HEL levél miniszterekhez: egészségügyi alkalmasság

Budapest, 2001-11-06

Nyílt levél Dr. Szabó János honvédelmi
és Dr. Mikola István egészségügyi miniszterhez

Tisztelt Miniszter Urak!

A honvédelmi és az egészségügyi tárca számos gondja közepette Önök - szerintünk jobb ügyhöz méltó buzgalommal - rendeletet terveznek, amelyben szigorítani akarják a sorköteles fiatalok egészségügyi alkalmasságának elbírálását, ellenőrzését.

A kényszersorozás - érthetően - mindig is kiváltotta egyrészről az érintetteknek a felmentésre való törekvését, másrészről a hivatalos szerveknek velük szembeni gyanakvását. A szimuláns-problémakörrel foglalkozóknak javasoljuk Jaroslav Hasek: "Svejk" című világhírű regényének tanulmányozását.

A kétségtelenül meglévő problémát már számos fejtett ország gyökeresen megoldotta, sőt néhány keleti ország is tervezi azt a megoldást, amit George Robertson NATO-főtitkár és neves hazai katonai szakértők is javasolnak: áttérést a kényszersorozásról az önkéntességre. Hazánkban is látszik, hogy ez előbb-utóbb be fog következni. Szerintünk minden energia, amit a sorozás szigorítására fordítanak, fölösleges pazarlás, sőt egyenesen káros.

A tervezett szigorítások számos kellemetlenséggel járnak az érintett fiatalokra, többletadminisztrációval, többletmunkával az egészségügyben dolgozókra, és többletterhekkel a társadalomra, elvonva az amúgy is szűkös kapacitásokat más területekről. Továbbá, mivel az alkalmasságról teljes biztonsággal sohasem lehet dönteni, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a ténylegesen alkalmatlanok közül is egyeseket besoroznak majd a szigorítások következtében. Ki lesz a felelős az esetleges hibás döntésért, illetve az ebből következő egészségügyi károsodásokért, netán tragédiákért? Nem inkább arra kellene-e törekedni, hogy véletlenül se kerüljön behívásra egyetlen alkalmatlan sem?

A szigorítási tervekkel kapcsolatban kérjük Önöket, hogy tekintsék át a szerződéses katonák egészségügyi alkalmassági vizsgálatát is. Nem tartanánk ugyanis elfogadhatónak, ha más szempontok érvényesülnének a szerződéses illetve sorkatonák alkalmasságánál, miközben a feladatuk ugyanolyan jellegű.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a rendelettel kapcsolatos információkat  - beleértve a szerződéses katonák alkalmassági szempontjait és a megfelelő statisztikai  adatokat is - juttassák el hozzánk. A hadkötelezettség megszüntetésért küzdő HEL aggódó figyelemmel kíséri a sorkatonákkal kapcsolatos rendeleteket, intézkedéseket.

Tisztelettel:
Bródy János, Farkas Henrik, Vida István
ügyvivők

***************************

Dr. Szabó János honvédelmi miniszter válasza  gif   vagy tif file-ban.. 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

1. számú példány

Nyt.szám: JIF-1275/9/2001.

Farkas Henrik úr ügyvivő Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája

Buda]2est

Tisztelt Ügyvivő Úr!

Nyílt levelében a sorköteles fiatalok egészségügyi alkalmassága elbírálásának szalanai kifogásolása mellett a kényszersorozást ostorozza.

Az utóbbival kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája előtt is ismert az Alkotmány azon szabálya, mely szerint az általános honvédelmi kötelezettségek teljesítése minden magyar állampolgár számára kötelezettség és jog is. Az alkotmányos előírásoknak megfelelően a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának szavazatával elfogadott honvédelmi törvény szabályozza részletesen a hadkötelezettség jogintézményét.

Ezen törvényi szabályozás keretein belül a sorkatonai szolgálat időtartamának folyamatos csökkentése iránti társadalmi és politikai igény egybeesik a korszerű honvédség kialakítására, a hivatásos és szerződéses jellege erősítésére irányuló törekvésekkel. Országgyűlési döntés alapján a jelenlegi sorozáson alapuló, reguláris haderő átalakításának folytatásával megalapozzuk a professzionális haderőre történő áttérés lehetőségét. A Kormány a Magyar Honvédség fejlesztése során a professzionális haderő megteremtésére törekszik, a jelenlegi időszakban az áttérés feltételeinek megteremtése a feladat.
Az egészségi alkalmasság elbírálásával kapcsolatban jelzem, hogya
katonai szolgálat alkalmassági követelményei időszakról időszakra változnak. Az utóbbi évtizedben a hadkötelesek egészségi állapotában erőteljes romlás következett be, amelyet dominánsan a funkcionális pszichikai (mentális) zavarokban és szellemi (intellektuális) fejlődés visszamaradásában szenvedő sorkötelesek növekvő száma jellemez.

A honvédelmi törvény a sorozás új szakmai elemeként pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzéséről is rendelkezett, továbbá előírta, hogya sorozást egy helyett két szakorvos (belgyógyász és sebész) végezze, valamint a sorkötelesek összeírása során el kell végezni az előzetes orvosi szűrővizsgálatot is. A 7/1996. (VII.30.) HM-NM együttes rendelet határozta meg a katonai szolgálatra való alkalmasság egészségi és pszichológiai követelményeit, valamint az alkalmasság elbírálásával kapcsolatos igazgatási és eljárási szabályokat.

Az elmúlt fél évtized során gyorsuló ütemben növekedett a katonai szolgálatra alkalmatlanok aránya (2000-ben elérte a sorozottak 50 %-át), amely a sorozás szakmai követelményeinek szigorodására, illetve a sorköteles korú népesség egészségi állapotának további romlására vezethető vissza. Ugyanakkor a fentiek mellett a helyzet romlásában feltételezhetően nem elhanyagolható szerepet játszik a katonai szolgálathoz való negatív hozzáállás. Ennek megoldása az új alkalmassági rendelettől nem várható.

A szolgálati idő és a létszám csökkentése indokolja az alkalmassági követelmények újraszabályozását, melynek keretében a minősítéseket a következők szerint tervezzük módosítani:
- a jelenlegi "B" jelű minősítést ("Alkalmas fogyatkozással fizikai korlátozás nélkül") megtartva úgy fogalmaztuk át, hogy ebbe a kategóriába legyenek sorolhatók a jelenlegi "D" jelű minősítések is. ("Alkalmas szakmájának, képesítésének vagy polgári foglalkozásának megfelelő beosztásban"). A "B" jelű minősítés új tartalma: ("Alkalmas katonai szolgálatra fogyatkozással fizikai, és/vagy pszichikai korlátozással". E minősítés többnyire szemészeti, hallószervi, kisfokú szellemi elváltozásoknál kerül alkalmazásra, melyek enyhe fokú maradvány tünetek visszahagyásával gyógyultak.
- az alkalmassági követelményrendszer legfontosabb módosítását a jelenlegi "C" minősítés ("Alkalmas fizikai, pszichikai korlátozással") újrafogalmazása képezi, miszerint "Alkalmas katonai szolgálatra fizikai, pszichikai korlátozás sal mozgósítás esetén, illetve póttartalékos kiképzésre".

A szerződéses katonák alkalmasság-vizsgálatát nem érinti a jelenlegi módosítás.
Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném tájékoztatni, hogy a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálata is a "NIL NOCERE" (ne árts) alapelv szerint működik, azaz csak azokat minősíti alkalmasnak, akik alkotmányos kötelezettségüket a haza fegyveres védelmét egészségi állapotuk várható romlása nélkül tudják teljesíteni.

Budapest, 2001. december   -n.

Tisztelettel

Dr. Szabó JánosA honvédelmi miniszter és az egészségügyi miniszter  9/2002. (II. 28. ) HM-EüM  együttes rendelete  a hadkötelezettség alapján teljesítendő katonai szolgálatra és a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi alkalmasság elbírálásárólBACK