1997. évi CXXIX. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról

A törvényt az Országgyûlés az 1997. december 2-i ülésnapján fogadta el.
A törvény 1-11.§-ának módosító szövege átvezetve a módosított jogszabály szövegébe.

11.§ (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdés kivételével - 1998. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõízben az 1998. évben tett rendelkezõ nyilatkozatokra kell alkalmazni azzal, hogy a Tv. 4/A.§ szerinti kedvezményezett javára rendelkezõ nyilatkozatot elsõ alkalommal az 1997. évi jövedelemnek - az 1.§-ban meghatározott - adójáról lehet tenni. Az 1997. évben tett rendelkezõ nyilatkozatokra e törvény hatálybalépését követõen is a Tv. 1997. december 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.
(2) E § (3) bekezdése, valamint a Tv. - e törvény 7.§-ával megállapított - 4/A.§-a, e törvény kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A Tv. 4.§-a (1) bekezdésének a) pontja 1997. december 31-én hatályát veszti.
(4) Az APEH elnöke a rendelkezõ nyilatkozat évét megelõzõ év utolsó napjáig a 4/A.§ (1) bekezdése szerinti kedvezményezett technikai számát a Magyar Közlönyben közzéteszi.