BOCS Homepage 

Dôry István beszámolója:

II. Európai Ökumenikus találkozó (Graz, 1997. június)

Mindenfelé barna, szürke, kék ruhás szerzetesek, szerzetesnôk, magas süvegû pópák, katholikoszok, színes kitûzôs papok, civilek, gyerekek, újságírók. Beszélgetések, elôadások, szimbolikus bemutatók 10 nyelven mindenütt, utcákon, termekben, pavilonokban, sátrakban, étkezô helyeken. Ez a tízezernél is több keresztényt megmozgató grázi ökumenikus találkozó elsô napjának hangulata. Miért jött ide ez a sok ember Európából, és különösen Kelet-Európából, sokan éppen a Kárpát-medence magyarlakta, szláv és román területeirôl? Kibékülni. Kiengesztelôdni. A találkozó jelmondata: Kiengesztelôdés - Isten ajándéka és új élet forrása.

A megnyitó szertartáson ezrek éneklik az ismert vagy erre az alkalomra komponált énekeket. A helyi egyház képviselôi és különbözô felekezetû európai püspökök köszöntik az egységért fáradozó résztvevôket. Mindenki megtanulja a hét himnuszát, az Osztozás (Sharing) címû dallamos, angol nyelvû éneket.


ld. fénymásolva


A refrén fordítása: Itt van, itt az idô, béküljünk ki, ember az emberrel, és nép a néppel. Itt az idô, éljünk új életet, egyensúlyban a Földdel. Mindnyájan kiengesztelôdtünk Krisztusban, egyház az egyházzal, és mind az Istennel.

János Pál pápa vasárnapi üzenetében köszöntötte a találkozó résztvevôit. Eljött a megnyitóra Karekin örmény katholikosz és Alekszij pátriárka is, de ô betegsége miatt csak rövid ideig maradt Grázban. Az egyházak vezetôinek és osztrák minisztereknek számos nyilatkozatát hozta a sajtó, valamint az alkalomra kiadott Versöhnung c. ingyenes napilap. A TV prominens civil és lelkész személyiségeket szólaltatott meg. (Pl. a magyar TV Aszalós Jánossal, Békés Gellérttel és észak-európai keresztény nômozgalmi vezetôkkel készített interjút, melyet júliusban sugároztak).

A hét közepének programját az elôadások, vitafórumok adták, miközben a kiállító csarnokok (Ökumenikus falu, Békeház, Kiengesztelôdési kezdeményezések agórája, Istentiszteleti sátor) folyamatosan fogadták a látogatókat. Az elôadások a vártnál kevesebb, a vitafórumok több embert vonzottak, némelyik fórumot szabadtéren tartottuk meg. Magam az ökológiai fórumok munkájában vettem részt aktívan. Megnyugvással tapasztaltam, hogy legalábbis ezen a találkozón, az ökológiai problémát közvetlenül a 3. világ kizsákmányoltságából vezetik le, és ezen a területen sürgetnek kiengesztelôdést és életmódváltást a résztvevôk. A kiállítási területeken is jelentôs teret kapott a globális kiengesztelôdés, pl. a következô csarnokokban ("szomszédságokban"): Arbeitsgemeinschaft Schöpfungsverantwortung, Umweltberatung der Ev.-luth. Kirche, Franz v. Assisi Akademie zum Schutz der Erde, Gerechte Weltordnung, Bokor Ökocsoport, Igazságos kereskedelem és pénz kezdeményezés (Berlin), Harmadik Világ Alapítvány, Misereor, Brot für die Welt, Vinzidorf, stb. Sokan vittek magukkal a Cedric Prakash indiai jezsuita vezette iskolahálózatról szóló angol és magyar nyelvû tájékoztatónkból. Nagy érdeklôdés kísérte Ulrich Duchrow elôadását az eladósodás (eladósítás) következményeirôl.

Lapozgatom a százoldalas programfüzetet. Sajonos annyi az esemény, hogy nehéz mindent megtalálni. Megújulási mozgalmak (Kirche im Umbruch, Kirche von unten, Wir sind die Kirche, és a már híressé vált Kirchenvolksbegehren), békemozgalmak, az igazi IFOR (nem a boszniai haderô) International Fellowship of Reconciliation, Church and Peace, Bocs Alapítvány, civilszolgálatos szervezetek, természetvédô és állatvédô egyházi szervezetek. Különleges színfoltját adják a délutáni köztéri programoknak, a különbözô egyházak egyesült nômozgalmi aktivistái fôként kulturális elôadásaikkal, demonstrációikkal. Cím: Muttikan (lefordíthatatlan szójáték). Lila szalagokat osztogatnak. Mellettük üres banános ládákból építettek 17 méter magas "adóssághegyet" a fiatalok. Azután szétbontják, és elküldik a dobozokat a parlamenti képviselôiknek.

Ismét a 10-es pavilon: Folyamatos riportok az ökumenikus faluban. Köszönet a sok magyar, kárpátaljai és erdélyi riporternek. Sorsok, élmények a világ minden tájáról. Ilyen riport kapcsán ismerkedtem meg a görög katolikus és ortodox egyház újraéledô problémáival, beszélgettem Tü-Tü zarándoklánnyal, aki két éve nem vett a kezébe pénzt, sem az állam pecsétjével ellátott igazolványt, segélyt. Nem koldul, mégis megél a fogyasztói társadalom feleslegébôl, jóindulatú emberek baráti szolgálatából. Kedvesen, tudatosan válaszol. Jó riportalany. Szt. Ferenc a keblére ölelné.

Mindenütt lehet magyarul beszélni a városban. Az ökumenikus héten kétszer volt magyar találkozó. Zsúfolásig megtelt a grázi ferences templom magyarországi és távolabbról jött magyarokkal, de sajnos más elôadások miatt egyiken sem tudtam részt venni. Minden nap négy helyszínen volt reggeli áhitat; az egyiken Várszegi Asztrik és Karsai Eszter ref. lelkésznô vezették a reggeli elmélkedéseket. Széchey Béla mutatta be a Jézus testvérei ökumenikus diakóniai rend környezetvédelmi munkáját. Simonyi Gyula "www: ópium a nép számára?" címmel tartott érdekes elôadást. Még a gyerektáborban is volt magyar csoport. A kiállításokon tudtunk talán a legjobban kibontakozni. Sokan nézték meg a magyar és a vajdasági nem-katonáskodók összeállítását a Békeházban. Az ökumenikus faluban és különösen az Interneten nagy területen képviseltette magát a Bokor mozgalom különbözô hazai és nemzetközi kezdeményezéseivel, sokan megnézték a Szentantalfán létesülô jézusi ökofalu makettjét. Magyar népi és templomi együttesek mutattak be zenés összeállításokat a 10-es pavilon színpadán. Munkájukat és még sok eseményt rögzített a székesfehérvári televízió, amely már aznap az Interneten is látható volt.

Utolsó nap, az Ökumenikus falu fôtere, záróistentisztelet. Taizé-i és karizmatikus énekek több nyelven. Ráhangolódás. Kenyeres kosarak és poharak asztalokon. Idôsek, fiatalok, férfiak, lelkésznôk építik a liturgiát a hét elején felállított egyszerû kereszt alatt. A mikrofont továbbadják, ugyanúgy, mint a lila stólákat. A szamáriai asszony evangéliumát négy nyelven hallhatjuk. Magyarul is. Az emberek hallóközelségben egymás felé fordulva megbeszélik a hét élményét ez evangéliumi részlet tükrében. Ismét egyesülnek a körök, szabad a mikrofon, német és angol összegzések hangzanak el, majd liturgikus imádságokat olvasnak fel gyerekek, anyák, szerzetesek lengyelül, portugálul, görögül, szlovénül (érdekes módon kb. a Miatyánk közepéig). Végül felállva, mindenki az anyanyelvén mondja az egész Miatyánkot. Agapé. Szorgos kezek ragadják meg a kenyeres kosarakat, borospoharakat, tálcákat. Senkinek sem kell kenyér nélkül maradni, ahogy fogy, úgy felez mindenki a szomszédaival. A maradék - két és fél szelet barna kenyér: egy azért, mert udvariasak, egy szelet azért, mert keresztények, és egy fél, mert osztozók. Tizenkét üres kosár, énekek, beszélgetés, öröm. Törökbálintról egy néni a szemeit törölgetve meséli, hogy gyerekkorában sokat csúfolták. Az ok: Édesanyjának sok teje volt, és a tejtestvére, akinek a tejet adták egy református kisfiú volt. A református tejtestvére miatt csúfolták, mivel ô katolikus.

Elmúlt. Mint ahogy elmúlt a II. Európai Ökumenikus Találkozó egy hete is. Megmarad az élmény. Kiengesztelôdés. Akik eljöttek, már a megélt kiengesztelôdést hozták magukkal. Vallási vezetôk, akik nagyon ügyeltek arra, hogy semmi olyat ne nyilatkozzanak, ami a másik felekezettôl elválasztó vagy bántó (így aztán a záró nyilatkozatot sem sikerült egy hét alatt megszövegezni). Tízezernyi civil keresztény azzal a szándékkal, hogy minden olyat nyilatkozzanak és énekeljenek és tegyenek és éljenek, ami a másikkal egyesít, az aktív ökumenizmusért. Nagy csomagunkkal és az emlékkel felszállunk az ingyenes villamosra. Minden megállóban felirat: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Nem csak ezen a héten. Ausztriában tilos a cigarettareklám; A megállók reklámtábláit a Karitász béreli. Közeledünk a vasútállomáshoz. Türelmes autósok. Az egész városban 30-as korlátozás, a sárga táblás fôútvonalakon 50 km/h. Pályaudvar. Hatalmas biciklitároló, még azon túl is kerékpárok. Az egész városban több a kerékpár, mint az autó. Megyünk a vonathoz. Ortodox szerzetesek. Életemben elôször beszélek orosz emberekkel oroszul. Tanultam új szót is: primirényije - kiengesztelôdés. Közeledik a bécsi vonat. Gyors hulladékválogatás: Használt helyjegyet a papírgyûjtôbe, almacsutkát a komposztosba. Hangtalan gyorsulás, vakító hegyekkel búcsúzik Ökostadt Graz, majd Semmering.