HÍRLEVÉL
A GYIÉT Támogatói tárgyalócsoportja tájékoztató és szervezési levele
III. évfolyam 11. szám, 1997. szeptember 10.
A Tárgyalócsoport soros elnöke: 
július-augusztus: Mészáros Mónika 
(Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete)
szeptember-október: Nagy Ádám (ZABHEGYEZŐ Gyerekanimátorok Egyesülete)
A tárgyalócsoport címe: 1145 Budapest, Amerikai út 96. 
1399 Budapest 62, Pf.:  633 
Fax: 251-35-37
Szerkeszti: Tóbiás László, a tárgyalócsoport titkára, 
(ZABHEGYEZŐ Gyerekanimátorok Egyesülete), T: 16-97-166
 


Civil Expo 1997. szeptember 24-26. - Fontos! FIGYELJ!

Mint már tudósítottunk róla, tárgyalócsoportunk részt vesz a Civil Expón. Kiállításunkat végülis az ifjúsági blokkban rendezzük meg, kihasználva az ingyenes meghívást - ezúton is köszönve a támogatást. A stand feladata a tárgyalócsoport és az oldal bemutatása. Ennek megfelelően készítjük el a stand dekorációját és terjesztjük az oldal minden szervezetének bemutatkozó anyagát.
Figyelem! Kérjük, hogy mindazok, akik gyerekrajzokat, fotókat, stb. kívánnak adni a standhoz, juttassák azokat szeptember 19-ig az Amerikai útra, a Dudás Szilvinél hagyandó borítékokra írják rá: Civil Expóhoz. Ugyanoda és ugyanilyen felirattal lehet szeptember 22-ig eljuttatni a szervezetek bemutatkozó anyagait, szórólapjait! Igen, igen, ezt úgy kell érteni, hogy az oldal minden szervezete élhet ezzel a lehetőséggel, várjuk az anyagokat!
Standunkon a két tagú állandó személyzet mellett a tárgyalócsoport tagja szervezetei is megtalálhatóak lesznek, így minden látogatónak közvetlen informálódási lehetősége lesz a bizottságok, a szervezetek munkájáról is.

A szervezetek képviselői az alábbiak szerint lesznek jelen - a HAYICO önálló standon lesz jelen a közelünkben:
 
24. szerda 25. csütörtök 26. péntek
10.00–13.00  Települési Gyerekönkormányzatok,Zabhegyező, FICE, Liga  Gyermekbarátok,Katedra, Kompánia,  Pedagógiai Társaság, Óvodapedagógiai Egyesület, Ifjúsági Szállások, Dyslexia–Védőszárny
12.30–15.30  Pedagógiai Társaság, Óvodapedagógiai Egyesület, Ifjúsági Szállások, Dyslexia–Védőszárny Települési Gyerekönkormányzatok,Zabhegyező, FICE, Liga  Gyermekbarátok,Katedra, Kompánia,
15.00–18.00 Gyermekbarátok,Katedra, Kompánia, Pedagógiai Társaság, Óvodapedagógiai Egyesület, Ifjúsági Szállások, Dyslexia–Védőszárny Települési Gyerekönkormányzatok,Zabhegyező, FICE, Liga
 


Bizottsági ülés

A Nagy Kormányzati Vakáció után augusztus 25-én elindult az őszi évad. A Köz- és Felsőoktatási bizottság ülésének napirendjén két téma szerepelt:

 1. A felsőoktatási tandíjhitel
 2. Az új diákigazolvány
Az első témáról tulajdonképpen koncepcionális állapotban mondhattak véleményt a nem kormányzati tárgyalócsoportok. Ennek eredményeit emlékeztető összegezte. A kormányzati tárgyalócsoport jelzése szerint szeptember végére várható a szövegszerű előterjesztés bizottsági tárgyalása.
A diákigazolványról való tárgyaláshoz a nem kormányzati tárgyalócsoportok kérték azon jogszabályok jegyzékét, melyek a diákigazolványra biztosított államilag finanszírozott kedvezményekről rendelkeznek. Ezért az ülést elnapolták. Minthogy e bizottságnak kell megtárgyalnia a köz- és felsőoktatási törvények módosítását is - amit a Szentszékkel kötött megállapodás tett szükségessé -, szeptember 11-én e két témáról tárgyal legközelebb a bizottság.
Tárgyalócsoportunk szószólója Ditzendy Károly Arisztid (HAYICO) volt, szakértőt delegált a napra a Katedra, a Pedagógiai Társaság és a Települési Gyermekönkormányzatok Segítőinek Egyesülete.
 


Tárgyalócsoporti összejövetel

Augusztus 28-án délutáni összejövetelükön az őszi felkészülést kezdték meg a tárgyalócsoport tagjai. Mészáros Mónika (Települési Gyermekönkormányzatok Segítőinek Egyesülete) átadta a soros elnökséget Nagy Ádámnak (ZABHEGYEZÖ) és tájékoztatta elnöksége történéseiről a tárgyalócsoportot - és az alábbiakban az Olvasókat:
(Augusztus végén még nem tudtuk, hogy Ádám az EBESZ megfigyelői csoportja tagjaként a boszniai választásokra utazik, ezért szeptember 10. és 20. között ismét Mónika látja el az elnöki teendőket, így ő vesz részt a szeptember 11-i háromoldalú soros elnöki egyeztetésen is.)
 

Összefoglaló július-augusztus hónapokról
Készítette Mészáros Mónika a tárgyalócsoport soros elnöke

Bár javában tombolt a nyár, és aki tehette, vízparton pihente ki az év első felének fáradalmait, nem állt meg az élet a GYIÉT háza táján.
A plenáris ülés elé került a nonprofit törvény tervezete, az Esély a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkoztatásáért Országos Közalapítvány Alapító Okirata, és Zánka ügyében végre megszületett a megállapodás az alapító művelődési tárca, a tulajdonos és a civil kontrollt biztosítani hívatott társadalmi Tanácsadó Testület között arról, hogy utóbbi miként tehet eleget megnyugtatóan feladatának.
Szinte megállás nélkül ülésezett a Család- és Gyermekügyi Bizottság. Időrendi sorrendben a témák illetve jogszabálytervezetek, melyekről szakértői egyeztetés folyt:
 

Kétszer találkozott a nyár folyamán a MaHolnap szerkesztőbizottsága. Eredmény: megjelent a 3. és 4.; a lap továbbra sem felel meg sem tartalmában, sem megjelenésében a kiadó és az olvasó elvárásainak; a testület változtatási javaslatai várhatóan az Alapprogram Tanácsa szeptember 11-i ülésén kerülnek napirendre; egyéb - politikai - megbízatására tekintettel lemondott a szerkesztőbizottság elnöke.

Tárgyalócsoporti ülés volt augusztus 28-án. A témagazdák beszámolóit követően - okulva a bizottsági üléseken történtekből - két határozat született:

 1. A gyermekvédelmi törvényhez kapcsolódó, abból következő alacsonyabb szintű jogszabályok tervezetét a jövőben együtt kell tárgyalni.
 2. A kormányzatnak a bizottsági és plenáris ülés elé került jogszabálytervezetek megvalósulásáról tájékoztatnia kell a GYIÉT nem kormányzati tárgyalócsoportjait.
A CIVICUS Világkonferencia hivatalos "Ifjúsági" delegációjába a tárgyalócsoport 3 főt jelölhetett, akik:
Nagy Ádám - ZABHEGYEZÖ Gyerekanimátorok Egyesülete - Külkapcsolati bizottságbeli munkánk koordinátora
Beke Márton - Települési Gyeremekönkormányzatokat Segítők Egyesülete
Fagyjasné Láda Erika - Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma
Meghallgattuk, hol tartanak a szeptember 18-i tárgyalócsoporti konferencia előkészületei, alakult egy PR-csoport, a konkrét teendőket a szeptember 10-én 16.30-kor kezdődő tárgyalócsoporti összejövetelen beszéljük meg. Ekkorra halasztottuk a Nonprofit Expoval kapcsolatos kérdések tisztázását is.

További történések:

Feladatok, melyeket a közeljövőben meg kell oldanunk:
Július-augusztus hónapban létrejött dokumentumok:

Megállapodás az Egyetértési jog gyakorlásának módjáról

amely létrejött egyrészről a művelődési és közoktatási miniszter által teljeskörűen felhatalmazott képviselője, mint a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. tulajdonosa (továbbiakban tulajdonos), másrészről a Kht.
Tanácsadó Testülete között.

Az egyetértési jog gyakorlásának módját a Közoktatási törvény, illetve a Munka törvénykönyve egyetértési jog gyakorlásáról szóló paragrafusai alapján határozták meg a felek.

Preambulum

A Kormány a 21/1996. (II.7.) kormány rendeletében létrehozta a
Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú társaságot.

A kormányrendelet alapján a közhasznú társaság alapítója a művelődési és közoktatási miniszter.

A közhasznú társaság működésével kapcsolatos, stratégiailag fontos - a 1008/1996. (II.7.) kormány határozatban részletezett - tulajdonosi döntésekben a gyermek-, diák-, és ifjúsági érdekek és értékek megjelenítése, valamint a Kht. jogszabályszerű működése elősegítésének érdekében a rendelet tanácsadó testületet hívott életre, és véleményezési, javaslattételi és egyetértési jogot biztosított részére.

A harmonikus működés megteremtése érdekében a tulajdonosi jogot gyakorló miniszter és az egyetértési joggal felruházott Tanácsadó Testület az alábbi egyeztetési mechanizmust rendelik maguk számára irányadónak:
 

 1. A Tulajdonos az Alapító Okiratban meghatározott esetekben köteles a Tanácsadó Testület egyetértését kérni.
 2. A Tanácsadó Testület egyetértési jogát 10 napon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben a Tanácsadó Testület írásos véleményét 10 napon belül nem küldi meg a Tulajdonos képviselőjének, azt egyetértésnek kell tekinteni.
 3. Amennyiben a Tanácsadó Testület a Tulajdonosdöntésével egyetért, azt a Tulajdonos felé jelzi. Egyetértő véleményéhez ajánlást, javaslatot is csatolhat, amelyet a Tulajdonosnak mérlegelni kell.
 4. Amennyiben a Tanácsadó Testület a Tulajdonos döntésével nem ért egyet, azt a Tulajdonos felé indoklással együtt jelzi. Egyet nem értés esetén a Tanácsadó Testület javaslatot tesz a Tulajdonos felé a számára elfogadható döntés tartalmára. Amennyiben a Tulajdonos a Tanácsadó Testület javaslatát elfogadja, arról a Tanácsadó testületet tájékoztatja.
 5. Amennyiben a Tulajdonos a Tanácsadó Testület javaslatát nem fogadja el, a Tanácsadó Testület és a Tulajdonos képviselőinek részvételével bizottságot kell összehívni 8 napon belül. A bizottság tagjai: a Tanácsadó Testület képviseletében 1 fő, a Tulajdonos képviseletében 1 fő, valamint mindkét fél részéről 1 vagy 2 szakértő. A bizottság tagjai a delegáló részéről írásos felhatalmazással rendelkeznek. Törekedni kell arra, hogy a bizottság tagjai olyan személyek legyenek, akik korábban a döntések meghozatalában nem vettek aktívan részt. A bizottság döntést csak konszenzussal hozhat.
 6. Amennyiben nem sikerül a bizottságnak konszenzusra jutnia, a döntés visszautalódik a Tulajdonoshoz. Amennyiben a Tulajdonos új döntése - a bizottságban elhangzottak figyelmen kívül hagyásával - alapvetően sérti a Tanácsadó testület által képviselt értékeket és érdekeket, úgy a Tanácsadó Testület a döntésről való tudomásszerzéstől számított három napon belül élhet, egyetértési joga folytán, a döntésre vonatkozó vétójogával, és kérheti újbóli döntés meghozatalát. Újra bizottságot kell összehívni öt napon belül, és ha nem történik megállapodás, akkor a Tulajdonos az egyet nem értés indokainak és a bizottságban történtek ismeretében személyes döntést hoz, képviseletében más nem járhat el.
 7. Amennyiben a tulajdonos döntése nem kedvező a Tanácsadó Testület számára, a döntést a tulajdonos saját indokaival és a Tanácsadó Testület különvéleményével együtt nyilvánosságra hozza.
 8. Ugyanakkor a Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a Tanácsadó testületnek is joga van különvéleményt nyilvánosságra hozni, és a problémát a GYIÉT tárgyalócsoportjaival megismertetni, a plenáris ülésre beterjeszteni.
Budapest, 1997. július 10.
 
Salamon Eszter
a tulajdonos felhatalmazott képviselője
Simon Gábor
a Zánkai Tanácsadó Testület elnöke 
 


Egyéb

Szeptember 10-én került sor az 1997. évi költségvetési és adótörvények bizottsági tárgyalására illetve a tárgyalócsoport újabb összejövetelére.
Tekintettel a Nonprofit Expóról eljuttatandó sürgős információkra itt - közvetlenül a tárgyalócsoporti ülést követő lapzártakor - csak a tárgyalócsoport ottani részvételéről hozott döntéseket tesszük közzé és a többi
kérdésről rövidesen postázandó következő számunkban tudósítunk. És akkor folytatjuk a július–augusztusi dokumentumok közzétételét is.

A Magyar Közlöny 1997. augusztus 29-én kelt (75.) száma tette közzé a 142/1997. kormányrendeletet, melynek hosszú címe tulajdonképpen annak a megállapodásnak a kihirdetését takarja, melyben  hazánk és az Európai Közösség kötött arról, hogy a Fiatalok Európáért, a Szokratész és Leonardo da Vinci programok mely módozataiban, milyen feltételekkel és milyen anyagi hozzájárulással vesz részt. A részleteket mindenki elolvashatja, de ide kigyűjtöttük az anyagi hozzájárulás mértékét, ami azért fontos, mert az itt közölt nettó - az igazgatási költségekre befizetendő hányadot már nem tartalmazó - összeg lehet az éves támogatási plafon:
 
 
19871 19881 19891
Leonardo 2 479 000 2 479 000 2 479 000
Szokratész 3 083 000 4 582 000 4 582 000
Fiatalok Európáért 360 000 560 000 760 000
1 ECU-ban, 1997. szeptember 1-én 1 ECU= 213,38 Ft