Nyitóoldal
Megelőzés
  óvodában
    cél és feladatok
    eszközök
  iskolában
Továbbképzés
  óvódapedagógusok
    célja és adatai
    témakörök
    követelmények
    időpontok
    jelentkezés módja
    képek
  iskolapedagógusok
Leszokás
Hasznos honlapok

Móra Ferenc szerint:"Az élet meghosszabbításának titka, hogy meg ne rövidítsük".

A dohányzás megelőzési programról

A program kidolgozásának legfőbb szempontja volt, hogy a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, egy olyan óvodapedagógiai anyag készüljön, melynek segítségével sikeresen lehet információt átadni és magatartást formálni a cigarettázással kapcsolatban. A program - mely az 5-6-7 éves korú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő - egyben "közvetítő közeg" is a gyermekek, óvodapedagógusok, védőnő és a szülõk között. Az éves nevelési tervbe beépítve ajánlott, folyamatos feldolgozása az ismeretek elmélyülését segíti elő.


A dohányzással kapcsolatos ismeretek bővítése, a témával összefüggésbe hozható fogalmak tisztázása, az ok-okozati tényezők feltárása úgy válhatnak hatékonnyá, ha a gyermek életkori sajátosságainak megfelelõ játékos formát öltenek. Szintén a hatékonyságot növelheti a "Csiszta mókus négy élete" című mese. A program megvalósítása az óvodapedagógus, a gyermekek, és a szülők kölcsönös együttmûködését igényli.


Állandóan szem elõtt - és tiszteletben tartva azt a tényt, hogy minden embernek joga van önállóan dönteni életmódjáról és saját felelősségére választani életvezetési szokásokat, el kell fogadni, hogy a kiegészítõ program eredményességét nagymértékben befolyásolja, ha az óvodapedagógus, aki irányítja azt, dohányzik a gyermekek jelenlétében. Óvodáskorban a magatartás megnyilvánulásaiban, a tevékenységekben meghatározó szerepet töltenek be az érzelmek. Átszövik a gyermekek életét és sajátos motivációként alakítják viselkedésüket. A magasabb rendû érzelmek a gyermekek tapasztalatai során alakulhatnak ki. Ezért fejlõdésükben meghatározó a családban a szülõk szerepe, az óvodában az óvodapedagógus jelzései, hatásai, mintája, amelyek az erõs érzelmi kötõdés alapján, jelentõs szerepet tölthetnek be a gyermek személyiségének formálásában, s a dohányzással kapcsolatos attitüd alakulásában is. A kortársak és az óvoda dolgozói jelzéseikkel, értékeléseikkel alakítják a gyermek önmagáról kialakított képét. Megtanulja megismerni önmagát, az együttélés szabályait, a társas életben elvárt viselkedésmódokat A gyermek és a nevelõ között létrejövõ érzelmi kapcsolat minõsége befolyásolja szociális érzékenységét és a szeretett felnõtt mintájának követésére ösztönzi. Míg az óvodáskorban a modellválasztás legfõbb indítéka a szeretet, úgy késõbb a kortársak szociális vonzereje késztet mintakövetésre. A fejlõdést támogató óvodapedagógus átgondolt, a gyermekekre figyelõ nevelõ munkájával befolyásolhatja a folyamatot. Az óvodai nevelés feladatai között szerepel az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelése, hiszen az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentõségû.


A DOHÁNYZÁS VAGY EGÉSZSÉG kiegészítõ óvodai program speciális prevenciós nevelési feladatot vállal fel e korai életszakaszban. Nevezetesen az óvodáskorú gyermekek egészségének védelmét tûztük ki célul, mely a dohányzás megelõzésére, a káros szenvedély kialakulása ellen irányul.
A program alkalmat teremt arra, hogy elindulhasson a dohányzás káros hatásainak érzékeltetése. Segíti a gyermekeket abban, hogy ne elszenvedõi legyenek a passzív dohányzásnak, hanem aktívan fel tudjanak lépni ellene. Tisztázza a meglévõ fogalmakat és kiegészíti újakkal, eltérõ kapcsolatba (kontextusba) helyezvén azokat. Felhívja a szülõk figyelmét arra, hogy a gyermek szociális, társas környezetének kötelessége megóvni a felnövekvõ nemzedéket a destruktív viselkedésmódoktól - amilyen az alkoholizmus, dohányzás, kábítószer fogyasztása.


A gyermekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthetõ individuumokhoz és szociális lényekhez, az életkori sajátosságok, az egyéni különbségek ismeretében közelít.Figyelembe veszi az érés sajátos törvényszerüségeit és azt, hogy a spontán és tervszerûen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg a gyermekek fejlõdõ személyiségét, különös tekintettel arra, hogy a gyermeket körülvevõ személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó.