Kész Barnabás

II. Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen emlékei Salánkon

     Salánk neve szorosan összefügg II. Rákóczi Ferenc nevével és az általa vezetett 1703–1711-es szabadságharccal, melynek bölcsője, mint tudjuk, vidékünk volt. 1703. május 21-én Tarpa és Vári, 22-én pedig Beregszász piacán bontották ki a kuruc zászlókat. A hagyomány szerint Esze Tamás és Kis Albert kuruc csapata a salánki nagyerdőből indult Verecke felé, hogy találkozzon a Lengyelországból hazatérő Rákóczival. A barkaszói származású Kis Albert személyesen buzdította harcra Salánkon a népet, minek hatására sokan beálltak a kuruc seregbe.
      A leendő fejedelem az ország legnagyobb földbirtokosa volt. Vidékünkön birtokai közé tartozott Munkács, Dobrony vagy éppen Salánk, mely mellett, a Helmec-hegy oldalában vadászkastélya volt a fejedelemnek. Az akkor még Munkácstól Salánkig húzódó erdőségekben vadat űzve gyakran pihent meg itt. Pontosabban szólva, a kastély közvetlenül Barkóczyné Koháry Judit helyi földbirtokosé, Károlyi Sándor, a későbbi kuruc generális anyósáé volt. Jellemző a büszke és nyakas salánki lakosokra, hogy már a szabadságharc legelején küzdelmet indítottak a hajdú kiváltságokért. Barkóczyné így panaszkodott jobbágyaira: „Méltóságos fejedelemhez akarnak menni néhány nyakas emberek, dobot és zászlót kérnek, hogy hajdú várossá tétessék.”
      Báró Perényi Istvánné, Jánosné, Miklósné és Gáborné salánki földbirtokosok Rákóczihoz intézett panaszukban így fogalmaznak: „Kéntelené lettünk mind közönségesen (együtt) Nagyságodat busítanunk, lévén nem kicsiny rövidségünk, régi nemzetünknek és szabadságunknak, magunk jobbágyai által megbántódása.”
      S bár a salánkiaknak nem sikerült kivívniuk a hajdúvárosi kiváltságokat (eltérően Göncztől, Diószegtől vagy például Tarpától), ennek ellenére ez a harc Ugocsában érte el a legmagasabb fokát.
      Méltán írta Esze Tamás történész „II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjáratában” a következőket: „Ugocsa kezdettől fogva kuruc vármegye, a legkurucabb valamennyi között: olyan kemény és öntudatos kuruc jobbágyok még Beregben sem igen akadtak, mint a Perényiek nagyszőlősi, Károlyi anyósának Kohary Juditnak salánki jobbágyai.”
      Ennek köszönhetően a parányi Ugocsa méltó módon hozzájárult a kuruchad feltöltődéséhez és területén a szabadságharc jeles eseményei játszódtak le. Itt, Tiszaújlak határában zajlott le 1703 júliusában az ún. tiszabecsi átkelés a Tiszán, amelyet a kuruc had első jelentős győzelmének könyvelhetünk el. S bár Dolhánál Károlyi Sándor szétugrasztotta a felkelőket, hamarosan kuruc kézre kerül Munkács, Ungvár, a Tiszántúl. A felkelés kiterjedt Erdélyre és egész Magyarországra, s így szabadságharccá terebélyesedett.
      A harcokban kitűntek a salánki karabélyosok és talpasok is. Egy 1704-ben készült „Specificatioja azoknak, akik nemes Ugocsa Vármegyéből Kegyelmes úrunk hadaiban ab anno 1703 vadnak vagy elestek” című kimutatás szerint 26 salánki vitéz szolgált ekkor Rákóczi hadaiban. Ezek névsora a következő:
      A munkácsi várban: Jana Mihály, Bányai Bálint, Pál András, Ács István, Frata Mihály, Técsi Jancsi.
      A fejedelem táborában: Roszijszki mester, Barta Pál, Varga Ambrus.
     
Esze Pál ezredében: Sodor István.
     
Genczi György hadseregében, az Esze Tamás ezredében (elesett az óvári sáncban): Máté István, Gergely István, Kun István, Pál András, Orbán János.
     
Genczi György hadseregében, Esze Tamás ezredében: Csoma István, Barta András, Orosz László, Bisi István, Rát Mihály, Kész László, Kovács Illés, Sipos Mihály, Rátvégi Tamás, Orosz Mihály.
     
A salánki kurucok jegyzékében nem szerepelnek azok a salánkiak, akik mint azt báró Perényi Istvánné, Jánosné, Miklósné, Gáborné, valamint a már említett Barkócziné a fejedelemhez intézett panaszában megtudjuk, „hadba mente, de itt töltik szüntelen való idejüket”, mozgolódnak, hogy megszabaduljanak a jobbágyi terhek alól. A földbirtokos aszszonyok kérik Rákóczit, büntesse meg a „zenebona-szerzőket”: Fábián Istvánt, Gergely Jánost, Zsoldos Antalt, Barta Istvánt és másokat.
     
A kurucok hősiessége ellenére a szabadságharc elbukott. Rákóczi kénytelen volt tárgyalásokat kezdeni a császáriakkal. A nyolc évig tartó küzdelem utolsó, szomorú felvonása Salánkon, Barkócziné kastélyában zajlott le. 1711. február 10-én Rákóczi Salánkra érkezett, miután január 13-án fegyverszünetet kötött a császárral (február 15-ig) és 31-én Pálffy János császári tábornagytól átvette a Habsburgok békefeltételeit. A fejedelem Salánkra hívta össze tanácskozásra erdélyi tanácsosait és a magyarországi szenátorokat, hogy választ adjanak a császáriak békefeltételeire. A tanácskozás helyszínének kiválasztásában több tényező is közrejátszott:
     
1. Salánk csendes, eldugott fekvése
     
2. A közeli Máramarosban húzódtak meg a hazájukból elmenekült erdélyi tanácsosok.
     
3. Az ideérkező főurakat és népes kíséretüket el lehetett látni élelemmel és abrakkal a viszonylag módos településen.
     
Az értekezletre, vagy ahogyan a salánkiak emlegetik, Rákóczi utolsó országgyűlésére február 12 – 14 között került sor. A tanácskozáson öszszeállították a munkácsi vár védelmére kidolgozott részletes tervet. Drámai erejű, utolsó politikai szónoklatában a fejedelem felvázolta a válságos helyzetet. A szónoklat tartalmát Rákóczi a Vallomásaiban és az Emlékirataiban is ismerteti.

Források

     A fegyverszünettel, a béketárgyalásokkal, a harc folytatásával, I. Péter cár várható segítségével kapcsolatos gondolatait a fejedelem így fogalmazta meg: „Mert arra szövetkeztünk és esküdtünk, hogy nem tesszük le a fegyvert, amíg a szabadságukat viszsza nem szerezzük.” A tanácskozáson tehát úgy döntöttek, hogy a békefeltételeket nem fogadják el; a fejedelem Károlyi Sándort nevezi ki a kuruc seregek főparancsnokává, ő maga pedig tárgyalás céljából a Lengyelországba utazó orosz cárhoz indul.
     
Rákóczi tíz levelet írt salánki keltezéssel, nagyobb részüket Károlyihoz.
     
Február 18-án hagyta el Rákóczi és kísérete Salánkot, majd egynapos munkácsi tartózkodás után, február 21-én a Vereckei-szorosnál az országot is – örökre.
     
A salánki nép hűen őrzi a nagy fejedelem emlékét. A tanácskozás 200. évfordulóján, 1911. február 19-én fellobogózták a település középületeit, az iskolában ünnepséget tartottak. A képviselőtestület díszgyűlését, amint egy korabeli nagyszőlősi újságból értesülhettünk róla, Zán Gyula községi bíró nyitotta meg, míg az előadást Bihun Pál képviselőtestületi tag tartotta, „A gyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget, mikor is a képviselőtagok régi magyar szokás szerint facerunt magnum (csináltak nagy) áldomást. Este a községi táncteremben igen sikerült Rákóczi-bál volt tartva, melyen a környékbeli falvak fiatalsága is nagy számban részt vett.”
     
1935-ben, amikor Kárpátalja-szerte megemlékeztek Rákóczi halálának 200. évfordulójáról, a salánki református templomban emléktáblát helyeztek el a történelmi tanácskozás megörökítésére. A tábla szövege:

„II. Rákóczi Ferenc fejedelem
salánky ország gyűlésének és utolsó itt tartózkodásának emlékére
1711. Febr. 11–18
Halála 200 éves évfordulóján
1935. Ápr. 8.”

     Salánk lakossága ma is híven őrzi a kuruckor hagyományait. Mikes Kelemen születésének 300. évfordulója alkalmából a község egyik utcáját a bújdosó kuruc íróról, míg egy másikat a fejedelemről nevezték el. A hegyoldalban lévő vadászkastélyt 1717-ben, utolsó betörésük alkalmával a krími tatárok felégették, csak a ma is működő borospince maradt meg belőle. Az egyik domb alatt, mely szintén Mikes nevét viseli, tiszta vízű forrás fakadt, népies nevén a Nyikes-kútja. (A Nyikes a Mikes név torzított alakja.)
     
A kutat a szovjet rendszer alatt betömték. 1991. május 26-án (a salánki tanácskozás 280. évfordulója tiszteletére) a Mikes-kutat kitisztították, felújították, sor került egy emlékhely felavatására is. Két viski kőfaragó készítette az obeliszket, melyet Rákóczi és Mikes bronz arcképe ékesített. Az avatóünnepséget koncert és tudományos emlékkonferencia követte.
     
Sajnos rövid időn belül az emléktáblát ellopták, a kutat megrongálták. Közadakozásból elkészült az új emléktábla, társadalmi munkával Salánk lakossága helyreállította az emlékhelyet.

A fejedelem és hűséges íródeákja salánki tartózkodásának emlékét több helyi monda is őrzi.
     
Az 1711-es februári tanácskozás Salánk történelmének egyik legkiemelkedőbb eseménye.