A római katolikus tábori püspökség múltja:
Hitler támogatása, háborús uszítás, a lelkiismeret fölötti terror?


Két idézet a Római Katolikus Tábori Püspökség által kiadott imakönyvbõl:

"Kedves Honvéd hívem! Tábori Püspökatyád szól hozzád...
Ennek a világháborúnak az a célja, hogy ezeréves szentföldünket, véren szerzett és folytonos harcokkal fönntartott édes Hazánkat megvédjük, vele együtt egész Európát megoltalmazzuk, Szentséges vallásunkat és Egyházunkat megmentsük a vörös veszedelemtõl - attól a gonosz, alattomos, kegyetlen és irgalmatlan vörös hatalomtól, amely itt Európában mindent, de legelsõsorban édes Hazánkat akarja elpusztítani és rabigába hajtani!
Ebben a Szent-háborúban a mi gyõzelmünket és a vörös hatalom megsemmisítését akarja, kívánja és szolgálja minden igaz magyar, minden igaz európai ember, minden hívõ lélek az egész világon - sõt a nemzetek megdicsõült fiai, köztük a Magyar Szentek serege, Nagyasszonyunk, Szûz Mária és maga az egy igaz élõ Isten is.
...hívõ lelked teljes erejével érezd át és kiáltsd: ...véremmel is megvédem Szent Nevedet a gonoszok ellen ... Jézus Krisztusom, mint pogányverõ õseimet, engem is segíts és oltalmazz a küzdelemben! ... Istenért, Hazáért, az emberiség megmentéséért!
Budapest, 1942. jún. 20. Dr. Hász István tábori püspök"

(Seregek Ura, a katolikus honvédek ima-, énekes- és oktatókönyve, 7.old. Második kiadás, Budapest, 1942. A Római Katolikus Tábori Püspökség kiadása, 268 szám. Nihil obstat. 1942.jún. 23. Julius Kertész censor. Imprimatur. 1942.jún. 23. Stephanus, Ordinarius Castrensis.)

Ez a múlt ma is hat! Az Új Ember nem szégyellte ennek a tábori püspöknek a fényképét 1994. jan. 23-án közölni. 1994. május 14-én pedig az új magyar tábori püspököt nagy ceremóniákkal fölszentelték és tábornoki rangot kapott.

A tábori püspökség a tábori csendõrség lelki terrorosztagaként a gyilkolni nem akarókat örök kárhozattal fenyegette ugyanabban az imakönyvben:

"Végtelenül elszomorító és sajnálatraméltó az a körülmény, hogy a hadsereg kötelékében még mindig találhatók olyan egyének, kik hûtlenül, esküszegõen, önként elhagyják azt a zászlót, amelyre felesküdtek. Megfeledkeznek a Haza iránti nagy kötelességeikrõl, azt hiszik, hogy így büntetlenül boldogan élhetnek. A mardosó lelkiismeret azonban nem ad nyugtot, bármerre mész, nyugalmat sehol sem találsz. Helyzeted minden pillanatban szörnyûbb és szörnyûbb lesz, - üldözõidet mindig ott fogod látni magad körül.
Testvérem, ne engedd magad senkitõl félrevezettetni... Ne feledd azt, hogy ha itt a földön az igazságszolgáltatás sújtó keze nem érintene, az igazságos Istentõl, az örök bírótól méltó büntetésed elnyered!"


Nihil obstat, Imprimatur - azaz teljes egyházi jóváhagyással...