1999.03.24.Parlamenti vitanap a hadkötelezettségrõl.

Mécs Imre és Fodor Gábor /SZDSZ/ képviselõk politikai vita megtartását kezdeményezték, "A kötelezõ
sorkatonai szolgálat felváltása önkéntes és hivatásos hadsereggel és Magyarország NATO-csatlakozása"
címmel. A vitanap felszólalásai elérhetõk az Országgyûlés egyik WEB lapján.

Itt csak egyes jellemzõ részleteket idézünk.

***************
DR. SZABÓ JÁNOS honvédelmi miniszter:
...
Napjainkban, különösen hazánk NATO-csatlakozását megelõzõen, de az utóbbi napokban is egyes SZDSZ-es képviselõk ismét a politika elõterébe állították ezen alkotmányos kötelezettség kérdését a sorkatonai szolgálat vonatkozásában. Az egyes vitafórumok, a médiában megjelent cikkek, hozzászólások esetenként az általános hadkötelezettséget a sorkatonai szolgálattal azonosították, illetve hazánk
NATO-csatlakozását mintegy szembeállítják a sorkatonai szolgálat fenntartásának
szükségességével.

Tisztelt Országgyûlés! A Magyar Honvédség békelétszámának megközelítõleg fele, mintegy 26 ezer fõ legénységi beosztás, amelybõl ma nem sokkal több mint 5 ezer fõ a szerzõdéses és 20 500 fõ a sorkatona. A 9 hónapos szolgálati idõt figyelembe véve évente mindegy 30 ezer fiatal kerül behívásra, és kap katonai kiképzést. Napjainkban ennek a 30 ezer fiatalnak a behívása sorkatonai szolgálatra egyes SZDSZ-es képviselõk figyelmének a középpontjába került; a sorkatonai szolgálaton alapuló haderõ szembeállítása az önkéntesekbõl, hivatásosokból és szerzõdésesekbõl álló hadsereggel hálás téma a veszteseknek, de a média számára is. ...

A Magyar Köztársaság kormányának programja nem irányozza elõ a hadkötelezettség megszüntetését, azonban a kormányzati ciklus végéig a 6 hónapos sorkatonai szolgálat bevezetését tûzi ki célul, ....

A sorkatonai szolgálat általános hadkötelezettségbõl eredõ fenntartását
szükségessé teszi, hogy az Országgyûlés által meghatározott létszámú és
fegyverzetû haderõt veszélyeztetettségi helyzetben a háborús létszámra ki kell
egészíteni. A reguláris haderõszervezés alapján felépülõ honvédségünk
kiegészítési rendszere illeszkedik a haderõstruktúrához, ha a haderõstruktúra
megváltoztatása szükségszerûen maga után vonná a kiegészítési rendszer
alapjaiban új elvekre épülõ megváltoztatásának követelményeit is.

A honvédség hadiállományra történõ kiegészítése a sorkatonai szolgálaton alapuló
tartalékos kiképzési rend fenntartása nélkül csak akkor lenne lehetséges, ha
elegendõ önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló és korábban már kiképzett
állomány állna rendelkezésre. Ez társadalmi közakarat esetén is mintegy 10-15
évet igényelne a kötelezõ sorkatonai szolgálat eltörlését követõen.

Szeretném kijelenteni, hogy magam a sorkatonai szolgálat rendszerének hosszabb távon történõ átalakítását tartom megvalósíthatónak, egyetértve mindamellett azokkal a szakemberekkel, akik szerint fokozni kell a hadsereg önkéntes jellegét.
Sem a jelen körülmények között és a közeli jövõben sem látom biztosítottnak a tisztán önkéntesekbõl álló haderõ létrehozásának feltételeit. Hozzáteszem, nem
látom biztosítottnak annak gazdasági és társadalmi elõfeltételeit sem, mert nagyon sok pénz kell mindehhez......

Mindezek alapján a kötelezõ sorkatonai szolgálat felváltását önkéntes és hivatásos katonák által teljesített szolgálattal ma még nem tartom idõszerûnek. A kormány nem zárkózik el ennek vizsgálatától, azonban azt is tudja, hogy az ország
biztonsága szempontjából meghatározó az a tény, hogy a jelenleg mûködõ, sorozáson alapuló reguláris haderõrendszert csak akkor válthatja fel egy új, akár a
célul kitûzött önkéntes haderõrendszer, ha annak minden feltételét biztosítják.....

Az elmondottak alapján a kormány nevében ismételten szeretném kihangsúlyozni, hogy a sorkatonai szolgálat 2002-igtörténõ megszüntetésének feltételei az ország
biztonságának veszélyeztetése nélkül nem biztosíthatók. Kérem tisztelt képviselõtársaimat, ne feledjék a több, mint 150 évvel ezelõtt elmondottakat: "A haza minden elõtt."

**********
/Folytatás késõbb..../