BOCS Homepage  Roman

Nincs kiengesztelôdés igazság nélkül. A chiapa indiánok mozgalma a neoliberalizmus ellen - kihívás Európa egyházai számára

A Worldhouse adott otthont ennek a hearingnek június 25-én. Samuel Ruiz, mexikói püspök, aki kitartóan közvetít a chiapa mozgalom és a mexikói kormány között, hangsúlyozta: a külsô adósság, a nemzetközi pénzügyi intézmények által az országra gyakorolt nyomás és a hazai megszorítási politika miatt szegényedik el az ország népességének jelentôs része. Az 1994-ben született 14.807 chiapa gyerek 73 %-a már meghalt. Az ôserdôbe és a fennsíkokra költözô ôslakosság 80 %-a alultáplált, az írástudatlanság az elmúlt években 70 % fölé emelkedett.
Ruiz püspök az "embertelen, erkölcstelen és nem keresztényi" gazdasági rendszerért az "Elsô Világot" teszi felelôssé.

Hasonló eredményekre jutottak elôzô nap a Dialógus Fórumon, amelyet szintén a Worldhouse-ban tartottak. Paul Dembinski (Observatoire de la Finance, Geneva) szerint a világ "pénzközpontúsága" ellenkezik a keresztény értékekkel, mint amilyen a szolidaritás, a felelôsség és a javak egyetemes rendeltetése. A pénzügyi tranzakciókban nagy utakat tesz meg a virtuális tôke, anélkül hogy a "valódi gazdaságra" (a termelésre és a foglalkoztatottságra) hatna. Ennek következtében megszûnik a szociális felelôsség.
Ulrich Duchrow, német teológus szemléletes példával támasztotta alá ezt a következtetést a piac globálissá válásáról. A Siemens multinacionális cég hasznának mindössze 30 %-a származik a termékeikbôl, a többi 70 % pedig pénzügyi spekulációkból. A transznacionális adó tolódásának jelensége miatt Duchrow szerint ugyanazon politika kezd megjelenni Európában, mint amelyet a Nyugat erôszakolt a fejlôdô országokra. Ahogy ô látja, a megszorító költségvetések, amelyek egyre több európai országban jellemzôvé válnak, ugyanolyanok, mint azok a "struktúraszabályozó programok", amelyeket a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank fejlesztett ki.

A Fórum egy másik résztvevôje, Jorgé Arturo Chavez (Costa Rica) szerint meg kell keresni az egyensúlyt a globális gazdasági rendszerhez való teljes idomulás és ördöginek kikiáltása között. Az egyházaknak túl kell lépniük már az abszolút kifejezéseken (pl. igazságosság, egyenlôség), a "lehetôségek etikája" felé, és helyet, lehetôséget kell teremteniük demokratikus alternatívák kialakulásához vezetô viták számára.

A Fórumon többször is szó esett a "jubileumi évrôl". Ruiz püspök utalt a bibliabeli "kegyelmi évre", amely minden hetedik, késôbb minden ötvenedik év volt, amelynek során a rabszolgákat hazaengedték és az adósságokat elengedték, utat nyitva így a "kairosz"-nak, az Isten országa eljövetelének. Ruiz szerint 2000, a keresztény jubileumi év alkalmat ad arra, hogy feloldódjanak a globális egyenlôtlenségek, elengedjék a Dél 2177 milliárdos (USA dollárban) adósságát, és újra az embert kerüljön a fejlôdés középpontjába.