1. Autizmusban Szenvedő Személyek Jogi Kartája
2. Autista gyermekekre vonatkozó törvények, rendeletek, szabályok…
Autisme Europe Autism Europe

“Autizmusban Szenvedő Személyek Jogi Kartája”


Az autizmusban szenvedő embereknek ugyanazokkal a jogokkal és kiváltságokkal kell rendelkezniük, melyeket az európai népek élveznek ott, ahol vannak ilyen jogok, és úgy, hogy ezek a jogok az autizmusban szenvedő személyek érdekeit a legjobban szolgálják.

Ezeket a jogokat bővíteni, védeni, és érvényesülésüket valamennyi államban szorgalmazni kell.

Az Egyesült Nemzeteknek az "Értelmi Fogyatékos Személyek Emberi Jogairól" (1971), valamint a "Fogyatékos Személyek Jogairól" (1975) szóló deklarációt, valamint az emberi jogokról szóló egyéb érvényes nyilatkozatokat figyelembe kell venni, és különösen az autista személyek esetében az alábbiakkal kell azokat kiegészíteni:

- JOG az autista személy képességének megfelelő, teljes és önálló élethez.
- JOG a hozzáférhető, független és pontos klinikai diagnózishoz és vizsgálathoz.
- JOG az elérhető és megfelelő oktatáshoz.
- Az érintettek és képviselőik JOGA az összes, jövőjüket érintő döntéshozatalban való részvételre, kívánságaik lehetőség szerinti tiszteletben tartására.
- JOG az elérhető és megfelelő lakóhelyhez.
- JOG a megfelelő fizikai feltételekre, segítségre és támogató szolgáltatásra, a valóban produktív, független és méltóságteljes élet biztosításához.
- JOG olyan nagyságú jövedelemhez vagy fizetéshez, amely megfelelő élelem, ruházkodás, lakás és egyéb életszükségletek biztosítására elegendő
- JOG a lehetőségeikhez mért részvételre a számukra kialakított szolgáltatások megtervezésében és irányításában.
- Megfelelő tanácsadáshoz és gondozáshoz való JOG az érintettek testi, mentális és spirituális egészségének fenntartására, beleértve a megfelelő kezelést, egészségügyi ellátást az összes szükséges óvintézkedésekkel, úgy, hogy azok az egyén érdekét legjobban szolgálják (“in the best interest of the individual”).
- JOG a tartalmas, diszkriminatív és sztereotip megoldásoktól mentes foglalkoztatáshoz, szakmára való felkészítéshez; a tréning és szakmaválasztás az egyén képességeinek és választásának tekintetbevételével kell hogy történjen.
- JOG az elérhető és megfelelő közlekedéshez, szállításhoz és szabad mozgáshoz.
- JOG a részvételre a kulturális, szórakoztató, pihenést biztosító, és sport - aktivitásokban.
- Egyenlő JOG a közösségben folyó aktivitások, szolgáltatások és lehetőségek használatához.
- JOG a kizsákmányolástól, kihasználástól és erőszaktól mentes, szexuális és egyéb kapcsolatokhoz, beleértve a házasságot is.
- Az érintettek és képviselőik JOGA a törvény előtti jogi képviseletre, jogi segítségre, és jogaik teljes körű védelmére.
- Az autista személyek JOGA, hogy életüket pszichiátriai vagy egyéb korlátozó intézménybe való indokolatlan bezárástól való félelem vagy azzal való fenyegetettség nélkül élhessék.
- Az autista személyek JOGA, hogy fizikai bántalmazás vagy elhanyagolás áldozatává ne váljanak.
- Az autista személyek JOGA, hogy farmakológiai abúzus vagy hibák áldozatává ne váljanak.
- Az autista személynek és képviselőjének JOGA van minden információhoz, amelyet a vele kapcsolatos személyes, orvosi, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai kartonok, feljegyzések tartalmaznak.


(1992, Hága)


Autista gyermekekre vonatkozó
törvények, rendeletek, szabályok…


- értelmi fogyatékosság definíciója: 15/ 1990 (IV. 23.)SZEM, 19/1992(VII.10.) NM, 3/1994 (II.27.) NM:
- 1998 XXVI. Tv. a fogyatékos személyek jogairól


TB ellátások:

-megemelt összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról: 17/ 1990 (V.8.)SZEM rendelet, 1998/LXXXIV tv a családok támogatásáról , 8§, 11§, összege: 7500Ft(99-2000-ig érvényes), 223/1998 (XII.30.),Korm.rendelete1 számú melléklet igénybejelentő lap (családi pótlék 1990/25 tv többször módosított)

-gondnokság alá helyezésről:többször módosított PTK.(Polgári Tvk.)1959/IV. tv ,

+ 1952 /IV tv. a házasságról, a családról és a gyámságról

-gyes, meghosszabbított gyes, méltányossági gyes: 22/1989 (VII. 31.) SZEM, 1998/LXXXIV: tv a családok támogatásáról 20-21§,-gyermekgondozási segély: 222/1998.(XII: 30.) Korm. rendelet (19§) 4 sz. melléklet

-. a tb. nyugellátásról 1997/LXXXI- tv.

-rokkantsági nyugdíj: 1975/II tv. a nyugellátásokról, és végrehajtása 89/1990. (V. 1.) MT rendelet

Öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összege: 15 350 Ft. (1999)

-baleseti járadék: 222/1998(XII.30.) a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

1997/LXXXIII.tv a kötelező egészségbiztosítási ellátásról,

-rokkantsági járadék: 83/1987 (XII: 27. ) MT rendelet, 102/1995 (VIII. 25. ), 1997 LXXXI. Tv. a társadalombiztosítási ellátásról 23§-30§.

-232/1998 (XII.30.)Korm. rend a kötelező egészségbiztosítási ellátásról...+1997 LXXXXIII. tv

Szociális juttatások:

-rendszeres nevelési segély:

-rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,+rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 1997/XXXI. tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 19§, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21§ ,+ a gyermekjóléti alapellátásról

-gyermeknevelési támogatás: 1996 XXII.tv., 1998/ LXXXIV.tv. a családok támogatásáról 23-24§. , 1993/III.tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, -ápolási díj: 1993. III. szoc. tv-ben 1994 évi VI. tv.

-árvaellátás: 1997/LXXXI.tv. a tb. nyugellátásról+1997/LXXXI.tv a tb. nyugellátásról

-rendszeres szociális segély:1993 /III.

-átmeneti segély:1993 /III.

-közgyógyellátás:1993 /III.

-Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: szintén a szoc. tv.-ben (1993/3)

-gyermekek napközbeni ellátása, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás

Egyéb támogatások, ellátások:

-Lakástámogatások: 106/1988 (XII:26.) MT rendelet

-Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 164/1995 (XII.27.) Korm. rend.:

-Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények: 13/1991 (I. 18. ) , Korm. rend. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 287/1997 (XII.29.)

-hadkötelesek sorozás alóli felmentése: 1993 CX.tv. a honvédelemről

-Magánszemélyek jövedelemadó rendszerében nyújtott kedvezmények: 1995. CXVII: tv.:

-tv. előfizetési díjmentesség:33 /1991 (XII.18.) PM rendelet

OKTATÁS:

-3/1998. IX.9. )OM rendelet a képzési kötelezettségről, és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24 .)MKM. rendelet módosításáról

-Közoktatásról szóló tv. módosításáról 1993/LXXIX. 121 § , 1995.CXXI, 1996. LXII.

14/1994.(VI: 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

Intézményekről:

-22/ 1983 (Eü. K 22. ) EüM-PM együttes utasítás a szociális foglalkoztatók szervezetéről és a gazdálkodásról

-védőmunkahelyek: 12/1983 (XI.20.)EüM rendelet