Ajánlott irodalom

Arany János: Nemzetőr-dal /1848/ Részletek:
    "Nem kerestek engemet kötéllel, Zászló alá magam csaptam én fel."..."Olyan marsra lábam sem billentem, hogy azt bántsam, aki nem bánt engem. De a szabadságért, ha egy íznyi, Talpon állok mindhalálig víni"

Gyóni Géza: Csak egy éjrszkára ...
"Csak egy éjszakára küldjétek el ôket: Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretôket...."

Második Világháború Szegedi Tudományegyetem Hadtörténeti Gyűjteménye.

1943 DON

Január 24.  Jány Gusztáv hadparancsa
"De becstelenség az a lelkeveszített fejnélküli gyáva menekülés, mit látnom kellett, miért most a szövetséges német hds. és az otthon mélységesen megvet bennünket. Ehhez minden oka meg is van."
"Első a katonai külső.
Nem tűrök mindenféle ronggyal körülcsavart lábbelit, polgári köntöst, lehetetlen föveget, melyen nincs rózsa és rendfokozati jelvény, kivétel az előírt irhamellény vagy ujjas bekecs. Második a katonai fellépés. A legfeszesebb magatartást még a fagyott embertől is megkövetelem. "
        http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/k30124.html

Február 1. Stomm Marcell hadparancsa

    http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/stomm_par.html
"E parancsot én nem tudom nektek továbbadni, mert nincsen értelme, hogy az agyonfagyott, kiéhezett magyarok ezrei tíz tölténnyel puskánként, üres gyomorral tehetetlenül pusztuljanak el."

Faludy György: Szonett 1944

Einstein, Albert:
Hogyan látom a világot? (1994 Bp, Gladiator kiadó) 49-55. o.

Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom (Magvető kiadó, 1989.)
"Nem határozható meg ponto-san, hogy mit értünk 'hadse-reg'-en. A hadsereg egy testet alkot a hadiiparral és a kor-mányzattal. …a katonai intéz-mények azt állítják, hogy egyetlen céljuk a fegyvertelen állampolgár védelme. Ebben az országban a saját honvé-delmi minisztériumunk tízezer mérföldnyi távolágra viszi fia-taljainkat, hogy olyanokat mé-szároljanak le vagy olyanok mészárolják le őket, akik ezt az országot sohasem támadták meg."
     "Ki véd meg bennünket vé-delmezőinktől?"
     Szolgálat megtagadás:
      "Szenilis bírák fitogtatják hazafiságukat azzal, hogy sú-lyos büntetést szabnak ki egy katonai behívó eltépéséért. A behívócédula összetépése és az öldöklés visszautasítása ugyanazt a büntetést vonja maga után, mint a fegyveres rablás."
     Élet a halál ellen.
     "A hadseregek és a fegyverek a halál szolgálatában álla-nak. A hadseregek, akár véde-kezésre, akár támadásra hasz-nálják őket, a szervezett mé-szárlás eszközei. "
      A legnagyobb ellenség a béke.
     "A két hadsereg (USA és SZU) egymás legnagyobb szö-vetségese, hiszen a szovjet hadsereg nélkül nem volna szükségünk a saját hadsere-günkre, és megfordítva…. Mindkettő nagyon bátor, csu-pán egy dologtól fél: A BÉ-KÉTŐL, amely a sereget fö-löslegessé tenné. Ezért mind-kettő teljes erővel harcol a bé-ke ellen."
    Calley hadnagy, a jó katona. (My Lai). Katonai "ismeretek".
"Nyilván az történik majd, hogy a fővádlottakat haditör-vényszék elé állítják és szigorú büntetést szabnak ki rájuk. Calley hadnaggyal kapcsolat-ban engem … az rémít meg, hogy a tanúk szerint nagyon tisztességes fickó, jó tanuló és jó katona volt, mindig megtette a kötelességét, soha semmilyen jelét nem mutatta bűnös hjlamoknak. Ez az, amitől el-borzadok, mivel ez bizonyítja, milyen brutálissá tehet a hábo-rú és a katonaélet, hogyan ké-pes tisztességes embereket tö-meggyilkosokká változtatni, akik hidegvérűen lőnek agyon asszonyokat és gyermekeket."

Bokor Imre: Elodázhatalan a hivatásos hadsereg létrehozása. Kapu, 1999. március.
Fodor Gábor: Békeidőben militarizmus a hadkötelezettség, Magyar Hírlap, 1998. augusztus 6.
http://www.hvg.hu/cgi/upfrm/upfrm.cgi?id=&main=/cgi/keres.cgi%3Fhol%3D1%26mit%3Dhadk%25F6t

Garamvölgyi T. Sándor: Cifra mundér már van, Magyar Fórum,  X. évf.  47.  szám, 1998. november 19 http://www.miep.hu/forum/1998/47.htm

Hasek, Jaroslav: Svejk, a derék katona

HEL tagok publikációi

Dr. Molnár Ferenc: A sorkatonai szolgálat Magyarországon: tendenciák és ellentmondások

Sajtóválogatás - Aktuális http://www.szdsz.hu/

Seres László : Beletapostak az életünkbe.MANCS, 1999. jan. 21. http://net.hu/mancs/2_3/interju.html

Szathmári Sándor: Kazohínia

Szikinger István: Szűcs Mihály és a rendôrállam (Népszava, 1999. január 30., kedd)

Szikinger István: Rekvényi kontra Magyarország 1999

Katonai kislexikon


*********************
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL   -    Sajtószemle
Erőszakellenes Oldalak           Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)

Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.