Hódmezõvásárhelyi Gazdasági Egyesület

története és élete dióhéjban

1879-1998

Egyesületünk alapítói felismerve a kor gazdasági viszonyai között az összefogásban rejlõ erõt, úgy határoztak, hogy az
- önállógazdálkodás,
- önkéntes szövetkezeti gazdálkodás
- önkéntes termék-szövetkezés
- önképzés
- kultúra terjesztés elõsegítése érdekében
olyan Gazdasági Egyesületet hoznak létre, amely a benne tömörülõ tagok
- gazdasági,
- oktatási
- társadalmi
- kulturális
tevékenységét elõsegítik.


Mûködésébõl minden olyan pártpolitikát kizár, ami a fentiekkel ellentétes.
A ma mûködõ Egyesületünk - az 1879-ben alakult, 1949-ben a diktatúra idején megszüntetett - Hódmezõvásárhelyi Gazdasági Egyesület szellemi és jogi utódjának tekinti magát.

 

A Hódmezõvásárhelyi Gazdasági Egyesület székháza Hódmezõvásárhelyen a
második világháború elõtt

 

 


1991. március 1-jén 22 fõ újraalapító taggal ismét életre hívtuk - a törvényesség betartásával - a Hódmezõvásárhelyi Gazdasági Egyesületet.
Tevékenységünk természete: önszervezõdés összefogással.
Kulcsszava: Egymásért Együtt!
Mindennek az alapja ebbõl az elõdeink által megfogalmazott kötelezõ tagi magatartásból indul ki.
A Gazdasági Egyesület mûködésének - céljai megvalósításának elõfeltétele, hogy tagjai egymás erkölcsi, szellemi, anyagi javainak elõmozdítását megvalósítani igyekezzenek.
Elõdeink példája nyomán 5 szakosztály mûködik az Egyesületen belül.

1996. novemberétõl 1997. március 15-ig mintegy 270 óra idõtartamba a mezõgazdasági szakágazatokról szóló - konzultációval - egybekötött elõadások hangzottak el. Ennek keretében került ismertetésre az érvényben levõ és az idõközben megváltozott adó és társadalombiztosítási rendeletek, az õstermelõi igazolványokkal kapcsolatos tennivalók ismertetése.

Az 1997. év elején indított II. kategóriába tartozó növényvédõ szerek vásárlására, felhasználásra jogosítványt adó tanfolyam elvégzése után az illetékes növényvédõhatóság 29 fõnek adott úgynevezett zöldkönyvet, igazolványt. Ezzel egyidõben 20 fõ vett részt azon az oktatáson, ahol a sertéstartó gazdákat a saját kocaállományuk mesterséges termékenyítésére oktattak és saját állományuk mesterséges termékenyítését végzik.

Minden hónap elején az idõszerû adó és TB. kérdésekrõl tartunk ismertetõt és konzultációt. Ugyancsak a szakosztályok egy-egy mezõgazdasági kampányt megelõzõen összehívják a tagokat ismertetés az idõszerû kérdésekrõl címmel konzultációra.

1997. februárban megrendeztük - az immár hagyományossá vált - gazdabálunkat. Csak azért volt a résztvevõk száma 280 fõ, mert több ember nem tért az elhelyezésbe.

 

Az 1948-as Gazdabál ifjúsági rendezõ bizottsága

 

 

 

1997. szeptemberében hatodik alkalommal rendeztük meg - nagyrabecsült elõd Egyesületünk példájára - a Mezõgazdasági Kiállítás és Vásárunkat.

1998. év az elõzõhöz hasonlóan indult.
Növényvédõ tanfolyam, sertés mesterséges termékenyítõ tanfolyam, mezõgazdasági téliesték címmel különbözõ mezõgazdasági szakágazati elõadások, konzultációk vannak folyamatba. Az FM szaktanácsadóinak ismertetõ elõadása az agrártámogatásokról, pályázatokról.
A gazdajegyzõk ismertetése az agrárkamaráról, õstermelõi igazolványokról.
Ez évben is megrendezzük gazdabálunkat.

1998. szeptember hónapban sor kerül a Mezõgazdasági Kiállítás és Vásár megrendezésére, melyre ezúton is hívunk minden kiállítani szándékozót. Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy ez egyben vásár is.
Az, hogy mindez a program megvalósuljon szükség van arra az önzetlen fáradozásra, ami az Egyesületünk tagságát jellemzi. Szerencsés ötvözetté formálódik tagságunk. Megtalálható köztünk a legegyszerûbb kétkezi munkát végzõ parasztembertõl a többdiplomás mérnökig, jogász, orvos, állatorvos, igazgató, pedagógus, szaktechnikus, közgazdász, iparos, kereskedõ, sok nyugdíjas. Sok középkorú, kevés, de egyre több fiatal és mellettük családtagjaik, akik a Gazdasági Egyesület hallatán egy kicsit felkapják fejüket és odafigyelnek. Reméljük mindinkább ráébredünk, hogy együtt többek vagyunk, mint külön-külön.

Az Egyesület munkáját nyolc tagú elnökség és hat választmányi tag a szakosztályvezetõk támogatásával szervezi, vezeti munkájukat. Egy háromtagú ellenõrzõ bizottság ellenõriz az alapszabály, a mûködési szabályzat szempontjai alapján.
Legfelsõbb fórumunk a taggyûlés.

Vissza a nyitó lapra