TÁJÉKOZTATÓ A MEGYEI PARANCSNOKSÁG MUNKÁJÁRÓL

 

Az 1996. évi XXXI. törvény az alábbiak szerint határozza meg a tűzoltóságot

30. § (1) A hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban együtt: hivatásos tűzoltóság) egységes elvek alapján szervezett rendvédelmi szerv.

(2) A hivatásos állami tűzoltóság országos tűzoltóparancsnokságból és megyei tűzoltóparancsnokságokból áll. Az országos parancsnokság és a megyei tűzoltó-parancsnokság jogi személy.

(3) A hivatásos tűzoltóság központi szakmai felügyeleti szerve az országos parancsnokság. Területi feladatait a megyei tűzoltóparancsnokságok útján látja el.

(4) Az országos parancsnokság hatósági tevékenységet végez.

(5) Az országos és megyei tűzoltó-parancsnokság

a) ellátja, illetőleg koordinálja a tűzvédelmi oktató tevékenységet,

b) tűzvédelmi felvilágosítást és tájékoztatást végez;

c) jogszabályban meghatározott esetekben szakhatóságként jár el;

d) szakértői tevékenységet lát el;

e) ellátja a jogszabályokban meghatározott gazdálkodási, anyagi, pénzügyi feladatokat.

A tűzvédelmi felvilágosító munka keretein belül különböző pályázatokat írunk gyerekeknek (pl. vers és prózaíróverseny, rajzverseny, számítógépes programíró verseny stb.), a Hajdú-Bihari Naplóban tűzvédelmi témájú keresztrejtvényt jelentetünk meg évenként és a "105 jelenti" című cikket jelentősebb tűz- és káresetekről hetente, továbbá előadásokat tartunk (pl. építészeknek a megváltozott jogszabályokról), kiadványokat jelentetünk meg (lásd - "Aktualitások"), a médiáknak nyilatkozunk riportok keretében. A városi parancsnokságok önálló felvilágosító és tájékoztató munkát végeznek.

A tűzvédelmi oktató tevékenység keretein belül oktatjuk és vizsgáztatjuk a 32/1997. (V.9.) BM rendeletben tűzvédelmi szakvizsgára kötelezetteket, alapfokú tűzvédelmi tanfolyamot tartunk hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltóknak és megyei szinten koordináljuk az oktatási intézményekben folyó országos tűzvédelmi nevelő-oktató programot.

Az 1996. évi XXXI. törvény az alábbiak szerint határozza meg a megyei tűzoltóparancsnokság feladatait

27. § A megyei tűzoltóparancsnok

a) irányítja a megyei tűzoltó-parancsnokság tevékenységét;

b) figyelemmel kíséri és segíti a helyi önkormányzatok tűzvédelmi, műszaki mentési és tűzoltósággal kapcsolatos tevékenységét;

c) a hivatásos önkormányzati, valamint az önkéntes tűzoltóság szakmai felügyelete során a megye területén közvetlen utasítást adhat a tűzoltóság egységeinek a tűzoltási és a műszaki mentési tevékenységre, az ezzel kapcsolatos felkészítésre és jelentéstételre, működési területük elhagyására, továbbá rendkívüli készenléti szolgálatuk elrendelésére; felügyeli a tűzoltóság szakmai tevékenységét; és a megyei tűzoltóparancsnokság tekintetében gyakorolja a részére belügyminiszteri rendeletben megállapított hatásköröket;

d) ellátja az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek szakmai munkáját;

e) javaslatot tesz az országos parancsnoknak a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelésére, valamint az összevont és az ellenőrző gyakorlatok tartására;

f) véleményezési jogkört gyakorol a hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokának kinevezésénél, illetve felmentésénél;

g) véleményezési jogkört gyakorol a létesítményi tűzoltóság parancsnokának kinevezésénél, illetve felmentésénél.

A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a megyei parancsnokság tűzvédelmi hatósági tevékenységéről az alábbiakban rendelkezik:

1.§ (2) A jegyző (körjegyző), fővárosban a főjegyző tűzvédelmi hatósági jogkörének gyakorlása során köteles kikérni az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok szakhatósági állásfoglalását.

..........

(4) A megyei tűzoltóparancsnok:

a) közreműködik a megyei közigazgatási hivatal által lefolytatott másodfokú tűzvédelmi hatósági ügyekben;

b) jogszabályokban meghatározott esetekben szakhatóságként jár el.

például:

- a termelt és szolgáltatott víz "B" és "C" gázfokozata esetében (12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet 1.§ (3) bek.)

- pirotechnikai termékek felhasználása (pl. tüzijáték) esetében (4/1978. (VI.21.) BM rendelet 4.§ (5) bek. c) pontja)

- A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában (253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5.§ (1) bek.)

- A rádioaktív anyag birtoklása, termelése, tárolása, felhasználása, átalakítása engedélyezési eljárásában (7/1988. (VII.20.) SZEM rendelet 14.§)