9.22. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

 

ÉRTÉKELÉS ÉS ELLENŐRZÉS FORMÁI

 1. Szóbeli fejlesztés
 2. Írásos (munkalap, feladatlap, témazáró) ellenőrzés.
 3. Tanulói tevékenységek megfigyelése a tanítás-tanulás folyamatában (feladat-megoldás, meglévő ismeretek alkalmazása, vizsgálódások, kísérletek végzése, tapasztalatok rögzítése, munkafüzetek vezetése, kiselőadások).

SZEMPONTJAI

Milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?

Ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat?

Felismeri-e az élőlényeket, azok hasonlóságait, különbségeit?

Tudja-e példákkal bizonyítani a megismert oksági összefüggéseket?

Képes-e a megismert élőlényeket rendszerezni?

Tudja-e ismereteit alkalmazni?

Hogyan tükröződik a logikus gondolkodás a teljesítményben?

Miként tud önállóan ismereteket szerezni, vizsgálódásokat, kísérleteket tervezni, végezni és tapasztalataiból következtetéseket levonni?

Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet és egészségvédelem, valamint a permanens önművelődés igénye?

7.osztály

Heti 2 óra

Évi 74 óra

TÉMAKÖRÖK

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

 1. téma: VÍZI ÉS VÍZPARTI ÉLŐVILÁG

Hazai vizek, vízpartok és tengerek

Tartalom:

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

ÉRTÉKELÉS

A tanulói teljesítmény szóbeli ellenőrzése és a tanítás-tanulás folyamatában végzett tanulói tevékenységek.

Értékelési szempontok:

FELTÉTELEK

2.téma: AZ ERDŐK ÉLETE

(Hazánk lombos erdei.

Erdők a távoli tájakon)

TARTALOM

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A TANULÓK:

 

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

ÉRTÉKELÉS

Szóbeli ellenőrzés és a végzett tanulói tevékenységek.

Értékelési szempontok:

FELTÉTELEK

Élő és szárított növényi részek.

Szaruképződmények, gerezna, toll, agancs, fogazat, fogtípusok.

Növény és állathatározók.

 

3.téma: FÜVES TERÜLETEK ÉLŐVILÁGA

(Hazánk füves pusztái.

Távoli tájak füves területei)

TARTALOM

Hazai füves puszták környezeti tényezői.

A rét legjellemzőbb növényeinek: angolperje, mezei zsálya, pongyolapitypang,

testfelépítésük, környezethez való alkalmazkodásuk.

A rét állatainak szervezete, életmódja,, egyedfejlődése.

Kifejlés, változó testhőmérséklet, költöző madár.

Az állatok szervezetének és életmódjának alkalmazkodása a környezethez.

A rét legjellemzőbb táplálkozási kapcsolatai. A rét gondozása és védelme.

Szántóföldi növények testfelépítése, gazdasági jelentősége.

Allergiát okozó gyomnövények, gyógynövényeink szerveinek jellemzői,

egyedfejlődésük sajátosságai. Irtási módszerek, gyűjtési idejük.

Az afrikai szavanna az észek-amerikai prériélet feltételei: növényei, állatai, a fajok

jellemzői környezethez való alkalmazkodásuk, táplálkozási kapcsolataik.

A füves területek jelentősége a bioszférában.

Veszélyeztetettségük okai.

A hazai rét élőlényeinek és anyagainak vizsgálata.

 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók:

Ismerjék a hazai füves puszták, az afrikai szavanna, az észak-amerikai préri kialakulásának környezeti tényezőit, életfeltételeit.

Tudják a hazai és a távoli tájak füves területein élő, egymással táplálkozási kapcsolatban lévő fajok nevét, küllemét, életmódját és egyedfejlődését.

Értsék az élőlények nagymértékű alkalmazkodásának szükségességét, a környezet-szervezet-életmód összefüggéseit.

Tudják példákkal bizonyítani a szervek felépítése és működése közötti kapcsolatot.

Legyenek képesek a megismert fajokból táplálkozási láncot összeállítani.

Ismerjék fel a füves területeken élők szervezetében és életmódjában a közös tulajdonságokat és lássák ennek okait.

Tudják a megismert élőlényeket rendszerezni.

Ismerjék a hazai szántóföldeken termesztett legfontosabb kultúrnövények testfelépítését, fejlődését, igényeit és gazdasági értékét.

Értsék a kultúrnövények származása és termesztési igénye közötti kapcsolatot.

Szerezzenek megfelelő jártasságot a veszélyes –allergiát okozó – gyomok és legjelentősebb gyógynövények felismerésében.

Tudják mikor és hogyan lehet az allergiát okozó gyomok károsító hatását csökkenteni.

Vegyenek részt a gyomnövények írtásában.

 

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

A hazai rétjeink legjellemzőbb növényeinek, állatainak, gombáinak neve, külleme, élete.

Egy trópusi füves terület legjellemzőbb élőlényeinek neve, külleme, élete.

Egy-egy tápláléklánc a füves terültek életközösségeiből.

Egy-két példa a füves területek élőlényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésre.

Példa a füves területek károsításának módjára és annak megakadályozására.

ÉRTÉKELÉS

Szóbeli ellenőrzés és a végzett tanulói tevékenységek.

Értékelési szempontok:

 

FELTÉTELEK

Élő és szárított növényi részek.

Fogazatok, fogtípusok.

Megfelelő témájú szakkönyvek.

Megfelelő témájú videófilmek.

 

 

 1. téma: ÉLET A SZÉLSŐSÉGES ÉGHAJLATÚ TERÜLETEKEN

TARTALOM

Az afrikai sivatagok kialakulásának okai. Életfeltételek a sivatagban. A sivatagok földrajzi helye, növény,- és állatvilágának egy-egy érdekes képviselője: ugróegér, sivatagi róka, dromedár, külleme, környezethez való alkalmazkodásuk.

A tundra növényvilága: faji sajátosságuk, életmódjuk, táplálkozási kapcsolataik.

Az állandóan fagyos területek életfeltételei, állatai, a császárpingvin testfelépítése, környezethez való alkalmazkodása.

A magas hegységek növényei, állatai, küllemük, életmódjuk, testfelépítésük, táplálkozási kapcsolataik.

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók:

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

Egy tundra és egy sarkvidéki táj legjellegzetesebb élőlényeinek neve, külleme, élete.

Néhány példa a szélsőséges éghajlati területek élőlényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésre.

ÉRTÉKEKELÉS

A tanulói teljesítmény szóbeli ellenőrzése és a tanítási-tanulási folyamatában

végzett tanulói tevékenység.

Értékelési szempontok:

1. Milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?

2. Felismeri-e az élőlényeket, azok hasonlóságait, különbségeit?

3. Tudja-e példákkal bizonyítani a megismert oksági összefüggéseket?

4. Képes-e a megismert élőlényeket rendszerezni?

5. Tudja-e ismereteit alkalmazni?

6. Miként tud önállóan ismereteket szerezni, vizsgálódásokat, kísérleteket tervezni, végezni és tapasztalataiból következtetéseket levonni?

 

FELTÉTELEK

Elsősorban videófilmek és ifjúsági könyvek.

 

 1. téma: RENDSZERTANI ALAPISMERETEK

TARTALOM

Rendszertani kategóriák: faj. Osztály, törzs, ország.

Természetes, mesterséges rendszerek és jellemzőik.

C.Linné, C.Darwin és Kitaibel Pál munkássága.A növények és állatok országának törzsfája.

Az élővilág országai: sejtmagnélküliek, egysejtű sejtmagosok, gombák, növények állatok.

Növénytörzsek és osztályok.

Állattörzsek és osztályok.

Rendszerezési gyakorlatok, egyszerű növényhatározók használata.

 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók:

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

A tananyagban szereplő élőlények elhelyezése a főbb rendszertani kategóriákban.

ÉRTÉKELÉS

A tanulói teljesítményeknél előtérbe kerül a tanulók rendszerező képességének és az egyszerű határozókönyvek használatában való jártasság értékelése.

FELTÉTELEK

Tanulói képkártyák.

 

8.Osztály 37 hét heti 1 óra

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

TÁMAKÖRÖK

1. Az emberi test szerveződése

 1. A bőr és a mozgás

3. Az anyagcsere

4. Érzékelés, szabályozás

5. Szaporodás, egyedfejlődés

 1. téma: AZ EMBERI TEST SZERVEZŐDÉSE

TARTALOM

Az emberi test tájai, arányai.

Az emberi test szerveződési szintjei.

A sejt részei, működése. a sejt legfontosabb anyagai.

A szövetek.

Az ideg felépítésének és működésének jellemzői, helyük a testben.

A test szervrendszerei és szerepük a szervezetben.

A szervezet, mint egységes egész.

A mikroszkóp felépítése és működése.

Az emberi szövetek mikroszkópos vizsgálata.

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók:

Ismerjék a szerveződési szintek nevét, fogalmát, egymáshoz való viszonyát, szervezetben betöltött szerepét.

Legyenek képesek a szövetek felismerésére és csoportosítására.

Tudják a szerkezet-működés-testbeni hely összefüggéseit példákkal bizonyítani.

Értsék, hogy az emberi szervezet egységes egész, melynek részei összehangoltan működnek.

Szerezzenek megfelelő jártasságot a szövetek vizsgálatában, a mikroszkóp kezelésében.

Legyenek képesek – elemi szinten – ábrázolni a mikroszkópban látottakat.

Ismerjék a sejtkutatással foglalkozó tudósok (R.Hook, Leeuwenhoek, Th.Schwann) munkásságának a lényegét.

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

A legfontosabb belső szervek elhelyezkedése az emberi testben.

ÉRTÉKELÉS

Az elméleti ismeretek mellett a gyakorlatok végzésének minősége.

Szempontok közül az alábbiak válnak hangsúlyossá:

FELTÉTELEK

-Mikroszkóp,

-Metszetek,

-Szövetekről készített nagyított transzparensek.

 1. TÉMA: BŐR ÉS A MOZGÁS

TARTALOM

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók:

Tudják, hogy a bőr szervezetünk első védelmi vonala, s e feladatot milyen szerkezettel végzi.

Ismerjék meg a bőr leggyakoribb elváltozásait, betegségeit.

Sajátítsák el a bőrápolás és az egészséges öltözködés ismereteit.

Ismerjék meg a mozgás szervrendszerének szerveit és a szervek szervrendszerben betöltött szerepét.

Értsék a mozgás során az izomzatban bekövetkező energiaváltozást.

Lássák a sport és a rendszeres mozgás jelentőségét a szervrendszer és az egész szervezet egészségének megőrzésében.

Tudják milyen az egészséges testtartás s ez váljon személyiségük jellemzőjévé.

Ismerjék meg a leggyakoribb mozgásrendszeri elváltozásokat, betegségeket.

Ismerjék fel a betegségeket előidéző okokat és igyekezzenek ezeket életvitelük során kiküszöbölni.

Sajátítsák el e két szervrendszerrel kapcsolatos elsősegélynyújtási alapismereteket.

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

A bőr mechanikai, vegyi, fény – és hőártalmak védőműködése.

A bőr tisztántartásának, ápolásának módjai.

A csontváz és az izomzat együttműködése.

A leggyakoribb mozgásszervi elváltozások, sérülések. Megelőzésének módjai.

ÉRTÉKELÉS

Szóbeli és feladatlapos ellenőrzés.

Lehetőséget teremteni kiselőadások tartására.

 

FELTÉTELEK

Emberi csontváz

r – modell

 

3. téma AZ ANYAGCSERE

Táplálkozás, légzés, anyagszállítás, kiválasztás

TARTALOM

A tápanyagok: építő, fűtő, járulékos és egészséghatásuk.

A tápcsatorna felépítése. És működése.

A fogápolás és az egészséges táplálkozás legfontosabb ismérvei.

Az emésztőszervrendszer felépítése és működése. A hangadás.

Nyálkahártya.

A légzőszervrendszer betegségei: nátha, torok-, tüdőgyulladás, tüdőbaj megelőzésük.

A keringési szervrendszer részei és működésük.

A vér alkotóelemei és szerepük. A vér mint védelmi vonal. Vesalius és Harvey munkássága.

A keringési szervrendszer betegségei.

Kiválasztás, vízháztartás.

A vizeletkiválasztó-szervrendszer

Felépítése, működése, betegsége, megelőzésük.

Korányi Sándor munkássága.

A dohányzás és az alkoholfogyasztás káros élettani hatása az anyagcsere szervrendszereire.

Az építő és lebontó anyagcsere, energiaváltozás.

 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók:

Ismerjék a legfontosabb tápanyagokat, azok tulajdonságait és a szervezetben betöltött szerepét.

Sajátítsák el az egészséges táplálkozás szokásait.

Ismerjék az anyagcsere szervrendszereinek felépítését és működését.

Lássák a szervrendszerek összehangolt működésének fontosságát.

Értsék az építő és lebontó folyamatok elválaszthatatlanságát s arányaik meghatározó szerepét a szervezet állapotában.

Tudják példákkal bizonyítani a szerkezet-működés-oksági összefüggéseit.

Ismerjék a rendszeres mozgás (sport) és a szervrendszerek ’’edzésének’’ fontosságát a betegségek megelőzésében.

Ismerjék fel a szervrendszerek leggyakoribb betegségtüneteit és az orvoshoz fordulás szükségességét.

Tartsák be az orvosi utasításokat.

Legyenek képesek ellenállni a cigaretta és az alkohol csábításának.

Tudják a vizsgálataik, kísérleteiksorán nyert tapasztalatokat értelmezni és ábrázolni (grafikon, diagram).

Ismerjék Szent-Györgyi Albert, Harvey, és Landsteiner munkásságának lényegét.

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

A szájüreg, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, a vékonybél, a vastagbél részvétele az emésztésben és az anyagfelvételben.

A fogápolás és az egészséges táplálkozás legfontosabb szabályai.

A levegő útja a légzőszervrendszerben.

A hangadás.

A légzőfelületet csökkentő hatások következményei és azok megelőzése.

A vér anyagszállítása és védőműködése.

A vér útja a nagy- és kisvérkörben.

A leggyakoribb és érrendszerbeli betegségek megelőzésének lehetőségei.

A kisebb vérzéssel járó sérülések ellátása.

A vizelet kialakulás és elvezetése, a vese és a húgyutak leggyakoribb betegségeinek megelőzése.

A sejtanyagcsere felépítő és lebontó folyamatainak összefüggései.

Az anyagcserében résztvevő egy-két anyag kimutatása.

ÉRTÉKELÉS

Szóbeli, feladatlapos értékelés.

Szempontok:

 

 

FELTÉTELEK

Emberi torzó

Fog-modell.

 

4. TÉMA ÉRZÉKELÉS, SZABÁLYOZÁS

TARTALOM

Az idegrendszer szerveződése, részei, felosztása.

Az idegsejt jellemzői, típusai, kapcsolódása.

Az inger, ingerület keletkezése, vezetése, átadása.

Az idegrendszer érző működései: látás, halás, szaglás, ízlelés,

egyensúlyérzékelés, bőrérzékelés, és szervei.

A belső elválasztású mirigyek és működésük.

Hormonális szabályozás.

A reflex: feltétlen, feltételes. Ösztön.

A szomatikus és vegetatív idegi szabályozás és szervei.

A belső környezet viszonylagos állandóságának fontossága.

A szbályozás alapelvei. Az idegi és a hormonális szabályozás,

mint a környezethez való alkalmazkodás életfolyamatai.

A szabályozó szervrendszer és az érzékszervek leggyakoribb elváltozásai és megelőzésük.

Élvezeti anyagok káros hatása a szervrendszerre.

(Érzékszervi csalódások vizsgálata.)

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók

Ismerjék az idegrendszer szerveződését, fő részeit: központi, környéki helyét és felépítését.

Értsék az ingerület keletkezésének, vezetésének, átadásának menetét.

Tudják a reflexkör részeit, a feltétlen, a feltételes reflexek hasonlóságait és különbségeit.

Ismerjék a szabályoszás alapelveit.

Tudják hogy az akaratlagos működések szabályozását az agykéreg végzi.

Ismerjék a hormonális szabályozást végző mirigyek működését.

Lássák a hormonális és az idegi szabályozás különbségét.

Ismerjék az érzékszervek felépítését és a bennük lejátszódó folyamatokat.

Ismerjék fel az érzékszervi csalódásokat.

Tudják a szabályozórendszer betegségeit és azok megelőzési módjait.

Ismerjék a káros élvezeti cikke élettani hatását és tudjanak ellenállni csábításuknak.

Törekedjenek a pszichés egészség megőrzésére.

Ismerjék Pavlov, Skinner, Neumann János munkásságát.

 

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

Az idegrendszer főbb részei és a hormontermelő mirigyek neve, elhelyezkedése.

Egy—egy példa az idegi és a hormonális szabályozásra.

Egy-egy példa az akaratlagos és az akarattól független szabályozásra.

Az érzékszervi fogyatékosság korrigálásának lehetőségei.

A leggyakoribb hormonhiány okozta betegségek és gyógyításuk lehetőségei.

Az alkohol és a leggyakrabban használt drogok és kábítószerek élettani hatása.

ÉRTÉKELÉS

Szóbeli és feladatlapos ellenőrzés.

 

FELTÉTELEK

Videófilmek.

5. téma SZAPORODÁS, EGYEDFEJLŐDÉS

TARTALOM

A szaporodás és a fajfenntartás.

A női és a férfi szaporítő-szervrendeszer felépítése.

A petesejt és a hímivarsejt összehasonlítása.

Az elsődleges és a másodlagos nemi bélyegek.

A férdi és a női szaporító- szervrendszer működésének hasonlóságai és különbségei.

A menstruációs ciklus, megtermékenyülés, terhesség.

A születésszabályozás. Korai fogamzásgátlás veszélyei.

A leggyakoribb nemi betegségek és a nemi úton terjedő nemi betegségek.

A reproduktív szervek higiénéje.

A magzat fejlődésének helye, időtartama és főbb állomásai.

A szülés.

Az ember születés utáni egyedfejlődési szakaszai.. Az egyes szakaszok legjellemzőbb testi,

szellemi és viselkedési, egészségügyi problémái.

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók

Ismerjék a férfi és a női szaporító-szervrendszer részit és felépítését.

Értsék a szabályozó és a szap.szervr. működésének kapcsolatait.

Tudják miben hasonlít és miben különbözik a két nem szap.szervrendszere.

Ismerjék fel a másodlagos nemi bélyegeket mindkét szervezetben.

Lássák a nemi élet jelentőségét az ember életében, és alakuljon ki bennük felelősségtudat.

Lássák a korai nemi élet veszélyeit.

Tudják, miként lehet elkerülni a nemi úton terjedő betegségeket.

Sajátítsák el a szexuális higiénia ismereteit.

Ismerjék az emberi élet méhen belüli és kívüli szakaszait.

Ismerjék az egyedfejlődési szakaszokat, kiemelten

a magzati élet fejlődését károsan befolyásoló hatásokat.

Alakuljon ki bennük a megfelelő empátia a segítségre szoruló korosztályok iránt.

Értsék a mennyiségi (növekedés) és a minőségi (fejlődés) változások különbségeit.

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

Az ivarsejtek termelődésének helye és ideje.

A megtermékenyítés helye és ideje.

A menstruációs ciklus.

A fogamzásgátlás leggyakoribb nemi és nemi úton terjedő betegségei és elkerülésének módjai.

A magzat fejlődésének időtartam és főbb állomásai.

A szülés.

A szülés utáni fejlődés szakaszainak legjellemzőbb testi, lelki és viselkedési megnyílvánulásai.

ÉRTÉKELÉS

Szóbeli és feladatlapos ellenőrzés.

Kapjon hangsúlyt a tanulás-tanítás folyamatában való aktív részvétel minősítése.

Szempontjai:

 

FELTÉTELEK

Faliképek

Videófilmek.

 

9.23. ÉLŐVILÁG 8.osztály (választható)

37 hét heti 1 óra évi 37 óra

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

TÉMAKÖRÖK

 1. Az állatok teste és élete
 2. A növények teste és élete

1.TÉMA AZ ÁLLATOK TESTE ÉS ÉLETE

 

TARTALOM

Egysejtű, többsejtű állatok testszerveződése

Állati sejtek, szövetek.

A kültakaró szerepe, típusai, környezethez való alkalmazkodása.

Az állatok mozgásformái, szervei, sejtjei, sejtszervecskéi.

A táplálkozási szervek és az emésztés folyamatának fejlődése az állatvillágban: egysejtűek, gyűrűsférgek, ízeltlábúak, madarak, emlősök.

A táplálék anyaga, megszerzési módja és a táplálkozási szervek összefüggései.

A vízi és a szárazföldi légzés főbb típusai, szervei és működésük.

Az anyagszállítás: nyílt és zárt keringési rendszer.

Építő és lebontó anyagcsere folyamatok.

Érzékszervek és működésük. Az idegrendszer fejlődésének állomásai: diffúz, dúc- és csőidegrendszer.

Szaporodási módok és szervek. A megtermékenyítés.

Az embrionális, posztembrionális fejlődés állomásai, jellemzői és típusai.

Az állatok ivadékgondozása.

A szaporodás, egyedfejlődés, ivadékgondozás és a környezet, valamint az életmód összefüggései.

 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók:

 

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

 

ÉRTÉKELÉS

Szóbeli feleletek. A tanítás-tanulás folyamatában végzett tanulói tevékenység.

Előtérbe kerül az önálló búvárkodás, kiselőadás tartalma.

Szempontok közül a legfontosabb.

 1. Milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?
 2. Ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat?
 3. Tudja-e példákkal bizonyítani a megismert oksági összefüggéseket?
 4. Tudja-e ismereteit alkalmazni?
 5. Hogyan tükröződik a logikus gondolkodás a teljesítményben?

FELTÉTELEK

Videófilmek

Kültakarótípusok

Fogazatok, csőrtípusok, csontvázak

2. TÉMA A NÖVÉNYEK TESTE ÉS ÉLETE

TARTALOM

A növényi test szerveződése.

A növényi sejt alkotói és anyagai.

Növényi szövetek és jellemzőik.

A növények tápanyagfelvétele. Gyökér, levél szöveti felépítése.

A Nap, mint az élet forrása. Fotoszintézis.

A fotoszintézist károsító környezeti hatások.

A szár felépítése és az anyagszállítás. a nedvkeringés mozgatóerői. Párologtatás és a környezeti tényezők.

A növényzet kiválasztása.

Gyökérzet,- szár- és levéltípusok.

Ingerlékenység a növényvilágban.

Növények ivaros és ivartalan szaporodása és szervei.

Virág- és virágzattípusok.

A megporzás és a kettős megtermékenyítés.

A termés kialakulása, terméstípusok. A csírázás folyamata.

A növények egyedfejlődésének feltételei, szakaszai és jellemzői.

Életformatípusok.

A növényi test anyagainak, szöveteinek vizsgálata.

 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY

A tanulók:

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY

ÉRTÉKELÉS

SZEMPONTJAI

 1. Milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?
 2. Ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat?
 3. Felismeri-e az élőlényeket, azok hasonlóságait, különbségeit?
 4. Tudja-e példákkal bizonyítani a megismert oksági összefüggéseket?
 5. Hogyan tükröződik a logikus gondolkodás a teljesítményben?
 6. Miként tud önállóan ismereteket szerezni, vizsgálódásokat, kísérleteket tervezni,

végezni és tapasztalataiból következtetéseket levonni?

FELTÉTELEK

Szárított növényi részek

Friss növényi részek

Videófilmek