Györffy Szabolcs

A beregszászi diákság köszönésformáiról

Egy kis „csevegés”

     Miközben a köszönéseket vizsgáltam, a világ valamennyi nyelvének, és így a magyar nyelvnek is a legtöbbet használt rétegével foglalkozhattam. A köszönések a nyelv azon felületét képezik, amely megtalálható annak valamennyi rétegében. Szorosan kapcsolódik a társadalmi léthez, ugyanakkor jelen van az ilyen téren fejletlen élőlények életében is. Ebből következik, hogy a köszönések a nyelv legősibb rétegét képezik a szókészlet, a nyelvtan és a logika szempontjából is, ugyanakkor mindennél hamarabb reagálnak az új és idegen dolgokra. Ha tehát archaizmusokat vagy neologizmusokat keresünk, akkor bátran nyúljunk ezekhez.1 Majdnem minden esetben manuális, testi és mimikális kiegészítőkkel együtt jelentkeznek. Már akkor is jelen voltak, amikor a különböző lingvális jelek, jelrendszerek csak kezdték „fölváltani”2 a különböző testi, hangbeli és egyéb jelrendszereket. Ennek időpontját nem datálhatjuk, csupán azt tudhatjuk biztosan, hogy az emberi faj kiválását az állatvilágból szükségszerűen segítette és tette lehetővé.
      A köszönések jellegüknél fogva fokozottabban tükrözik a társadalmiságot minden más kommunikációs szintnél, egységnél. A legtömörebb, a legtöbb információt hordozó szavaink ezek. Többnyire ezek indítják és zárják le a kommunikáció folyamatát. A nyelvi tiszteletadás egyik formáját képviselik a megszólítások mellett.
     
A társas érintkezést szolgáló, kapcsolatra utaló nyelvi elemeket összefoglaló néven fatikus elemeknek nevezzük. A fatikus műszót Bronislav Malinowski a természeti népek kapcsolatteremtési szokásait tanulmányozva3 alkotta meg. A fentebb leírtakkal ellentétben a legtömörebb, a legtöbb információt hordozó szavaink a köszönések. Malinowszki a tartalmi közlés nélküli „fecsegő, csevegő kommunikáció” lényeges összetevői közé sorolja ezeket a nyelvi elemeket.4
     
Elméletével mutat rá a beszéd „önmagáért való” funkciójára (a céltalan társadalmi érintkezés). Ekkor a beszéd jelentésének, értelmének nincs nagy szerepe, sokkal fontosabb az ezt kísérő társadalmi esemény (tábortűz, munka stb.) közösség-öszszetartó jelentősége. Ennek kapcsán vezette be a „csevegő közeledésnek” (phatic communion) a fogalmát. Mind a természeti, mind a civilizált népek körében megtalálhatjuk az ilyen gondolatátvitel nélküli nyelvhasználatot. Az embereknél, és ugyanúgy az állatvilágban is a csönd, a szótlanság rosszat, bajt jelent. A folyamatos jelcsere, vagy a beszédhang megnyugtató, tájékoztató jellegű. Ezek ismeretében a fatikus elemek köre kitágul, aminek csak kis részét teszik ki a köszönések.
     
Érdekes kérdés az, hogy a különböző gesztusokat, mozdulatokat, mimikai elemeket mennyire lehet elkülöníteni a nyelvtől. Élő kontaktus, beszéd (beszélt nyelv) gyakorlatilag nem létezik ezek nél-kül, és legalább annyira fontosak mint a hanglejtés, hangsúly. Egyes nyelvészeti irányzatok (pl. az Egyesült Államokban) mint a nyelv részeit vizsgálják ezeket a „testnyelvi” mondanivalókat. Amennyiben elfogadjuk ezt a felfogást, akkor a már említett értelmezési kört tovább tágíthatjuk.
     
A témát joggal követelheti magának az antropológiai nyelvészet, a szociolingvisztika, az etnolingvisztika, vagy akár a folklorisztika is. Ez a viszonylag nem régen művelt terület csakis interdiszciplináris eszközökkel tanulmányozható. Magyar képviselői közül ki kell emelnünk Balázs Géza, Deme László, Sándor Anna és Wacha Imre nevét. Olyan téma ez, amellyel csak kevesen foglalkoztak még.

A felmérésről

     E dolgozattal a kárpátaljai magyar nyelv legsajátosabbikát, a beregszászi köznyelvet, és ezen belül is a középiskolás diákokét szerettem volna megszondázni a köszönések sokat eláruló vizsgálatán keresztül.
     
Felmérést végeztem Beregszász három magyar nyelvű középiskolájában és a helyi egészségügyi szakközépiskola tanulói körében. Érdekessé tette a gyűjtést, hogy a négy tanintézmény más társadalmi közegben helyezkedik el, más presztízzsel, hagyománnyal, diáklétszámmal és vonzáskörzettel rendelkezik.
     
Már második éve foglalkozom a témakörrel. Az anyagot korábbi gyűjtéseimből, személyes tapasztalataim és az ez évi felmérés alapján állítottam össze. Az utóbbit a kérdőíves adatgyűjtés módszerével végeztem. A kérdőíveket a szociológiai és szociolingvisztikai teljesség igényével próbáltam összeállítani. Különböző társadalmi kapcsolatokat, viszonyokat szerettem volna modellezni a kor, a nemek, a rokonsági fokok és a mindennapi élet eseményein keresztül.
     
A kérdőívek a következő kérdéseket tartalmazták :

Hogyan köszönnél a következő helyzetekben?
(Találkozáskor és búcsúzáskor is !)

A szüleidnek
      (reggel, napközben, este)
A testvérednek
      (reggel, napközben, este)
Nagyszüleidnek
      (reggel, napközben, este)
Tanáraidnak

      az iskolában (reggel, napközben)
      az iskolán kívül (reggel, napközben, este)
Tanárnőidnek
      az iskolában (reggel, napközben)
      az iskolán kívül (reggel, napközben, este)
Lány ismerőseidnek, osztálytársaidnak
      reggel, napközben, este
Fiú ismerőseidnek, osztálytársaidnak
      reggel, napközben, este
Közeli lány barátodnak, barátnődnek
      reggel, napközben, este
Közeli fiú barátodnak
      reggel, napközben, este
Fiatal, idegen nőnek
      az utcán
      hivatalban
      templomban
      üzletben
      szórakozóhelyen
      az iskolában
      a piacon
Fiatal, idegen férfinak
      az utcán
      hivatalban
      templomban
      üzletben
      szórakozóhelyen
      az iskolában
      a piacon
Idős, idegen nőnek
      az utcán
      hivatalban
      templomban
      üzletben
      társaságban
      az iskolában
      a piacon
Idős, idegen férfinak
      az utcán
      hivatalban
      templomban
      üzletben
      társaságban
      az iskolában
      a piacon
Kicsi gyermeknek

Sorold fel az általad ismert köszönéseket !
Húzd alá, amit te is használsz ezek közül !

A szüleid hol (névtelenül)
      dolgoznak
      születtek
      laknak
Te hol
      születtél (város, falu)
      élsz (város, falu)
Nemed
Hány éves koráig tegeznél le egy idegen
      fiút
      lányt
Vallásod
Anyanyelved

     Lényegesek a kérdőív utolsó kérdései, amelyekkel az alany nemére, vallására és anyanyelvére, szüleinek munka-, és mindannyiuk lakó-, valamint szülőhelyére kérdezek rá. A dolgozatom mintájául szolgáló mindhárom munkában5 jelentős szerep jut a tiszteletadási formák nemek szerinti megoszlásának. Az anyanyelv kérdése pátriánk helyzetéből fakad. A vallás szerepe csak fokozódik a kisebbségi létben. A szülő és lakóhely akkor válik még érdekesebbé, ha tudjuk, hogy ezek az iskolák mennyire különböző presztízzsel, társadalmi megítéléssel bírnak Beregszászban.

Hasonló munkák

     Mint már említettem e témában még nem születtek igazán nagy, öszzefoglaló jellegű munkák. A nyelvészet sem foglalkozik régen a területtel. Érvényes ez a magyar lingvisztikára is. Három jelentős munka keletkezett a területen. Balázs Géza, a kapcsolatra utaló (fatikus) nyelvi elemek6 című munkája talán az első összefoglaló jellegű feldolgozás. Sándor Anna a koloni köszönés- és megszólításformákat tanulmányozta.7 Gyűjtésemhez a leginkább közel álló a Kiss Róbert Richárd által írott, a soproni diákság köszönésformáit vizsgáló munka.8 Ezidáig ez volt az egyetlen, konkrétan a diákság köszönésformáival foglalkozó mű.

Statisztika

     A felmérés során mintegy 360 köszönés- és jó néhány megszólításforma gyűlt össze. 173 tanulót sikerült bevonni a munkába, akik négy iskola, összesen tíz osztályába járnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez lenne minden osztály teljes létszáma, mindig akadnak hiányzók, bliccelők. 114 lány és 59 fiú volt az alany. Ez az összámnak 66, illetve 34 %-át jelenti. 26,5 százalékuk volt vidéki, ami a nemek vonatkozásában 29 (lányok) és 22 (fiúk) százalék. A statisztikai mérleg lányok felé billenését többek között az magyarázza, hogy a fiúk kisebb számban folytatják tanulmányaikat felsőfokú tanintézményben, legtöbbjük az általános iskolai évek után a szakközépiskolák padjaiban köt ki.9 Ennek magyarázatát a sokéves rossz beidegződésben és az értelmiség folyamatos elszivárgásában kereshetjük.

Vallások

A vallások tükrében a következő képpen alakult a helyzet :

összesen:
ebből:
református
nincs adat
római katolikus
görög katolikus
pravoszláv

ezen belül:
lányoknál:
református
római katolikus
nincs adat
görög katolikus
pravoszláv

fiúknál:
református
nincs adat
római katolikus
görög katolikus
pravoszláv

173

105
29
27
10
275
18
12
7
1


30
17
9
3
1

(100 %)

(60,6 %)
(16,7 %)
(15,6 %)
(5,7 %)
(1,5 %)(65,7 %)
(15,7 %)
(10,5 %)
(6,1 %)
(0,8 %)


(50,8 %)
(28,8 %)
(15,2 %)
(5 %)
(1,6 %)

 

     A felmérésben egyetlen olyan gyerek volt, aki anyanyelvéül a magyarral együtt az ukránt is feltüntette. Az a társadalmi hullám, amelynek hatására sok nem magyar család is magyar tannyelvű iskolába adta gyermekét, ezeket a korosztályokat még nem érintette a mai mértékben. Az utánuk következő osztályokban már jóval több az ilyen tanuló.

Mutató az összegyűjtött anyagból

     Milyen kritériumok alapján osztályoztam az összegyűjtött anyagot ? A kérdőíven szereplő kérdésekre támaszkodhattam, tehát a kővetkezőket vettem figyelembe:

az alany
nemét
korát
lakóhelyét
anyanyelvét
vallását
társadalmi helyzetét (szüleinek végzettsége, munkahelye alapján)
melyik iskolában tanul
kivel és milyen életkorig tegeződik
a kérdőíven felsorolt szociális helyzetekben milyen köszönésformákat használ
milyen más nyelvű alakokat ismer és használ;

A köszönésformákat az alábbi példa szerint szótáraztam:

Viszontlátásra

  1. alakváltozatai: a mielőbbi viszontlátásig, a viszontlátásra, viszlát, viszilát, viszi, viszt-veszt;
  2. eredete: (idegen vagy magyar, milyen régi) magyar köszönésforma, magázó, (1812, ETsz. III. 1160 l.(első említése));
  3. elterjedtsége: (gyakori, közepes, ritka) gyakori;
  4. alkalomhoz való kötöttsége: záróköszönés;
  5. napszakhoz való viszonya: semleges;
  6. nemekhez való kötöttsége: semleges;
  7. hangulata: semleges;

     Figyelembe vettem Balázs Géza és Kiss Róbert Richárd fentebb említett munkáit és részben igazodtam szempontjaikhoz.

A leggyakrabban használt köszönésformák:

Csókolom

alakváltozatai: csocsi, csocsicsók, csó, csocsó, csók, csók és könny, csóki, csóki-móki, csókoljam, csókos álmokat, csóközön, csókdolom, csókdosom, csókálom, csócsálom, kolom;
eredete: finnugor eredetű, hangutánzó szavunk, tegező, (1372, ETsz. I. 548 l.);
elterjedtsége: nagyon gyakori;
alkalomhoz való kötöttsége: találkozáskor és búcsúzáskor is;
napszakhoz való viszonya: semleges;
nemekhez való kötöttsége: semleges, ha fiatalabb mondja idősebbnek, fordított esetben a férfi (fiú) használja a legfiatalabbak kivételével bármilyen korú nővel szemben;
hangulata: bizalmas, kedveskedő;

Szervusz

alakváltozatai: szerbusz, szerbusztok, szerusz, szerusztok, szervusztok, szeva, szevasz, szevasztok, szegasztok, szeasz, szeasztok, szasz, szasztok, szasz-pasz (slusz-pasz analógia), szervókormány, szevasz tavasz, szevasz tavasz itt a nyár;
eredete: a latin servus humillimus német közvetítése, jelentése alázatos szolgája, tegező, (1815, ETsz. III. 744 l.);
elterjedtsége: nagyon gyakori;
alkalomhoz való kötöttsége: semleges;
napszakhoz való viszonya: semleges;
nemekhez való kötöttsége: semleges;
hangulata: baráti;

Szia

alakváltozatai: szi, szia-bia, szia „kati”, szia-mia, sziamiáú, sziszi, sziasztok-helló, szíjad, szióka, szijóka, szióka-mióka, szió-mió, sziasz;
eredete: 1. a szervusz rövidült változatának (szeasz) elszakadt módosulata (sziasz). A szi alak etimológiájában átfedések is lehetnek az angol see you rövidített változatának (see – látlak) átvételéből adódóan. Mindenképpen idegen eredetű;
elterjedtsége: rendkívül nagy;
alkalomhoz való kötöttsége: bármikor használható, a legünnepélyesebb alkalmakat kivéve;
napszakhoz való viszonya: semleges;
nemekhez való kötöttsége: semleges;
hangulata: bizalmas, baráti;

Öt vider szén

alakváltozatai: nincsenek;
e
redete: a német auf Wiedersehen hangalakját próbálja meg utánozni a leghasonlóbb hangzású magyar szavak behelyettesítésével. A népi etimológia működési elvének szemléletes példája, tegeződő;
elterjedtsége: gyakori;
alkalomhoz való kötöttsége: búcsúzáskor;
napszakhoz való viszonya: semleges;
nemekhez való kötöttsége: semleges;
hangulata: vicces, bizalmas, baráti, ugrató;

Szerbia

alakváltozatai: nem ismeretesek;
eredete: a szervusz köszönésforma szerbusz alakváltozatának és az utóbbi időben sokat hallott szerbia országnév hangzásbeli hasonlóságán alapuló újonnan keletkezett, jellegzetesen diáknyelvi köszönés. Belső keletkezésű, tegeződő;
elterjedtsége: nyolc adat;
alkalomhoz való kötöttsége: találkozáskor és búcsúzáskor is;
napszakhoz való viszonya: semleges;
nemekhez való kötöttsége: semleges;
hangulata: bizalmas, viccelődő, jó kedélyű;

     Az adatlapok feldolgozása során rendkívül sok érdekesség került napvilágra. Ilyen például a HORDOZVA NÉZ, VISZT-VESZT, ÁJ BEN GÓ, vagy a mindezidáig azonosíthatatlan jelentésű JUMAKLI köszönésforma.
     
A másnyelvi alakváltozatok és kölcsönzések egész sorát sikerült összegyűjteni (pl. az ukránból: NÁDOBRÁNYICS, DOPOBÁ-CSENNYÁ, VITÁJU; az oroszból: ZDRÁSZTVUJTYE, DOSZVIDÁNYIJE, POKÁ; az angolból: GOOD DAY, BYE-BYE; a németből: GUTEN TAG, GUTEN MORGEN; a szlovákból: AHOJ; sok idegen köszönés ferdült el és nyert új értelmet a diákok ajkán pl.: GUTEN TÁGAS, RÁZKÓDJ MEG, DRÁSZTYE, DOSZ-VISZ stb.)

     Az új köszönésformákat változatos szóalkotási módokkal alkotják. 10
     A kérdőívek kitöltésekor külön fölhívtam a tanulók figyelmét arra, hogy ne felejtsék ki az idegen nyelvi és, hogy nyugodtan írják le az esetleges trágár kifejezéseket is. Ennek ellenére az utóbbiakból alig gyűlt össze néhány darab. A nyelvnek ez a rétege a többihez képest úgy látszik egyenesen szegény ezen a téren. Egyetlen egy eset kivételével nem kezdték csupán heccből teletrágárkodni az adatlapot. Ne tűnjön ez bizalmatlanságnak a diákokkal szemben. Sajnos mindannyian tapasztalhatjuk, hogy sokszor milyen alpári a beszédük, okkal ok nélkül tűzdelik tele mondanivalójukat az ilyen töltelékszavakkal.
     A nagy mennyiségű összegyűjtött anyag szociolingvisztikailag széleskörű elemzésre ad lehetőséget, amiből itt csak az érdekes és tanulságos példákat emeltem ki. Mindenképpen szükség van a téma nagyobb lélegzetvételű, minden szempontot figyelembevevő. monografikus feldolgozására. Vidékünk történelmi sorsa a szomorú tapasztalatokon túl, még régi állapotában őrzött meg számunkra társadalmi kapcsolatokat, nyelvi elemeket, megnyilvánulásokat, tárgyakat, szokásokat. A fejlődésnek sajátos módja produkálódott mind nyelvi, mind más téren. az anyaországtól, annak kulturájától való ilyenfajta elszigeteltség egyértelműbben teszi kimutathatóvá a média- és idegennyelvi hatásokat. Ellentétes folyamat figyelhető meg az utóbbi évek politikai és fizikális nyitásából adódó szellemi és tárgyi újratalálkozásból. Mindez soha vissza nem térő alkalmat nyújt egy olyan nyelvállapot vizsgálatához, ami az anyaország nyelvközegében már nincs jelen, és megismerve erősítheti identitástudatunkat.
     Külön szeretném kifejezni hálámat azoknak az embereknek, akik rendkívűl nagy segítséget nyújtottak a felmérés elkészítésében és az anyag feldolgozásában.


Jegyzetek

1. Jó példa erre az „ahoj” vagy a „szerbia”, a „szerbusz” vagy a vállásos köszönések. Az „ahoj” a rendszerváltást megelőző években terjedt el, amikor is a bevásárlóturizmussal rengeteg olyan rádióvevőkészülék került az emberek tulajdonába, amelyekkel tisztán és jó minőségben lehetet fogni a közeli szlovák zenei adókat. Az idegen (gyakorlatilag csak a szlovák határ közelében ismerték) nyelvből először ennek a fülbemászó dallamú, rövid kis köszönésnek vált egyértelművé a szerepe. A „szerbia” köszönésforma kialakulásának és elterjedésének a volt Jugoszláviában folyó véres harcok adnak szomorú aktualitást. A világpolitika iránt még nem érdeklődő iskolás korú fiatalok a média csatornáiból ömlő híradásokból hamar kiragadták a szervusz „szerbusz”-hoz hasonló hangalakú országnevet. Ezután már csak némi népi etimológiával fűszerezett logikára volt szükség a párhuzam kialakításához. Vallásainkhoz kötődő köszönéseink történetét a reformációig, a katolikus vonatkozásúakat még korábbra lehet visszavezetni.
2. Nem pontos, mivel nem fölváltották a nem lingvális jeleket, hanem társultak, kiegészítették azokat.
3. Balázs Géza. Kapcsolatra utaló (fatikus) elemek a magyar nyelvben. Nyelvtudományi Értekezések. 137. sz. (1993) 5 l.
4. U.o. 8.o.
5. Balázs Géza. Kapcsolatra utaló (fatikus) elemek a magyar nyelvben. Nyelvtudományi Értekezések. 137. sz. Kiss Róbert Richárd. A soproni diákság köszönésformái. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, ELTE, Budapest. Sándor Anna. Koloni köszönés- és megszólításformák. Magyar Nyelvőr. 120. évf. 3. sz. (1996).
6. Lásd 5.
7. Lásd 5.
8. Lásd 5.
9. Ez az iskola kivétel, mert profiljából adódóan elsősorban női szakmát oktat.
10. Ezek többnyire a játékosságot tükrözik, ami a hangutánzáson, dallamjátékon, logikai párhuzamok felállításán alapulnak. Ilyenek például a csocsó, a hordozva néz (= viszlát), a hellő stb.
A nagy mennyiségű összegyűjtött szociolingvisztikailag széleskörű elemzésre ad lehetőséget, amiből itt csak az érdekes és tanulságos példákat emeltem ki. Mindenképpen szükség van a téma nagyobb lélegzetvételű, minden szempontot figyelembe vevő, monografikus feldolgozására. Vidékünk történelmi sorsa a szomorú tapasztalatokon túl, még régi állapotában őrzött meg számunkra társadalmi kapcsolatokat, nyelvi elemeket, megnyilvánulásokat, tárgyakat, szokásokat. A fejlődésnek sajátos módja produkálódott mind nyelvi, mind más téren. Az anyaországtól, annak kultúrájától való ilyenféle elszigeteltség egyértelműbben teszi kimutathatóvá a médiahatásokat. Ellentétes folyamat figyelhető meg az utóbbi évek politikai és fizikális nyitásából adódó szellemi és tárgyi újratalálkozásból. Mindez soha vissza nem térő alkalmat nyújt egy olyan nyelvállapot vizsgálatához, ami az anyaország nyelvközegében már nincs jelen, és megismerve erősítheti identitástudatunkat.


Irodalom

A kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. Szerkesztette: Csernyicskó István és Váradi Tamás. (A 8. élőnyelvi konferencia előadásai. Budapest, 1996.)
Balázs Géza. Kapcsolatra utaló (fatikus) elemek a magyar nyelvben. (Nyelvtudományi Értekezések. 137. sz., Budapest, 1995.)
Benczédi József. Problémák a beszélt nyelv kutatásában. A magyar nyelv rétegeződése. Szerkesztette: Kiss Jenő és Szűts László. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.)
Guszkova Antonyina. A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben. (Nyelvtudományi Értekezések 106. sz., Budapest, 1981.)
Kétnyelvűség a Kárpát-medencében. Szerkesztette: Győri-Nagy Sándor és Kelemen Janka. (Széchenyi Társaság, Budapest, 1991.)
Kiss Jenő. Magyar Anyanyelvűek magyar nyelvhasználat. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.)
Kiss Róbert Richárd. A soproni diákság köszönésformái. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, ELTE, Budapest.)
Nyelvi illemtan. Szerkesztette: Deme László, Grétsy László, Wacha Imre. (Ifjúsági Lap- és könyvkiadó, Budapest, 1987.)
Péter Mihály. Az érzelemkifejezés eszközei és módjai. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.)
Sándor Anna. Koloni köszönés és megszólításformák. (Magyar Nyelvőr 120. évf. 3. sz., Budapest, 1996.)
Tolcsvai Nagy Gábor. A magyar nyelv stilisztikája. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.)