1996. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) jogot ad a magánszemélynek arra, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követõ ében (a rendelkezõ nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély e jogának megvalósulását szolgáló eljárás szabályairól e rendelkezés tárgyát képezõ adórész mértékérõl és a kedvezményezettek körérõl az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

A kihirdetés napja: 1996. december 26.
A törvény címe és preambuluma az 1997. évi CXXIX. törvény 1. és 2.§-ával megállapított szöveg.

1.§ (1) A Szja tv. 45.§-ára is figyelemmel, e törvény alkalmazásában befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amely a magánszemély adóbevallásában vagy az adóbevallást helyettesítõ munkáltatói elszámolásában az összevont adóalap adójának összegébõl a kedvezmények levonása után fennmarad, feltéve, hogy ezt az adót a magánszemély a bevallás benyújtására nyitva álló határidõig megfizette, arra a rendelkezõ nyilatkozat éve szeptember harmincadik napján túlnyúló fizetési halasztást, részletfizetési kedvezményt nem kapott.
(2) A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának
a) egy százalékáról a 4.§-ban,
b) további egy százalékáról pedig a 4/A.§-ban
meghatározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára, feltéve, hogy az a)-b) pont szerinti összeg külön-külön legalább 100 forint.
(3) A befizetett adó egy-egy százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni a 4.§-ban és/vagy a 4/A.§-ban meghatározott kedvezményezettek közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára.

A 1.§ az 1997. évi CXXIX. törvény 3.§-ával megállapított szöveg.

2.§ (1) Ha a magánszemély a befizetett adójának az 1.§-ban meghatározott bármely részérõl e törvény szabályai szerint rendelkezett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, akkor a teljesítés szerinti összeg sem adóhatósági ellenõrzés, sem önellenõrzés következményeként utóbb nem módosítható.
(2) Ha a magánszemély rendelkezõ nyilatkozatot tartalmazó adóbevallásának önellenõrzése vagy adóhatósági ellenõrzése az összevont adóalapjára kevesebbet állapít meg a bevallott összegnél, akkor a különbözetnek az 1.§ (2) bekezdése a)-b) pontjában rögzített hányadát - ha legalább ezer forint, és a rendelkezés teljesítése a kedvezményezett javára megtörtént - az adóhatóság határozata alapján a magánszemélynek meg kell fizetnie.

A 2.§ az 1997. évi CXXIX. törvény 4.§-ával megállapított szöveg.

3.§ Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) a magánszemély érvényes rendelkezõ nyilatkozata és adóbevallása (adóbevallást helyettesítõ munkáltatói elszámolása) vonatkozó adatai alapján az 1.§ rendelkezései szerint meghatározott összeget utalja át a kedvezményezett(ek) javára.

A 3.§ az 1997. évi CXXIX. törvény 5.§-ával megállapított szöveg.

4.§ (1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett
a)
b) azon - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet), azon alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkezõ nyilatkozata évének elsõ napja elõtt legalább három évvel nyilvántartásba vett, és alapszabálya, illetõleg alapító okirata szerint az említett rendelkezõ nyilatkozat évének elsõ napja elõtt legalább egy évvel a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény 26.§ c) pontjában meghatározott tevékenységgel ténylegesen foglalkozik, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is;
c) a közalapítvány, feltéve, hogy az alapító okirata szerint b) pontban felsorolt tevékenységekkel foglalkozik;
d) a következõkben felsorolt országos közgyûjtemény és egyéb kulturális intézmény:
1. Hadtörténeti Múzeum,
2. Iparmûvészeti Múzeum,
3. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum,
4. Kortárs Mûvészeti Múzeum,
5. Közlekedési Múzeum,
6. Magyar Állami Operaház,
7. Magyar Nemzeti Múzeum,
8. Magyar Nemzeti Galéria,
9. Magyar Természettudományi Múzeum,
10. Mezõgazdasági Múzeum,
11. Nemzeti Színház,
12. Néprajzi Múzeum,
13. Országos Mûszaki Múzeum,
14. Országos Széchenyi Könyvtár,
15. Országos Levéltár,
16. Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár,
17. Petõfi Irodalmi Múzeum,
18. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár,
19. Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
20. Szépmûvészeti Múzeum,
21. Testnevelési és Sportmúzeum;
e) a Magyar Tudományos Akadémia;
f) a Központi Mûszaki Fejlesztési Alapprogram;
g) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram;
h) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram;
i) a Felsõoktatás Fejlesztési Alapprogram;
j) az elkülönített állami pénzalap;
k) azok a színházak, közgyûjtemények, közmûvelõdési intézmények, amelyek a rendelkezõ nyilatkozat évének elsõ napja elõtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstõl egyedi támogatásban részesült;
l) Új Nemzeti Színház építési programja.

A 4.§ (1) bekezdésének b) pontja az 1997. évi CLVI. törvény 27.§ (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4.§ (1) bekezdés d) pontjának 17. alpontja a Magyar Közlöny 1997. évi 24. számával helyesbített szöveg.
A 4.§ (1) bekezdésének a) pontját az 1997. évi CXXIX. törvény 11.§ (1) bekezdése hatálytalanította.
A 4.§ (1) bekezdésének k) és l) pontja az 1997. évi CXXIX. törvény 6.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely
a) belföldi székhelyû, és
b) a hazai lakosság, illetõleg a határon túli magyarság érdekében mûködik, és
c) nyilatkozik arról, hogy megfelel a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény 4.§ (1) bekezdésének d) pontja - ezzel összefüggésben a 26.§-ának d) pontja - szerinti feltételnek, ennek megfelelõen módosította alapszabályát, alapító okiratát és
d) nyilatkozik arról, hogy a vám- és pénzügyõrségnél, a társadalombiztosításnál, az állami adóhatóságnál nyilvántartott, esedékes köztartozása nincs, és
e) az önkormányzati adóhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással rendelkezik, mely szerint a kiállító szervezetnél nyilvántartott, esedékes köztartozása nincs, és
f) nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti - a 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott - tevékenységét a rendelkezõ nyilatkozat(ok) évét megelõzõ egy év óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, eleget téve minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek.

A 4.§ (2) bekezdésének c) pontja az 1997. évi CLVI. törvény 27.§ (5) bekezdésével megállapított szöveg.

(3) A (2) bekezdés d) és e) pontjában foglalt rendelkezésektõl függetlenül az (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelöltek közül az a szervezet is kezdeményezett, amely - ha a (2) bekezdés rendelkezéseinek egyébként megfelel - közli az adóhatósággal, hogy a rendelkezõ nyilatkozatok szerinti összeget fordítsa köztartozása(i) kiegyenlítésére, pontosan megjelölve a címezett(ek)et és a kiegyenlítés sorrendjét is.

A 4.§ (2)-(3) bekezdése az 1997. évi CXXIX. törvény 6.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4/A.§ (1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett:
a) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban: egyház), ha az egyházat a bíróság a rendelkezõ nyilatkozat évének elsõ napja elõtt nyilvántartásba vette; nem kedvezményezhetõ az egyház szervezeti egysége, intézménye;
b) a rendelkezõ nyilatkozat évére vonatkozó költségvetési törvényben az Országgyûlés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt elõirányzat.
(2) A magánszemély rendelkezõ nyilatkozatára igényt tartó egyház kérésére - az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba vétel igazolása alapján - az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) technikai számot ad. Ha a kedvezményezett az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba vételt sikertelenül igazolja, a technikai szám kiadását az APEH megtagadja. A határozatot a kedvezményezett kérelmére az a bíróság, amelynél a kedvezményezett nyilvántartásba vétele történt - nemperes eljárásban 15 napon belül - a feltételek fennállásának megállapítása esetén megváltoztatja.
(3) Az APEH elnöke hivatalból technikai számmal látja el az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezettet.
(4) A magánszemély rendelkezõ nyilatkozatára igényt tartó egyház a rendelkezõ nyilatkozat éve június harmincadik napjáig jelenti be bankszámla számát, illetõleg annak változását az APEH elnökének.

A 4/A.§ az 1997. évi CXXIX. törvény 7.§-ával megállapított szöveg.

5.§ (1) A magánszemély rendelkezõ nyilatkozatot (nyilatkozatokat) lezárt, nevével, lakcímével és az adóazonosító jelével ellátott, de egy postai szabvány méretû borítékban elhelyezett, külön-külön kitöltött, az APEH által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyezõ méretû és adattartalmú lapon) lehet. a rendelkezõ nyilatkozaton (nyilatkozatokon) fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát (a 4/A.§-ban említettek esetében a technikai számot), továbbá feltüntethetõ a kedvezményezett elnevezését. A magánszemély a rendelkezõ nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot, az adóbevallási csomagjában helyezi el, vagy - az adóbevallást helyettesítõ munkáltatói elszámolás esetén - legkésõbb az adóévet követõ március 25-éig közvetlenül a munkáltatójának ad át.
(2) A munkáltatói elszámolás esetén a rendelkezõ nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot, annak ragasztott felületére átnyúlóan a magányszemélynek saját kezûleg alá kell írnia. A munkáltató kísérõjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkezõ nyilatkozatot tevõ személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a boríték átvételérõl elismervényt ad. A munkáltató a rendelkezõ nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérõjegyzékkel együtt, az adóbevallást helyettesítõ munkáltatói elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatás elõírásainak megfelelõen, az adatszolgáltatással együtt, zárt csomagban küldi meg az illetékes adóhatóságnak.

Az 5.§ (1)-(2) bekezdése az 1997. évi CXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

(3) A borítékon és a rendelkezõ nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minõsülnek, és ennek megfelelõ védelemben részesülnek, azzal az eltéréssel, hogy az adóhatóság kizárólag
a) a (4) bekezdésben említett jogvitá(k)ban eljáró felhatalmazott személyeknek engedhet betekintést;
b) a saját adataira és rendelkezõ nyilatkozatának tartalmára vonatkozóan ad a magánszemélynek tájékoztatást;
c) a javára utalt összegekre vonatkozó felvilágosítást közöl a kedvezményezettel.
(4) Az adóhatóság a borítékot és a benne elhelyezett rendelkezõ nyilatkozatot a boríték felbontásakor egymással megegyezõ azonosító kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve - ugyanazon személy(ek)nek egyidejûleg hozzá nem férhetõ módon - dolgozza fel, ellenõrzi, illetve õrzi. Az adóhatóság egyébként csak a rendelkezõ nyilatkozatok teljesítését érintõ jogvita esetén, az abban eljáró felhatalmazott személynek engedélyezheti - a jogvita jogerõs határozattal történõ lezártáig - az egymástól elkülönített adatok kódjel alapján történõ összekapcsolását.
(5) Az adóhatóság (4) bekezdésben említett õrzési kötelezettsége a rendelkezõ nyilatkozat évét követõ ötödik év végéig áll fenn, illetõleg ezt meghaladóan is az ezen idõpontig megkezdett - a (4) bekezdésben említett - jogvita jogerõs lezárultáig. Ezen idõpontot követõen a borítékokat és a rendelkezõ nyilatkozatokat az APEH elnöke által kiadott eljárási rend szerint meg kell megsemmisíteni.
(6) Az adóhatóság a magánszemélyek adóbevallásához vagy adóbevallást helyettesítõ munkáltatói elszámoláshoz mellékelt rendelkezõ nyilatkozatok alapján minden év szeptember 1. napjáig felhívja a 4.§ szerinti kedvezményezettet a 4.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározottak 30 napon belül történõ teljesítésére azzal, hogy a 4.§ (2) bekezdésének e) pontja szerinti esetben az igazolás tartalmazza a kiállító önkormányzatnál nyilvántartott esedékes köztartozást is. Ez a 30 napos határidõ jogvesztõ.

Az 5.§ (5)-(6) bekezdése az 1997. évi CXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6.§ (1) Az APEH a 3.§-ban említett összeget a 4.§ szerinti kedvezményezett részére az ott elõírt nyilatkozatok, igazolások benyújtásától számított 30 napon belül, legkésõbb a rendelkezõ nyilatkozat évének október 31-éig a 4.§ (3) bekezdésében foglaltak esetében a köztartozások levonása után utalja át.
(2) Az APEH az (1) bekezdés szerinti köztartozásokat a kedvezményezett által megjelölt címzettek javára a megjelölt sorrendben utalja át.
(3) A 4.§ szerinti kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt összeg cél szerinti felhasználását tartalmazó adatait az átutalást követõ naptári év október 31-éig sajtóközleményben nyilvánosságra kell hoznia. A közzététel igazolása céljából a sajtóközlemény egy eredeti példányára az adózási bizonylat-megõrzési szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az APEH a 4/A.§-ban említett kedvezményezettnek a 3.§-ban említett összeget legkésõbb a rendelkezõ nyilatkozat évét követõ év január 10-éig utalja át.
(5) Az APEH elnöke a rendelkezõ nyilatkozat éve augusztus 31-éig tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt és a Pénzügyminisztériumot az 1.§ (2) bekezdése b) pontjának elõírása szerint tett rendelkezõ nyilatkozatok alapján a 4/A.§-ban említett kedvezményezetteket megilletõ összegekrõl, továbbá ezek összesített összegérõl, valamint a 4/A.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezettre vonatkozó rendelkezõ nyilatkozatok számáról. A pénzügyminiszter a 4/A.§ szerinti kedvezményezetteket megilletõ összegeket a rendelkezõ nyilatkozat éve szeptember 15-éig közzéteszi.
(6) Ha az adóbevallás, illetõleg a munkáltatói elszámolás az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra - az 5.§ (4) bekezdésére is figyelemmel lefolytatott ellenõrzés megállapítása alapján - alkalmatlan, akkor az utalást akkor kell teljesíteni, amikor a rendelkezõ nyilatkozat éve utolsó napját követõ egy éven belül az említett iratok helyesbítése alapján az lehetséges. Késõbbi utalást az adóhatóság csak az 5.§ (4) bekezdésében említett jogvitát lezáró jogerõs határozat alapján teljesít.

A 6.§ az 1997. évi CXXIX. törvény 9.§-ával megállapított szöveg.

7.§ (1) A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következõ esetek bármelyike állapítható meg:
a) az 1.§-ban foglalt valamely feltétel nem áll fenn;
b) a két beküldött rendelkezõ nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a 4.§-ban vagy a 4/A.§-ban említettek körébe tartozik;
c) a rendelkezõ nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illetõleg technikai számot, vagy az téves, illetõleg olvashatatlan, kivéve, ha a 4/A.§-ban említettek a rendelkezésbõl enélkül is azonosíthatók;
d) a rendelkezõ nyilatkozat vagy a boríték, illetõleg annak továbbítása nem felel meg az 5.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt elõírásoknak;
e) az arra kötelezett kedvezményezett a 4.§ szerinti feltételek meglétét az 5.§ (6) bekezdése szerinti eljárásban nem igazolja, illetõleg a 4.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt nyilatkozatételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti.
(2) A 4.§-ban említett kedvezményezettnek átutalt összeg olyan költségvetési támogatásnak minõsül, amelynek az e törvény szerinti közcélú tevékenységeknek megfelelõ felhasználását az adóhatóság az adózás rendjérõl szóló törvény (a továbbiakban: Art.) megfelelõ szabályai alkalmazásával jogosult ellenõrizni. A közcélú tevékenységnek nem megfelelõ felhasználás megállapítása esetén az adóhatóság errõl határozatot hoz, és ennek alapján ezt az összeget - az Art. 95.§-a szerinti elévülési idõn belül - visszafizeti.
(3) Abban az esetben, ha a kedvezményezett a 4.§ szerinti feltételek meglétét az 5.§ szerinti eljárásban sikertelenül igazolja, illetõleg a 4.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti, errõl az adóhatóság határozatot hoz, amelyet a kedvezményezett kérelmére az a bíróság, amelynél a kedvezményezett nyilvántartásba vétele történt - ennek hiányában a kedvezményezett címe szerint illetékes bíróság - nemperes eljárásban 15 napon belül a feltételek fennállásának megállapítása esetén megváltoztathatja.

A 7.§ (1)-(3) bekezdése az 1997. évi CXXIX. törvény 10.§-ával megállapított szöveg.

8.§ (1) Ez a törvény a kihirdetése napját követõ 5. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezõ nyilatkozatot elsõ alkalommal az 1996. évi jövedelemnek - az 1.§-ban meghatározott - adójáról lehet tenni.
(2) Az 5.§ alkalmazásában az 1996. évi jövedelemadójával összefüggõ rendelkezés során adóazonosító jel helyett a személyi számot kell feltüntetni.