BOCS Homepage 

A húsz perces, magyar nyelvû, bázisszemléletû Graz videó szövege

--- --- ---
Bevezetés

(Vágóképek Grácról és küldöttekrôl.)

Az év egyik legnagyobb vallási eseménye zajlott június utolsó hetében Grazban. Európa Katolikus Püspökeinek Tanácsa 350 küldöttel képviseltette magát, s másik 350 küldött érkezett a protestáns és ortodox egyházakat tömörítô Egyházak Európai Tanácsától. Ezenfelül több mint ezer mozgalmi résztvevô érkezett a különféle bázisközösségekbôl és hálózatokból, és ezernyi újságíró, tízezernyi látogató volt kiváncsi a konferenciára, kiállításra és több száz programra.
A hét során a gráci vásárvárosban, templomokban és sok más helyszínen lezajlott közel négyszáz programból olyanokat mutatunk be, amelyeknek magyar, sôt székesfehérvári vonatkozása, nagyobb kelet-európai jelentôsége is van.

--- --- ---
Az Ökumenikus Falu

(Vágóképek a 10-es pavilonról)

A gráci vásárváros 10-es pavilonjába belépô látogató egy Ökumenikus Faluba érkezett. Kb. száz nyugat- és kelet-európai csoport fogott össze az Európai Ökumenikus Koalícióban és hozta létre a négy szomszédságot és a programokat a fôtér színpadján. A Faluban bio-kávézó szolgálta ki a látogatókat, a Történetek Termében pedig dokumentálták a kiengesztelôdés hiányától szenvedôk elbeszéléseit.

--- --- ---
Interjú

Christa Springe, a Koalíció elnöke összekötô szerepet tölt be a Találkozóra érkezett küldöttek és bázisközösségek között:

"Elsôsorban az Európai Ökumenikus Koalíció elnöke vagyok; a Koalíciót mintegy száz báziscsoport és hálózat alkotja egész Európából. Nagyon fontosnak tartom, hogy e csoportok üzenetére odafigyeljenek a Találkozón, és mivel a Dialógus Fórumok szervezésében is részt veszek, a hivatalos küldöttek felé is képviselni tudom a bázisközösségeket. Az egyházi hierarchiáknak ki kell lépniük saját körükbôl ahhoz, hogy érzékeljék a világ valódi problémáit és a bázisban, az egyház egészében rejlô erôt a változtatásra."

(képaláírás: Pfr. Christa Springe
lelkésznô, a Koalíció elnöke)

--- --- ---
A Virtuális Falu

(Vágóképek a számítógépekrôl.)

Az Ökumenikus Faluba belépve elôször a Virtuális Falu számítógépeivel találkoztunk. Ezeken a székesfehérvári székhelyû BOCS Alapítvány Internet oldalait nézegethették a látogatók, angolul, németül, magyarul és más (köztük kelet-európai) nyelveken. A nemzetközi mozgalom információi mellett naponta friss képes anyagok kerültek fel magáról a gráci találkozóról.

(képaláírás végig a szöveg alatt:
http://C3.HU/~BOCS
A BOCS Alapítvány Web-címe)

A BOCS Alapítványnak ez az Internet lapja nem csak az eseményre készült, hanem annak továbbvitelét is folyamatosan segíti. Rendszeresen és magyarul kaphatnak információt azok is, akiknek nincs lehetôségük on-line Internet nézegetésre. Akinek van e-mailje, bekapcsolódhat a beszélgetésbe.

(képaláírás végig a szöveg alatt:
BOCS@C3.HU
A BOCS Alapítvány E-mail címe)

--- --- ---
Interjú

Prof. Ulrich Duchrow német evangélikus lelkész, a Koalíció egyik fô szellemi inspirálója, többek között a bázeli találkozó óta végbement változásokról is beszélt:

"Az 1989-es bázeli Ökumenikus Nagygyülésen még elkülönültek a hivatalos küldöttek a báziscsoportoktól. A grazi Találkozó struktúrája már lehetôvé teszi a kapcsolatfelvételt a két réteg között, ami nagyon fontos lépés az ökumenikus mozgalomban, a Zsinati Folyamatban. E kapcsolat nyomán az egyházakra jellemzô általános fogalmazást konkrét javaslatok követik. A Kairos Europa alternatívákat dolgoz ki a jelenlegi, természetet és társadalmat romboló globális gazdasági rendszer kiváltására, a transznacionális tôke feletti ellenôrzés visszaszerzésére. Az új koncepciók fôszerepet szánnak az egyházaknak, amelyek gazdasági struktúrája gyökeresen megváltozna e szemlélet nyomán."

(képaláírás: Pfr. Ulrich Duchrow
Kairos Europa

--- --- ---
A témák

(Vágóképek újra Grácról és a küldöttekrôl.)

A gráci találkozó címe a Kiengesztelôdés: Isten adománya és új élet forrása. Ezen belül hat témában folytak dialógus fórumok:
1. ökumené: a keresztény egyházak egységa
2. dialógus a világvallások közt
3. igazságosság társadalmi szinten
4. béke
5. környezetvédelem, a Teremtés megôrzése
6. igazságosság globális szinten, a világrészek közt.

--- --- ---
Az öko dialógus fórum

(Vágóképek a fórumról, a két említett személyrôl közeli is.)

A három ökológia témájú dialógus fórum egyikén két magyar mozgalmi résztvevô is elôadott: Kaszap Márta a Bokorliget Alapítványtól és Sidó István Marosvásárhelyrôl, az AIDRom-tól.
A vallásoknak döntô szerepük lehet az emberiség túlélésében, ha sikerül igazi küldetésüket betölteniük.
Ez a küldetés egyik oldalról a fenntartható fejlôdésre való nevelés. Csak a nem-anyagi dimenziókban lehetséges végtelen fejlôdés: a szellemi kincsekben, a lelki mélységekben és a személyesség, barátság, szerelem, közösség értékeiben. Csak a nem-fogyasztói boldogság fenntartható. A jelen ökológiai válságot csak úgy élhetjük túl, ha az emberiség létszáma és anyagi fogyasztása stabilizálódik.
A vallások küldetésének másik része a prófétai kiállás a Földet pusztító, az élet alapjául szolgáló környezetet tönkretevô gazdagok és hatalmasok leleplezésére. A jelenlegi nyugati életforma ostoba, pazarló fogyasztásával az emberiség egyötöde képes tönkretenni a Földet, hiába élnek egyszerûbben a többiek.

--- --- ---
A Békeház

(Vágóképek a Békeházról kívülrôl, hegyrôl és esti is, majd az udvarról.)

A grazi Minorita Kultúrközpont adott otthont a Találkozó egy fontos színhelyének, a Béke Háznak. A résztvevô csoportok többsége a bázeli találkozó óta dolgozik békeügyekben. A Ház egyik fôszervezôje a Church and Peace hálózat volt, amely a történelmi békeegyházak együttmûködésének ad keretet. Társszervezôként jelen volt az IFOR, a Kiengesztelôdés Nemzetközi Szövetsége, egy több mint hetvenéves európai békeszervezet.
A Béke Házban egyrészt egész héten át tartó kiállítások kaptak helyet, másrészt nyilvános viták, munkacsoportok, esténként kulturális események zajlottak.

(Képek az udvar és a lépcsôház kiállításairól.)

Csak néhány a felmerült témák közül: katonaságmegtagadás Kelet-Európában; békeadó, a hadi célokra szánt adó megtagadása; a taposóaknák betiltására irányuló küzdelem; béke a városokban, a bûnözés megfékezése.

(Bejátszás a színdarabból)

A héten több alkalommal is bemutatták A híd címû színdarabot, a Church and Peace angliai csoportjának programját. A darab a társadalmat megosztó vagyoni különbségeket és az ebbôl fakadó konfliktusokat ábrázolta, keresve a kiutat, a mindenkiben közös emberséget.

(Kép: a Virtuális Falu sarka a Békeházban.)

A Virtuális Falu számítógépei a Békeházban is mûködtek. A BOCS Alapítvány a környezetvédelem mellett békemozgalommal is foglalkozik.

--- --- ---
A CO hearing

(Vágóképek a hearingrôl, az elôadókról is.)

Több mint kétszáz ember vett részt az Alapítvány által szervezett békeszolgálat tanácskozáson. A cím: "Katonaságmegtagadók: bûnözôk? utópisták? hôsök?" kifejezte, hogy noha Kelet-Európában még bebörtönzik a katonaságmegtagadókat, Nyugaton ez már emberi jognak számít. Az egyházaknak azonban még tovább kell menniük. Azért kell küzdeniük, hogy teljesen megszûnjenek a háborúk és a fegyverkezés, mert a mai technikai szinten már a "békés" fegyverkezés is az emberiség fennmaradását veszélyezteti. Ezért az egyházaknak támogatniuk kell a katonaságmegtagadást és hogy a civil szolgálat igazi békeszolgálattá fejlôdjön a kelet-európai országokban is.

A tanácskozást támogatta Kônig bíboros Bécsbôl, Danneels bíboros (a katolikus békemozgalom, a Pax Christi elnöke) Brüsszelbôl, és Daniel ortodox metropolita Romániából. Ez utóbbi különösen is fontos, mert azokban az országokban, ahol még nincs lehetôség a civil szolgálatra, általában az ortodox a legnagyobb egyház.

Van azonban tennivaló Magyarországon is, ahol az egyház ebben a társadalmi haladás után kullog. A katolikus püspöki kar 1986-ban a katonaságmegtagadás ellen foglalt állást és ezt a nyilatkozatot 1990-ben megismételte. Már 1976-ban a teológiai hallgató Kiszely Károly ügyében az volt a hivatalos egyházi állásfoglalás a bíróság számára, hogy ez nem katolikus magatartás. Az ilyen militarista hozzáállás páratlan és botrányos a világegyházban. Vajon a magyar katolikus vezetés mikor lesz képes e bûnének megbánására és a bocsánatkérésre?

A világegyház e téren is sokat segíthet a kelet-európai sötét sarkokban. A Pax Christi (a hivatalos katolikus békemozgalom), az Egyház és Béke (keresztény békecsoportok európai hálózata), az IFOR (a Kiengesztelôdés Nemzetközi Szövetsége) és sokan mások támogatják a békeszolgálat alakulását Kelet-Európában.

--- --- ---
A Bokor oldalai

(Képek a Bokor standról.)

A Bokor magyar katolikus bázisközösség elsôsorban a katonaságmegtagadás és az emiatti egyházi konfliktus kapcsán vált világhírûvé az elmúlt negyedszázadban. Standja az egyik legkomolyabb volt Kelet-Európából és sok látogatót és újságírót vonzott sokszínûségével. A nyugatiak figyelmét különösen fölkeltette, hogy ez a közösséghálózat nem csak egy-két témára koncentrál, hanem egységes választ törekszik adni az emberiség jelen válságának különféle oldalaira. A környezetvédelem, béke, társadalmi és globális igazságosság, fejlôdés, vallás, gazdaság stb. témák mind szerepeltek a Bokor részvételében.

(A makett)

A Bokorliget Alapítvány látványos makettja mögött egymással osztozó közösség ökufalu-elképzelése húzódik.

(A egymást megszabadítás szimbolikus cselekvése a színpadon.)

A Harmadik Világ Alapítvány különleges vendége volt Cedric Prakash SJ Indiából. A Bokor a hetvenes években kezdte támogatni ezt a ma húszezer szegény gyermeket tanító iskolahálózatot. A jezsuita igazgató, aki 1995-ben megkapta az Indiában elérhetô legmagasabb kitüntetést, most harmadszor járt Európában. Az Ökumenikus Falu fôterén tartott elôadásának elején szimbolikus cselekedettel szemléltette, hogy az igazságtalan világrendszer áldozatai Kelet-Európában és a Délen hogyan teszik szabadabbá egymást.

--- --- ---
Interjú:

David Cowling az angliai Grassroots vezetôje, amely szintén egy Dél, Nyugat és Kelet közti kapcsolatfejlesztô csoport.

"A Találkozó alkalmat ad arra, hogy átéljük, Európához tartozunk: sokat tanulhatunk tôle, sokat adhatunk neki, és ami Európában történik, minket is érint, nekünk is fontos. Csoportunkból többen itt, a Találkozón érezték elôször, hogy mondanivalójuknak súlya van, hogy odafigyelnek rájuk - bár beszámolójuknak nem könnyû teret találni, mivel még itt is a hatalommal rendelkezôk hozzák a döntéseket. Azonban fontos és bátorító, hogy itt láthatóvá és jelentôssé válik az egyház, az élô, munkálkodó, utakat keresô csoportokból álló egyház."

(képaláírás: David Cowling
Grassroots (Anglia)

--- --- ---
Igazságtalanságok az egyházban hearing

(Képek a Báziscaféról.)

Ausztriában több mint félmillió, Németországban közel kétmillió aláírást gyûjtött néhány hét alatt a "Mi is az egyház vagyunk" mozgalom. A más országokban is egyre szervezettebb haladó katolikusok egyik összejövetele az "igazságtalanságok az egyházban" témát vizsgálta.

(Vágóképek a hearingrôl.)

A találkozó egyik kelet-európai püspök elôadója nem saját sorsukról beszélt, hanem az általuk végzett szociális munkáról. De mások elmondták, hogy Kelet-Európában az ötvenes évek elejétôl a Vatikán kezdeményezésére titkos pap- és püspökszentelések voltak, hogy az egyház ne csak az állami ellenôrzés alatti keretekben mûködhessen. Ez az üldözött de szabad egyházi élet talán Csehországban volt a legerôsebb, ahol többszáz katolikus papot és mintegy húsz püspököt szenteltek állami engedély nélkül. A Lélek áttörte az életet gátló szabályokat és 1968 után, amikor az elnyomás még fokozódott, már nemcsak pappá, hanem püspökké is szenteltek házas embereket. Ezzel egy ideig sikerült a titkosrendôrséget is félrevezetni.

(Képek a püspök beszédérõl.)

Fridolin Zahradnik ilyen, házas emberként, állami engedély nélkül fölszentelt püspök, aki 1983-tól a rendszer utolsó pillanatáig, 1989-ig börtönben volt.
Ezek a hitvallók jók voltak a Vatikánnak az üldözöttség idôszakában, de a politikai változás után ismét felülkerekedett a szexualitást elfogadni képtelen központi álláspont és a házas püspökök és papok máig sem kaptak hivatalos mûködési lehetôséget az egyházi keretekben.

(Képek: Bulányi György könyvei)

Még mindig várat magára a kiengesztelôdés a magyar katolikus egyházban is. A Vatikán az idén lezárta Páter Bulányi ügyét. 12 év hallgatás után mégis elfogadták azt a nyilatkozatát, amit a nyolcvanas évek közepének politikai helyzetében még nem tartottak elegendônek. De a magyar katolikus vezetôk még mindig nem akarnak szembenézni a rágalomhadjáratukkal okozott egyházrombolás súlyos következményeivel s nem keresik a kiengesztelôdést.
Seregély érsek, a Magyar Püspöki Kar elnöke, és Ladocsi püspök - aki egyben tábornok is a hadseregben, ami szimbóluma az egyház és a hatalom összefonódásának, az erôszak, a fegyverek mai megáldásának -, nézelôdés közben a Bokor standjához is eljutottak, de aztán még az ottaniak köszönését sem viszonozva gyorsan távoztak.

(Kézcsókos életkép.)

Nagy ováció fogadta azt a szimbolikus jelenetet, amikor egy pap megmosta egy feminista aktivista nô lábát. A hétköznapi valóság azonban még mindig az, hogy sokszor a nôk csókolnak kezet a papoknak.

--- --- ---
Kerékpáros zarándoklat

A szervezôk nagy örömére Kelet-Európából is nagy volt a résztvevôk száma. A sok elôkészítô találkozó, többek közt Fehérváron is, elérte célját. A kerékpáros zarándoklat is, amely szintén Fehérváron át vezetett, hozzájárult ehhez.

--- --- ---
Interjú:

Rüdiger Noll volt a fô szervezô az Egyházak Európai Tanácsa részérôl:

"Hosszú és nehéz elôkészítô munka nyomán jöhetett létre a grazi Második Európai Ökumenikus Találkozó. De ezen túljutva, lelkesítô, hogy annyian eljöttek. Nagyon komoly sikernek tartom, hogy több a kelet-európai résztvevô, mint a nyugat-európai. Úgy érzem, komoly, intenzív párbeszéd folyik az egyes események keretében, a kommunikáció új formái jöttek létre Kelet és Nyugat között."

(képaláírás: Pfr. Rüdiger Noll
CEC szervezô titkár

--- --- ---
Magyar est

Szerdán és szombaton nemzeti találkozók voltak. A magyarokét át kellett tenni a tervezett helyszínrôl, annyian voltunk. Nagyon jó hangulatban mutatkoztak be a különbözô felekezetek és a különbözô magyar kisebbségekbôl jött csoportok, valamint a gráci magyar egyházközség. Mindenki hangsúlyozta, hogy az ökumenét itthon is folytatni kell.

(Egy jól érthetô szövegû bejátszás.)

--- --- ---
Multimédia hearing

(A fôszervezô, majd a német és a magyar elôadó.)

Multimédia: ópium a népnek? - hangzott az egyik tanácskozás címe. A zsúfolt teremben egy német médiakutató adta meg a kritikus alaphangot, majd a Virtuális Falu szervezôje beszélt a gyakorlati lehetôségekrôl az Internet mozgalmi hasznosításában és válaszolt a kérdésekre. Jólesett hallani, hogy a magyarokat mennyire élenjárónak tartják ezen a téren.

(képaláírás végig a szöveg alatt:
http://C3.HU/~BOCS
E-mail: BOCS@C3.HU

--- --- ---
Befejezés

Az ökumenikus Falu záró istentiszteletének képeivel, hangjaival, hangulatával búcsúzunk.

(részlet a magyarul felolvasott evangéliumból,
a forrás sárga fényben, kezek egymásnak adják a vizet, kenyeret...
szép énekek, zene.)