9.19. FIZIKA 7-8. évfolyam

 

Összes óraszám: 148 óra Heti 2 óra

7. osztály

Óraszám: 74 óra heti 2 óra

Általános fejlesztési követelmény:

-Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. Legyen képes a fizikai folyamatok tudatos megfigyelésére.
–T
udjon természettudományi vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket önállóan megtervezni és végrehajtani.
–S
zerezzen jártasságot a művelődési anyagban szereplő SI mértékegységek használatában.
–Legyen képes megállapítani, hogy a kísérletek során az egyik tényező, mennyiség változása következtében miként változik meg a vele összefüggésben lévő másik tényező, mennyiség.
–Megfigyelései, kísérletei során szerzett ismereteit pontosan tudja megfogalmazni írásban és szóban.
-Használja az anyagok, mennyis
égek konvencionális jeleit.
-Szerezzen gyakorlatot a művelődési anyaggal kapcsolatos vázlatrajzok, kapcsolási rajzok készítésében és a kész ábrák, rajzok értelmezésében.
–Legyen képes a művelődési anyagban nem feldolgozott természeti jelenségeket értelmezn
i, gyakoribb eszközök, gépek működését magyarázni.
–Tudja, kik voltak azok a természettudósok, akiknek a nevéhez a fontosabb felfedezések, törvények fűződnek.

Tartalom:

  1. Az elektromos tulajdonság és állapot, az elektromos mező.
  2. Az elektromos áram és feszültség.
  3. Az elektromos ellenállás.
  4. Az elektromos áram hatásai. Az elektromos munka és teljesítmény.
  5. Az elektromágneses indukció és gyakorlati alkalmazása

 

1. A TESTEK ELEKTROMOS ÁLLAPOTA

Tartalom:

Az elektromos kölcsönhatás. A testek részecskéinek szerkezete: az elektron, proton, neutron és az ion fogalma. Az elektromos állapot fogalma és felismerése kísérletekben. Az elektromos töltés fogalma és mértékegysége.

Fejlesztési követelmények:

Tudják, hogy az elektromos mező kölcsönhatásra képes, ezért vizsgálható anyag. Legyenek képesek elvégezni és értelmezni az egyszerű és alapvető elektrosztatikai kísérleteket. Értsék, hogy az elektromos töltés az elektromos állapot mennyiségi jellemzője. Tudják, hogy az elektromos állapotban levő testek körül-hatásai alapján felismerhető-elektromos mező van. Tudják elmondani, jellemezni a fizikai mezők energiáját. Ismerjék az elektromos tulajdonságú részecskék tulajdonságait. Tudják értelmezni, és mennyiségileg jellemezni az elektromos mező, és az elektromos tulajdonságú részecskék kölcsönhatását
Minimális teljesítmény:

Elektromos kölcsönhatás felismerése, leírása gyakorlati példákon.

Feltételek:

Elektroszkópok, műanyag rudak

 

2. AZ ELEKTROMOS ÁRAM ÉS FESZÜLTSÉG

Tartalom:

Vezető és szigetelő anyagok. Az elektromos áram fogalma, jellemzése. Az áramerősség fogalma és mértékegysége: I=Q/t. Áramkörök létrehozása és kísérleti vizsgálata. Áramforrások. Az áramerősség mérése. Az elektromos feszültség fogalma, mértékegysége és mérése. Az elektromos mező munkája.

Fejlesztési követelmények:

Tudjanak különbséget tenni vezető és szigetelő anyagok között. Tudják, hogy az elektromos tulajdonságú részecskék rendezett mozgását az elektromos mező hozza létre. Tudják meghatározni az elektromos áram fogalmát és az áramerősséget, mint az elektromos áram mennyiségi jellemzőjét. Áramkörök összeállítása. Áramköri rajzok készítése és elemzése. Tudjanak jártassági szinten áramerősséget mérni egyszerű áramkörökben. Kísérletek alapján ismerjék fel, hogy az elektromos mező képes munkát végezni. Gyakorlottság a feszültség mérésében. Tudjanak egyszerű feladatokat megoldani az áramerősség és a feszültség témakörében.

Minimális teljesítmény:

Az elektromos áramkör részei. A legfontosabb áramköri jelek felismerése és alkalmazása. Az áramerősség és a feszültség mértékegysége, mérése.

Feltételek:

Áramforrások, mérőműszerek, izzók, 10 tanulókísérleti készlet: elektromosság

 

3. AZ ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS

Tartalom:

Az elektromos ellenállás kvalitatív fogalma. Összefüggés (egy adott fogyasztó esetében) a feszültség és az áramerősség között: I U. Ohm törvénye. Az ellenállás kiszámítása és mértékegysége. Vezetékek ellenállása. A feszültség mérése és kiszámítása illetve az ellenállások kiszámítása az áramkörben. A fogyasztók kapcsolása.

Fejlesztési követelmények:

A részecskeszerkezet alkalmazásával tudják értelmezni az elektromos ellenállást. Ismerjék az elektromos ellenállás fogalmát, mennyiségi jellemzőjét, annak jelét és mértékegységét. Legyenek jártassak Ohm törvény alkalmazásában és a vele kapcsolatos feladatok megoldásában. Tudjanak lerajzolni, létrehozni és elemezni különféle áramköröket soros és párhuzamos fogyasztók esetén. Tudjanak készség szinten áramerősséget és feszültséget mérni. Rendelkezzenek alkalmazni képes tudással az elektromos ellenállás és a fogyasztók kapcsolása témakörben
Minimális teljesítmény:

Ohm törvényének ismerete, alkalmazása. Az elektromos ellenállás kiszámítása mértékegységváltás nélkül. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolásának felismerése.

Feltételek:

Izzók, foglalatok, vezetékek banándugóval, zsebtelepek, huzalellenállások, mérőműszerek.

4. AZ ELEKTROMOS ÁRAM HATÁSAI. AZ ELEKTROMOS TELJESITMÉNY

Tartalom:

Az elektromos áram hatásai, kísérleti vizsgálatuk és gyakorlati alkalmazásuk. Az elektromágnes és erősségét befolyásoló tényezők. Teljesítmény és hatásfok fogalma és kiszámítása. Az elektromos munka és teljesítmény fogalma és kiszámítása. Az elektromos “fogyasztás” és a kWh mértékegység értelmezése.

Fejlesztési követelmények:

Ismerjék fel és nevezzék meg közvetlen környezetükben az elektromos áram hatásait, esetleg veszélyét. Legyenek képesek a tanultak alapján az egyszerűbb eszközök, gépek működését elmagyarázni. Határozzák meg a teljesítmény fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítási módját. Tudjanak elektromos munkát és teljesítményt számolni, értsék, mit mutat a “villanyóra”, mit jellemez a kWh. Tudják, hogyan lehet takarékoskodni az elektromos árammal. Tudjanak egyszerű feladatokat megoldani a teljesítmény témakörében.

Minimális teljesítmény:

Az elektromos áram hatásainak ismerete. A baleset megelőzési szabályok ismerete és betartása. Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása mértékegységváltás nélkül. A háztartási eszközök teljesítményének, “ fogyasztásának” nagyságrendi összehasonlítása.

Feltételek:

Rezsó, főzőpoharak, merülőforraló, vízbontó, galvánelemek modellje, mágnestűk, tekercsek.

 

5.AZ ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSAI. A VÁLTAKOZÓ ÁRAM ÉS TULAJDONSÁGAI

Tartalom:

Az elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata. Az indukált feszültség és áram fogalma. Lenz törvénye. A váltakozó áram és kvalitatív jellemzése. Az indukált áram nagyságát befolyásoló tényezők. A váltakozó áramú generátor működési elve. A váltakozó áram tulajdonságai és hatásai. Az elektromágneses indukció gyakorlati alkalmazásai.

Fejlesztési követelmény:

Ismerjék fel a különféle módon megvalósuló elektromágneses indukciót. Tudják, hogy az indukált elektromos mező elektromos áramot hozhat létre, ha megvannak a szükséges feltételek. Ismerjenek olyan technikai megoldásokat, amelyekkel váltakozó áramot lehet előállítani. Nevezzék meg a váltakozó áram hatásait, előnyeit és tudják a különbséget az egyen- és a váltakozó áram között. Is merjék a transzformátor felépítését, működését és szerepét. Tudják a transzformátor menetszámai és a feszültségek közötti kapcsolatot és egyszerű feladatokat megoldani ebből a témakörből. Legyen áttekintésük a mágneses és elektromos mező kapcsolatairól, az elektromágneses indukcióról, annak gyakorlati alkalmazásáról, a transzformátorról. Rendelkezzenek alapvető ismeretekkel a váltakozó áram jellemzéséhez, tulajdonságainak és gyakorlati alkalmazásainak megértéséhez; ismerjék élettani hatásait és a balesetvédelmi szabályukat

Minimális teljesítmény:

Az indukciós alapjelenségek felismerése. A váltakozó áram jellemzése. A váltakozó áram hatásainak ismerete. A hálózati áram alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók. A transzformátor leírása és gyakorlati alkalmazásainak ismerete.

Feltételek:

3 különböző menetszámú tekercs, mágnesrudak, rúd alakú elektromágnes vízbontó.

6. ISMÉTLÉS, ÖSSZEFOGLALÁS, RENDSZEREZÉS

Fejlesztési követelmény:

A tanulók legyenek képesek:

-az elektromos és mágneses mező egyszerű kvalitatív jellemzésére
–az elektromos, a mágneses mező és az anyag részecskéinek
kölcsönhatását felismerni és a hatások láncolatát megnevezni
–az elektromosságtan fogalmait, mennyiségeit, törvényeit alkalmazni
–felsorolni a gyakorlati alkalmazások lényegét és a balesetvédelem szabályait

Értékelés:

A lényeglátás, kapcsolatteremtés, rendszerbefoglalás színvonalának megfigyelése és értékelése. Szóbeli feleltetés. Kísérleti tevékenység megfigyelése és értékelése. A feladatokat megoldó képesség értékelése szóbeli és írásbeli munka alapján. Az önálló ismeretszerzés hatékonyságának értékelése. Témánként témazáró dolgozat. Évvégi felmérés.

 

 

8. osztály

Óraszám: 74 óra heti 2 óra

Általános fejlesztési követelmény:

-Ismerje a nyugalom és a mozgás viszonylagosságát.
–Tudja, hogy a jelenségek vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek helyét, mozg
ását, de más vonatkoztatási rendszert is lehet választani.
–Tudja, hogy a természeti jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az idő, mely alapmennyiség.
–Tudja a megfigyeléseket, méréseket, kísérletek során nyert adatokat áttekinthetően rendezni
. Legyen gyakorlott a tárgyak, jelenségek, adatok rendszerezésében, ismerje fel a rendszer tagjai közötti összefüggéseket.
–Tudja a kísérletek során nyert adatokat különféle diagrammon, grafikonon ábrázolni, illetve a kész diagrammok adatait leolvasni, ért
elmezni.
–Legyen gyakorlata a vizsgálati és kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
–Ismerje fel a természetben és a technikai környezetben előforduló legfontosabb anyagok érzékelhető és mérhető tulajdonságait. Legyen elemi szintű tájékoz
ottsága az anyag részecskeszerkezetéről, a részecskék kölcsönhatásáról.
–Ismerje a kiemelkedő tudományos eredményeket elért magyar természettudósok munkásságát.

Tartalom:

A testek haladó mozgása
Mozgásállapot és megváltozása
Hőjelenségek
Energia, munka, hő

Feltételek:

-Tankönyv és munkafüzet:

Fizika 8. Haladómozgás. Energiaváltozás. Szerző: Dr. Halász Tibor
-Kísérleti eszközök:

10 tanulókísérleti készlet: mechanikai és hőtani. Kiskocsik, rugók. Rugós erőmérők, kétkarú mérlegek, mérőtest készletek. Hőmérők, főzőpoharak, mérőhengerek, rezsó.

1. A TESTEK HALADÓ MOZGÁSA

Tartalom:

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás. A hely és a mozgás viszonylagossága. A haladó mozgás és kísérleti vizsgálata. A sebesség kiszámítása, mértékegységei. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. Az átlagsebesség, pillanatnyi sebesség. A gyorsulás fogalma. A szabadesés fogalma. A szabadon eső test mozgása.

Fejlesztési követelmény:

Értsék és tudják alkalmazni a hely és a mozgások vizsgálatánál a “viszonylagos” fogalmát. Kísérletre és megfigyelésre alapozva jellemezzék az egyenletes és a változó haladó mozgást. Tudják alkalmazni a sebességnek és az átlagsebességnek a meghatározási módját mind algebrai, mind grafikus úton. Legyenek képesek felismeréseikről, méréseikről, tudásukról szóban és írásban, valamint grafikonok, táblázatok készítésével beszámolni. Tudjanak megoldani egyszerűbb feladatokat a sebességgel kapcsolatban. A tanulók legyenek képesek az egyenletes és változó mozgás kvalitatív jellemzésére, a sebesség és a gyorsulás számítására

Minimális teljesítmény:

Az egyenletes mozgás felismerése konkrét példákon. A sebesség kiszámítása mértékegységváltás nélkül. A változó mozgás felismerése konkrét példákon. Az átlag és a pillanatnyi sebesség megkülönböztetése. A szabadesés jellemzése.

Feltételek:

Mikóla-cső, metronóm, stopperóra, fémcsatornás lejtő, fémgolyók.

2. MOZGÁSÁLLAPOT ÉS MEGVÁLTOZÁSA

Tartalom:

A mozgásállapot megváltozása. A tehetetlenség fogalma és törvénye. Az inercia rendszer. Az erőhatás és az erő dinamikai értelmezése. A pontszerű test egyensúlya. A súrlódás, a közegellenállás. Egyetemes tömegvonzás. A bolygók mozgása.

Fejlesztési követelmény:

Tudjanak különbséget tenni a mozgás és a mozgásállapot között. Egyszerű esetben ismerjék fel a mechanikai kölcsönhatásokat. Tudják dinamikailag értelmezni a tömeg, a lendület, az erő fogalmát, azok mértékegységeit. Tudjanak egyszerű feladatokat következtetéssel és a sűrűségnél képlet alkalmazásával megoldani. Értsék, hogy az erő miért vektormennyiség. Ismerjék a különféle erőhatásokat, értsék meg azokban a közös jelleget, hogy mindegyik mozgásállapot-változást hoz létre. Legyenek tájékozottak a tömeg és az erő témakörök területén. Tudják a tehetetlenséget és az erőhatást mennyiségileg jellemezni. Nevezzék meg a különféle erőhatásokat, erőket és azok következményeit. Tudják szemléletesen leírni a Naprendszert, tudjanak magyarázatot adni arra, hogy a bolygók tehetetlenségük ellenére miért a Nap körül mozognak. Rendelkezzenek néhány alapvető ismerettel a mesterséges égitestekről.

Minimális teljesítmény:

A tehetetlenség törvényének ismerete. A sűrűség kiszámítása. A mozgásállapot és a mozgásállapot-változás megkülönböztetése. A súrlódás és a közegellenállás jelenségének felismerése gyakorlati példákban.

Feltételek:

Emelvény golyók szétlökéséhez, golyók, homok, fahasábok.

3. HŐJELENSÉGEK

Tartalom:

Hőjelenségek. Hőtágulás szilárd, folyékony és légnemű testeknél. A víz sajátos viselkedése. Hőterjedés: a hőáramlás, hővezetés, hősugárzás megfigyelése, értelmezése. A halmazállapot-változások kísérleti vizsgálata. A halmazállapot-változások gyakorlati jelentősége. Az oldódás.

Fejlesztési követelmény:

Magyarázó elvként biztonsággal használják az anyag részecskeszerkezetét. Tudják jellemezni kvalitatív módon a belsőenergia-változással járó folyamatokat. Sorolják fel, jellemezzék és így tudjanak különbséget tenni a hőterjedés fajtái között. Ismerjék fel és nevezzék meg a halmazállapot-változásokat és azok jellemzőit. Vegyék észre a termikus kölcsönhatás közben létrejött változások gyakorlati jelentőségét mind az élettelen, mind az élő környezetben. Tudjanak különbséget tenni az olvadás és az oldódás között. Ismerjék életkoruknak megfelelő szintű feladataikat és lehetőségeiket a környezet védelmében.

Minimális teljesítmény:

Halmazállapot-változások a mindennapi életben. Az olvadáspont, fagyáspont, forráspont. Az olvadáshő, fagyáshő, forráshő. Az oldódás feltételei.

Feltételek:

Alacsony olvadáspontú anyag. (pl.: szalol)

 

4. ENERGIA, MUNKA, HŐ

Tartalom:

Az energia elemi fogalma. A termikus kölcsönhatás és a belső energia. A fajhő fogalma és mértékegysége. A hőmennyiség kiszámítása. Az égés fogalma, az égéshő kiszámítása. Halmazállapot-változások. Az energia-megmaradás törvénye. A hatásfok kiszámítása, a teljesítmény fogalma, számítása.

Fejlesztési követelmény:

Tudják jellemezni az energiát, mint skalár mennyiséget, amellyel a testek állapotát lehet jellemezni. Tudják, hogy az energiaváltozásnak két alapvető módja van, a munkavégzés és a termikus kölcsönhatás. Rendelkezzenek jártassággal a munka és hőmennyiség számításában. Ismerjék a gyors és a lassú égést, az égéshő fogalmát. Legyenek képesek felismerni az energiaváltozással járó konkrét folyamatokat és tudják, hogyan határozhatják meg ezeket mennyiségileg. Tudják alkalmazni az energia-megmaradás törvényét konkrét feladatokban. Tudjanak teljesítményt és hatásfokot számítani, értsék ezek lényegét. Ismerjék az energiatakarékosság és a környezetvédelem kapcsolatát.

Minimális teljesítmény:

A termikus kölcsönhatás leírása. A hőmérsékleti grafikon értelmezése. A halmazállapot-változások ismerete, leírása. A hatásfok kiszámítása. A teljesítmény mértékegységei, kiszámítása mértékegységváltás nélkül. A fajhő.

Feltételek:

Hőmérők, főzőpoharak, rezsó, gőzgép, gőzturbina, négyütemű és Diesel-motor-modell.

5. ISMÉTLÉS, ÖSSZEFOGLALÁS, RENDSZEREZÉS

Követelmény:

A tanulók ismerjék és tudják alkalmazni a mozgással és az energiaváltozásokkal kapcsolatos fogalmakat, mennyiségeket, szabályokat, vegyék észre ezek fejlődését és kapcsolatát. Értsék a hatások egy részének elhanyagolhatóságát és ennek következményét a megállapítások érvényességi határaira. Tudják a megmaradó mennyiségek fontosságát az állapotok, a jelenségek leírásában és kapcsolatát a kölcsönhatással.

Értékelés.

Alapja a közös szóbeli elemzés, az ismeretek rendezése sorén mutatott aktivitás, a fogalmak megfelelő szintű ismerete, a köztük lévő kapcsolatok felismerésének képessége. Szóbeli és írásbeli feleltetés. Témánként témazáró írása. Évvégén a tanuló tudásának, felkészültségének, a 7. és a 8. Osztályban elért fejlődésének általános vizsgálata, mérése, értékelése.