Idegen szavak, szakmai fogalmak magyarázata:

 

absztrakt

elvont, valóságtól elvonatkoztatott

adaptálni

alkalmassá tenni, átalakítani

adaptív

alkalmazkodást elősegítő

afázia

a már kialakult beszéd agykárosodás miatti elvesztése vagy zavara

affektív

érzelmi, hangulati,indulati

alacsony szinten funkcionáló

gyenge értelmi és fejlettségi szinten lévő

ambiciózus

törekvő, becsvágyó

aspektus

nézőpont

asszociáció

képzettársítás

atípusos

a jellegzetes, típusos, klasszikus megjelenési formától néhány elemében eltérő

auditív

hallási, hallással kapcsolatos

augmentatív

támogató, segítő

autoagresszió

önmagára irányuló agresszió

behaviorizmus

viselkedéssel foglalkozó pszichológiai irányzat

beszédterapeuta

elsősorban kommunikáció- és beszédfejlesztéssel foglalkozó szakember

biológiailag determinált

biológiailag (pl. örökletesen meghatározott)

bizarr

különös, furcsa, szokatlan, eltérő

dekódol

kódolt jelekből üzenetet lefordít

destruktív

romboló, pusztító

diagnosztika

tünetcsoportok, betegségek felismerése, megállapítása

diszfázia

olyan fejlődési zavar, amely a beszédértést és/vagy beszédképzést érinti

Down-szindróma

kromoszóma-rendellenesség, amely értelmi fogyatékossággal és jellegzetes külsővel jár (mongol idióta)

DSM-IV

Az Amerikai Pszichiátriai Társaság kézikönyvének negyedik átdolgozása, amelyben különböző pszichiátriai kórképek osztályozása és diagnosztikus kritériumai szerepelnek (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

echolália

a hallottak visszhangszerű ismétlése

egoizmus

énközpontúság, önzés

ekvivalens

egyenértékű, azonos

emocionális

érzelmi

empátia

olyan képesség, amely lehetővé teszi mások helyzetének képzeleti-érzelmi úton történő átélését

epidemiológia

a betegségek elterjedésével, előfordulásuk gyakoriságával foglalkozó tudomány

epilepszia

az izomzat merev- vagy rángógörcsével, és/vagy tudatzavarral, eszméletvesztéssel jellemzett, rohamokban jelentkező idegrendszeri betegség

explicit

világosan megnyilvánuló, kimondott, kifejtett

expresszív gesztus

kifejező mozdulat, megnyilvánulás

frusztráció

szándékban, törekvésben, tevékenységben való akadályozottság, sikertelenség érzése

funkció

működési kör, szerep, feladat

hiperaktív

nyughatatlan, túlzott mértékben aktív, csapongó

hiperszelektív

a környezetből jövő ingerek közül szélsőségesen keveset feldolgozó

holding-terápia

"ölben-tartás" terápia: alapja az a felfogás, miszerint az autista állapot oka az anyával való kapcsolat elutasítása, és hogy a gyermek kimozdítható állapotából, ha anyja a gyermek tiltakozása ellenére karjaiban tartja, beszél hozzá, amíg ellenállását fel nem adja (ált. kimerülés miatt)

identitás

(én)azonosság; az egyén szerepeinek összessége és önmagáról való tudása

idioszinkratikus

nem szokványos, szokatlan, egyéni, (reakciómód)

imitáció

utánzás

inadekvát

nem megfelelő, nem odaillő

indirekt

nem közvetlen

individualizáció

egyéni sajátságok, személyiség kialakulása

input

bemeneti, bemenő

integráció

közösségbe történő beillesztés

interakció

(általában személyek közötti) kölcsönös egymás felé irányuló cselekvés, gesztus, stb. cselekvés

internalizáció

"befogadás" elsősorban a külső, csoport-, társadalmi- szülői értékek, szabályok teljes elfogadása, befogadása, belső irányítókká alakulása

intervenció

beavatkozás

intonáció

hanglejtés

intuíció

megérzés

invenció

újítás, találmány, ötlet

IQ

Intelligencia-hányados (értéke átlagos értelmi színvonal esetén 100)

kognitív

gondolkodási

koherencia

összetartás, összetartozás

koherens

összefüggő, összeilleszkedő, egységes

kompenzálás

hiányosságok kiegyenlítése, pótlása

kompetens

hozzáértő, szakértő, illetékes

koncentráció

összpontosítás

koncepció

felfogásmód, átfogó elgondolás, nézőpont, meglátás

kontaktus

érintkezés, kapcsolat

kontextus

szövegösszefüggés, szövegkörnyezet; tágabb értelemben: azok a körülmények, amelyek egy adott cselekvés, mondat stb. értelmét, jelentését befolyásolják

konvenció

hagyomány, megállapodás, szokás

konzultáció

tanácsadás, megbeszélés, szakértők tanácskozása valamilyen kérdésről

kreativitás

az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy rugalmasan gondolkodva, korábbi tapasztalatainkból valami újat hozzunk létre

kronológiai kor

életkor

kvalitatív

minőségi

kvantitatív

mennyiségi

magasan funkcionáló

átlagos övezetbe eső vagy annál jobb értelmi képességekkel rendelkező

manír

modor, furcsaság, szokás, magatartás

mentálhigiénés

a lelki egészség megőrzésének és elősegítésének tudománya

mentális

értelmi, szellemi, gondolati

mentális kor

az a kor, amelynek az egyén értelmi fejlődési szintje megfelel

mentális retardáció

értelmi elmaradás

metafizikus

itt: nem tapasztalható, nem látható, nem észlelhető

modulálni

hangnemet, elektromágneses jelet, hanglejtést változtatni, árnyalni; itt: feldolgozni

morális

erkölcsi

motiváció

belső késztetés, cselekvés elindítója

motoros, motorikus

mozgási, mozgással kapcsolatos

negativisztikus

elzárkózó, visszahúzódó, elutasító, valamivel szembeforduló, tagadó

neurotranszmitter

idegi ingerületátvivő anyag

non-verbális

beszédet, beszédértést nem igénylő (információs, kommunikációs csatorna)

normalizáció

a társadalmilag elfogadott normákhoz közelítés elve

option-módszer

az amerikai Kaufmann család által saját autista kisgyermekük nevelése során kidolgozott módszer; lényege a gyermek teljes ébrenlétét kitöltő, egyszemélyes, intenzív, elfogadó, nem korlátozó foglalkozás, nevelés, tanítás

organikus

szervi, szervrendszeri

orientációs reakció

új, szokatlan ingerre adott, fiziológiai változásokkal járó viselkedéses válasz; odafordulás

output

kimenő, kimenet

paradigma

egy adott korszakban, adott tudományág művelését meghatározó, elfogadott előfeltevés, elmélet, kutatási módszer, eljárás

patológia

kórtan

percepció

észlelés

pervazív

átható, itt: a személyiség egészét érintő

perzisztáló

fennálló, fennmaradó

preferencia

előnyben, megkülönbözetett figyelemben részesített, másoknál jobban kedvelt tárgy, személy, tevékenység, stb.

pre-szociális

még nem szocializált

preverbális

beszéd kialakulása előtti

prioritás

elsőbbség, elsőbbséget élvező

prognosztika

előrejelzés

pszichoanalitikus

mélylélektani (vizsgáló, gyógyító módszer), a lelki zavarokat az ún. tudatalatti okok feltárásával gyógyító

pszichogén

pszichés, lelki eredetű, környezeti hatásokra kialakuló

pszichológia

lélektan

pszichomotoros

általános funkció- és mozgásfejlődéssel kapcsolatos

pszichoszomatikus

a lelki zavarokkal kapcsolatba hozható tünetek, megbetegedések

pszichotikus

pszichózisban, elmebetegségben szenvedő

pszichózis

= elmebetegség (az agyműködést érintő érzelmi, gondolkodási, a téri és idői tájékozódási zavarokkal, gyakran hallucinációkkal [ érzékcsalódásokkal] , téveseszmékkel járó állapotok)

radikális

mélyreható, erélyes, szélsőséges, olykor erőszakos változásokra, megoldásokra törekvő

redundancia

fölösleges, ismétlődő elemek, amelyek új információt, érdemleges közlést nem adnak (pl. közleményekben, cikkekben)

reguláció

szabályozás

releváns

lényegre vonatkozó, helyénvaló

repertoár

már elsajátított, rendelkezésre álló pl. készségek, tudás, stb. összessége

repetitív

ismétlődő

reprodukció

ismételt előállítás

retardált

megkésett, elmaradott (pl. fejlődés)

sematikus

vázlatos; valamilyen elfogadott séma, minta szerint ábrázolt

skizofrénia

az elmebetegségek egyike ("tudathasadásos elmebaj")

spektrum

tartomány, választék

statikus

nem változó, állandósult

stratégia

valamilyen cél elérésére irányuló, megtervezett cselekvési rendszer

stressz

ártalmas (elsősorban lelki, környezeti) behatásokra, nyomásra válaszként létrejövő állapot

struktúra

felépítés, forma, rendszer

szegregáció

elválasztás, elkülönítés, szétválás (gyógypedagógiában: külön, speciális intézményben nevelés)

szenzoros

érzékelési, érzékszervi

szeparációs félelem

nyolchónapos kor körül kezdődő típusos félelmi reakció a szeretett személy (anya, gondozó) eltávozására, hiányára

szimbolikus játék

olyan játéktevékenység, amelynek során a gyermekek konkrét cselekvéseket, helyzeteket, gondolati tartalmakat, vagy tárgyakat jelekkel, jelzésekkel, más tárgyakkal helyettesítenek

szimptomatológus

betegségek tünettanával foglalkozó

szindróma

tünetegyüttes

szintaxis

mondattan

szociabilitás

társas kapcsolatok kialakítására, fenntartására irányuló készség, igény

szociodramatikus

olyan terápiás eljárás, amelynek során a gyermekek konkrét cselekvéseket, helyzeteket, gondolati tartalmakat, vagy tárgyat jelekkel, jelzésekkel, más tárgyakkal helyettesítenek

sztereotípia

merev egyformaság, gépiesen ismétlődő viselkedés, beszéd, stb. elem

szubkortikális

agykéreg alatti rétegekben lezajló működés

TEACCH

Eric Schopler és Gary Mesibov vezetésével Észak-Karolinában kidolgozott, állami program az autista emberek kezelésére, fejlesztésére (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children)

terapeuta

gyógyítást végző pszichiáter, pszichológus

tudat-teória

az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy mások mentális állapotaira (érzelmeire, gondolataira, ismereteire, szándékaira, vágyaira) következtessünk, illetve, hogy viselkedésüket bejósoljuk

univerzális

egyetemes, sokoldalú használatra alkalmas

valid

érvényes

verbális

szóbeli, beszédet, beszédértést igénylő (pl. kommunikáció)

vizuális

látási, látással kapcsolatos

vokalizáció

hangadás

workshop

"műhely", szakmai konferenciákon, továbbképzéseken adott témakörök kislétszámú csoportokban történő megvitatása