BOCS Homepage 
English SerboCroat

II. Európai Ökumenikus Találkozó, Graz

Határozat

"Ôk meg ekevassá kovácsolják kardjaikat és lándzsáikat szôlômetszô késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen és nem tanul többé hadviselést." (Izaiás, idézte a II. Vatikáni Zsinat)


A keresztény felekezetek jelenlevô képviselôiként szeretnénk

 • szolidaritásunkat kifejezni azon férfiak és nôk iránt, akik a múltban, jelenben és jövôben a súlyos szenvedéseket is vállalva hûségesen követik Jézus ellenségszeretetét;
 • kérni a világegyház szolidaritását számukra;
 • kiáltó figyelmeztetésként fölemelni az emberi szellem és lelkiismeret az egyház azon képviselôi ellen, akik nemcsak megáldják a gyilkos fegyvereket, hanem a harcot hirdetik, és Jézus tanítását megcsúfolva a háborút szentnek, az abban való részvételt hazafias és keresztény kötelességnek állítják be;
 • bocsánatot kérni azoktól, akik felé az egyház Jézus evangéliumának torzítatlan hirdetésével tartozik;
 • felmutatni a katolikus egyház Kelet-Európában agyonhallgatott erôszakmentes vonalát, zsinati és jelenlegi állásfoglalását.

  Követeljük, hogy

 • Magyarországon a Püspöki Kar hivatalosan és nyilvánosan vonja vissza 1986-ban tett és 1990-ben megerôsített állásfoglalását, amelyben a katonaságmegtagadást nem katolikusnak bélyegezte és elhatárolta magát a magyar katolikus katonaságmegtagadóktól;
 • a katonáskodás és a keresztény erkölcs konfliktusát tárgyalják arányos mértékben a papnevelés során és a hitoktatásban, legyen külön "Béketudományok" tantárgy;
 • a kelet-európai püspöki karok nyomatékosan kérjék, hogy országukban vezessék be a humánus, büntetô jelleg nélküli, arányos idejû civil szolgálatot, ha pedig már létezik ilyen, alakuljon mindinkább a békét elômozdító, hivatásos tevékenységgé;
 • vállaljanak nyíltan szolidaritást mindazokkal, akik jelenleg lelkiismereti megtagadásuk miatt börtönbüntetést szenvednek (pl. Görögországban);
 • sürgessék Franz Jägerstätter boldoggá avatását, mutassák fel ôt együtt más személyiségekkel, akik éppen hitükre hivatkozva tagadták meg a hadseregben való részvételt;
 • tegyék lehetôvé, hogy Toursi Szt. Mártont, akit apja szinte gyerekként, akarata ellenére soroztatott be, ne katonaszentként, hanem katonaságmegtagadó szentként ismerje meg a nyilvánosság, hiszen nagykorúságát elérve saját lelkiismereti döntése nyomán elhagyta a hadsereget (halálának 1600. évfordulója jó alkalom erre).

  1997. június 24. Graz