Farkas Henrik: A páter és a katona

Népszabadság, 1999. március 11., csütörtök

Sokan kérdik, miért szervezkedek, miért ágálok olyan hevesen a
kényszerkatonaság ellen, hiszen korom és szemem miatt is alkalmatlan vagyok katonának.

Ha csak azt válaszolnám erre, hogy ez az ország a mi országunk, tehát az enyém is, és így érdekel, hogy demokratikusan megválasztott, visszahívhatatlan képviselőink miért is tömik a pénzt ebbe a – katonaismerőseim egybehangzó véleménye szerint – enyhén szólva erősen cselekvőképtelen, elavult hadseregbe; miért is kényszerítik ártatlan ifjú honfitársainkat fogságszerű életmódra, akkor az jelen viszonyaink között nem igazán tűnnék hiteles válasznak. Hogy engem ezenkívül még vajdasági felebarátaink sorsa is érdekel, az meg már mindennek a teteje, fogadatlan prókátorkodás, beleszólás más országok belügyeibe. Ezért nem is húzom tovább az időt, töredelmesen bevallom: nekem ez a mozgalom nagyon is kifizetődő. Hiszen máskülönben hogyan tehettem volna szert olyan barátokra, mint Bulányi György páter és Szűcs Mihály alezredes. Külön pikantériája közös mozgalmunknak, hogy a katonai szakmát kemény szavakkal ostorozó páter és a hatékony, az ellenség megsemmisítésére folyton kész hadseregről
ábrándokat szövögető katona 1998. november 14-én egymás mellett ült a Kossuth-klub emelvényén, hogy kifejezzék olthatatlan vágyukat a hadkötelezettség elpusztítására. A közös cél, a közös mozgalom szépen összehozta őket, és valószínű, hogy a távolság egyre kisebb lett volna lelkük között is. Ám ekkor jött a hatalom, és otromba csizmájával széttaposta a csendéletet: Szűcs Mihályt eltiltották attól, hogy Bulányi páterrel egy szervezetbe tömörüljön. Előbb azonban fegyelmi bizottság faggatta kijelentéseiről, írásairól, civil kapcsolatairól.

Déjá vu, ilyen már volt. A két férfi esete, sorsa meglepő hasonlatosságokat mutat. Mindketten szolgálni akartak: a páter Isten országát, a katona Magyarországot. Beléptek az avatott országszolgák egyenruhás rendjébe: a páter a piaristák fekete, a katona a kommandósok terepszínű uniformisát öltötte magára. Masíroztak, celebráltak, engedelmeskedtek, úgy, ahogy az elvárható az egyenruhásoktól. Szabadidejükben szabadon gondolkodtak, úgy,
ahogy az nem várható az egyenruhásoktól. Felismerték a kisebb porszemeket, majd az egyre nagyobb kavicsokat a gépezetben. Feljebbvalójuknak jelentették, és már-már nyelvükön volt a javító szándékú javaslat, de jólelkű feljebbvalóik fáradt legyintéssel magukra hagyták őket töprengésükben. A töprengés az eretnekség szülőanyja. Megszületett a sejtés, a gondolat: a feljebbvalók, sőt mi több, maga a Szervezet sem szolgálja hatékonyan az Országot. Arra is hamar ráeszméltek, hogy egyes feljebbvalók közönye, sőt
irtózása a kritikus gondolatoktól emberileg nagyon is érthető: a hierarchia rangjainak osztogatásakor súlyosabban eshet latba a lojalitás az osztogatókhoz, mint a lojalitás az Országhoz. Ez a fajta mérlegelés nemcsak egyenruhás szervezeteknél dívik, de ne térjünk el a témánktól. Hőseink szilárdan és naivan hitték: jobbítani kéne és lehetne is. Hogy a Szervezet más elöljárói is felfigyelhessenek töprengésük gyümölcseire, gondolataikat megírták az újságokban. Az újságokat persze az elöljárók nem olvassák, ezért külön másolatokat készítettek, s szerteküldték széles e hazába. A magyar
ugarra viszont a délibáb a jellemző fizikai jelenség, nem a visszhang.

Ám hőseink végül is célt értek: sikerült műveiket elolvastatniuk. A hatalom ugyanis észrevette, hogy valami mocorog. Nosza, írt mindjárt a feljebbvalóknak, utasítva őket, állapítsák meg az eretnekség fennforgását. És lám: hőseink gondolatai kezdtek terjedni a fegyelmi bizottságok jegyzőkönyveiben. Bulányi páter nem vonta vissza tanait, nem szakadt el még eretnekebb társaitól. Ezért aztán egyháza generálisai hallgatásra ítélték: „egyháztipró” nézeteit felejtse csak el, semmiképpen ne terjessze a hiszékeny hívők gyülekezetében. Mindez történt 1982-ben, a Kádár János nevével jelzett korban. A szilencium másfél évtizedig tartott. Nemrégiben az egyház de jure feloldotta, ám de facto nemigen. Szűcs Mihály nem szerzetes. Családja van, nyilván rájuk is gondolt, nemcsak önként választott hivatására, amikor kilépett a Hadkötelezettséget Ellenzők Ligájából, és megígérte, nem is megy vissza oda, amíg más utasítást nem kap. Mindez történt az egyre polgáribb és egyre
demokratikusabb Magyarországon, 1999 első napjaiban.

A hatalom a hazát óvta „eretnek” barátaimtól. Vajon a haza mikor ismeri fel igazi fiait?

BACK