"Úton Graz felé"

A Második Európai Ökumenikus Találkozó (Graz, 1997. június 23-29.) Hírlevele

Kiengesztelõdés - Isten ajándéka és új életek forrása
3.szám/1996 December

Coalition Graz 97 logo
  Isten, a kiengesztelõdés egyetlen forrása
(Paul Verschuren püspök, Helsinki)

A jövõ évben Grázban megrendezésre kerülõ Második Európai Ökumenikus Találkozó mottója "Kiengesztelõdés, Isten ajándéka és az új élet forrása" mûvészien fejezõdik ki a logoban. Minden elõzetes jelentésmagyarázási kísérlet nélkül megkérdeztek, milyen asszociációkat ébreszt bennem. Spontán válaszom a zene volt - és mikor megkérdezték, milyen zene, azt feleltem: Mahler zenéje. Ennek az asszociációnak a magyarázata az, hogy Mahler zenéje, alapvetõen emberi és bánatos hangzásával egy spirituális aspektust hordoz magában, egy pillanatnyi reményt, egy fénysugarat a sötétségben. Úgy érzem, hogy ez a logo kifejezi ennek a zenének egy részét: formailag, vízszintes alapja emberi cselekedetekben gyökerezik, mind jóban, mind pedig rosszban vagy bûnösben - azután felfelé nyit, afelé, amit én Istennek látok, a kiengesztelõdés forrásának, egyetlen forrásának.

E rövid üdvözletben mindazok felé, akik osztoznak érdekeltségemben a kiengesztelõdés sikeres folyamatában, szeretném különösen is hangsúlyozni, hogy Isten a kiengesztelõdés egyetlen forrása. Természetesen nem tagadom a sok emberi kezdeményezés szükségességét e téren. Ellenkezõleg: néhány jelenlegi tapasztalatom arra késztetett, hogy eltöprengjek a Graz körüli elõkészületeken és a találkozó témáján. Ilyen tapasztalat volt egy elõadás, melyet Pierre Claverie püspök tartott 1994-ben, s melyet három nappal halála után, mely tavaly nyáron Algériában érte, adtak ki. Idézek: "Olyan országból jövök, ahol arról álmodtunk, hogy évszázados konfliktusok és 130 éves gyarmati elnyomás után lehetséges a kiengesztelõdés... Idõvel felfedeztük, hogy sok muszlim éppígy kiengesztelõdést szeretett volna, és kis vitacsoportok alakultak szerte Észak-Afrikában hogy a dialógus létrejöhessen. A jelenlegi fejlemények Algériában komoly akadályt állítanak e folyamat útjába. Fegyveres csoportok vettek célba bennünket... E legnehezebb helyzetekben... szembe kényszerülünk nézni a miért élünk és miben hiszünk kérdéseivel... Meggyõzõdésünk, hogy az egyetemes kiengesztelõdés és béke vágya mozgat bennünket.” Nem sokkal késõbb meggyilkolták.

Ez és ehhez hasonló tapasztalataim juttattak ismét arra a felismerésre, hogy a kiengesztelõdésnek van köze a feltámadáshoz, mivel csak szenvedésen, sõt halálon keresztül juthatunk el hozzá, és a valódi kiengesztelõdés Isten ajándéka, melyért imátkozni és szenvedni kell. Az elõkészítési folyamat, mely Graz felé visz bennünket, növekvõ komolysággal kell hogy figyelembe vegye a kiengesztelõdésnek eme aspektusát. Graz akkor a keresztények Istenben való találkozásává válhat.
 
A jelentkezési folyamat elindult - rendeld meg a lapokat most!

Jelentezési lap minden résztvevõ számára
Mindazok, akik részt szeretnének venni a Második Európai Ökumenikus Találkozón - akár küldöttként, akár egy csoport vagy szervezet képviselõjeként, akár konzultánsként vagy egyszerû résztvevõként, sürgõsen töltsék ki a magánszemélyek részére szóló jelentkezési lapot - akkor is, ha nagyobb csoport tagjaként jönnek. A szervezõk által biztosított szolgáltatások (étkezés, szállás, utazás stb.) csak ennek meglétével vehetõk igénybe.
A jelentkezési lapot egyéb információkkal együtt juttatjuk el, melyben tájékoztatást nyújtunk a speciális utazási lehetõségekrõl (kelet-európaiaknak), költségekrõl és esetleges költségcsökkentésrõl. Kelet-Európából és távoli kisebbségi egyházakból érkezõ résztvevõk jelentõs költségcsökkentést kérhetnek! Egyházi és Püspöki Konferenciák küldöttei automatikusan megkapják a jelentkezési lapot.

Meghallgatások, Kiengesztelõdési kezdeményezések Agórája
Ha valamely szervezet (intézmény, kezdeményezés, mozgalom, szövetség, csoport) meghallgatást szeretne rendezni vagy kiállítási standot akar felállítani az Agórában (ld. 4. oldal) a Találkozó keretében, kérésre rendelkezésére áll egy speciális "jelentkezési lap és információ csoportok és kezdeményezések számára".
Végsõ idõpont: 1997. február 28. Aki benne akar lenni az ideiglenes programfüzetben, minden információt január 31-ig nyújtson be.

Segítõk
Hozzávetõlegesen száz 18 és 30 év közötti fiatalt várunk egész Európából, hogy a Második Európai Ökumenikus Találkozón Segítõként vegyenek részt. A találkozó lebonyolításának szervezésében segítenek majd, és részévé válnak az ökumenikus közösségnek. Speciális információ rendelkezésére áll minden jövendõ Segítõnek. Örömmel fogadunk jelentkezéseket minél szélesebb körbõl! Végsõ idõpont: január vége!

Mindenféle jelentkezési lap kérhetõ a Helyi Titkárságtól:
Hauptplatz 3/III. A-8010 Graz, tel.: +43 316 82 00 61, fax: +43 316 82 00 614,
e-mail: lokalsekretariatX@mail.styria.co.at


  Graz-ra készülvén - Egy örömteli feladat
Metropolitan Daniel (Moldova, Bukovina - Románia)

A következõ Európai Ökumenikus graz-i találkozó (1997. június) nagy és áldott lehetõség az egyházak számára, hogy együtt imátkozzanak és dolgozzanak az örömért, mely Istentõl jön.
A Szentírás azt mondja, hogy ha egy bûnös Isten felé fordul, kibékül Istennel, a mennyben öröm van (Lk 15, 7 és 10).
Ugyanakkor Istennel való kapcsolatunk felebarátunkkal való kibékülésünktõl függ (Mt 5, 23-24). Így a kiengesztelõdés öröm forrásává válik menny és föld számára. Mitöbb, ha emberek, közösségek és népek békességben vannak egymással, kiengesztelõdésük öröm és új élet forrásává válik.
Egy darabokra hullott és polarizálódótt világban, mely konfliktusokkal és ellentmondásokkal van tele, a szeretet és öröm szövetségét nagyon gyakran a zavar és szomorúság váltja fel.
Ezért Isten evangéliumának leglényege Isten határtalan emberiségszeretetének Jó Híre. A szeretet szövetségét szétromboló bûn bocsánata és Krisztus gyõzelme a halál fölött a lényegi tartalmai a kiengesztelõdés ajándékának és munkájának az egyházakban és a világban.
Ezért a kiengesztelõdésre hívás és a kiengesztelõdésért végzett munka egy Isten aktív jelenlététõl megáldott élet örömteli feladata. Ebbõl a szemszögbõl a kiengesztelõdés nem a ma hóbortja, hanem inkább egy, a Feltámadás napja felé orientálódó életmód.
Az Istennel és felebarátunkkal való kiengesztelõdés pillanata magában hordozza Húsvét örömét, Krisztus gyõzelmét bûn és halál fölött. A jövendõ graz-i találkozó elõkészületei során a Tervezõ Tanács tagjaiként elsõsorban izgatottak és lelkesültek vagyunk a bibliai téma "Kiengesztelõdés - Isten ajándéka és az új élet forrása" gyönyörûségétõl és mai aktualitásától.
Eképpen a kiengesztelõdés számunkra egyidejûleg tûnik liturgikus, pasztorális, szociális és missziós feladatnak Európa egyházai elõtt. Az egyházak hivatása, hogy tanusítsák, a Kiengesztelõdés Evangéliuma az öröm evangéliuma és az élet szövetsége annak teljességében. A kiengesztelõdésért folytatott munka a legszükségesebb és legkomolyabb munka, különösen mert rajta keresztül nyerünk üdvösséget és örömöt a mennyben és a földön.
Ne hagyjuk ezért elveszni az alkalmat a közös imára és a közös munkálkodásra az európai kiengesztelõdéséért, hogy Európa fokozatosan újrafelfedezhesse a feltámadt Úr örömét.

  Ifjúsági részvétel minden szinten
Adrian Suter, a Tervezõ Tanács tagja

1996-eleji felállítása óta kétszer találkozott az Ifjúsági és Segítõi Al-Bizottság (Sub-Committee for Youth and Stewards), hogy megvitassa kettõs feladatát: a Segítõi Program (Steward's Programme) megszervezését és a fiatalok bevonásáról szóló javaslatokat. A Segítõi Program a szervezõk segítésére szolgál a Találkozó lebonyolításában. 100-120 fiatal fogja másolni és osztani a dokumentumokat, ellátni a hírvivõi feladatokat, tartani a mikrofonokat és elvégezni mindazokat az apró munkálatokat, melyek szükségesek annak érdekében, hogy a Találkozó zökkenõmentesen folyjon. A többi résztvevõvel ellentétben nekik egyszerre lesz lehetõségük részt venni a Találkozó programján és "belülrõl" megismerni az ökumenikus mozgalmat. A Segítõket a Találkozó kezdete elõtt speciális eligazítás során készítik fel feladataikra. A felkészítés célja elsõsorban az, hogy összehozza a fiatalokat és ráhangolja õket a Találkozó témájára. Ebben az értelemben a Segítõi Program fontos lehetõség a fiataloknak, hogy nemzetközi ökumenikus tapasztalatokat szerezzenek. Azonban nem ez az egyetlen lehetõség, hogy a fiatalok részt vegyenek és megjelenítsék gondjaikat és érdeklõdésüket a Találkozón. Sajnos úgy néz ki, a tervezett 20%-os ifjúsági részvétel a delegációban nem fog megvalósulni. Az Ifjúsági Al-Bizottság ezért hangsúlyozottan fontosnak tartja a fiatalok aktív bevonását bizonyos funkciók betöltésébe: ifjúsági szervezeteket partnerként a dialógus-fórumok szervezésébe, fiatalokat a bibliakörök vezetésébe, fiatalokat az egyházi szertartások keretén belül különféle feladatok végzésébe. Az Ifjúsági és Segítõi Albizottság javaslatait széles körben egyetértés fogadta - különösen az Istentiszteletek és Lelki Élet Albizottság részérõl. A Helyi Bizottság egy munkacsoportja az Ifjúsági Albizottság ötleteinek és saját ötleteinek megvalósításán dolgozik. A tervek egyike többek között egy ifjúsági tábor felállítása, egy találkozóhely a fiatalok számára (bárral, információs pulttal és hirdetõtáblával információcsere céljára), tematikus és kulturális mûhelyekkel. Különféle származású fiatalok találkozását fogja elõsegíteni és a szociális életet felpezsdíteni.
Különféle keresztény ifjúsági szervezetek Európában különösen is örömmel fogadják a fiatalok részvételét a Második Európai Ökumenikus Találkozón. Az Ecumenical Youth Council (Ökumenikus Ifjúsági Tanács), a World Students Christian Federation (Diákok Keresztény Világszövetsége) európai szekciója, Syndesmos és JECI-MIEC örömmel küldenek egy-egy résztvevõt az Ifjúsági Albizottságba. A helyi ifjúsági munkacsoport és a tervezõbizottság két tagja is részt vesz. A fent említett ifjúsági szervezetek a grazi találkozót messze 1997-es elsõdleges programjaik közé helyezték és saját "kiengesztelõdéssel" kapcsolatos projekjeik kivitelezését tervezik, például a "Kiengesztelõdés - az európai együttélés új formáinak keresztény elképzelése" szemináriumot, melyet 1997. április 13-20 közti hétre terveznek Strasbourgban. Ez ismét jól mutatja, hogy a fiatalok nemcsak az ökumenikus mozgalom jövõjét alkotják, de már most aktívan részt vesznek benne és komolyan kell vennünk õket. 
Különvonatok a Második Európai Ökumenikus Találkozóra

A rendezõk különvonatokat szerveztek meg elsõsorban azzal a céllal, hogy a Kelet-Európából érkezõknek olcsó és egyszerû utazási lehetõséget biztosítsanak. Sok kelet-európai résztvevõnek még fizetnie sem kell majd.
A járatokról, idõpontokról és díjakról a "különvonatok" brosúrában található, mely a jelentkezési lapokal együtt kérhetõ a Helyi Titkárságtól.

  Ünnep és spirituális élet Grazban
Ruth Harvey, az Istentisztelet és Spirituális élet Albizottság képviseletében
Edinburgh, 1996 október

A második Európai Ökumenikus Találkozó már elkezdõdött! Szerte Európában küldöttek, résztvevõk és pártfogók tervezgetik és imátkoznak ezért a találkozóért. Ez egy vitával, párbeszéddel, tárgyalással, sõt egyetnemértéssel teli találkozó lesz. Lesz alkalom nagy örömre és talán nagy frusztrációra is. Együtt fogunk ünnepelni, megosztva különféle hagyományaink gazdagságát. Együtt fogunk énekelni, felfedezzük egymás különbözõ zenei ízlésének szépségét. Beszélgetni fogunk együtt, életünkrõl és gondjainkról mesélünk egymásnak. A felfokozott aktivitás pillanatai lesznek ezek, bepillantunk Európa egyházainak életébe. Az elõkészületek jó úton haladnak: a találkozóhoz vezetõ út éppolyan szükséges, mint a találkozó maga. A találkozó ünnepeit és spirituális életét szervezõ albizottságban azt reméljük, hogy mindezt emlékezetes és jelentõségteljes utazássá tehetjük a résztvevõk számára nemcsak a találkozó alatt, de elõtte és utána is.
A találkozó napi istentiszteletei mellett különféle lehetõségeket kínálunk majd a találkozó és az egyén szintjén is a lelkiség kifejezésére és felfedezésére. Természetesen nem rendelkezünk monopóliummal a Szentlélek felett, és mindennél jobban reméljük, hogy a Találkozó nyitott lesz arra az ajándékra, mellyel a Szentlélek együtt töltött idõnket megáldja. Íme néhány ötlet, melyekkel együttlétünk lelki életét szeretnénk erõsíteni:
A plenáris ülés heves vitái során esetleg nem sikerül elmondanod, amit szerettél volna, vagy a gondolatok nem fogalmazódtak meg benned elég gyorsan ahhoz, hogy hozzászólj. De lehet, hogy csak egy történetet szeretnél elmondani és nem érvelést kifejteni. Ezért rendelkezésre fog állni egy "Sztori-fal", egy papírral borított falfelület filcekkel, ahol elmesélheted a történeteidet, rajzolhatsz valamit, megoszthatsz másokkal egy verset, írhatsz egy imát és megnézheted mit alkottak mások.
A találkozó zaja és nyüzsgése közepette szükségét érezheted egy csendes helynek. Egyszerû és kényelmesen berendezett szobát kínálunk, ahova kivonulhatsz egy kis idõre hogy felfrissülj és megújulj a további tevékenységekhez. Ez a hely a vásártér közepén lesz (természetesen sok egyéb templom áll majd rendelkezésre Grazban az elcsendesedésre). Ezenkívül "Hallgatók", alkalmas emberek várják, hogy meghallgassák mindazokat, akiknek gondjuk, problémájuk van.
Hogy hol ünnepelünk, éppolyan fontos mint az, hogy hogyan. A fõ istentiszteleti hely ezért a találkozó és az istentisztelet témájának megfelelõen lesz feldíszítve. Azon is gondolkodunk, hogy a plenáris termet hogyan díszíthetnénk a legmegfelelõbben hogy olyan kellemes hely legyen, ahol jó döntések születnek.
Különféle kiadványokkal szeretnénk gazdagítani a spirituális dimenziót, többek között természetesen ott van a "Találkozó Ünnepfüzete" (Assembly Worship Booklet), amely elmélkedéseket fog tartalmazni valamint útmutatóként szolgál majd a napi reggeli, déli és esti imákhoz. Egy rövid "Meditációs Útmutató" (Meditation Guide) szolgáltat anyagokat olvasásra és elmélkedésre a találkozó témájában. Ezeket a találkozó egész területén fogjuk osztogatni, beleértve Graz templomait is.
Az éneklés csodálatos eszköze a bennünket elválasztó határok áttörésének és nagyon jó feszültségoldó (és mindenki tud énekelni, ellentétben azzal, amit gyerekkorában a templomi kórusban állítottak róla!) Ezért a találkozó alatt amilyen gyakran csak lehetséges, alkalmat kínálunk mindenkinek, hogy egy csapat tapasztalt zenész segítségével hangszálait edzhesse.
És ez nem minden: terveink között szerepelnek "Imafák" (Prayer Trees), kis, szimbolikus fácskák, melyek a plenáris és vitateremben lesznek elhelyezve, ezekre írhatók fel a felajánlások, könyörgések. Gyónási lehetõség grazszerte sok templomban biztosítva lesz: az idõpont közeledtével további információkat nyújtunk errõl. Tervben vannak az "Éjféli vagy éjjeli imák" (Midnight or All Night Prayers), a "Folyamatos Bibliaolvasás" (Continuous Bible Reading), a "Napi iroda" (Daily office), sõt a megviselt test felfrissítésére gyengéd "Masszázs".
Reményünk, hogy a találkozó alkalmat nyújt majd a Szentlélek rendjében való elmélyedésre és elkötelezõdésre, aki egyházaink és kontinensünk szívében van és marad örökre.
 
1997. január 31 - fontos idõpont

 • A Munkaanyaghoz való hozzászólások benyújtásának végsõ idõpontja
 • A Segítõi jelentkezési lapok benyújtásának végsõ idõpontja
 • Az ideiglenes programfüzet zerkesztésének lapzártája (Meghallgatások, Kiengesztelõdési Kezdeményezések Agórája)
 • Az Agórában és a Meghallgatásokon való részvételre jelentkezés határideje 1997. február 28.

 •   A Helyi Bizottság "Kísérõprogramja"

  A grazi Helyi Bizottság a Találkozó egy átfogó keretprogramját tervezi, mely magába foglal koncerteket, felolvasásokat, kiállításokat, kulturális eseményeket stb. Egyrészrõl ezek az események a "kiengesztelõdés" témáját próbálják különbözõ és néha meglepõ nézõpontokból megközelíteni - például egy nagy, európai mûvészeti kiállítás formájában, mely az "Entgegen" (Kontrasztban). Másrészrõl, a Találkozó küldöttei és képviselõi lehetõséget kapnak, hogy munkájuk végeztével pihenjenek egy kicsit és az esti koncertet hallgatva feltöltõdjenek. Graz városközpontja sok kicsi és gyönyörû terével ideális hely ilyen zenei és kulturális programok számára. Alig várjuk Graz és Ausztria kellemes meglepetését.

    A Kiengesztelõdési Kezdeményezések Agórája és a Meghallgatások

  "Kiengesztelõdési Kezdeményezések Agórája" az új és végleges neve a Találkozó eddig "Lehetõségek Piaca"-ként emlegetett részének. A Szervezõbizottság a név megváltoztatása mellett döntött, hogy hangsúlyozza az Agórában résztvenni szándékozó csoportok alkotó hozzájárulását a Találkozóhoz és a kiengesztelõdéshez. Az elgondolás nem változik: szervezetek és csoportok jelentkezhetnek helyért az Agórában, melyen felállíthatnak egy standot, bemutathatják munkájukat és beszélgetéseket folytathatnak. Az Agóra a kiállítási pavilonok egyikében helyezkedik majd el, közvetlen az Ülésterem mellett. Ha csoportok együtt szeretnének dolgozni az Agóra egyazon területén, természetesen lehetõségük lesz rá; de minden csoportnak egyénileg kell jelentkezni. Lesz többek között az Agóra keretén belül egy ökumenikus falu, melyet a Koalíció szervez, valamint egy egyházi jótékonysági szervezetek által szervezett és futtatott rész.

  A jelentkezés módja

  Jelentkezési lapokat az Agórához és a Meghallgatásokhoz a Helyi Bizottságtól kell kérni. E jelentkezések alapján a CEC és a CCEE meghozza a végleges döntést, hogy a csoportok és szervezetek megfelelnek-e a részvételi feltételeknek. Ezek a feltételek a következõk:

  1. A kiengesztelõdési kezdeményezések fórumán résztvenni kívánó szervezeteknek (a kifejezés intézményeket, kezdeményezéseket, mozgalmakat, egyesületeket, csoportokat stb. takar) tanúsítaniuk kell folyamatos elkötelezettségüket a kiengesztelõdés témája, vagy a hat altéma valamelyike iránt. Részvételük a Találkozón konstruktív hozzájárulást kell, hogy alkosson.

  2. Egyházi szervezetek olyan közös hitet kell, hogy kifejezzenek, amely ökumenikus nyitottságban egyesíti a keresztény egyházak sokféleségét. Ez a közös hit nyilvánuljon meg a konfliktusok arculatában és ez toleranciát, mások véleménye iránti tiszteletet, a különbségek elfogadását és a magunk szektás attitûdöktõl való távoltartását kívánja meg. Ez az attitûd más emberek és az érintett egyházak provokálásának és megkárosításának elkerülését jelenti.

  3. Ha a feltételeknek eleget tesznek és keresik az együttmûködést a kereszténység szellemében és a kiengesztelõdés szolgálatában, világi szervezetek is belépést nyerhetnek az Agórába.

  4. Minden résztvevõ szervezetnek késznek kell lennie párbeszéd folytatására.

  Ezen feltételek alapján dönt a CEC és a CCEE a szervezetek fogadásáról ill. elutasításáról a Kiengesztelõdési Kezdeményezések Agórájába. Ha akadályok merülnek fel, az érintett szervezettel megbeszélésre kerül sor. Egy olyan világos eljárásmódot keresünk, mely összhangban van a Találkozó nyitott és hívó jellegével. Ha a válogatás helyszûke miatt szükségessé válik, az elsõdleges a földrajzi egyensúly elérése lesz. A Találkozó alatt az Irányító Bizottság a felelõs azért, hogy a feltételek érvényesüljenek és megvalósuljanak.

  Meghallgatások

  A feltételeket a Szervezõbizottság 1996 augusztusban Bossey-ban elfogadta. A jelentkezési lapot azon csoportoknak és szervezeteknek is ki kell töltenie, amelyek meghallgatást vagy mûhelyt szeretnének szervezni a Találkozó folyamán. Ezek a rendezvények helyet kaphatnak a küldöttek munkacsoportjaival egyidõben, vagy az esték folyamán. A szervezõk gondoskodnak megfelelõ helyszínrõl, de nem vállalnak felelõsséget sem többletköltségekért sem a meghallgatások szervezéséért.

  A Helyi Titkárság feladata a meghallgatások programjának figyelemmelkövetése és kapcsolat létesítése a hasonló témán dolgozó csoportok között. Négy központ már alakul, melyek a Találkozón zajló, kapcsolódó témájú rendezvényeket gyûjtik össze. Lesz egy nõk központja, egy békeközpont, egy "Vendégszeretet Ház", melyben olyan témák mint kisebbségek Európában, menekült- és bevándorlópolitika lesznek érintve, végül pedig egy központ, mely a különbözõ világrészek közötti méltányos egyensúly elérését tárgyalja.

  Célunk a meghallgatások és a dialógusok szoros összekapcsolása a Találkozón belül. Ezért segítségünkre lenne, ha azon csoportok és szervezetek, amelyek meghallgatást szerveznek, informálnák a CEC-t és a CCEE-t programjukról és a bennük résztvevõkrõl.

  Örömmel tölt el bennünket, hogy ennyien részt kívántok venni és hozzájárulni a Találkozóhoz. Hogy optimális koordinációt biztosíthassunk minden benyújtott javaslathoz, kérjük, jelentkezzetek, amilyen hamar csak lehet. Februárra elkészül egy elõzetes programvázlat, melyben minden, 1997 januárjáig regisztrált meghallgatást figyelembe veszünk.
    Az elõkészítõ anyag megjelent

  Egy "olvasó" publikálását követõen 1995-ben, a CEC és a CCEE most egy munkaanyagot készítettek a Találkozóra.
  Ez a munkaanyag az elsõ tervezete egy olyan dokumentumnak, mely a Találkozó végén, a záró rendezvényen kerül felterjesztésre. A tervezetet kiküldtük minden küldöttnek, egyháznak és püspöki konferenciának, csakúgy mint minden partnerszervezetnek és érdekelt félnek. Várjuk az érdekeltek visszajelzéseit a CCEE és a CEC titkárságára 1997. január 31-ig.
  A visszajelzések alapján készült második tervezet kerül majd bemutatásra a Találkozón.
  A 30 oldalas anyag szentel egy fejezetet a keresztényeknek a kiengesztelõdés szolgálatáról tett tanúságának, valamint néhány részt a Találkozó különálló al-témáinak. A bevezetõ leírja, hogyan született és alakult ki a dokumentum, és miképpen halad ez a folyamat a Találkozón történõ elõterjesztésig.
  Habár a Találkozó elsõdleges célja nem egy új dokumentum létrehozása, ez a papír a nemzeti elõkészületi folyamatokkal együtt lényeges eszköze a véleménycserének a Találkozó tárgyát és tartalmait illetõen a Találkozó tényleges kezdete elõtt.
  Az anyag angol, olasz, holland, spanyol vagy francia nyelven igényelhetõ a helyi egyháztól vagy püspöki konferenciáktól csakúgy mint a CCEE és a CEC titkárságain.
  Várjuk a visszajelzéseket, ötleteket, gyakorlati tapasztalatokról készült beszámolókat, kritikát, és javaslatokat együttes akciókra a jövõben az egyházak és minden jóakarattól inspirált egyén részérõl.
    Egyházak és Régiók "úton Graz felé"

  Az elõkészületekrõl Lengyelországban ...

  Egyházközségi nemzetközi ökumenikus találkozót (lengyel, cseh, német) rendeztek Wisla-ban szeptember 28-29-én a grazi Találkozó témájában. Minden korcsoport - gyermektõl idõsig - képviselve volt.

  A Katolikus Püspöki Konferenciák és a CEC tagegyházak kinevezték küldötteiket. Már beszámoltam a Katolikus Püspöki Konferenciák µltalános Találkozóján 1996 október végén zajló elõkészítési folyamat részleteirõl. A lengyel Egyházak Ökumenikus Tanácsa az elõkészítõ anyag lengyel nyelven való kiadását tervezi a közeljövõben. Az egyházak természetesen hajlandók ismét találkozni Graz elõtt és megegyezni vezérfonalakban, melyeket küldötteink közösen képviselhetnek Grazban. Mindannyiunk tisztában van vele, hogy az 1989-es nagy lengyelországi változások után valódi kiengesztelõdésre súlyos szükség van Közép-Európában. éj és komoly feladatunk, hogy terjesszük a jó szót, csak akkor lesz lehetséges, ha a kiengesztelõdés perspektívája vezérli.
  Alfons Nossol püspök, Lengyelország

  ... Svájcban ...

  Az elõkészítési folyamat Svájcban eredetileg egy JPIC (Igazságosság, Béke és a Teremtés megõrzése) munkacsoport szervezésében folyt. A küldöttek csoportja most átvállalta a felelõsséget az elõkészítési folyamatért. A svájci egyházak küldöttei elõször augusztusban találkoztak, Oltenben. A küldöttek úgy gondolják, elengedhetetlen, hogy a Grazban megvitatásra kerülõ ügyekkel a svájci egyházak foglalkozzanak és a lehetõ legátfogóbban megtárgyalják ezeket. Tudatában vannak annak a ténynek is, hogy maguk nem vállalhatnak teljes felelõsséget az elõkészítési folyamatért és ezért örömmel fogadják az egyházközségek és csoportok e területen végzett munkáját. Megtesznek mindent, amit tudnak, hogy a lehetõ legtöbb ötlet és sugallat eljusson Grazba.

  A küldöttek kérnek minden egyházközséget, csoportot és szervezetet, hogy jelezzék a szervezõ irodának, milyen tevékenységeket vállalnak Grazot tekintve, hogy más érdekeltek is információhoz juthassanak a svájci elõkészületekrõl. A szervezõiroda címe megszerezhetõ a CEC-tõl és a CCEE-tõl.

  1997 április közepére újabb elõkészítõ találkozót tervezünk Gwattban, ahol mindazok, akik a Grazban napirendre kerülõ témákkal foglalkoznak, találkozhatnak a küldöttekkel.
  Georg Schubert, Svájci Küldöttek Szervezõirodája

  ... Franciaországban ...

  Több, az egyházakban és az ökumenikus mozgalomban helyi és regionális szinten aktív csoport döntött úgy, hogy az elkövetkezõ tanévben a kiengesztelõdés témájával fog foglalkozni. Megközelítésmódjuk figyelemreméltóan sokféle.

  A "Forum des Communautés", egy olyan katolikus szervezet, amely gyakran mûködik együtt protestánsokkal csakúgy mint ortodox keresztényekkel, a témát a konfliktus szempontjából egy 1996 december 7-8-ra tervezett találkozó keretében, Valence-ben kívánja tanulmányozni. A Poitou-Charentes egyházmegyében a különbözõ hitvallások (protestánsok, katolikusok és ortodox keresztények) létrehoztak egy szervezetet a franciaországi Keresztény Egyházi Tanács keretében a március 15-16-i találkozó megszervezésére. A Protestáns Missziós Szolgálat szintén a kiengesztelõdést választotta november eleji találkozójának témájául. Az "Keresztény Nõk Ökumenikus Európai Fóruma" a szavakat tettekkel kívánja összekapcsolni a kiengesztelõdés keretén belül. Ez év júniusában kiengesztelõdés témában zajlott egy találkozó Strasbourgban, kelet- és nyugat-európai fiatalok számára a CIARUS és a "Mouvement International de la Reconciliation" szervezésében. További hétvégi szemináriumokat terveznek erre az évre a szempont nagyobb mélységû megközelítésére.

  Az elõkészületek keretében Ms. Doris Reymond a strasbourgi Teológiai Egyetemrõl diplomamunkáját a kiengesztelõdés személyes, szociális, nemzetközi és vallásközi formáinak etikai nézõpontból való vizsgálatáról írta. Ez a dolgozat jelentõs lépés Graz felé és reméljük, sikerül kiadatni.
  Hetente jelennek meg hírek különféle egyházak szervezte konferenciákról, találkozókról és szemináriumokról a heti ökumenikus BBS bulletinben... Annyi érdeklõdés mutatkozik a téma iránt, hogy egy egész kutatóévre lenne szükség, hogy a kiengesztelõdésrõl gondolkodjunk.

  Martine Millet, Párizs

  ...Magyarországon...

  Két példája az elõkészítõ konferenciáknak és találkozóknak: kora 1996-ban Dr. Seregély István, egri érsek és a Magyar Püspöki Konferenciák elnöke, valamint Dr. Harmati Béla, a magyarországi luteránus egyház fõpüspöke résztvettek a két hitvallás keresztényeinek közös találkozóján, akik egy 1621-es mészárlásról emlékeztek meg, ahol 1223 luteránust öltek meg habsburg katonák. Ez a tragikus esemény szolgáltatott alkalmat arra, hogy a két egyház közötti kiengesztelõdésrõl beszéljünk és 2000 hívõvel istentiszteletet ünnepeljünk. Ez több volt, mint megemlékezés - egy új ökumenikus kapcsolat és egy jövõ-orientált kiengesztelõdési folyamat kezdete volt.
  November elején a Találkozó két titkára a CEC-tõl és a CCEE-tõl találkoztak a magyar egyházak küldötteivel egy tanulmányi napra, amely a további munkának nagy lendületet adott.
   
  Keresztény Nõk Ökumenikus Fórumának ausztriai munkacsoportja

  Az osztrák nõk szeretettel meghívják...

  A legutóbbi - 1996 júniusi - hírlevélben beszámoltunk a vezérfonalakról, melyeket a CEC és a CCEE a nõk Találkozón való részvételét illetõen megállapított. A szervezõk örömmel üdvözölték és támogatták a Helyi Bizottság tervét egy találkozópont létrehozására nõk és mindazok számára, akik érdeklõdnek a férfiak és nõk közti közösség iránt.
  Öme az osztrák nõk hozzájárulása a Talákozóhoz. Egyházak és társadalmak még mindig elsõdlegesen a férfiakhoz igazodnak, és a "kiengesztelõdött" keresztény egyház utópikus gondolat marad. Az ügyek ilyetén állása ad infinitum nem folytatódhat és az Ökumenikus Találkozó Grazban hozzá kell hogy járuljon egy attitûd- és tettbeli hatékony változáshoz.
  Ezért fontos, hogy az egész Találkozó folyamán egy "inkluzív" megközelítés keretében lehetõség adassék a speciálisan nõkkel kapcsolatos ügyek tárgyalására. Hogy közelebb kerülhessünk az "egyházak nõvérisége" elképzeléshez, Európa mindenféle részeibõl érkezõ nõk fogják témáikat a Talákozó különféle helyszínein bemutatni: a nõk központjában a Heilandskirche-ben, a hivatalos program keretében a kiállítási területen, meghallgatásokon és munkacsoportokban, istentiszteleteken és a grazi városi rendezvényeken.
  A nõk ügyeit tárgyaló sokszínû program szervezéséért a felelõsséget - részben - az ARGE - az ausztriai Keresztény Nõk Ökumenikus Fóruma, az egyházi nõcsoportok szövetsége kapta, szószólójuk Inge Schintlmeister a luteránus egyházból és Christa Esterhazy a római katolikus egyházból. Mag. Sylvia Reitbauer lett a nõi koordinátor.

  Egy rövid áttekintés a programról:

 • Párbeszéd ortodox, katolikus és protestáns keresztény nõk közt, zsidó és palesztínai nõk közt és keresztény és muzulmán hitûek közt;
 • Munkacsoportok a következõ témákról: szociális igazságosság, fejlõdési politika, ...
 • az Egyházzal kapcsolatban: az egyház nõkkel való szolidaritásának ökumenikus százada, egyházi referenda (?), feminista teológia a kelet-nyugat párbeszédben, ...
 • a családokkal kapcsolatban: nõk, mint az erõszak áldozatai, ...
 • az ökológiával kapcsolatban: géntechnológia, "felelõs cselekvés az atomérában"
 • gazdasági ügyeket illetõen: "Nõi gazdaság" - feminista gazdaság, interkulturális találkozás Graz városközpontjában.

  A nõk központja a Heilandskirche-ben, ahol ezen események legtöbbje megrendezésre kerül, lehetõséget nyújt találkozásra és pihenésre is. Szeretnénk biztosítani a vendégszeretet és együttmûködés megtapasztalásának lehetõségét.

  Inge Schintlmeister, az ausztriai Keresztény Nõk Ökumenikus Fórumának szószólója

 •   Irodalom:

  A következõ kiadványokat a Második Európai Ökumenikus Találkozóval kapcsolatban küldték nekünk: örömünkre szolgál, hogy elkészíthettük ezeknek a címeknek a listáját mindazok számára, akik szeretnének többet olvasni minderrõl:

  Lépések a kiengesztelõdés felé. Ökumenikus Konferencia a Keresztény Hitrõl és az Emberi Gyûlöletrõl (Kecskemét, 1995. augusztus 21-27.), kiadta az Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Magyarország, Budapest 1996

  Textures of tomorrow; Words and Images on the theme of reconciliation (A holnap struktúrái; Szavak és Képek a kiengesztelõdés témájához) szerk. Kate Compston (Segédeszköz helyi egyházban, iskolákban való használatra), Egyesült Protestáns Egyház, London 1996 Building Bridges - Lent 1996. Munkafüzet csoporttagok számára, kiadta az Brit és Ör Egyházak Tanácsa, 1995.

  Reconciliation in Religion and Society (Kiengesztelõdés vallásban és társadalomban.) Az Irish School of Ecumenics és a University of Ulster konferenciájának jegyzõkönyve, szerk. Michael Hurley (Institute of Irish Studies) 1994

  Donald W. Shriver (Jr.), An ethics for enemies. Forgiveness in Politics, (Etika ellenségek számára. Megbocsátás a politikában), (Oxford University Press) Oxford, New York 1995

  Charles Villa-Vicencio, A Theology of Reconstruction. Nation-building and human rights, (Az újjáépítés teológiája. Nemzet építés és emberi jogok.) (Cambridge University Press) Cambridge 1992

  Alan Falconer (szerk.), Reconciling Memories (Békítõ emlékek), (The Columba Press), Dublin 1988.

  Geiko Müller-Fahrenholz, Vergebung macht frei. Vorschläge für eine Theologie der Versöhnung (A megbocsátás szabaddá tesz. Javaslatok egy kiengesztelõdés-teológiához), (Verlag Otto Lembeck), Frankfurt a.M. 1996

  Wilhelm Dantine, Versöhnung ein Grundmotiv christlichen Glaubens und Handelns, (A kiengesztelõdés a keresztény hit és viselkedés alapmotívuma) (Evangelischer Presseverband in Österreich), Wien o.J. (1977/1996)

  Das Jubeljahr, Dokumentation des Studientages des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (A Jubileumi év, Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa tanulmányi napjainak dokumentációja), hg.v. Evangelischer Presseverband in Österreich o.J.

  Im Dienst der Versöhnung (Hauptthema) (A kiengesztelõdés szolgálatában), Una Sancta Nr.3, 51. (1996)

  Christoph Klein, Die Versöhnung in der Siebenbürgisch-Sächsischen Kirche (Kiengesztelõdés a Siebenbürgi-Szász egyházban), (Böhlau Verlag), Köln, Weimar, Wien 1993.

  Ulrich Schmitthenner (Hg.), Übereinstimmung und Anregung. Studienbuch zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung (Összhang és kezdeményezés. Munkafüzet), Frankfurt 1993 (Vertrieb: gep, Buchvertrieb, Emil-von-Behring-Str. 3, Postfach 500550, 60394 Frankfurt), Frankfurt a.M. 1993 
  Az erõszaktól a kiengesztelõdésig - egy példa

  24 fiatalt hívott meg a CIARUS Strasbourgba 1996 nyarán a Második Európai Ökumenikus Találkozó elõkészítõ folyamata részeként. Voltak köztük ifjúsági vezetõk, a klérus fiatal tagjai és teológusok keletrõl, nyugatról. Beszélgetéseik a kiengesztelõdési folyamat elemzésérõl két szempontra koncentráltak: A keresztény attitûd növekvõ tudatossága bármifajta erõszak iránt, és a konfliktuselkerülés lehetõsége közvetítéssel. Mint sok más intézmény Európában, a CIARUS magát találkozás és csere központjának tekinti - a kiengesztelõdés ügyét illetõen is.

   

  Ima a keresztények egységéért

  Három-Egy Isten, eléd jövünk
  mély vággyal valódi
  közösség után,
  fiatal és idõs közt, férfi
  és nõ közt,
  gazdag és szegény közt, minden faj közt.
  Le akarjuk gyõzni a válaszfalakat
  a keresztények között.
  Segíts leküzdenünk a barikádokat
  amiket emelünk.
  Segíts elûzni gyanakvásunkat
  hogy jószándékot lássunk
  azokban, akikkel találkozunk.
  Segíts félretennünk saját
  bizonytalanságunkat
  hogy értékelhessük a magasztosságot
  másokban.
  Segíts levetnünk félelmeinket
  hogy csillapíthassuk másokét.
  Segíts legyõznünk a büszkeségünket
  hogy úgy szeressük a felebarátunkat
  mint magunkat.
  A másokkal való kiengesztelõdés
  valódi közösségét add nekünk.

   
  A "Vendégszeretet Házban", ami a négy ház egyike Grácban, ahol hangsúlyos témákról, mint béke, világrészek és nõi perspektíva lesz szó, a CEC Rasszizmus és Xenofóbia munkacsoportja ajánl fel koordinálást azon csoportok tevékenységét illetõen, akik a kisebbségek elnyomása elleni küzdelemre szentelik magukat. Különös figyelemmel Sinti, Róma és Sami etnikai csoportjaira. Minden érdekeltnek lehetõsége lesz aktív részvételre. Az érdeklõdõk jelentkezzenek a grazi Kiengesztelõdési Kezdeményezések Irodában, amely továbbítani fogja jelentkezésüket Muriel Beck Kadimának az "Emberi Jogok" Kapcsolatirodába Bernbe, amely a program tartalmáért felelõs.

   
  Szeretnék rajta lenni az "Úton Graz felé" postalistáján

  Név:

  Intézmény:

  Cím:

  Ország:

  Tel.:

  Fax:

  E-mail:

  A válaszlapot küldje: a CEC vagy CCEE címére (lásd Imprint).

   
  Imprint

  "On the Road to Graz"
  Information letter for the Second European Ecumenical Assembly
  Nummer 3/December 1996
  Published by:

  Council of European Bishops' Conferences (CCEE)
  Dr. Stefan Vesper Gallustr. 24
  CH-9000 St. Gallen/Schweiz
  Tel.: ++41/71/22 73-374,
  Fax: ++41/71/22 73-375
  E-Mail: 101542.3353@compuserve.com

  Conference of European Churches (CEC):
  Pfr. Rüdiger Noll, case postale 2100
  CH-1211 Geneve 2
  Tel.: ++41 22 791 6230
  Fax: ++41 22 791 6227
  E-Mail: rud@wcc-coe.org

  The next issue will be published in March 1997.
  Copy deadline 31st January 1997.

  The address of the Local Secretariat in Graz is:

  Lokalsekretariat der EÖV2
  Hauptplatz 3/III, A-8010 Graz
  Tel.: +43-316-820061
  Fax: +43-316-820061-4
  E-mail: lokalsekretariat@mail.styria.co.at

  Home-Page im Internet
  The University of Graz has installed a homepage for the Second European Ecumenical Assembly. It can be logged into as follows:
  http://www-theol.kfunigraz.ac.at/graz97/graz97_e.htm

   

  BOCS Homepage