English Deutsch Russian French

Egyház és béke
Hírlevél
1999. nyár, 16. évf. 2. szám

Kedves Olvasók!
Az “Egyház és béke” mozgalom 50 éve kezdõdött. A svájci Puidoux-i konferenciákon kezdetben a Történelmi Béke Egyházak és az európai fõ egyházak képviselõi vettek részt, azóta 9 európai országban 75 testületi és egyéni tagja van az ökumenikus hálózatnak.
A május végén megrendezett szimpóziumon visszatekintettünk az “Egyház és béke” kezdeteire. Megbeszéltük a jelenlegi kihívásokat és a jövõ legfontosabb feladatait. Együttlétünk alatt folyt a háború a volt Jugoszláviában. Nem sokkal a szimpózium után hivatalosan véget ért a háború. Azóta sok példát láttunk a térség etnikai csoportjai közötti mélységes gyûlöletre. Most a “másik felet” félemlítik meg és ûzik ki. Néhányan a volt áldozatok közül elkövetõkké váltak, míg a volt elkövetõk a legújabb áldozatok.
A bienenbergi szimpóziumon e konfliktus teljes igazságát kerestük. A legfontosabb szempont a konfliktussal összefüggõ politikai felelõsségünk kérdése és - európai hálózatként - feladatunk megállapítása volt. A volt Jugoszláviában keresztény közösségek sok pozitív példát mutattak és bátorító kezdeményezéseket tettek. A legújabb harcok miatt munkájuk nem volt olyan hatásos, de továbbra is küzdenek a megértésért, megbékélésért és a polgári társadalom fejlõdéséért. Az évforduló szimpóziumának dokumentációja – a Teológia és béke pamflet sorozat 2. kiadványa – ezekrõl a kezdeményezésekrõl tudósít. Az “Egyház és béke” nyári kiadásaként adjuk ki együtt ezt a brosúrát és a hírlevelet. Ráadásul csatoljuk az elsõ éves beszámolónkat, hogy képet kaphassanak az “Egyház és béke” 1998-as munkájáról.
Gyakran kértek tõlünk gyors és kezelhetõ információt, valamint tematikus kiadványokat. Még ebben az évben ki fogjuk adni az “50 év ökumenikus párbeszédei és tanúságtétele a békérõl” c. kiadványunkat, ami egy hírlevélbõl, valamint rövidebb brosúrákból áll a negyedéves folyóirat helyett.
Szeretnénk javítani kiadványaink színvonalán, kérjük beleegyezésüket és megértésüket. 1999 végén lehetõséget adunk véleményük kinyilvánítására.
Kellemes nyarat kívánok önöknek a szerkesztõi csoport nevében
Christian Hohmann

“Szeressétek az Igazságot és a Békét” – az “Egyház és béke” mozgalom a békéért folytatott munkásságának és az ökumenikus dialógusnak 50. évfordulóját ünnepli

Az “Egyház és béke” mozgalom 50. évfordulóján Svájcban, Basel mellett, a volt Európai Mennonita Biblia iskolában európai keresztény békecsoportok, keresztény közösségek és különbözõ egyházak a koszovói válságról és a keresztények béke- tanúságtételérõl beszélgettek.
A hétvégi (máj. 28-30.) szimpózium résztvevõi Zakariás figyelmeztetésének “szeressétek az Igazságot és a Békét” (8:19b) megvalósításán gondolkodtak. Péntek este Dr. Wolfgang Lienemann professzor a Berne Teológiai Egyetemtõl a következõ címmel tartott elõadást: “A békeegyházak jelentõsége ma Krisztus egyházának szempontjából”. Szombaton reggel Wilfried Warneck, az Egyház és béke elsõ fõtitkára, majd Hildegard Goss-Mayr, a Megbékélés Nemzetközi Egyesületének (IFOR) elnöke beszélt. Két volt önkéntes kérdezte az elõadókat arról, mit kellene tudnia a következõ generációnak a békeegyház elképzelésérõl és az erõszakmentes társadalmi változásról.
A katonai offenzíva Koszovóban és a szerbiai vendégek erõsen befolyásolták a délutáni üléseket. “Közös felelõsségünk a változó Európában” címmel dialógus fórumot tartottak a keresztények és a vallásos szervezetek reagálásáról a balkáni háborúval, a fajirtással és a tömeges kiûzéssel kapcsolatban. A két órás, intenzív beszélgetés az “igazság keresésérõl” és a jugoszláviai háborúról szólt. A felszólalók a következõ csoportokból jöttek: Pax Christi International, IFOR, Kairos Europe, a magyar Bokor mozgalom, del Vasto Communaut de l’Arche, Európai Mennoniták Központi Bizottsága, Egyház és béke. Valamint résztvevõk számos más csoportból, a belgrádi “Élet kenyere” közösségbõl, és Jugoszláviából is.
A szimpózium egy megható istentisztelettel záródott vasárnap reggel. Dr. Keith Clements, az Európai Egyházak Konferenciájának fõtitkára arról prédikált, hogy itt az idõ a béke liturgiájának létrehozására és az átalakulásra nemzeti és nemzetközi szinten.
A teológiai békecsoport tagjai nyilatkozatot készítettek a hitközösségek számára, hogy béke egyházként tevékenykedjenek és a béke evangéliumát hirdessék. A béke egyházaknak minden embert el kell fogadniuk, még az “ellenséget” is, ugyanakkor minden igazságtalanságot és gonoszságot erõszakmentesen kell visszautasítaniuk. Továbbá az erõszak minden formáját el kell vetniük Jézus példáját követve, az erõszak és az elnyomás áldozatai mellé állva.
A jelenlévõk helyeselték a dokumentumot, amely más keresztényeket is hív, hogy “osztozzanak ebben az életformában és látomásban”. A Bienenberg Nyilatkozatot az Egyház és Béke Nemzetközi Hivatalában lehet kapni angolul, franciául és németül.

Terri Miller

A kertész és a földesúr

Élt egyszer egy kertész egy kis faluban. Nagy kertje köré erõs kerítést épített, hogy a vadállatok ne tudjanak bemenni. Minden reggel sétált egyet a kertjében, hogy megcsodálja a virágait és a növényeit.
Egyik reggel szörnyû látvány fogadta. A kert olyan volt, mintha háború dúlta volna fel. A virágokat és növényeket kihúzgálták vagy megették, a virágágyásokat lerombolták, semmi nem maradt épen.
“Bizonyára egy nyúl volt.” - gondolta a kertész és elsietett az uradalomba, hogy panaszt tegyen a nyúl miatt. Beszélt a földesúrral: “Uram, tégy igazságot! A nyúl az egész kertemet lerombolta!”
“Biztos vagy benne, hogy a nyúl volt? – kérdezte a földesúr.
“Igen, megtaláltam a nyomait.”
“Jól van. Holnap kivizsgáljuk az ügyet, elmegyünk vadászni és megfogjuk a nyulat. Menj gyorsan haza és készíts el mindent! Holnap kora reggel a házadnál leszünk.” Így is történt. Másnap megérkezett a földesúr kíséretével.
“Csak reggeli után tudok vadászni! – mondta a földesúr – Van valami ennivalód?”
“Igen uram.” – felelte a kertész és hozott egy sonkát, amit a vendégek gyorsan megettek.
“Furcsa disznó volt ez, – vélekedett a földesúr a hasát vakargatva – csak egy lába volt.”
Persze több lába is volt a szegény állatnak. A kertész lehozta a kamrában lógó másik sonkát is, amit a földesúr kíséretével együtt hamar elpusztított. Végül mindent megettek, ami még a disznóból maradt a kamrában. A pincébõl pedig megitták a bort. Amikor végeztek, elálmosodtak. Álmosan persze nem lehet vadászni, még akkor sem, ha nyúlra vadászik az ember. Így aztán a kertész készített nekik fekhelyet, ahol mély álomba zuhantak, és csak este ébredtek fel. A földesúr nyújtózott egyet és megfújatta a vadászkürtöt. Végül mindenki lóra ült. Megkezdõdött a vadászat a nagy kert közepén. De hiába, nem találták a nyulat. A kert legvégében egy káposzta mögött rejtõzött. Amikor a vadászok odaértek, a nyúl ugrott egyet és elszelelt a kerítés hasadékán keresztül. A vadászok utána iramodtak és kitörték a kerítést. Az erdõ széléig üldözték a nyulat, azután megálltak és visszaballagtak a kertbe. “Sajnálom! – mondta a földesúr – “Saját szemeddel láthattad, hogy mindent megtettem, de a nyúl ügyesebb volt.” Ezután ellovagolt kíséretével együtt. A kertész megállt romokban lévõ kertje közepén és azt gondolta: “Jobb lett volna, ha a közvetlenül a nyúllal intézem el a dolgot. A “segítség” több kárt csinált, mint száz nyúl száz év alatt.”
Vaik Dóra, a kelet-európai “Egyház és béke” koordinátora mondta el ezt a mesét az évfordulóra megrendezett szimpózium esti programján. Valószínûleg magyar mese.


A leopárd megváltoztatja foltjait - A Baptista Szövetség békeegyházzá alakulásának terve

Amikor megkérdezték a Baptista Szövetséget Angliában és Welszben 1996 nyarán, hogy a következõ ezredévre mit szeretnének a tagok, a szövetség egy kihívással válaszolt: béke egyházzá szeretnének átalakulni. Mivel a legtöbb baptista nem hallott a béke egyházról, az elsõ feladat az volt, hogy megismertessék velük a koncepciót. A Baptista Béke Társaság (BPF) “Az úthoz vezetõ lépések” címmel kiadott egy dokumentumot, amelyben leírják, hogyan hatna a béke egyházzá alakulás a baptisták életére, egyházukra, felekezetükre. Anne Wilkinson, a Baptista Szövetség társadalmi tanácsadója információs találkozót szervezett. Ezen a találkozón Ruth Gouldbourne a Bristoli Baptista Egyetemtõl felvázolta a béke egyház elképzelésének fejlõdését és ennek kapcsolatát a baptisták anabaptista gyökereivel. Mary Lou Levitt a Kvéker Béke Szolgálattól és Mark Thiessen a Londoni Mennonita Központból szintén hozzászólt.
A találkozón nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesz általános megegyezés a nézeteket illetõen. Talán a vezetõség habozott, hogy teljesen jóváhagyja-e a béke egyház elképzelést, mert elõre látta, milyen megosztottságot eredményezhet a békérõl szóló vita. A résztvevõk azonban megígérték, hogy tovább gondolkodnak a kihíváson a Baptista Szövetségen belül.
A béke egyház témája egy beszámoló során is felmerült. Az “Öt legfontosabb érték az evangéliumi emberek számára” címû riportot a BU igazság és béke csoportja állította össze, melyben kérték az egyházakat, hogy gondolkodjanak el béke egyházi missziójukon, ahogyan azt a kvékerek és a mennoniták tették. Jelenleg az esetleges megosztódás miatt félretették ezt a beszámolót.
Merre tart a Baptista Béke Szövetség? Norman Kember, a BPF titkára a következõ pontokat fogalmazta meg:
1. A béke egyházzá alakulás hosszú elõkészítést és optimizmust igényel. Angliában 1989-91 között nem sikerült az URC-nek Igazságos Béke Egyházzá alakulnia, és négy év elõkészület után sem alakult meg az USA-ban az Igazságos Béke Egyház 1985-ben Krisztus Egyesített Egyházából.
2. Nyitottság mutatkozik egyházainkban a béke egyház kérdésében, de alapvetõ fontosságú a helyi képzés. A baptisták konok emberek, részben a helyi egyházi vezetés miatt, részben pedig mert nagy hangsúlyt fektetnek az evangéliumra a szó szûkebb értelmében. A pozitív fejlõdés azonban szkeptikusabb magatartás a katonai fellépéssel szemben. A hazafias láz általánosságban véve elmúlt, ezért sokat kutatták a szimpatizálás okát a szuezi, Falkland-szigeteki és az öböl-háborúban. Ugyanakkor nem ismeretes, milyen szerepe volt az erõszak-nélküliségnek a szovjet stílusú kommunizmus elterjedésének Kelet – Európában, a Fülöp – szigeteken, stb. A jelenlegi konfliktusok a boszniai, koszovói, Közép - Afrikai katonai intervenció etikai dilemmája köré koncentrálódnak. Általában nincs szó az erõszakmentességrõl. Az utóbbi években a baptisták éves gyûlésén speciális témákról is szó van, mint pl. a fegyvergyártókról, a taposóaknákról. A helyi gyülekezetek tevékenységére általában nem nagyon hatnak ezek a gondolatok. Az egyetlen kivétel a Jubileum 2000 kampány volt – van tehát remény!
3. Az egyházaknak a már meglévõ béke egyház forrásokhoz kell fordulniuk. A BPF hálás Alan és Ellie Kreider munkájáért a béke egyház lelkiségérõl és koncepciójáról alkotott elképzeléséért. A Kreider házaspár Thiessen Nationnal együtt segített kidolgozni egy Béke Egyház aktát, a hivatalos “5 Legfontosabb Érték” útmutatójához. A gyülekezetek pozitívan álltak hozzá a problémamegoldó mûhelyekhez az egyházakon belül, Viv Lassettert, a szövetség egyik vezetõ tagját baptista konfliktusmegoldó szakembernek képezték ki.
Tehát a BPF keresi az elõre mutató utat, a változást. Az egyik lehetõség az lenne, hogy 2000-ben, a BU Gyûlésen vitát kezdeményeznének a “Béke Egyház” megalakítása ügyében, habár ezt csaknem biztosan leszavaznák. Elõször befolyásos tagok támogatását kell keresni a baptista közösségen belül, valamint szimpatizánsokat találni azok között a BU tagok között, akik egyenlõre nem akarnak a BPF tagjai lenni.

Norman Kember

Keresztény békecsoportok

Tizenöt évvel ezelõtt Ronald Sider megdöbbentõ kijelentést tett a Mennonita Világ Konferencián Strasbourgban, Franciaországban. Sider, aki a Keleti Baptista Teológiai Szeminárium Professzora és a Brethren in Christ Church tagja, azt mondta, hogy a keresztényeknek jó tanúságtétel, ha nem vesznek részt háborúban és erõszakban. Jó, de nem elegendõ.
“Mi történne? – kérdezte – ha mi a keresztény egyházban egy 100 000 emberbõl álló erõszakmentes hadsereget alakítanánk, ami bármikor kész lenne a heves konfliktusok színhelyére menni? ...Nincs bennünk annyi bátorság és hit, mint a katonákban?...Ha nem vállaljuk a szenvedés és a halál kockázatát a társadalmaink igazságtalansága elleni erõszakmentes ellenállás során, akkor be kell vallanunk, soha nem gondoltuk komolyan, hogy a kereszt a kard alternatívája...Hiszem, hogy imádsággal, a szentlélek erejével, Isten különleges kegyelmével az erõszakmentes erõk véget tudnak vetni az erõszaknak és megerõsödik az igazságosság.”

Mi történt ezzel a kihívással?
A Mennonita Közbenjárók és Titkárok Tanácsa (CMS), a Krisztus testvérei és a Mennonita Testvérek észak-amerikai egyházai komolyan foglalkoztak ezzel a kihívással, 1986-ban mélyrehatóan tanulmányozta a témát a Mennonita Központi Bizottság Béke Szekciója (MCC). Sok imádság és eszmecsere után a CMS jóváhagyta a “Keresztény Béke Csoportok” (CPT) megalakítását. Az elsõ felkészítõ ülés 1989-ben volt Chicagoban (Illinois,USA). 120 ember vett részt ezen az ülésen, amely biblia tanulmányozásból, mûhelyekbõl és erõszakmentes módszerekbõl állt.
A CPT küldetésként vállalja, hogy a világ konfliktus helyzeteiben az erõszakmentes fellépésre felkészített embereket küld. A CPT visszajelez a nemzetközi közösségnek és a támogató egyházaknak az emberi jogok megsértésérõl, az adott helyzetben tapasztalható erõszakról és igazságtalanságról. A nemzetközi megfigyelõként jelenlévõ CPT hozzájárul az erõszak csökkenéséhez. A CPT tagok gyakran kerülnek összeütközésbe fegyveres csoportokkal erõszakmentes megmozdulásaikon és nyilvános találkozókon.
Már 12 éve mûködik szervezetként a CPT. Jelenleg 12 képzett embere van és 51 tartaléka, akik erõszakos konfliktusok sürgõs eseteiben bármikor mozgósíthatóak. Az ilyen beavatkozást az érintett terület lakosai kérhetik. És egyre többen kérik...
Néhány hely, ahol a CPT dolgozott/dolgozik:
Hebron (Gaza övezet) 1995 júniusától. A CPT az izraeli és palesztin békefenntartókkal együtt próbálja megakadályozni, hogy az izraeli hatóság szisztematikusan lerombolja a palesztin házakat.
Richmond (Virginia, USA). A richmondi egyházak kérésére egy csapatot alakítottak a 6000 lakosú város egyik szegények lakta területén. A CPT a lakosságból járõröket szervez, biztonságos helyeket keres a beszélgetésekhez és felkészíti az embereket a gyors beavatkozásra erõszak fellépése esetén.
Chipas, Mexico. A CPT a Maya békecsoporttal együtt erõszakmentes virrasztásokat és szentmiséket tartott katonai táborok elõtt a térség katonai megszállása elleni tiltakozásul.
Néha nagyszerû ötletek vesznek el. Hálás vagyok Istennek, hogy az Egyesült Államokban néhányan komolyan vették ezt a felhívást.
A CPT olyan önkénteseket keres erre a munkára, akiknek érett a hite és van tapasztalatuk a béke munkában, valamint az erõszakmentes fellépés terén. További információ: Christian Peacemaker Teams PO Box 6508; Chicago, IL 60680; USA. Tel: +1 312 455 1199; Fax: +1 312 666 2677; Email: cpt@igc.org
Sylvie Gudin Poupaert

Menekültáradat vissza Koszovóba, az MCC segély-terveinek megváltoztatása

A balkánon a helyzet nagyban változik, a Mennonita központi Bizottság (MCC) vezetõi azt vitatják, hogyan igazítsák segítségüket a jugoszláviai háborús áldozatok szükségleteihez. Továbbra is óriási a szükség, nemcsak Koszovóban, Albániában és Szerbiában, hanem a volt Jugoszlávia más területein is, mint például Boszniában és Horvátországban.
“Az albániai menekültek tömegesen térnek vissza Koszovóba.” – tudósította Hansuli Gerber, az MCC európai programjának vezetõje június 23-án, egy telefonbeszélgetés során. Ezért az MCC vezetõsége azon gondolkozik, hogyan lehetne már meglévõ segélyeket átcsoportosítani. A koszovóiak lerombolt házakba és városokba térnek vissza. Az MCC terve az, hogy szappant és más higiéniás felszerelést juttat a területre.
Dann és Evanna Hess, az MCC önkéntesei továbbra is Albániában dolgozik a menekültek között. Látva néhány koszovói bosszúszomját, a Hess házaspár béke-építõ tréninget tervez, valamint egy projectet indítottak, amely során a menekültek egészségügyi tájékoztató könyvecskét kapnának a zsúfolt albániai táborok átvészeléséhez.
Az elmúlt héten Harold Otto, az MCC munkatársa visszatért Belgrádba, hogy segítsen a Bread of Life közösségnek a NATO bombázás okozta helyzetet enyhíteni. “Idõm nagy része azzal megy el, hogy meghallgatom az embereket. Azt mondják, hálásak hogy valaki figyelmesen végighallgatja félelmeiket, zavartságukat.” – mondja Otto. Néhány MCC menekült csomag Szerbiába kerül a háborús áldozatokhoz. Ezenkívül 1000 pancevoi (Belgrád mellett) családnak indul egy hajórakomány étel és gyermekholmi.
Horvátországban és Boszniában, ahol az emberek még nem heverték ki a volt háború sebeit, az MCC birkákkal, tyúkokkal és mezõgazdasági munkaeszközökkel segít. A svájci mennoniták egységcsomagokat gyûjtöttek a Sarajevo melletti koszovói menekülteknek.
“Az MCC nagyon figyel arra, hogy okosan és megfelelõen használja fel azokat az eszközöket, amiket ránk bíztak. Megpróbálunk minél jobban tervezni, és Isten kegyelme szerint töltjük napjainkat.”
MCC hírszolgálat, 1999 június

Erõszakmentes beavatkozás a volt Jugoszlávia konfliktusaiba

A Balkáni Béke Csoport (BPT) egy olyan project, amely önkénteseket küld a volt Jugoszláviába, ahol jelenlétük és képesítésük hasznos lehet a helyi béke és emberi jogok védelmezõinek. Ezek a csoportok a konfliktus mindkét oldalán lévõ csoportokat és egyéneket igyekeznek támogatni. A BPT együttmûködésen alapuló project, az Egyház és béke hálózat csoportjaiból áll, pl. Testvéri Hálózat, Holland Mennoniták, Ex-Jugoszlávia, Eirene, Megbékélés Nemzetközi Társasága.
Két ága van a BPT-nek, az egyik Splitben, Horvátországban (Otvorene Oci), a másik Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban (BPT-FRY). A BPT-FRY 1994-tõl dolgozik Szerbiában és Koszovóban, és továbbra is ebben a térségben fog tevékenykedni. Székhelye Macedoniában van. Jelenleg átszervezik a projectet, hogy a háború okozta károkon segítsen Szerbiában és Albániában és támogassa a helyi NGO-kat újabb feladataikban. Fõ célja az, hogy támogassa a polgári társadalmi kezdeményezéseket és elõsegítse a párbeszédet a szerbek és az albánok között.
A BPT-FRY programja a következõ négy hónapra:
1. állandó jelenlét a térségben
2. további utazások és látogatások Albániában és Szerbiában, szerb, koszovói-albán, nemzetközi NGO csoportoknál és a menekültek saját szervezõdésû csoportjainál.
3. kapcsolattartás a szétszórt és megosztott közösségek között
4. gyermektábor project; egy koszovói-albán férfi kezdeményezése azzal a céllal, hogy a gyermekekben a háború kiváltotta gyûlölet érzést és a menekülés feszültségét megpróbálják enyhíteni.
5. A szerb NGO-okkal felvéve a kapcsolatot támogatást nyújtani annak a 10 000 szerb menekültnek Macedoniában, akiket más segélyszervezetek nem vesznek számításba.
6. lelkiismereti szolgálatmegtagadók; a BPT vizsgálni fogja, milyen sors vár azokra, akik nem vonulnak be, vagy elszöknek a Jugoszláv hadseregbõl, illetve a Koszovói Felszabadító Hadseregbõl (UCK).
További információért és anyagi támogatás felajánlásáért forduljanak a következõ címhez:
Balkan Peace Team, Ringstr. 9a, D-32427 Minden, Germany; Tel: 49-571-20776, Email: Balkan-Peace-Team@Bionic.Zerberus.De

Beszámoló a Balkáni Béke Csoporttól, 1999 jún.

Toxikus mérgezés, a Jugoszláv háború egyik mellékterméke

Jugoszlávia NATO bombázása véget ért, de következménye ott maradt a levegõben, a talajban, a vizekben. Március végén a Mennonita Központi Bizottság (MCC) belgrádi társai a többiek imáit kérték, hogy egy nagy vegyi finomító Pancevo mellett elkerülje a NATO bombázást. Legnagyobb félelmük, hogy a mérgezõ vegyi anyagok kiömlenek, valóra vált. A finomítót többször is lebombázták. Hansuli Gerber, az MCC európai program igazgatója elmondta, hogy a szennyezõdés hosszú távú következményeit a jugoszláv lakosságra és az egész területre nézve még nem analizálták, de a kár nagyobb, mint azt bárki elhinné.
MCC hírügynökség,1999, jún.25.

Hidak Szerbiában, Montenegróban és Koszovóban

Május közepén, a NATO bombázás tetõpontján, Herbert Froehlich, az “Egyház és Béke” egyéni tagja egy olyan projectet javasolt, amely a Jugoszláv köztársaságban segítene megszüntetni a háború okozta elszigeteltséget. Hroehlich katolikus pap, a Pax Christi tagja.

Javaslat: A hidakkal rendelkezõ városok Európában egy “híd-társulás” projectet ajánlanának fel azoknak a szerbiai, montenegrói és koszovói városoknak, amelyekben a hidakat lerombolták a háborúban. A project célja a NATO bombázás során lerombolt hidak újjáépítése. Azokat az embereket is bevonnák az újjáépítésbe, akik egy kormányt akartak támadni, de ehelyett sok ember lelkét, kultúráját és gazdaságát bántalmazták.
Magyarázat (írja alá a helyi önkormányzat/lakosság):
Azért kötelezzük magunkat ennek a projectnek a megvalósítására, mert ezeknek a hidaknak a lerombolásával az európai népek multikultúrális együttéléséhez szükséges kölcsönös megbecsülés és a párbeszédre való készség is rongálódott.
Ezzel a projecttel egyáltalán nem tagadjuk, hogy ezeket a hidakat egy nép, a jelenlegi Jugoszláv Köztársaság területén élõ koszovói albán népesség kiûzésének és megalázásának kontextusában rombolták le.
Az iszonyatos kiûzés és következményei nem szûntek meg a NATO bombázás hatására, hanem drámai módon felerõsödtek.
A terrorért és a kiûzetésért felelõs embereket nem sújtotta a bombázás; a következmények a jelenlegi Jugoszláv Köztársaság lakosságát és a környezõ országokat érintették.
Úgy érezzük, hogy az ilyen fajta elkötelezettségre, mint ez a project, nagy szükség van, mert ezek nélkül elidegenedés és bizalmatlanság keletkezne, és azért is, mert egy nép elszegényedését nem lehet megszüntetni egy másik nép elszegényítésével. Egy egész régió elszegényedését fõleg meg kell elõzni.
Úgy érezzük, hogy az olyan fajta elkötelezettség, mint ez a project, feltétlenül szükséges, mert szeretnénk hozzájárulni egy igazságos és békés Európa létrejöttéhez, ami hozzájárulna egy igazságos és békés világ létrejöttéhez.
Herbert várja a projecttel és a fenti szöveggel kapcsolatos megjegyzéseket, javaslatokat.
Herbert Froehlich, Blumenstr. 23, D-69115 Heidelberg
Tel: +49 6221 130218, Fax: +496221 130225, Email: Froehlich.Heidelberg@t-online.de

“A világ sója” - Béke-ház az evangélikus egyház németországi gyûlésén

“Ti vagytok a világ sója. Legyen bennetek só, és éljetek békében egymással” (Máté 5:13, Márk 9:50).
Ezt a mottót kiterjesztve, a németországi evangélikus egyház, az Initiative Schalom, az Ohne Rystung Leben (ORL), az “Egyház és Béke”, a Német Mennonita Béke Bizottság (DMFK) és a Német Kvékerek egy Béke házat szerveztek együtt.
Ebben kreatív, erõszakmentes, konstruktív konfliktus megoldásokon dolgoznak. A Ház a “béke” témát mûhelyekben, beszélgetéseken, bemutatásokon és meditációk során dolgozta fel. A balkáni és kaukázusi civil békeszolgálatosok tapasztalataikról beszéltek. Néhány mûhelyt a közbenjárás témájának szenteltek. További téma volt a “bátor polgári beavatkozás”. Leni SchYttel az Initiative Schalom-tól “biblia-dráma” szemináriumokat tartott. Kerekasztal beszélgetést tartottak az új NATO stratégiáról. Információs sátrak segítették a különbözõ békecsoportok közötti beszélgetéseket és véleménycserét.
Házigazdáink, a Stuttgart-Forststrasse Baptista Közösség, felajánlották templomukat az összejövetelekre. A gyülekezet tagjai nyílt és vendégváró hangulatot teremtettek. Megható és példaadó volt fáradhatatlan részvételük ezen az ökumenikus eseményen.
A különbözõ csoportok Béke Ház programja beleintegrálódott a hivatalos gyülekezeti programba. Ünnepeltünk, dolgoztunk, beszélgettünk és pihentünk is. Ha a Béke Ház látogatói a “béke” gondolatának csak egy kis darabját magukkal vitték, akkor nem volt hiábavaló a szervezésre fordított energia.
Kerstin Horst-R..le

A Grandchamp Community új fõnökasszonya Pierrette nõvér

A Grandchamp Közösség a fõnöknõi hivatal átadását ünnepelte július 22-én Areuse-ben (Svájc). Minke nõvér, aki 29 évig volt fõnöknõ, rövid búcsúztatót mondott, melyben elmesélte azt a három éves imával teli idõszakot, ami alatt megvilágosodott, kit válasszanak utódjának.
Christian Hohmann felkérésére nekem jutott a megtiszteltetés, hogy képviseljem az Egyház és béke szervezetet az ünnepségen. Lányom, Júlia is elkísért, aki tíz évvel ezelõtt maga is vendégeskedett Grandchampben.
Nagyméretû ünneplést sejtetett, hogy megérkezésünkkor a mezõn kellett parkolnunk. A közösség tagjai ünneplõbe voltak öltözve. Más közösségekbõl és rendekbõl is voltak vendégek. Minke nõvér köszöntötte a több, mint 40 papot, a családtagokat és a közösség barátait.
Az istentiszteleten érezhetõ volt a Szentlélek ereje. A közösség 60 tagja fogadalmat tett, hogy támogatja az új fõnöknõt. Az ünnepély szimbolikus áldással és kötetlen táncolással ért véget.
Christa Voigt

Hírek röviden

A németországi Braunfelsben tartott elsõ Európai Béke Egyház Konzultáció után 15 évvel kb. 100 zsinati tag és más vendégek gyûltek össze 1999 jún.26-án ugyanabban az épületben, hogy különleges zsinatot tartsanak a koszovói helyzetrõl. Magdeburg püspökének bevezetõje után kis csoportokban beszélgettek a következõ témákról: a be nem jelentett háborúk egyéni vonatkozásai; a konfliktusmegoldás alternatív módszerei; béke-aktivisták és béke-papok felkészítése; menekültek érdekképviselete; új NATO stratégia. A találkozót a Kerületi Zsinati Bizottság és a Braunfels Egyházkerület Béke Bizottsága szervezte. Christian Hohmann elnökölt.

Christian Hohmann, az “Egyház és béke” fõtitkára is részt vett a Christusbruderschaft közösség 50. évfordulójának ünnepségén 1999 jún.6-án. A lutheránus vallású rend 1949-ben alakult. Ma 121 tagja van Selbitzben, és kisebb csoportjai Botswanában és Németország különbözõ helyein. Küldetésüknek tartják Isten jelenlétének tanúsítását a mindennapi életben, különösen nehéz konfliktus helyzetekben.

A háborúnak vége – Meg tudjuk akadályozni a további háborúkat? Ez lesz a központi témája annak a hétvégi szemináriumnak, amelyet a Church and Peace és az Oekumenischer Dienst szervez november 12-14-én az Imshausen Közösségben Bebra mellett, Németországban. Beszámolók hangzanak el Észak-Írországból, Boszniából, Szerbiából és Koszovóból, valamint azt vizsgálják majd, hogyan járulnak hozzá a béke szolgáltatások a krízisek kezeléséhez konfliktushelyzetekben. A cél az, hogy a résztvevõk feltöltõdjenek, ötleteket kapjanak saját béke munkájukhoz. Ez a szeminárium része lesz a 2001-ben kezdõdõ WCC Évtizedre való felkészülésnek, amely az erõszak leküzdésére irányul.
A szeminárium németül és angolul folyik majd. Információ: Church and Peace International Office / Oekumenischer Dienst, Mittelstrasse 4, D-34474 Wethen, Tel: +49 5694 – 8033, Fax: -1532, Email: schalomdiakinat@t-online.de

Önkénteseket keresünk! 2000 január 1-tõl
Jelentkezz rögtön, ha: szeretsz gyerekekkel lenni, érdekelnek az új emberek, tapasztalatokat akarsz szerezni egy nyitott, ökumenikus közösségben és tudsz egy kicsit könyvelni és értesz valamennyit a pénzügyekhez.
Önkéntest keresünk heti tíz órai munkára a következõ helyekre, Németországba:
1. az Egyház és Béke Nemzetközi Hivatalába
Munkaköri leírás: rendszeres könyvelés és adatok regisztrálása, a házi pénztár kezelése, visszajelzés az adományokról (PC programok használatával, Quicken, Word for Windows, America On Line), könyvtári adatok regisztrálása, dokumentumok és újságok levéltárának kezelése, hírlevelek postázása, találkozók és konferenciák meghívóinak intézése.
2. a Laudorf kolostor
A “Laurentiuskonvent” ökumenikus közösség számos helyi csoportjával együtt több mint 40 éve létezik. A II. világháború elõtti, alatti és utáni keresztény nemzetközi, közösségi mozgalom eredményeként jött létre. A keresztény tanúságtétel megmutatkozik az ökumenikus közösség életében, közösek az étkezések és az imádságok, sokat beszélgetnek, megosztják az autókat és az élelmet, társadalmi akciókat szerveznek a társadalom kitaszítottjainak. A Laufdorf kolostorban szemináriumokat, biblia tanfolyamokat, tematikus esteket és erõszakmentes konfliktusmegoldásra felkészítést tartanak. A tagok a falu központjában élnek, külön házakban.
Munkakör: segítség a konyhán, a bevásárlásban és az autómosásban. A szemináriumi és vendég szobák takarítása; egyéni tagok segítése igény szerint. Örömmel vennék, ha az önkéntes résztvenne a szemináriumokon és segítene megtervezésében.
3. Marion és Michael Dorn
Marion és Michael Dorn a Laurentiuskonvent tagjai, két kis gyermekük van, Felix és Rebecca (1 és 3 évesek). Az önkéntes gyermekvigyázóként dolgozna a Dorn házaspárnál.

Blaise Amstutz tölti be ezt a pozíciót jelenleg, ideje 1999 dec. végén jár le. Tehát 2000 januárjától keresünk újabb önkéntest egy évre. Olyan embert szeretnénk, aki szereti a csapatmunkát és nyitott más emberek felé. A német nyelvtudás elõny. (Wetzlarban nyelvórákat lehet venni, a Laurentiuskonvent néhány tagja és a hivatali dolgozók beszélnek franciául/angolul.) Üzleti/kereskedelmi képesítés vagy diploma elõny, de nem feltétlenül szükséges. Az önkéntes élvezze a gyerekekkel való foglalkozást. Az önkéntes szobát, ellátást, biztosítást kap, valamint havi 300 márkát. Laudorf 7 mérföldre van Wetzlartól, ahol 50 000 ember él. Wetzlar kb. 60 km-re van Frankfurttól északra. További információ: Church and Peace International Office (Egyház és Béke Nemzetközi Irodája)

Közlemények

A Kvéker Békeszolgálat küldöttjei a volt Jugoszláv államokban
A Sarajevóban élõ két küldött támogatói, tanácsadói, felkészítõi szerepet tölt be néhány önkéntes csoportban, amelyek helyi jogokért és a térség közösségei közötti kapcsolatjavulásért dolgoznak. A jelenlegi programot egy évre tervezték.
A jelölteknek beszélniük kell, vagy nagyon gyorsan el kell sajátítaniuk egy szláv nyelvet (boszniai/szerb/horvát). Legyen tapasztalatuk az NGO munkájában és a külföldi, lehetõleg a volt Jugoszláviai életrõl, legyenek képesek rugalmasan, elõre nem látható körülmények között dolgozni. Nagy elõnyt jelent az alapfokú számítógépes ismeret és az együttmûködési képesség. Az Egyesült Királyságban érvényes foglalkoztatási törvény miatt ezt a posztot csak az Európai Unió útlevelével rendelkezõk tölthetik be. A kinevezés két, esetleg négy évre szól.

Kvéker Béke és Szolgálat - Shin Yasui író verseny – 100 £
Shin Yasui fiatal japán béke aktivista volt, aki a békének és az igazságnak szentelte életét. 1998 júniusában, 26 évesen halt meg egy tragikus autóbalesetben Ausztriában. Éppen útban volt Boszniába, ahol két évig dolgozott önkéntesként a legnehezebb körülmények között. A horvát és a mohamedán gyerekek az õ biztatására úsztattak a Neretva folyóban 100 papír darut Hiroshima napján, a két közösséget elválasztó vonal egyesítésének szimbólumaként. 1977-ben beköltözött Foca városába, ami a boszniai szerbek fennhatósága alatt volt. A volt háborúban a mohamedánok elleni szörnyû atrocitások helye volt ez. Megbarátkozott a gyerekekkel és összeköttetést teremtett közöttük, valamint a Bosznia más területein élõ, más nemzetiségû ifjúsági csoportokkal. Öt hónapi akadályoztatás és megfélemlítés után a polgármester halálosan megfenyegette és kényszerítette, hogy Szarajevóba távozzon, ahol tovább dolgozott a helyi fiatalok támogatásáért. Egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy írásos beszámolókat készített arról, mik a következményei annak, hogy a nyugati politikusok nem tartóztatják le a háborús bûnösöket még akkor sem, ha lakóhelyük ismeretes.
Shin Yashui emlékére a Kvéker Béke Szolgálat 100£ díjat ajánlott fel egy írói verseny gyõztesének. A pályamû az igazságról és a békérõl szóló személyes gondolatokat tartalmazzon max. 2 500 szó terjedelemben, akár prózában, akár más formában angolul gépelve. Email-en és papíron egyaránt el lehet küldeni. Cím: Helen Bradford, QPS, Euston Road, London NW1 2BJ; Email cím: helenb@quaker.org.uk. A jelentkezõk 18-25 évesek lehetnek. Beadási határidõ: 1999 szept. 30.
A nyertes nevét 1999 november 30-án jelentjük be. A zsûri (a QPS volt jugoszláviai project irányító csoportjából és a QPS Béke Bizottságából) döntése végleges lesz.

Béke legyen veled
Eileen Egan, az USA Pax Christi szervezetének egyik alapítója feléleszti az erõszakmentesség õsi evangéliumi üzenetét és mai életünkre vetíti. Kimutatja, hogy Jézus erõszakmentes üzenete helyébe Ágoston, Aquinas? és más teológusok “igazságos háború” elmélete került. Az elsõ részben Egan nyomon követi az “igazságos háború” elméletet a jelen évszázadig, amikor végül a béke aktivisták újra felfigyeltek az erõszakmentesség evangéliumára. A második részben a béke teológiájának lelkiségérõl beszél, bibliai szövegeket, egyházi tanításokat, a mai békeaktivisták tapasztalatait idézve. Végül figyelmünkbe ajánlja Dorothy Day életét és tanúságtételét, aki korunkban példát adott lelkiségével és a békéért folytatott munkájával.
Rendelés: Orbis Books, US, 1 800-258-5838. (Pax Christi nemzetközi hírlevél, 99 máj.)

Az út a megbékéléshez – John Paul Lederach könyve. Valós élettörténetekre és a bibliára alapozva Lederach úgy gondolja, hogy Isten a történelem során megbékélésre törekszik. 10.99$. Megvásárolható: Herald Press, US, Tel: +1 800 759 4447, Internet: www.mph.org. (The Messenger, 1999 május)

A Metanoia Könyv Szolgálatnál megvásárolható:
Szén a tûzre – Elizabeth Hershberger Bauman könyve. Történetek különbözõ nemzetiségû és korú emberekrõl, akik Krisztus univerzális erejét mutatták be azzal, hogy a rosszért jóval fizettek. Ifjúsági könyv, de más korosztályokat is érdekelni fog. 4.50L
A béke keresése: beszélgetések és feljegyzések az útról - Johann Christoph Arnold könyve. “A békének semmi köze a passzivitáshoz és a beletörõdéshez. Nem a gerincteleneknek és az önmagukba fordulóknak való...A békéért becsületesen kell élnünk Isten elõtt, mások elõtt és saját lelkiismeretünk tükrében.” 10.00£
A béke útja: meditációk és imádságok a világból a békéért – Hannah Ward és Jennifer Wild könyve. Inspiráló, elgondolkoztató ima és meditáció gyûjtemény a világbékérõl. 8.99L
Rendelés: Metanoia Book Service, 14 Shepherds Hill, London N6 5AQ. Tel: (+44) 020-8340 8775, Email: Menno@compuserve.com

Internet címek
Az Északi Barátok Béke Társulásának most saját honlapja van, melyen a társulásról, kiadványaikról, tevékenységükrõl, híreikrõl és gondolataikról lehet olvasni : The Peace Board. www.gn.apc.org/nfpb (The Peace Board, 99/2)

A Bruderhof közösségek szeretnék ráébreszteni az embereket a háborúk emberi veszteségeire új honlapjuk segítségével: www.WARisHELL.com. A honlapon háborús veteránok történetei olvashatók Dan Hallock “Pokol, gyógyulás és ellenállás” c. könyvébõl. Kiadó: Plough Publishing House (Bruderhof). A honlap és a könyv egyaránt azt vizsgálja, igazolni lehet-e bármelyik háborút, és milyen érzelmi, értelmi és lelki következményekkel jár, ha egy emberi lényt gyilkolni tanítanak. (J. & D. Manke, Bruderhof; In communion ’99 ápr.)

Videokazetták
Békét a városnak! A remény történetei: Az erõszak legyõzéséért szervezett program “Békét a városnak” mozgalmában részt vett hét városról szóló, helyi felvételû videofilm, mely bemutatja az erõszak legyõzésére és a konfliktusba belekevert közösségek kibékítésére irányuló erõfeszítéseket. US$20/CHF30. Rendelhetõ: WCC Publications, PO Boksz 2100, CH – 1211 Geneva 2. Tel: +41 22 791 6379. (WCC POV forrás lista)

Más fontos események
A Béke Nemzetközi Napja – 1999 szept.14.
1999 szept. 21-én kezdõdik az UNESCO szervezésében: UN év a béke kultúrájáért 2000
“Háború és a béke kultúrája a korai kereszténységben”. Az õsegyház pacifista volt-e? Kötött-e kompromisszumokat az õsegyház a háborúval és az erõszakkal kapcsolatban, és voltak-e társadalmi elkötelezettségei? Alan Kreider (Kereszténység Tanulmányozása Központ és a Regent’s Park Fõiskola, Oxford) vezetésével. Szept. 18. 18/9£ (ebéddel) Elhelyezés: Londoni Mennonita Központ,14 Shepherds Hill, London N6 5AQ. Tel: (+44) 020-8340 8775, Email: Menno@compuserve.com

1999 szept. 19-26. A holland Pax Christi béke hete; helyi lehetõségek a békére.
“Küzdelem a békéért – egyházon belüli konfliktussal” Bevezetõ szintû mûhely annak kutatására, hogyan lehetne kreatívabban kezelni a konfliktusokat az egyházban. Vezeti: Alastair McKay, a Hídépítõk vezetõje és Andrew Lewis Smith családterápia vezetõ. Okt. 16-án. 25/13£. Helyszín: Londoni Mennonita Központ

Hit a gyakorlatban – kvéker tanúságtételünk ma. Kortárs kvéker tanúságtételek a békérõl, az egyszerûségrõl, az egyenlõségrõl, a társadalmi és faji igazságosságról. Vezetõk: Marion McNaughton, Woodbrooke Kvéker Központ és Brenda Rigby, Északi Barátok Béke Társulása. November 1-5. 145£ (teljes ellátás és oktatás). Jelentkezés: The Wardens, Glenthorne, Easedale Road, Grasmere, Ambleside, Cumbria LA22 9QF. Tel: (+44) 015394 35389

“Anabaptista szokások a modern világban”. Gondolatok a tanítványságról, a béke elõsegítésérõl, a szolgálatról és a kölcsönös segítségrõl, amik a 16. sz. óta jellemzik az anabaptista közösségeket. Vezeti a szerzõ, Donald B. Kraybill szociológus. Nov 13. 18/9£. Helyszín: Londoni Mennonita Központ

Békeaktivista Kongresszus 2000. Szponzorok: Keresztény Békeaktivista Csoportok és a Béke-szónokok Új Hívása: Walter Wink és CPT dolgozók. Dec. 27-30. Helyszín: Washington D.C. Inf.: John K. Stoner, New Call to Peacemaking, P.O.Box 500, Akron, PA 17501, USA.