turista-, vadászfelszerelések, vitorlavászon, ejtőernyő, sátor, kempingáruk.

1604. Játékáruk üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

Játékok, játékszerek (baba, játékállat, kerekes jármű gyerekek részére, babakocsi, puzzle, kártya, videojátékok, biliárd, játékautomaták).

1605. Tapéták és padlóburkolók üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

Tapéta és hasonló falborítók, áttetsző ablakpapír (papírból, szövetből, műanyagból), padlóburkolók (linóleumból, műanyagból), szőnyeg.

1606. Virágbolt [TEÁOR 52.48-ból]

Virágok, dísznövények, koszorúk, virágápolási cikkek, virágcserepek, virágföld, virágmagvak, dugványok, oltványok, művirágok, koszorúalapok és kellékek, tápsók, növényvédő szerek.

1607. Mezőgazdasági, méhészeti üzlet [TEÁOR 52.48-ból]

Méhészeti és borászati cikkek, pincegazdasági felszerelések, vetőmagok, tápszerek, műtrágyák, permetezőszerek, növényvédő szerek, kötözőfonalak, zsinegek, könyvek.

1608. Kegytárgykereskedés [TEÁOR 52.48-ból]

Kegyszerek, imakönyvek, egyházi cikkek, temetkezési kellékek.

1609. Mutatványos kellékek boltja [TEÁOR 52.48-ból]

Mutatványos kellék és felszerelés.

1610. Díszállat-kereskedés [TEÁOR 52.48-ból]

Díszállat és tartásukhoz szükséges nem ipari eredetű eleség és felszerelések.

1611. Szexuális áruk üzlete [TEÁOR 52.48-ból]

Az R. 14. §-ában meghatározott szexuális áruk, valamint egyéb, a szexuális élet ábrázolását tartalmazó művek, könyvek, műsoros hang- és videokazetták, folyóiratok, filmek, hanglemezek, fotók, reprodukciók, szabadforgalmazású egészségügyi cikkek, a szexuális élet során alkalmazott védőeszközök.

1612. Egyéb kultúrcikk üzlet [TEÁOR 52.48-ból]

Képző- és iparművészeti, háziipari termékek, műtárgyak.

1613. Ajándéktárgy-kereskedés [TEÁOR 52.48-ból]

A 1601., 1602., 1604. és 1612. üzletkörökben meghatározott áruk együttes forgalmazása.

170. Háztartási tüzelőanyag, palackosgáz-telep [TEÁOR 52.48-ból]

Szilárd tüzelőanyag, petróleum, tüzelőolaj, fűtőolaj kizárólag jövedéki engedéllyel, PB-gáz.

180. Használt cikkek boltja [TEÁOR 52.50]

Mindazon termékek, amelyek eredeti célra még használhatók, kivéve a kozmetikai termékek, az élelmiszerek, az élvezeti cikkek, az importált nemesfém termékek és drágakövek, valamint nemesfém termékek, drágakövek és a használt gépjárművek.

200. Vendéglátás

Valamennyi vendéglátó-ipari üzletben értékesíthető tejital, teaital, kávéital, gyümölcs, dohánytermék, gyufa, postai cikk, folyóirat, napilap.

211. Melegkonyhás vendéglátó üzletek [TEÁOR 55.30-ból]

Meleg-hideg ételek, cukrászati készítmények, sütő- és édesipari termékek, szeszes és szeszmentes italok. Az ételeket a helyszínen készítik, főzik vagy sütik. (Étterem, vendéglő, csárda, gyorsétkezőhely, étkezde-kifőzde, söröző, kávéház, vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsija stb.)

212. Cukrászda [TEÁOR 55.30-ból]

A cukrászati készítményeket, édesipari termékeket, hideg ételeket a helyszínen készítik, szeszes és szeszmentes italok.

213. Bár, borozó, italbolt, kocsma [TEÁOR 55.40-ből]

Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel (italbolt, borozó, borkimérés, drinkbár, kocsma stb.).

214. Egyéb vendéglátó üzlet [TEÁOR 55.40-ből]

Hideg ételek, melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) húsok, édesipari termékek, nem a helyszínen készített cukrászati készítmények értékesítése helyszíni fogyasztásra, illetve kiszállítása, szeszes és szeszmentes italok (ételbár, tejbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, söröző, süteménybolt, teázó, fagylaltozó, kávézó, eszpresszó).

215. Zenés szórakozóhely [TEÁOR 55.40-ből]

Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel, élő és gépzeneszolgáltatás, műsor (mulató, varieté, bár, diszkó).

220. Munkahelyi vendéglátó üzlet [TEÁOR 55.51]

Zártrendszerű munkahelyi vendéglátó üzlet, szeszes ital értékesítés nélkül, ideértve a más helyen történő fogyasztásra központi konyhán készített étel értékesítését (közétkeztetés) is (étterem, büfé).

300. Idegenforgalmi szolgáltatás

310. Utazási iroda [TEÁOR 63.30]

Belföldi és/vagy külföldi utazások üzletszerű szervezése, értékesítése és közvetítése. Emellett más, az előzőekkel összefüggő egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos szolgáltatások.

320. Utazási ügynökség [TEÁOR 63.31]

Más utazási irodák által szervezett utazások és szolgáltatások értékesítése utasok részére.

330. Idegenforgalmi szolgáltató iroda [TEÁOR 63.3-ból]

Bármely, az idegenforgalommal összefüggő utazásszervezésnek, illetve közvetítésnek nem minősülő (rész)tevékenység. (Ilyenek különösen: szálláshely közvetítése, értékesítése, fizető-vendéglátás üzletszerű szervezése és értékesítése, menetjegy-értékesítés, idegenvezetői és tolmácsszolgálat, jegyértékesítés, ajándék- és értékcikk-árusítás, gépkocsikölcsönzés, információszolgálat, vízumbeszerzés, személyszállítás, pénzváltási tevékenység a Magyar Nemzeti Bank engedélyével stb.)

400. Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás (ide nem értve a fizető-vendéglátó helyet)

411. Szálloda étteremmel [TEÁOR 55.11-ből]

Az a kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást és szolgáltatást nyújt, továbbá egy vagy több étteremmel rendelkezik. Férőhelyeinek több mint 20%-a egy- és kétágyas szobákban van, és legalább az egycsillagos szállodaosztály besorolási követelményeinek eleget tesz.

412. Szálloda étterem nélkül [TEÁOR 55.12-ből]

Az a kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást pl. minibár, reggeliztetés (a minibárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek stb.) és szolgáltatást nyújt. Férőhelyeinek több mint 20%-a egy- és kétágyas szobákban van, és legalább az egycsillagos szállodaosztály besorolási követelményeinek eleget tesz.

421. Panzió (Fogadó) étteremmel [TEÁOR 55.11-ből]

Az az egyedi, műszakilag egy egységet alkotó, étteremmel is rendelkező kereskedelmi szálláshely, amely szállást, ellátást pl. minibár, reggeliztetés (a minibárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek stb.) és ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt a vendégek részére, és panzió osztályba sorolták be.

422. Panzió (Fogadó) étterem nélkül [TEÁOR 55.12-ből]

Az az egyedi, műszakilag egy egységet alkotó kereskedelmi szálláshely, amely szállást, ellátást pl. minibár, reggeliztetés (a minibárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek stb.) és ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt a vendégek részére, és panzió osztályba sorolták be.

430. Üdülőház [TEÁOR 55.23]

Azok az egyedi lakó vagy üdülőegységek, amelyek családok vagy kisebb csoportok elszállásolására alkalmasak, és megfelelően közművesített területen vagy kempingben vannak, és amelyet üdülőház osztályba soroltak.

440. Kemping [TEÁOR 55.22]

Sátorral, illetve lakókocsival érkezők elhelyezésére szolgáló közművesített terület, amelyet kemping osztályba soroltak.

450. Turistaszálló [TEÁOR 55.21-ből]

Az a kereskedelmi szálláshely, amelyben a férőhelyek általában 5 vagy annál többágyas szobában vannak, és turistaszállás osztályba soroltak.

460. Ifjúsági szálló [TEÁOR 55.21-ből]

Az a kereskedelmi szálláshely, amely a fiatalkorúak és az ifjú felnőttek (35 éves korig) elszállásolására szolgál, és megfelel a külön jogszabályban előírt kategóriába sorolási követelményeknek.

500. Nagykereskedelem

510. Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem [TEÁOR 51.3]

511. Zöldség-, gyümölcsraktár [TEÁOR 51.31]

512. Hús-, húskészítményraktár [TEÁOR 51.32]

513. Tej-, tejtermék-, tojás-, készítmény-, zsiradékraktár [TEÁOR 51.33]

514. Italraktár [TEÁOR 51.34]

515. Dohányáruraktár [TEÁOR 51.35]

516. Cukor-, édességraktár [TEÁOR 51.36]

517. Kávé-, tea-, kakaó-, fűszerraktár [TEÁOR 51.37]

518. Egyéb – a fentiekben fel nem sorolt – élelmiszerraktár [TEÁOR 51.38]

519. Élelmiszer, ital, dohánytermék vegyesraktár [TEÁOR 51.39]

520. Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár [TEÁOR 51.40]

Textil, ruha-, lábbeli, elektromos háztartási cikk, porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer, illatszer és kozmetikai termék, bútor, szőnyeg és más padlóburkoló, fotó, optikai cikk, óra, ékszer, sportszer, kerékpár, bőrdíszmű stb.

530. Egyéb vegyes cikk nagykereskedelmi raktár [TEÁOR 51.50]

Gépjármű-üzemanyag, szilárd tüzelőanyag, petróleum, fűtőolaj, PB-gáz, fém, fa, festék, építőanyag, szaniteráru, vasáru szerelvény, vegyi áru.

531. Hulladék- és melléktermékfelvásárló telep, raktár [TEÁOR 51.57-ből]

Mindenféle hulladék és melléktermék felvásárlása, értékesítése alapanyagra tekintet nélkül.

532. Betétdíjas göngyöleg-visszaváltó üzlet [TEÁOR 51.57-ből]

Betétdíjas palackok, göngyölegek, szifonpatron visszaváltása, gyűjtése.

540. Gépek és berendezések raktára [TEÁOR 51.60]

Mindenféle ipari (építő-, textil-, egyéb) gép és berendezés, irodagép és berendezés.

550. Mezőgazdasági termékek raktára [TEÁOR 51.20]

Gabona, vetőmag, takarmány, virág, dísznövény, nyers- és félkész bőr, feldolgozatlan dohány stb.

600. Jármű, járműalkatrész kereskedelem

601. Gépjárművek üzlete [TEÁOR 50.10]

Új és használt személyszállító gépjárművek, tehergépkocsik, pótkocsik, utánfutók, camping járművek, úgy mint lakókocsik és furgonok.

602. Gépjármű alkatrészek és tartozékok üzlete [TEÁOR 50.30]

Ide tartozóan valamennyi új és használt gépjármű alkatrész és tartozék, valamint új és újrafutózott gumiabroncs, abroncs tömlő, abroncs-futófelület, tömlővédő szalag.

603. Motorkerékpárok, motorkerékpár alkatrészek és tartozékok üzlete [TEÁOR 50.40]

Új és használt motorkerékpár (oldalkocsival együtt), segédmotoros kerékpár és egyéb motorkerékpár oldalkocsi, alkatrész motorkerékpárhoz, mopedhez, oldalkocsihoz.

700. Egyéb szolgáltatás

701. Gépjármű-kölcsönző [TEÁOR 71.10]

702. Személyi használatú és háztartási cikkek kölcsönzése [TEÁOR 71.40]

Elektronikai cikkek, bútor, szórakoztató elektronika, kerékpár, sporteszköz, barkácsgép, háztartási eszközök.

 

2. számú melléklet a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelethez

 

....................................Önkormányzat

........./19........./szám

Nyilvántartási szám ........./19.........

 

Működési engedély

 

A ........./1996. (.........) Korm. rendelet alapján a ............... kereskedő részére .................................... helységben .......................................... utca (tér, út) ............... szám alatt .............................. üzlet működését .............................. elnevezéssel engedélyezem.

A kereskedő székhelye: ............................................ város ............... kerület .......................................... utca ............... szám.

A kereskedő statisztikai számjele: .......................A mozgóbolt a következő területen árusíthat:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Az üzlet jelzőszáma, TEÁOR száma és üzletköre:

Az üzletkör jelzőszáma

Az üzletkör megnevezése

TEÁOR száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő termékek árusítását, illetve tevékenységek folytatását – a szakhatóság hozzájárulása hiányában – nem engedélyezem:

.................................................................................................................................................

Kelt: ................................. 19...... ...............hó ...... nap.

P. H.

...............................................................

aláírás

 

3. számú melléklet a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelethez

A rendelet 2. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján közterületen árusítható termékek

Napilap és hetilap, folyóirat, könyv.

Levelezőlap.

Virág.

Léggömb.

Zöldség és gyümölcs.

Pattogatott kukorica.

Sült gesztenye.

Iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró.

Vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka.

Jégkrém.

Közegészségügyi hozzájárulással rendelkező üzletből származó fagylalt.

Szerencsejátékban való részvételre jogosító jegy (pl. totó, lottó, bingó, sorsjegy).

Óvszer (kondom).

Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. húsvéti, karácsonyi, szilveszteri stb. cikkek), az adott ünnepet megelőző 20 napban.

Kizárólag zsűrizett népi iparművészeti, valamint népművészeti, iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti termékek.

Főtt kukorica (előzetes közegészségügyi hozzájárulással).

 

4. számú melléklet a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelethez

 

Nyilvántartás a ............................... önkormányzat területén működő üzletekről

A nyilvántartásba vétel

A nyilvántartásba vétel időpontja

Az üzlet (hálózati egység)

 

 

 

 

 

 

 

címe

fő tevékenységek

 

új üzlet nyitás

tevékenységi kör mód.

megszüntetés

nap

sorszám

Neve

utca

házszám

üzletkör jelzőszáma

TEÁOR szám

nyitva tartás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú melléklet a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelethez

A) A rendelet 7/A. §-ának (2) bekezdése alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó jövedéki termékek az alábbi jelzőszámok alatti üzletkörökben árusíthatók:

Üzemanyagok: 150

Tüzelőolaj: 150; 170

Egyéb ásványolajtermékek: 111; 112; 113; 114; 1362; 141; 150; 170.

Szeszes italok, úgymint alkoholtermékek, köztes alkoholtermékek, pezsgő és sör: 111; 112; 113; 114; 126; 128; 211; 212; 213; 214; 215; 411; 412; 421; 422.

Dohánytermékek: 111; 112; 113; 114; 127; 128; 211; 212; 213; 214; 215; 220; 411; 412; 421; 422.

B) A rendelet 7/A. §-ának (2) bekezdése alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó jövedéki termékek az alábbi üzletköri jelzőszámokat tartalmazó működési engedélyekkel mindaddig értékesíthetők, amíg azok módosítására a rendelet 6. §-ának megfelelően nem kerül sor:

Üzemanyagok: I/83.

Tüzelőolaj: I/82; I/83.

Egyéb ásványolajtermékek: I/0; I/10; I/11; I/12; I/21; I/41; I/44; I/82; I/83.

Szeszes italok, úgymint alkoholtermékek, köztes alkoholtermékek, pezsgő és sör: I/0; I/10; I/11; I/12; I/21; I/27; I/29; II/1; II/2; II/3; II/5.

Dohánytermékek: I/0; I/10; I/11; I/12; I/21; I/28; I/29; II/1; II/2; II/3; II/4; II/5.