Kedves Barátunk!

Bizonyára nem létezik olyan ember, aki ne gondolna arra, hogy mi van a halál után. Teljesen világos dolog, hogy a halállal nincs mindennek vége. A Biblia világosan elmondja, hogy mi történik az emberrel, halála után. Ne hagyatkozz mindenféle emberi vélekedésre, egyedül a Biblia kijelentései érvényesek ebben a dologban is. Lukács evangéliuma 16. Fejezetében olvasható a Gazdagról és a szegény Lázárról szóló példázat. „Egyszer aztán meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére, meghalt a gazdag is és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között felemelte tekintetét, látta távolról ábrahámot, és kebelén Lázárt." Minden embernek meg kell egyszer halnia, azután pedig ítélet következik, mondja a Biblia. Te sem kerülheted el a halált. Nem tudhatod sem a napját, sem az óráját, hogy mikor ér véget földi életed. Gazdagoknak és szegényeknek is át kell menniük a halál völgyén. „Mert Isten nem személyválogató" (Róm 2:11) Bolondság azt gondolni, hogy nincs élet a halál után. A Bibliában Isten Fia maga mondja, hogy mi következik közvetlenül a halál után. A testi halállal elválasztódás történik. Szellemi részed, vagy „Ábrahám kebelére" jut, vagy a pokolba. Oda, a „paradicsomba" a mennyországba, csak azok juthatnak, akik életükben hisznek Jézus Krisztusban, követik Õt, akinek a neve be van írva az Élet könyvébe. A Gazdag, akit nem érdekelt a földön, a szegény Lázár sorsa, halálakor a pokolba került, ahol így kiáltott fel: „Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt! Hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hûsítse meg nyelvemet, mert igen gyötrõdöm e lángban." Sajnos neked is pokoli kínokat kell kiállnod halálod után, ha nem térsz meg. Hogy mibõl kell megtérned? Miben kell bûnbánatot tartanod? A gazdag ember rendes ember volt egyébként. Nem volt sem tolvaj, sem házasságtörõ. Miért jutott mégis örök kínok közé? Mert jómódában érzéketlenül ment el, szükségben lévõ felebarátja mellett. A legfontosabb hiányzott az életébõl, a szeretet. Önzõ módon élt és ezzel vétkezett. Te hogyan gondolkodsz, és hogyan élsz? A Biblia azt mondja, Róm 3:23-ban, hogy: „Mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsõségének." Minden Isten nélkül élõ ember önzõ. Te is, ha még nem tartottál bûnbánatot. Nyugodtan ülsz a pénzeden? De az még rosszabb, ha megtartod magadnak azokat a kincseket, melyeket Istentõl kaptál. Amennyiben hiányzik életedbõl az embertársad iránti szeretet, úgy nem vagy kapcsolatban Istennel. Akkor nem vagy olyan, mint Ábrahám, aki a számára legdrágábbat, a fiát is kész volt oltárra tenni. Hald meg a figyelmeztetést, Jézus mondja: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát." (Mt 7:21) A gazdag ember elment a szegény mellett. Te is elmégy a szenvedõk mellett? Isten akaratát cselekszed-e? Szereted-e embertársadat? Tarts bûnbánatot, és térj meg! Ne maradjon többé kemény a szíved! Add meg magad Istennek! Ismerd be bûneidet! Jöjj lélekben a golgotai kereszt alá! Ott ontotta ki Jézus Krisztus a vérét érted is. Helyettes áldozata megtisztít téged is minden bûntõl. (1Jn 1:7) Hitet akar beléd önteni. Ehhez azonban egészen át kell magad adni neki. Bizonyítsd be gondolkodásod megváltozását cselekedeteiddel! Élj türelmesen és békességben, Isten beszéde szerint. Jézus Krisztus neked ehhez kegyelmet és erõt fog adni. Jézus Krisztus a kereszten legyõzte a te önzésedet is. Ragaszkodj teljes szívedbõl Jézus Krisztushoz, és Õ megszabadít minden rossztól. Isten megerõsít téged. Új emberré leszel, betöltve Isten lelkével. Tanúskodni fogsz Megváltódról. Ha azonban nem akarod elfogadni kegyelmet, amit ingyen, és nagy szeretettel kínál fel Isten most e szórólapon keresztül is, úgy a halálod után gyötrõdések közepette fogsz várni Isten végsõ ítéletére. Kérlek vigyázz, mert csak életedben tudsz változtatni sorsodon! Kérlek ne hallgass a Bibliával ellentétes tanításokra e fontos kérdésben! Fogadd el amit a Biblia mond, hiszen ez tartalmazza Isten világának változhatatlan tényeit. Ha most hittel átadod Jézus Krisztusnak életedet, úgy átéled az Újjászületés csodáját. Isten maga nyitja meg elõtted az általad is áhított boldog jövõt, az Õ országát. Így a halál sem vált ki belõled bénító félelmet, és az emberektõl sem fogsz félni. Ekkor rád is érvényesek a Római levél 14:8 igéi: „Ha élünk az Úrnak élünk, ha meghalunk? Az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk." Mindenki aki „Ábrahám kebelén" van, részese lesz az elsõ feltámadásnak. „Mert ahogyan meghalt és feltámadt, úgy bizonyos az is, hogy Isten az elhunytakat is elõhozza Jézus által, vele együtt, azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelõzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a fõangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennybõl, és elõször feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhõkön az Úr fogadására a levegõégbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel!" (1Tess 4:14-18) „Boldog és szent az, akinek része van az elsõ feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak." (Jel 20:6) Mindenki másnak része lesz a második feltámadásban. „Az ördög pedig, aki megtévesztette õket, a tüzes és kénköves tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrõdnek éjjel és nappal, örökkön-örökké. És láttam egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülõt, színe elõl eltûnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a királyi szék elõtt állnak és könyvek nyittatnak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az Élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levõ halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol, belevetetett a tûz tavába. Ez volt a második halál. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tûz tavába vetették." (Jel 20:10-15) Josef Schmid evangélista.

Ha vannak kérdései, írjon a címünkre!

Látogassa meg közösségi alkalmainkat! Címünk: Nr. 25-16