Frissítve:
Jún 1, 97


    BOCS Homepage
Az Európai Ökumenikus Koalíció Graz '97 alapító nyilatkozata
Kiengesztelõdés Európában
a szegénység, a kirekesztés, a háború, az ökológiai pusztítás,
továbbá a vallási és kultúrális különbözõség összefüggésében.

Az Európai Egyházak Konferenciája (KEK) és az Európai Püspökkari
Konferenciák Tanácsa (CCEE) az összes európai keresztényt és
egyházat meghívta az "Igazságosság, béke, és a Teremtés megõrzése"
folyamat Második Európai Ökumenikus Találkozójának (Graz, 1997
június 23-29) elõkészítésére. A téma: "Kiengesztelõdés - Isten
adománya és új élet forrása".

A közvetlenül érintettekkel együtt, a szegénység, a társadalmi
kirekesztés, a háború és az ökológiai pusztítás ellen küzdõ
csoportok és hálózatok képviselõiként:

 • Szívesen elfogadjuk ezt a meghívást, és bibliai alapon
  válaszolunk rá. Meg vagyunk gyõzõdve, hogy minden érintettnek
  jelen kell lennie, ha az egyházak a kiengesztelõdés érdekében
  hatékonyan akarnak cselekedni.
 • Vállaljuk, hogy az odáig tartó idõben csoportjainkkal és
  hálózatainkkal részt veszünk a gráci találkozó elõkészítésében,
  valamint hatást gyakorolunk a nyilvánosságra és a politikai
  erõkre.
 • megszervezzük találkozónkat a grazi esemény részeként, s arra
  meghívjuk az Ökumenikus Találkozó hivatalos küldöttein kívül a
  kiengesztelõdési folyamatban részt vevõ csoportok és közösségek
  képviselõit is, beleértve minden vallást.

  Jelen nyilatkozatban bemutatjuk, miben hiszünk, miben reménykedünk
  és mit várunk a grazi találkozótól. Ahhoz, hogy pontosan
  meghatározhassuk, mit jelent számunkra a kiengesztelõdés, egyrészt
  a bibliai hagyományhoz, másrészt társadalmunk elemzéséhez nyúlunk
  vissza. Ezzel a nyilatkozattal másokat is meghívunk a folyamatban
  való részvételre.

  A kiengesztelõdés a bibliai hagyományok szerint soha sem "olcsó"
  kegy, hanem élet-halál kérdése.

  A társadalomban a bûnök struktúrális megszilárdulása a közösség
  megbomlásához és pusztításhoz vezet. A bûnös gazdasági, társadalmi
  és politikai struktúrák és bûnös viselkedésmódok nem
  megváltoztathatatlan sorscsapások. Isten áttöri a bûnnek ezeket a
  struktúráit a felszabadító kiengesztelõdés felajánlásával. Ezáltal
  képesek leszünk az életellenes erõket és struktúrákat nevén
  nevezni, és felismerni saját szerepünket bennük. Ekkor találjuk
  meg a lehetséges utakat az igazságossághoz, a békéhez és a
  Teremtés megõrzéséhez:

 • elõször is hívõ közösségeinken belül: mégpedig azáltal, hogy
  ellenállunk a rossz erõinek, konkrét gazdasági és társadalmi
  alternatívákat dolgozunk ki, és Istennel együtt kiállunk az
  elszegényedettekért és kirekesztettekért;
 • ezek után a társadalomban is: azáltal, hogy együtt dolgozunk
  mindazokkal, akik az igazságtalan struktúrák és folyamatok
  helyrehozásán, igazságos politikai és gazdasági keretfeltételek
  megteremtésén fáradoznak.
  Kiengesztelõdés akkor lehetséges, ha az igazságosságért vívott
  erõszakmentes küzdelemre kötelezzük el magunkat. Eközben összekell kapcsolni a szegények melletti döntést az erõszakmentességmelletti
  döntéssel.
  A kiengesztelõdés ebben az egyszerre átfogó és konkrét
  jelentésében az öröm forrásává válik és az élet dicsõítéséhez
  vezet.

  A mai viszonyok áttekintésével egész bolygónkat átfogó életellenes
  hatalmakat és struktúrákat ismerünk fel.

  Az emberi közösség megoszlik, egy szenvedõ világ
  kiengesztelõdésért kiált. Visszatekintünk több mint ötszáz év
  gyarmatosítására, amely a világ más részeinek kifosztását okozta.
  De Európában is újból erõsödik a jogtalanság, a megosztottság és a
  perifériára kerülés.

 • Egyre több embert fosztanak meg a munkához, a lakáshoz, az
  egészséghez, a szociális szolgáltatásokhoz, a képzéshez és a
  szabad költözködéshez való jogtól. Egyidejûleg növekszik a világ
  népességének mintegy 20 %-át kitevõ, egyre szûkülõ csoport jóléte
  és a források fölötti ellenõrzése. Az ok a tõkés piacok
  globalizálódása és deregularizálódása a profit maximalizálása
  érdekében.
 • Sok közösségünk szenved a romló gazdasági és szociális
  helyzetbõl vagy a faji és kulturális diszkriminációból keletkezõ
  feszültségtõl és megoszlástól, ami gyakran erõszakossághoz és
  háborúhoz vezet. A szociális és gazdasági helyzet romlását
  elõidézõ üzleti és pénzügyi világ gyakran éppen a
  fegyvergyártásból és -kereskedelembõl húzza a hasznot. Ezért nem
  ér véget a nõk, férfiak és gyermekek szenvedése; megcsonkítját,
  megölik õket, s az életük alapján nyújtó természetet
  elpusztítják.
 • Környezetünk állapota bizonyítja, hogy megszakadt a
  kapcsolatunk a Földdel és az elkövetkezõ generációkkal.
  Keveseknek mértéktelen növekedés kedvez, miközben életünk alapja
  máról holnapra megsemmisül. Az emberiség leggazdagabb 20 %-a nem
  csak Földünk tartalékának legalább 80 %-át nyeli el, hanem egyben
  a szennyezés több mint 80 %-át is termeli.
 • Alárendeltség és ellenségeskedés idegeníti el még mindig
  egymástól a különbözõ hitközösségeket: a keresztényt, a
  muzulmánt, a zsidót. Rettegünk mások "másságától" és csak
  vonakodva nézünk szembe saját felelõsségünkkel az erõszakos
  folyamatokért, ezért másokat átkozunk el.

  Egyházunk tagjaként megvalljuk felelõsségünket abban, hogy az
  egyházak
  û sokkal inkább saját intézményük fennmaradásával törõdtek,
  mint az evangélium által kívánt megtéréssel,
  û inkább a konfliktus elkerülésére törekedtek általános
  megnyilatkozásokkal, mintsem hogy az áldozatok pártjára állva az
  igazságosságért és békéért küzdöttek volna;
  û résztvettek az igazságtalan struktúrákban, az erõszakban és
  környezetpusztításban, és így kollaboránsai lettek azoknak a
  hatalmaknak, amelyek szétzúzzák a közösségeket és tönkreteszik a
  Földet;
  û exportálták a felekezeti szakadásokat a Dél országaiba és
  álcázták a gyarmatosító hatalmak által folytatott elnyomást és
  kizsákmányolást.
  Részvételünk a kiengesztelõdés folyamatában képessé tesz, hogy
  alternatívákat építsünk fel, amelyek kihívások a bûnös struktúrák
  és erõk felé.
  A kiengesztelõdés adományát megtapasztaljuk azok közösségében,akik
  bekapcsolódtak a zsinati folyamatba az igazságosság, béke, és
  a teremtés megõrzése érdekében.

  A grazi Második Ökumenikus Találkozóra készülve

 • A kultúrális, társadalmi és gazdasági diszkrimináció által
  kirekesztetteknek - pl. a szegények, munkanélküliek, elvándorlók,
  az etnikai kisebbségek, a homoszexuálisok -, és ezen belül is
  különösképpen a nõknek elsõbbséget kell adnunk. Ezek az emberek
  gyakran észrevétlenek maradnak és nem találják helyüket az
  egyházon belül sem.
 • Kihívó felismerés a kiengesztelõdés jelentése: Isten hívására
  válaszként a megosztottság alapvetõ okait kell megcéloznunk;
 • Az igazságtalan struktúrák elleni harc és az életet támogató
  alternatívák fejlesztése eredményesebb, ha együtt dolgozunk ezen
  struktúrák áldozataival. Megtanulunk a kiközösítettekre
  odafigyelni, hogy közös helyzetünket egy új látószögbõl értsük
  meg.
 • Igen értékesek a kapcsolatok más csoportokkal, szervezetekkel
  és intézményekkel, hogy eredményesebben tudjunk dolgozni a
  társadalmi változásért. Megtapasztaltuk Isten erejét kis
  csoportjainkban és most szélesebb bázison keressük az
  együttmûködést.
 • Ellenállunk az "Európa erõdítmény" törekvéseknek és keressük
  a lehetõségeket egy igazságos kapcsolatra a Dél népeivel. Olyan
  Európáért kötelezzük el magunkat, amit a nyitottság, igazságos
  kapcsolatok és fenntarthatóság jellemeznek. Erõsíteni törekszünk
  az európai integráció lelki, etikai és kultúrális dimenzióit és
  szembeszállni az egyoldalúan gazdasági, pénzügyi és politikai
  szemlélettel.
 • Biztosítani akarjuk, hogy Grazban elég idõ és hely legyen a
  kirekesztésrõl és pusztításról, valamint a kiengesztelõdés
  gyakorlati példáiról tapasztalatokat cserélni.

  Céljaink:

 • az áldozatokat bátorítani saját magukért való felszólalásra;
 • a társadalmi és gazdasági struktúrákat alapjaikban
  kritizálni;
 • egy alternatív társadalom sejtjeinek építésével változásokat
  indítani;
 • egyházainkat elfelejtett kötelességeikre emlékeztetni;
 • kiengesztelõdésre hajlandó közösségek örömét megünnepelni.

  Hívjuk az egyházakat és közösségeket a kiengesztelõdés e nehéz
  ösvényére. Tudjuk, hogy az ilyen ellenállás és megújulás
  konfliktusokat is jelent. De ez része a folyamatnak.
  Együttmûködésünket helyi, nemzeti és európai szinten egyaránt
  felkínáljuk.

  Frankfurt am Main, 1995 október 8.