http://www.miniszterelnok.hu/kp8.php

CSELEKEDNI, MOST ÉS MINDENKIÉRT!

A nemzeti közép, a demokratikus koalíció Kormányának programja

MAGYARORSZÁG 2002 - 2006

VIII. fejezet

Kül- és biztonságpolitika

5. Biztonságpolitika - a félelem nélküli élet

....

B. Közbiztonság és honvédelem A Magyar Köztársaság biztonsága - ezen belül szuverenitásának, területi integritásának, nemzeti értékeinek és alkotmányos rendjének megóvása és fenntartása, az állampolgárok életének és vagyonának szavatolása - össznemzeti ügy. E célok pártérdekekto~l és ideológiáktól mentes megvalósítása az állam, és a civil társadalom összehangolt ero~feszítésein kell, hogy alapuljon. Fontosnak tartjuk, hogy a félelem nélküli élet szavatolásában az állampolgárok közössége aktívan részt vegyen.

3. Honvédelem

3.1 A magyar honvédelem feladatai és leheto~ségei a NATO-tagsággal mero~ben új dimenziókba kerültek. A Washingtoni Szerzo~dés V. cikke szerint Magyarország számíthat az Észak-atlanti Szövetség hathatós közremu^ködésére, amennyiben hazánkat külso~ agresszió érné. Ugyanakkor készen állunk arra, hogy hasonló helyzetben közremu^ködünk a szövetség által kitu^zött feladatok megoldásában.
3.2 A NATO-taggá válás még nem hozta meg a kívánatos mino~ségi fordulatot. A hadsereg állapota javulás helyett tovább romlott.
3.3 Célunk a nemzeti és szövetségi követelményeknek egyaránt megfelelo~, a külso~ kihívásokkal szembenézo~ honvédelmi, katonai képességek megteremtése. Folytatjuk a korábbinál jelento~sen kisebb, modern, üto~képes, kiegyensúlyozott hadero~-, és fegyvernemi struktúrájú hadsereg kialakítását, amely alkalmas a korszeru^ hadviselés elveinek alkalmazására, a NATO katonai szervezetében és akcióiban való színvonalas részvételre. A Magyar Honvédséget olyan, az egész társadalom által elismert nemzeti intézménnyé alakítjuk át, mely biztos egzisztenciát kínál, megbecsült és versenyképes szolgálati-, és munkahely lesz. A magyar hadero~ alapveto~ reformja a NATO követelményeit és szempontjait figyelembe véve megindult. Megkezdo~dött a fenntartott objektumok számának és a behívott sorállomány létszámának csökkentése, a szolgálati ido~ mérséklése. A 2000-2010 közötti ido~szak - Országgyu^lés által elfogadott - hadero~ átalakítási tervének eredményes végrehajtása azonban kétséges. A terv költségvetési megalapozása elmaradt, a 2006-tól kezdo~do~ technikai korszeru^sítési program nem készült el.
3.4. Alapelvünk az, hogy katonai szolgálatot békeido~ben csak önkéntes vállalás alapján, hivatásként vagy szerzo~déses viszonyban kell ellátni. Ha azonban a haza veszélybe kerül, akkor az általános hadkötelezettség törvényi elo~írása alapján - a szükséges kiképzés és felkészítés után - minden arra kötelezett honfitársunknak a honvédelem szolgálatába kell állnia. A sorkatonai szolgálat megszüntetését és az önkéntes, hivatásos honvédség felállítását a kormányzati ciklus végéig fokozatosan megvalósítjuk. A honvédelmi rendszerváltás fontos eleme a honvédségen belüli állományarányok átalakítása, a tiszthelyettesi létszám jelento~s emelése. A csapatkiképzés és a harci alkalmazás fo~ teherviselo~jévé a tiszthelyettesi kar válik. A hivatásos honvédségre történo~ átállással egyideju^leg új illetményrendszert vezetünk be, amellyel elkezdo~dik a bérek közelítése a NATO-átlaghoz.
3.5 A korszeru^ hadseregen belül indokolt egy jelento~sebb hivatásos mag fokozatos kialakítása. Ugyanakkor éppen az új típusú fenyegetések és kockázati tényezo~k teszik szükségessé a civil lakosság minél szélesebb rétegeinek felkészítését a veszélyhelyzetek leküzdésére. A haza védelme iránti elkötelezettséget fel kell kelteni, és fenn kell tartani felno~tt honfitársainkban, férfiakban és no~kben egyaránt.
3.6 A férfiak háborús ido~szakra fennmaradó hadkötelezettségének felso~ korhatárát 50 évro~l 45 évre mérsékeljük. A polgári védelmi kötelezettség korhatárát férfiak esetében 55 évre, no~k esetében 50 évre, a honvédelmi munkakötelezettséget pedig a férfiak számára 60 évre, a no~k részére pedig 55 évre csökkentjük. Kidolgozzuk, és törvénybe foglaljuk a háborús és mino~sített ido~szak katonai szolgálatának szabályait. Részletesen szabályozzuk az önkéntes katonai szolgálat tartalmát, meghatározzuk a béke idején folytatott különféle mu^veletekben való részvétel feltételeit és jogi következményeit.


BACK