BOCS Fordító

8. szám

(II. évf., 1997 szept. 14.)

Tartalom

TARTALOM (35 ezer leütés)

Ez a számunk az Európai Ökumenikus Koalíció Graz '97 anyagait hozza.

1. Alapító nyilatkozat
2. Bemutatkozás
3. Az Ökumenikus Falu programja
4. Megnyitó beszéd
5. Zárónyilatkozat

6. Könyvek a társadalmi szervezetek mûködtetéséhez
Cikkek, dokumentumok

1.

Az Európai Ökumenikus Koalíció Graz '97 alapító nyilatkozata

Kiengesztelôdés Európában
a szegénység, a kirekesztés, a háború, az ökológiai pusztítás, továbbá a vallási és kultúrális különbözôség összefüggésében.

Az Európai Egyházak Konferenciája (KEK) és az Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsa (CCEE) az összes európai keresztényt és egyházat meghívta az "Igazságosság, béke, és a Teremtés megôrzése" folyamat Második Európai Ökumenikus Találkozójának (Graz, 1997 június 23-29) elôkészítésére. A téma: "Kiengesztelôdés - Isten adománya és új élet forrása".

A közvetlenül érintettekkel együtt, a szegénység, a társadalmi kirekesztés, a háború és az ökológiai pusztítás ellen küzdô csoportok és hálózatok képviselôiként:
- Szívesen elfogadjuk ezt a meghívást, és bibliai alapon válaszolunk rá. Meg vagyunk gyôzôdve, hogy minden érintettnek jelen kell lennie, ha az egyházak a kiengesztelôdés érdekében hatékonyan akarnak cselekedni.
- Vállaljuk, hogy az odáig tartó idôben csoportjainkkal és hálózatainkkal részt veszünk a gráci találkozó elôkészítésében, valamint hatást gyakorolunk a nyilvánosságra és a politikai erôkre.
- Megszervezzük találkozónkat a grazi esemény részeként, s arra meghívjuk az Ökumenikus Találkozó hivatalos küldöttein kívül a kiengesztelôdési folyamatban részt vevô csoportok és közösségek képviselôit is, beleértve minden vallást.

Jelen nyilatkozatban bemutatjuk, miben hiszünk, miben reménykedünk és mit várunk a grazi találkozótól. Ahhoz, hogy pontosan meghatározhassuk, mit jelent számunkra a kiengesztelôdés, egyrészt a bibliai hagyományhoz, másrészt társadalmunk elemzéséhez nyúlunk vissza. Ezzel a nyilatkozattal másokat is meghívunk a folyamatban való részvételre.

A kiengesztelôdés a bibliai hagyományok szerint soha sem "olcsó" kegy, hanem élet-halál kérdése.

A társadalomban a bûnök struktúrális megszilárdulása a közösség megbomlásához és pusztításhoz vezet. A bûnös gazdasági, társadalmi és politikai struktúrák és bûnös viselkedésmódok nem megváltoztathatatlan sorscsapások. Isten áttöri a bûnnek ezeket a struktúráit a felszabadító kiengesztelôdés felajánlásával. Ezáltal képesek leszünk az életellenes erôket és struktúrákat nevén nevezni, és felismerni saját szerepünket bennük. Ekkor találjuk meg a lehetséges utakat az igazságossághoz, a békéhez és a Teremtés megôrzéséhez:
- elôször is hívô közösségeinken belül: mégpedig azáltal, hogy ellenállunk a rossz erôinek, konkrét gazdasági és társadalmi alternatívákat dolgozunk ki, és Istennel együtt kiállunk az elszegényedettekért és kirekesztettekért;
- ezek után a társadalomban is: azáltal, hogy együtt dolgozunk mindazokkal, akik az igazságtalan struktúrák és folyamatok helyrehozásán, igazságos politikai és gazdasági keretfeltételek megteremtésén fáradoznak.

Kiengesztelôdés akkor lehetséges, ha az igazságosságért vívott erôszakmentes küzdelemre kötelezzük el magunkat. Eközben össze kell kapcsolni a szegények melletti döntést az erôszakmentesség melletti döntéssel. A kiengesztelôdés ebben az egyszerre átfogó és konkrét jelentésében az öröm forrásává válik és az élet dicsôítéséhez vezet.

A mai viszonyok áttekintésével egész bolygónkat átfogó életellenes hatalmakat és struktúrákat ismerünk fel.

Az emberi közösség megoszlik, egy szenvedô világ kiengesztelôdésért kiált. Visszatekintünk több mint ötszáz év gyarmatosítására, amely a világ más részeinek kifosztását okozta. De Európában is újból erôsödik a jogtalanság, a megosztottság és a perifériára kerülés.

- Egyre több embert fosztanak meg a munkához, a lakáshoz, az egészséghez, a szociális szolgáltatásokhoz, a képzéshez és a szabad költözködéshez való jogtól. Egyidejûleg növekszik a világ népességének mintegy 20 %-át kitevô, egyre szûkülô csoport jóléte és a források fölötti ellenôrzése. Az ok a tôkés piacok globalizálódása és deregularizálódása a profit maximalizálása érdekében.

- Sok közösségünk szenved a romló gazdasági és szociális helyzetbôl vagy a faji és kulturális diszkriminációból keletkezô feszültségtôl és megoszlástól, ami gyakran erôszakossághoz és háborúhoz vezet. A szociális és gazdasági helyzet romlását elôidézô üzleti és pénzügyi világ gyakran éppen a fegyvergyártásból és -kereskedelembôl húzza a hasznot. Ezért nem ér véget a nôk, férfiak és gyermekek szenvedése; megcsonkítját, megölik ôket, s az életük alapján nyújtó természetet elpusztítják.

- Környezetünk állapota bizonyítja, hogy megszakadt a kapcsolatunk a Földdel és az elkövetkezô generációkkal. Keveseknek mértéktelen növekedés kedvez, miközben életünk alapja máról holnapra megsemmisül. Az emberiség leggazdagabb 20 %-a nem csak Földünk tartalékának legalább 80 %-át nyeli el, hanem egyben a szennyezés több mint 80 %-át is termeli.

- Alárendeltség és ellenségeskedés idegeníti el még mindig egymástól a különbözô hitközösségeket: a keresztényt, a muzulmánt, a zsidót. Rettegünk mások "másságától" és csak vonakodva nézünk szembe saját felelôsségünkkel az erôszakos folyamatokért, ezért másokat átkozunk el.

Egyházunk tagjaként megvalljuk felelôsségünket abban, hogy az egyházak
- sokkal inkább saját intézményük fennmaradásával törôdtek, mint az evangélium által kívánt megtéréssel,
- inkább a konfliktus elkerülésére törekedtek általános megnyilatkozásokkal, mintsem hogy az áldozatok pártjára állva az igazságosságért és békéért küzdöttek volna;
- résztvettek az igazságtalan struktúrákban, az erôszakban és környezetpusztításban, és így kollaboránsai lettek azoknak a hatalmaknak, amelyek szétzúzzák a közösségeket és tönkreteszik a Földet;
- exportálták a felekezeti szakadásokat a Dél országaiba és álcázták a gyarmatosító hatalmak által folytatott elnyomást és kizsákmányolást.

Részvételünk a kiengesztelôdés folyamatában képessé tesz, hogy alternatívákat építsünk fel, amelyek kihívások a bûnös struktúrák és erôk felé. A kiengesztelôdés adományát megtapasztaljuk azok közösségében,akik bekapcsolódtak a zsinati folyamatba az igazságosság, béke, és a teremtés megôrzése érdekében.

A grazi Második Ökumenikus Találkozóra készülve
- A kultúrális, társadalmi és gazdasági diszkrimináció által kirekesztetteknek - pl. a szegények, munkanélküliek, elvándorlók, az etnikai kisebbségek, a homoszexuálisok -, és ezen belül is különösképpen a nôknek elsôbbséget kell adnunk. Ezek az emberek gyakran észrevétlenek maradnak és nem találják helyüket az egyházon belül sem.
- Kihívó felismerés a kiengesztelôdés jelentése: Isten hívására válaszként a megosztottság alapvetô okait kell megcéloznunk;
- Az igazságtalan struktúrák elleni harc és az életet támogató alternatívák fejlesztése eredményesebb, ha együtt dolgozunk ezen struktúrák áldozataival. Megtanulunk a kiközösítettekre odafigyelni, hogy közös helyzetünket egy új látószögbôl értsük meg.
- Igen értékesek a kapcsolatok más csoportokkal, szervezetekkel és intézményekkel, hogy eredményesebben tudjunk dolgozni a társadalmi változásért. Megtapasztaltuk Isten erejét kis csoportjainkban és most szélesebb bázison keressük az együttmûködést.
- Ellenállunk az "Európa erôdítmény" törekvéseknek és keressük a lehetôségeket egy igazságos kapcsolatra a Dél népeivel. Olyan Európáért kötelezzük el magunkat, amit a nyitottság, igazságos kapcsolatok és fenntarthatóság jellemeznek. Erôsíteni törekszünk az európai integráció lelki, etikai és kultúrális dimenzióit és szembeszállni az egyoldalúan gazdasági, pénzügyi és politikai szemlélettel.
- Biztosítani akarjuk, hogy Grazban elég idô és hely legyen a kirekesztésrôl és pusztításról, valamint a kiengesztelôdés gyakorlati példáiról tapasztalatokat cserélni.

Céljaink:
- az áldozatokat bátorítani saját magukért való felszólalásra;
- a társadalmi és gazdasági struktúrákat alapjaikban kritizálni;
- egy alternatív társadalom sejtjeinek építésével változásokat indítani;
- egyházainkat elfelejtett kötelességeikre emlékeztetni;
- kiengesztelôdésre hajlandó közösségek örömét megünnepelni.

Hívjuk az egyházakat és közösségeket a kiengesztelôdés e nehéz ösvényére. Tudjuk, hogy az ilyen ellenállás és megújulás konfliktusokat is jelent. De ez része a folyamatnak. Együttmûködésünket helyi, nemzeti és európai szinten egyaránt felkínáljuk.
Eredeti cím: Self-understanding of the E. E. Coalition
Nyelv: angol
Eredeti méret: teljes fordítás
Dátum: Frankfurt am Main, 1995 október 8.
Fordította: T. T.


2.

A Koalíció rövid bemutatkozása


A Koalíció az "igazságosság, béke és a teremtés megčrzése" hagyományához csatlakozik és két csoportból áll: a konfliktus helyzetekben élô emberekbôl és a velük szolidáris csoportokból. Az 1989-es baseli elsô Európai Ökumenikus Találkozó óta a Koalíció kiterjesztette munkáját Kelet- és Dél-kelet Európára is.

A Koalíció azért alakult, hogy egyesítse többféle csoport erôit és befolyást gyakoroljon a grazi találkozón az egyházakra és az általános közvéleményre. A kiengesztelôdés témáját azoknak az embereknek a szemszögébôl közelíti meg, akik konfliktushelyzetekben élnek. ćgy ez az elemzés nagy mértékben különbözik az állami, politikai és gazdasági szervezetek hivatalos jelentéseitôl. A Koalíció csaknem száz európai csoportból és hálózatból áll, amelyek az "Ökumenikus faluban" és a Békeházban jelennek meg.

A faluban úgy fog folyni a munka, hogy teret adnak az embereknek történetük bemutatására színjátszás, zene, tánc, mûvészetek, elbeszélés és vita segítségével. Elôadások és beszámolók minimális számban lesznek. A résztvevôk azt remélik, hogy hidat tudnak építeni a különbözô helyzetekben élô emberek közé; látogatókat és képviselôket üdvözölhetnek és hogy jól tájékoztatott delegációkat küldhetnek a fórumokra, ahonnan visszajelzés érkezik a faluba.

A falu a gyûlés témai szerint négy részre van felosztva: elkötelezettség a társadalmi igazságosságra; nemzetek közötti megbékélés; ökológiai felelôsség és eljövendô generációk; egyensúly a világ régiói közt. Ezen kívül lesz egy történet-mesélô terem, kávéház, pékség és egy "tényleges falu". Mindegyik falurésznek lesz saját programja és napközben többször lesznek központilag szervezett események a falu fčterén.

Kedden, szerdán és csütörtökön (13:45-tôl 14:45-ig) "tárgyalás" lesz (Benennen und Bekennen), melyet a dél-afrikai Igazságosság és Kiengesztelôdés Bizottság mintájára szerveztek. A sajátos konfliktushelyzetek mindkét oldalán állóknak lesz lehetôsége elmondani tapasztalataikat, pl. az agro-ipar és a önfenntartó gazdálkodás egymással ellentétes érdekû támogatóinak.

A koalíció örömmel veszi, hogy a találkozóhelyet megosztja a DIAKONIA-val és a CARITAS-al, akik a déli programba kapcsolódnak be, és üdvözli az együttmûködés lehetôségét, mint a karitatív és prófétai hivatások folyamatos, kölcsönös tanulásának tanúságtételét.
Nyelv: német
Eredeti méret: teljes fordítás
Dátum: Graz, 1997 tavasz
Fordította: T. T.


3.

Az Ökumenikus Falu (10. pavilon) programja


Az Ökumenikus Falu felnôttekbôl és fiatalokból áll, akik küldöttekként és látogatókként vesznek részt a Találkozón. Nyitva áll keddtôl csütörtökig 10-tôl 17.30-ig, pénteken 10-tôl 13 óráig, szombaton 10-tôl 15 óráig.
Színhelyei:
- a Falutér
- a négy tematikus Szomszédság
- az Elbeszélés és Meghallgatás Helye
- a Falukávéház
- a Virtuális Falu Internet standja

A programot hatvan csoport együtt alakítja ki a kiengesztelôdés hiányától szenvedô emberek szempontjából és helyi szolidaritási munkájuk tapasztalatai alapján. Legtöbbjük az elsô, Baselban, 1989-ben megrendezett Európai Ökumenikus Találkozó óta dolgozik, gyakorlatban is megvalósítva a JPIC (Igazságosság, Béke és a Teremtés megôrzése) egyes területeivel kapcsolatos döntéseket és elkötelezôdést. Most a Falu kb. negyven kelet-európai vendégének tapasztalatai is színesítik a képet.

Tevékenységi formák:
- tapasztalatcsere, beszélgetések, elmélkedés
- interaktív színház
- kiállítások, diabemutatók
- táncok, agyagozás, festés a témákkal kapcsolatban

A témák központjai: a Falutér és a Szomszédságok. (Utóbbiak a 3-6. dialógusfórumok témáihoz kapcsolódnak, azok kiállításainak elô- és utómunkálatait végzik.)


III. Szomszédság
Küzdelem a szociális igazságosságért, elsôsorban a szegénység, a kiközösítés és a hátrányos megkülönböztetés más formáinak legyôzése

"Az ellenállás, mint az öröm titka"
A III. Szomszédságban bemutatásra kerül az Európában jellemzô kiközösítés a legkülönbözôbb környezetekben. Az elszegényedéstôl és kiközösítéstôl szenvedôk Európa minden részébôl (pl. munkanélküliek és szegények, a nôkereskedelem áldozatai, menekültek) különbözô módokon (pl. fotókiállítás, csoportos beszélgetések, színház, éneklés) mutatnak be a kiengesztelôdés hiányával kapcsolatos helyzeteket, konkrét példákat, és hogy csoportjaik, érdekképviseleteik segítségével miképpen próbálják ezeket megoldani, kiutakat keresni. Egy keretprogramon (elôadások, munkacsoportok, nyilvános viták) belül a társadalmi kiközösítés elôbbi példáinak elemzése a kiengesztelôdés hiányának legyôzését és az ehhez szükséges lépéseket tûzi ki célul. A közvetlenül érintettek és a velük szolidárisak ellenállásának gyakorlatát élik át a III. Szomszédság résztvevôi az "öröm titkaként".

A Szomszédság kialakítói:
Basic Movement of Critical Groups and Congregations in the Netherlands, Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche", BürgerInneninitiative "Freie Heide", European Contact Group on Urban, Industrial and Rural Mission, Giordano Bruno Huis, Hendrik Kraemer Haus, Grassroots Luton, Kairos Europa, Kairos Jeunesse, "L'Amitié" - Verein zur Integration auslĄndischer MitbürgerInnen, WestfĄlische Arbeitsstelle Ökumenische Dekade, Work Economy Network in the European Churches, Christliche Friedenskonferenz, Ökumenisches Friedensforum EuropĄischer Katholiken.


IV. Szomszédság
Elkötelezôdés a népeken belüli és népek közötti kiengesztelôdésért és a konfliktusmegoldás erôszakmentes formái iránt.

Mediáció, szerepjátékok, (szobor- és képszínház), kreatív alkotási formák (festés, agyagozás, korongozás, meditatív önkifejezô tánc), melynek során a látogatók átélhetik a kölcsönös adás-elfogadás élményét, és közösen felfedezik a konfliktuskezelés erôszakmentes módjait és lehetôségeit. Kisebbségek képviselôi saját konkrét helyzetüket tárják elô, például egy szoborszínház formájában, melyben a nézôk is részt vehetnek: egy cigánycsalád és Margrit Koeplin shalomdiakónus, egy törökországi kurd, egy menekült nô és egy munkanélküli világítanak rá konfliktusterületekre és mutatják meg a kiengesztelôdés lépéseit.
Minden nap 10.15 körül 'ráhangolódásként' a Parakletos együttes zenél a Faluban a latin-amerikai beatmisék stílusában, rövid megemlékezésben egy kiengesztelôdés-történetet ajánlunk fel.
Különleges vendég: Cedric Prakash SJ Indiából (Harmadik Világ Alapítvány).
Horvátországból Raffai Anna és Ottó tapasztalatait hallhatjuk egyházi vonatkozású erôszakmentes képzésekrôl. A nôi tánccsoport zarándok-táncokat mutat be és mesél útjairól politikusokhoz és fegyvergyárosokhoz.
- Csend következik a kelta tradíciók szerinti imával (Niah Rosier Wales- bôl) szerte az egész faluban.
- Jún. 25. 13.45-14.45: "Megnevezni - Beismerni", szoborszínház a Falutéren, "Cigányok Romániában, és kapcsolódó beszélgetések a IV. Szomszédságban" címmel elnyomott európai népcsoportok számára.
- Jún. 26. 10.30-11.15 a Falutéren: "Kiengesztelôdéstörténetek csehekkel, németekkel, magyarokkal."
- Jún. 28. 10.30-11.15: Reményt felmutatni a béketörekvésekbôl Kosovoban, Horvátországban és Törökországban.

Szomszédságunk létrejöttében közremûködnek:
A Kiengesztelôdés Nemzetközi Szövetsége (IFOR: Németország, Olaszország, Ausztria, Magyarország és Wales), Kairos Europa, Ökumenikus Szolgálat a Zsinati Folyamatban, Pax Christi Németország, Katonaságmegtagadók Szövetsége, Dialogkreis, Bokor, BOCS Alapítvány, Harmadik Világ Alapítvány, Bokorliget, Parakletos (magyar zenei együttes), óton az életért (Nôk Németországból) és gráci mûvészek: bevezetés a festésbe és a korongozásba.


V. Szomszédság
Ökológiai felelôsségünk új gyakorlata, különösen a jövendô generációk tekintetében: a fenntarthatóság követelménye.

A 'fenntarthatóság' szó az erdôgazdaságból származik és egész pontosan azt jelenti: Nem szabad több fát kivágni, mint amennyi utánanôni képes. A 'fenntarthatóság' az 1992-es riói környezeti konferencián, különösen az Agenda 21-ben nagy hangsúlyt kapott. A fenntartható fejlôdésen azt értik: nem vehetünk el többet a Földtôl, mint amennyit regenerálódó képessége elbír; s ebbôl egyenlôen kell jutnia minden nép és minden generáció számára. Nem folytathatjuk a háborút e világ szegényei és a Teremtés ellen. Meg kell találni a kiengesztelôdés lépéseit!
Mindezt nem elég ésszel belátni, a gyakorlatban erôteljes követelményként érvényesíteni kell az emberiség életstílusában, a népek politikájában, a gazdaság módszereiben és az egyháznak a legszegényebbek és a Teremtés iránt szolidaritásában.

A következô témákat érintjük:
- Ökumenikus munka az Agenda 21 alapján
- Folyó mint élettér
- Csernobil - a 14-es klinika Kijevben
- Tanulságok a Csernobili katasztrófából - egy igazságos és jövôképes fejlôdésért
- Ökologikus tanulás gyermekekkel
- Az európai agrárpolitika hatása a dél-lengyelországi parasztgazdaságra
- Öntudatos parasztcsaládok az önellátást választják - javak a parasztgazdaságból
- Géntechnika a mezôgazdaságban; a fogyasztók ellenállása
- Klímavédelem - mezôgazdaság
- Egy KAIROS-dokumentum Európa számára - felhívás együttmûködésre

Szomszédságunkban közremûködnek:
Köpeniker Initiative "Eine Welt", Projekt Elbe, Bauern Solidarnosc, Christliche Aktion "Mensch und Umwelt" e.V., Ev. Bauernwerk Württenberg, Ev. Jugend auf dem Lande, Friedensgruppe Voerde, Unesco-Projekt Schulen: Tschernobyl-Netzwerk, BAG "Den Kinder von Tschernobyl", Kairos Europa - Németország


VI. Szomszédság:
Igazságosabb kiegyenlítôdés más világrégiókkal

A Földet Isten kölcsönbe adta az egész emberiségnek. Minden ember ugyanolyan használati joggal rendelkezik. Ehelyett mi gazdagok élvezzük a kiváltságokat sok szegény költségére és védelmet építünk ki ellenük.
A címszó alatt: "Kitörés a jólét erôdjébôl - elôretörés egy igazságos gazdasági rend felé" a következô témákat öleli fel szomszédságunk:
- Ruha teszi az embert - Ember készíti a ruhát, "Tiszta ruházat" kampány
- "Fülöp Szigetek 2000" és a kisemberek harca a földért
- Szociális és természetharmonikus gazdaság
- Agenda 21
- A talaj-, nyersanyag- és energiafelhasználás árának összehasonlítása világszerte
- Árusorompók leépítése, fair árak, a gazdag országok kapitalista befolyásának hátráltatása
- A pénzpiacok ellenôrzése
- Az európai védelmi szövetség kritikus értékelése
- Latin-amerikai nôk bemutatják az "Egyetlen-világ-problémát"

A következô módszereket javasoljuk:
- Szerepjáték alternatív bankkoncepciókra
- Egy pénzintézet exponenciális növekedésének bemutatása egy pénzszedôgép segítségével
- Tervjáték: textilnyomóüzem Zimbabwében kölcsönt kap az EDCS-tôl
- Meditatív és boldog körtánc

Szomszédságunkban közremûködnek:
Missionszentrale der Franziskaner, Christen für gerechte Wirtschaftordnung e.V., EDCS-Ökumenische Entwiklungsgenossenschaft, Ev. Kirchenkreis Koblenz, Initiative "Kirche von unten", Initiative "Ordensleute für den Frieden", Kairos Europa, Ökum. Netz. Württenberg


Az Elbeszélés és Meghallgatás Terme

Ezen a héten Európa minden országából találkoznak itt emberek és egymással megosztják elkötelezettségüket és történeteiket. A Közös és a Különbözô felfedezésének, a saját és az idegen források felfedezésének van egy spirituális dimenziója: azok gazdagsága, akik ilyen módon közelebb kerülnek, érezhetô lesz. Ez erôt ad a további bevetésre, dolgozik kifelé és növeli önmagát. ćgy létrejön - mint egy mozaik sok kôbôl - az emberiség képe Isten képmására.
Helyet szeretnénk teremteni a találkozás e módja számára, és a kis csoportokban való beszélgetésre. Kérjük a találkozón és az Ökumenikus Faluban részt vevô nôket és férfiakat, hogy jöjjenek el hozzánk és osszák meg velünk történetüket. Örülünk a szépségnek és gazdagságnak, mely ezáltal megtapasztalható lehet.
Mesélj nekünk harcaidról, sikereidrôl, álmaidról! źs oszd meg velünk, mi az, ami életedben és elkötelezettségedben erôt és motivációt jelent számodra. Ne gondold, hogy a történeted nem érdekes. Mindannyian sok hasonló probléma - és a lehetséges szolidaritás - példái vagyunk az egész világon.

Felelôs: KAIROS Európa-program: "A szolidaritás és ellenállás lelkülete"


Falukávézó

Az Ökumenikus Falu nevében a PAX CHRISTI szeretettel meghív:
- kipihenni a termeken keresztül megtett fárasztó utat
- felfrissülni - helyesen élni jobb, mint sokat birtokolni
- beszélgetni a barátokkal és ismerôsökkel
- dialógust vagy vitát folytatni arról, hogyan is lehetséges kiengesztelôdés ott, ahol a fordulat olyan nehéz
- vagy új barátok felfedezésére az ökumenében.

Ezenkívül: a kávé mellett a "parasztgazdaság javai" is megtalálhatók. Lássuk a csodát, mi mindenre képes Stájerország mezôgazdasága!


Virtuális Falu és Egyházmegye

Egy egyházmegye, ami csak Interneten létezik! A félreállított francia püspök, Gaillot berendezett egyet magának, és a Faluban lesz lehetôség a "szörfözésre" (mûködteti a Pax Christi Steiermark csoportja, Steirische Platform "Wir sind Kirche", Kirchenvolks-Begehren, Publik Forum).

A távollevôk számára kínál részvételi lehetôséget a BOCS Alapítvány és a Koalíció Graz '97 által létrehozott Virtuális Falu. Azok, akik maguk nem tudnak Grácba eljönni, de van e-mail címük, naponta kaphatnak képes hírösszefoglalókat angolul, németül, magyarul - ha elég igény lesz rá, még oroszul és egyéb kelet-európai nyelveken is - és hozzászólásaikat beküldhetik a szerkesztôségbe, amely naponta közzéteszi a világból érkezett visszhangok összefoglalóját a Grazban jelenlévô küldöttek, csoportok és média számára.

Az Ökumenikus Faluban is és a Békeházban is lesz lehetôség böngészni a BOCS Alapítvány és a Koalíció Graz '97 képes Internet oldalain, információkat kapni az egész Ökumenikus Faluról és a Koalíció különbözô csoportjairól.

A webhely címe:
http://c3.hu/~bocs
Nyelv: német
Eredeti méret: teljes fordítás
Dátum: Graz, 1997 tavasz
Fordította: T. T.


4.

Christa Springe: Az Ökumenikus Falu megnyitása


Szeretettel üdvözlünk mindenkit, az Ökumenikus Falu résztvevôit, a Caritas és a Diakonia Europa tagjait, a zarándokokat, a látogatóinkat és az újságírókat.

Ezennel megnyitjuk kiállítótermünket, amely öt napig várja látogatóit. Öt napon át ez a terem nem a társadalomromboló piacgazdaságot, a maximális nyereségszerzést vagy a tulajdonosok érdekeit fogja szolgálni.

Ebben a teremben az emberi értékekért és a teremtés értékeiért fogunk dolgozni, kölcsönös támogatást nyújtva és egymás iránt szolidaritást tanúsítva, az emberi méltóságot és értéket tiszteletben tartva. Meg akarjuk közelíteni az embereket és nem kirekeszteni ôket. Szeretnénk velük megosztani, amink van és megmutatni, hogy törôdünk az életükkel. Hasonlóképpen tiszteletben akarjuk tartani és megôrizni a teremtés értékét és méltóságát.

Ez nélkülözhetetlen, amikor a kiengesztelôdésért dolgozunk. Jézus Krisztus nevében és szellemében akarjuk munkánkat végezni.

Európa minden részébôl gyûltünk most itt össze, mint a társadalom peremére került, elszegényedett és megélhetésüktôl megfosztott férfiak és nôk. Vannak közöttünk, akiknek bôrük színe vagy nôi mivoltuk miatt kell diszkriminációtól és kizsákmányolástól szenvedniük. De eljöttek barátaik is, akik munkájukkal szolidaritást vállalnak velük.

Nem a nemzeti és nemzetközi politika megfélemlített és hangját vesztett áldozatainak sokasága vagyunk. Mi, akik eljöttünk ide, hogy hozzájáruljunk a Találkozó sikeréhez, kezünkbe vettük sorsunkat. Nem fogadjuk el, hogy a gazdasági és társadalmi rendszerünk adta keretek megváltoztathatatlanok lennének. Elutasítottuk és mindmáig elutasítjuk mindazt, amit igazságtalannak tartunk. Közben értékes alternatívákat dolgozunk ki - saját magunk, felebarátaink számára, velük összefogva.

Nem az itt a célunk, hogy nagy szólamokat zengjünk jövôbeli feladatainkról. Valamennyien aktív munkatársak vagyunk és nem nagy szónokok. Nem áll szándékunkban még több és több üres szöveg megírása. Hosszú ideje végezzük már, amit itt most bemutatunk társainknak. Célunk, hogy jelenlévô barátainkkal együtt munkánkat továbbfejlesszük és ily módon még hatékonyabbakká és eredményesebbekké váljunk.

Ez egy európai találkozó. Mindeddig nem tanultunk meg európai szinten gondolkodni és hatást gyakorolni. Pedig ez nagyon fontos. źvtizedekig Európa olyan volt, mint egy hatalmas piac a polgárok hozzászólása, hangja nélkül. Ez az elv nemcsak az Európa Unió tagországaiban érvényesül, hanem az EU-n kívüli európai államokra is hatása van.

Múlt héten tartották csúcstalálkozójukat Amszterdamban az Európai Unió politikai vezetôi. Találkozási helyüket veszélyes területnek nyilvánították, hogy a polgárokat távol tartsák - "biztonsági okokból". Milyen félelmetes jelképe ez politikájuknak! Erre is oda kell figyelnünk és le kell lepleznünk a mögötte megbújó érdekeket. Együttes erôvel szembe kell állítanunk vele saját koncepciónkat egy humánus és szociális Európáról.

Egy pozitív jelkép segítségével akarjuk megnyitni a találkozó e színhelyét. A hely, ahol most állunk, a Caritas, a Diakonia és az Ökumenikus Falu találkozási pontja, általuk közösen használt terület. Reméljük, hídként szolgál majd az Igazságosság, a Béke és a Teremtés érdekében indult mozgalmak, csoportok és e két nagy egyházi szervezet között, amelyek már régi hagyományra tekintenek vissza. Közös a célunk: olyan társadalmi rendet akarunk, amely emberi közösséget és igazságosságot jelent a gyengék szemszögébôl is. źs amely cselekedeteket eredményez.

Most pedig hallgassuk meg a Caritas és a Diakonia képviselôjét. Ezt követi majd az Ökumenikus Falu programjának ismertetése.

...

1995-ben, amikor létrehoztuk az Európai Ökumenikus Koalíciót a grazi esemény megszervezésére, megfogalmaztuk a Találkozóval kapcsolatos céljainkat és feladatainkat, amelyek a következôk:

- mélyreható kritikát akarunk mondani azon egyházi és társadalmi állapotok felett, amelyek az élet ellenségei;
- változáshoz vezetô folyamatokat akarunk kezdeményezni és alternatív, életet gyógyító társadalmi sejteket létrehozni;
- szavukon akarjuk fogni az egyházi képviselôket és vezetôket, ragaszkodva ahhoz, hogy legyenek konkrét elhatározásaik és hogy döntéseiket azoknak megfelelô tettek kövessék;
- a Találkozó Dialógus Fórumain való aktív részvételünkkel akarunk céljainknak hangot adni;
- befolyást akarunk gyakorolni a politikusokra, hogy alternatív, az életet megôrzô politikát valósítsanak meg.

Végezetül a négy Szomszédság, a Virtuális Falu és a Történetek Terme szervezôi mutatják be az általuk felvállalt programokat.
Nyelv: német
Eredeti méret: teljes fordítás
Dátum: Graz, 10. pavilon, 1997. június 24. (kedd), 10.30
Fordította: T. T.


5.

Az Európai Ökumenikus Koalíció Graz '97 Zárónyilatkozata

"Jobb botrányt okozni, mint az igazságot megkurtítani."
(Nagy Gergely pápa)

AZ 1989-es baseli Európai Ökumenikus Találkozó óta alapvetč változások új kihívásokat állítottak az ökumenikus mozgalom elé. Ezért amikor a Második Európai Ökumenikus Találkozóra készültünk, elhatároztuk, hogy az együttmûködést nemcsak célnak tekintjük, hanem részvételünk eszközeként használjuk fel. Körülbelül száz projekt koalícióját alkotva, a gráci Ökumenikus Falut tervezve célunkká tûztük ki:

(1) az áldozatok bátorítását, hogy szólaljanak fel önmagukért;
(2) az uralkodó szociál-gazdasági rendszer ellen alapvetč kritikák megfogalmazását;
(3) egy alternatív társadalom sejtjeinek építésével az átalakulás serkentését;
(4) hogy emlékeztetjük egyházainkat vállalt kötelezettségeikre;
(5) hogy megünnepeljük egy megbékélésre vágyó közösséghez való tartozásunkat.

A gráci napok tapasztalatai után újra megerčsítjük céljainkat. Hozzátesszük, hogy férfiak és nčk igazságos közösségének létrehozása különleges súlyt kell kapjon.

1. A Faluban volt egy speciális szoba, ahol az emberek megoszthatták egymással élettörténetüket, a megbékéléssel kapcsolatos tapasztalataikat - vagy ennek hiányát életükben, és beszélhettek arról, honnan kapják az erčt a nehézségekkel szembeni küzdelemben.
Azt tapasztaltuk, hogy a másokra való figyelés átalakulást kíván. Egyházaink hitelessé válnak, ha fel lesznek készülve egy olyan átalakulásra, mely által megértik, amit a szegények és a szenvedčk mondanak és velük együtt keresik az erč forrásait az ellenálláshoz.

2. A Faluban például osztrák, német és lengyel parasztok beszélgettek arról, hogyan gyčzzék meg egyházaikat, hogy kiálljanak a fenntartható mezčgazdaság mellett a környezeti pusztítás megállítása érdekében.
Habár tanúi voltunk a kommunista elit hanyatlásának, akiket törvényesen nem fogadott el többé népük, mégsem érezzük magunkat közelebb a Baselban kitûzött célokhoz. Ellenkezčleg, a legpusztítóbb piaci erčk globális megszilárdulását tapasztaljuk. Ez még több erčszakhoz vezet, mely a versengésen és a hatalomkoncentráción alapszik. Ráadásul nagyobb a hangsúly az élet és a teremtés ellen irányuló gazdasági növekedésen. Nem lehet egyidejûleg a szegények és a neoliberális fejlesztési modell oldalára is állni.

3. Falunkban többek között hallottunk történeteket a nčkkel és gyermekekkel való kereskedésrčl és hogy hogyan szervezčdik az ellenállás egy olyan kultúrával szemben, melyben az emberi lényeket árucikké alacsonyítják.
Elítéljük azt a gyakorlatot, hogy a kapitalista gazdaság átfogó alternatívájának hiányára hivatkozva nem támogatják a helytelen politikai döntések kijavítására tett olyan konkrét javaslatokat, melyek meg tudnák állítani a veszélyes fejlesztéseket. Ezért sürgetjük az egyházakat és a keresztényeket, hogy mindennapi életük során mûködjenek együtt azokkal, akik elkötelezték magukat az ilyen javaslatokért folyó harcra, és ne vonják ki magukat társadalmi felelčsségük alól. Fel kellene használnunk a lehetčséget, hogy tapasztalatainkkal hozzájárulva összekössük az egyházi folyamatokat és a helyi "Teendčk a 21. századra" (Agenda 21.) programokat. Egyidejûleg helyi és regionális projekteken is dolgozunk és olyan helyek megteremtésével kísérletezünk, ahová a tčke és a versengés romboló ereje nem ér el. Ha az ilyen pontokon sikerül megkérdčjeleznünk a Mammon abszolút hatalmát, akkor elkezdjük a tčke-domináns rendszer törvényes alapját aláásni.

4. A Faluban aktív erčszakmentességrčl beszéltünk, képzett polgári béke szolgálatról és Shalom Diakonátusról. Annak a lehetčségét is megvitattuk, hogy egyházaink rámutatnak a potenciális konfliktusokra és konfliktus megelčzč megoldásokat javasolnak, kiállván a lelkiismereti katonai szolgálatmegtagadók mellett és teológiailag rámutatván az erčszakmentességre.

Elkötelezzük magunkat és ösztönözzük egyházainkat, hogy hûségesek maradjanak az igazságosság, béke és a teremtés megčrzése érdekében történč egyházi folyamat céljaihoz, valamint a Nčkkel Szolidaritást Vállaló Egyházak Ökumenikus źvtized célkitûzéseihez; hogy tovább támogatjuk az ökumenikus mozgalmat és azokat a nemzetközi területeket, melyek nyíltan kifejezik az egységért való elkötelezettségüket.

Mi, és sokan mások reméljük, hogy a keresztények szerte a világon egyesülten emelnek szót az igazságtalanságok leleplezéséért és tesznek tanúságot egy békés társadalom reményérčl, ahol mindenki számára van hely emberi méltóságban élni.

5. Falunk önmagában is kísérlet volt arra, hogyan lépjünk túl az ökumenikus sokarcúság puszta elfogadásán és ünneplésén. A Koalíció tagjaiként mindannyian meg vagyunk gyôzôdve, hogy Basel óta az élet globális fenyegetettségének új szintjét tapasztaljuk, mégis sok különbözô helyen, különbözô munkamódszereket használva aktívak vagyunk. Együttmûködésünk konfliktus-helyzeteket hozott és keresztülsegített rajtuk. Megtettük az elsô lépést a megbékélés felé vezetô úton, melyen újra szembesülni fogunk a megbékélés szükségességével. Az a tapasztalatunk, hogy jobban befolyásol minket együttmûködési szándékunk, mint a vitatott tételek. Ezek a tapasztalatok arra bátorítanak bennünket, hogy tovább keressük Isten megbékélésének tanúságtételét.
Eredeti cím: Final statement
Nyelv: angol
Eredeti méret: teljes fordítás
Dátum: Graz, 1997 június 30.
Fordította: S. D.
Könyvek

A társadalmi szervezetek, az egyházak, alapítványok, lakásszövetkezetek, a társasházak, a közhasznú társaságok mûködési és adózási feltételei (kiegészítve az 1997 évi változásokkal). (2900 Ft, lemezen 4500 Ft)

Alapítványok és nonprofit szervezetek leltározása (1700 Ft)

Alapítványok, nonprofit szervezetek pénzkezelése, adományok elszámolása és nyilvántartása (1700 Ft)

Alapítványok, nonprofit szervezetek és közhasznú társaságok kettôs könyvvitele (5600 Ft)

Társadalmi szervezetek, alapítványok naplófôkönyvvezetése '97 (adó, tb, könyvelés) (3500 Ft)

Dr. Bíró Endre - Csizmár Gábor: Nonprofit szervezetek (egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok) jogi kézikönyve (7500 Ft, aktualizáló pótlapcsomag kéthavonként 2300 Ft)

Forrásteremtés '97 (A Pályázatfigyelô elektronikus kézikönyve) (2800 Ft)Forrás: http://www.netropolisz.net/konyv (dgyorgy@mail.datanet.hu) (Tel: 214-8209)