Helyzetjelentés a Szűcs-ügy állásáról 991220.


1998.11.14. A HEL éves közgyűlésén /Szlogenje: Szolidaritás vajdasági barátainkkal!/ Szűcs Mihály alezredes, a HEL ügyvezetője beszédet mond. A  HM megjelent képviselője üdvözli a közgyűlést.

1998.11.24. Szabó János honvédelmi miniszter a ZMNE rektoránál fegyelmi eljárárást kezdeményez Szűcs Mihály ellen. Az alezredest azzal vádolja, hogy az Alkotmány és a törvények áltatl tiltott politikai tevékenységet végzett a HEL-ben. Állítását Szűcs alezredesnek a közgyűlésen elmondott, és a saajtóban nyilvánosságot kapott kijelentéseire alapozza.
1998. december. A fegyelmi eljárás megindul.
1999. január. A fegyelmi eljárás során, annak hatására Szűcs Mihály bejelenti, hogy kilép a HEL-ből. Ez után a fegyelmi eljárást lezárják,  Szűcs Mihály csupán kioktaatást kap.
1999. január-február. A sajtó részletesen beszámol az esetről. Az ügyben döntően a HEL nyilatkozik, Szűcs Mihály csak a személyét érintő  egyes megjegyzésekre reflektál.

1999. február 24. A HEL az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához fordul, Szűcs Mihály képviseletében is, kérve az ügy egyedi és általános vizsgálatát.

1999. március-november. Az ügy alszik. A parlamentben egyetlen kérdés, interpelláció nem hangzik el a Szűcs-ügy kapcsán, a társadalmi  élet többi szereplői, a katonák érdekvédelmi szervezetei is hallgatnak.

1999.11.24. Polt Péter, az Állampolgári  Jogok Országgyűlési Biztosának általános helyettese  nyilvánosságra hozza jelentését a HEL panaszáról. A jelentés kitér a fegyelmi eljárásra, a hatályos jogszabályokra, sőt a Magyarország által is aláírt Európai Egyezményre. A jelentés hangsúlyozza: a katonák politikai szabadságjogai ugyan korlátozhatók, de csak arányosan, jogszabályban rögzített módon, és nem önkényesen,  mérlegeléssel.

A jelentés megtalálható az OBH honlapján

******************************************************
Részletek a jelentésből:

 "Az Európai Egyezmény ....arra utal, hogy a korlatozásoknak "törvényben  meghatározott" -nak kell lenniük.”

/A Rekvényi kontra Magyarország perben a strassburgi Emberi Jogi Bíróság előtt…/
""a kormány érvelése szerint az alkotmány  rendelkezése a politikai tevékenységet általaban tiltja, de ez a korlatozás nyilvánvalóan csak a pártpolitikai  tevékenységre vonatkozik". (A Rekvenyi
ügy es környéke, Fundamentum, 1999/3. szam, 97.o.)"

"Mindezekre figyelemmel megállapítom, hogy a honvédelmi miniszter átirata alapján megindult fegyelmi eljárás azon következménye, hogy a panaszost eltiltották a HEL-ben betöltött társadalmi tisztsége és ezzel összefüggő véleménynyilvánítása  gyakorlásától, alkotmányos visszásságot
okozott a panaszos a tisztességes és méltányos eljáráshoz való jogaval (elsősorban az Alkotmány 57.&(4) bekezdését tekintve), valamint vélemenynyilvánítási és egyesülési jogával
összefüggésben, és sértette a jogbiztonságot is. "

"Aggasztó…., hogy a HM a HSZT vonatkozó rendelkezését túlságosan tágan értelmezi, és egy a hadkötelezettséget  ellenző szervezetet (mozgalmat) a  honvédség feladataival ellentétes tevékenységunek tételez fel…”

"Ajanlasok:

1. Az Obtv. 21. & (1) bekezdése alapján felkérem a ZMNE rektorát, hogy a panaszos a fegyelmi eljárás lezárása érdekében tett, vélemenynyilvánítási es egyesülési jogát  érintő nyilatkozatát tekintse hatálytalannak, a panaszos közéleti tevékenységének jovőbeni megítélésénél pedig vegye  figyelembe a jelentésben, és különösen a következő pontban foglaltakat."

"2.a/....A hivatásos katonák a politikai szabadságjogok gyakorlásából általanosan nem zárhatók ki. …"

*****************************************
999.12.07.  A Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora értesítette Szűcs Mihály alezredest, hogy az ombudsmani jelentés ajánlását elfogadja, hatálytalannak tekinti SzM -nak a fegyelmi eljárás során tett, az egyesülési és vélemenynyílvánitási jogra vonatkozó nyilatkozatát.

1999.12.20. A HEL Szűcs Mihály kilépési
nyilaatkozatát mindig is úgy tekintette, hogy az kényszer haatása alatt született, ezert most már a HEL ezt a nyilatkozatot ugyancsak hatálytalannak tekinti, és visszavárja Szűcs Mihályt. A  HEL álláspontja szerint a rektori levél azt jelenti, hogy Szűcs Mihály HEL-tagsága és ügyvezetői tisztsége folyamatos. Hogy Szűcs Mihály mikortól újitja fel HEL-beli aktivitását, az kizárólag az ő döntésétől függ.  A HEL várja a HM válaszát az ombudsmani jelentésre. Azt tapasztaljuk, hogy a HM továbbra is diszkrimál a civil szervezetek között: szervezetünket nem hivta meg a civil szervezetekkel szervezett november végi találkozóra. A fegyelmi eljárás kezdeményezése óta a HM egyetlen levelünkre nem válaszolt, a HEL-t nemlétezőnek tekinti.  Reméljük,
az ombudsmani jelentés tanulmányozása a velünk szemben folytatott diszkriminációs politika megváltoztatására készteti a HM  vezetőit.

Összeállitotta: FH ügyvezető