THOMAS ASSHEUER
A Zarathustra-projekt*

Jegyzetek

A filozófusok – az ismerõs panasz szerint – a Holdon élnek, de még arról sincs sok fo-galmuk. Saját világértelmezésük fedezékében spekulálnak, a természettudományt egyáltalán nem értik, még kevésbé a géntechnikát. Egymás közt többnyire békésen megvannak. Valójában az ide-oda utazgató minds-and-more-kongresszusfilozófusok köre a kedvükre való, ahol az önbizalom kandallója mellett melegedhetnek.
Miközben a posztmetafizikai hangoltságú filozófia már nem vállalkozik átfogó világértelmezésre, a természettudomány derûsen fabrikálja a maga biokozmikus emberké-pét, a publikum pedig szolgai lelkülettel dicsõíti biológiai evolúciónak nevezett világkép-pótlékát. A gyülekezet térdet hajt az asztrofizikai liturgia hangjaira, és áldásra szomjasan fogadja a majomkutatás eredményeit.
A helyzet azonban megváltozhat. A Karlsruhéban tanító filozófus, Peter Sloterdijk elõadásai, melyeket nemrég tartott a bajorországi Elmau-kastélyban, nagy feltunést keltet-tek.1 Komolyan felbolydult a filozófustársaság, persze csak az arcok elé tartott, feltartott mutatóujjak mögött. Az esedékes vitára mindeddig nem került sor, leszámítva a Frankfur-ter Rundschauban megjelenõ cikkeket és a Süddeutsche Zeitung riadót fújó beszámolóját. Legutóbb Enno Rudolph heidelbergi bölcsész igyekezett kibontani szegény Platónt Sloterdijk baráti ölelésébõl, igaz, hogy ezzel a kérdés lényegét még korántsem érintette (Frankfurter Rundschau, 1999. augusztus 20.).2 De az akadémikus filozófustársadalom többi részének még ennyi se jutott eszébe. Sloterdijk végül is Siegfried Unseld legköze-lebbi tanácsadói közé tartozik, akinek kiadója, a Suhrkamp Verlag, nem akármilyen meg-jelenési lehetõséget biztosít a mindenkori könyvszerzõknek.
Sloterdijk egy nagy gongütéssel véget szeretne vetni a filozófia és a természettu-dományok civakodásának, kibékítve egymással tudást és szellemet. Egy valódi filozófu-sokból és a témában jártas géntechnikusokból álló demokráciamentes munkaközösség le-beg a szemei elõtt, amely többé már nem vacakol morális kérdésekkel, hanem gyakorlati lépéseket tesz. Az elitcsapat feladata a fajtörténet genetikai revíziójának megindítása lenne a kiválasztás és nemesítés módszereivel. Ezzel csakhamar valósággá válhat Nietzsche leg-szebb álma: Zarathustra látomása az embert felülmúló emberrõl.
Sloterdijk lehangoló diagnózist állít fel, így érvel a géntechnikai szelekció mellett. A kiteljesedõ modernségben – szerinte – fokozódik a civilizáció barbárságra való hajlama: „A gátlásait levetkõzõ ember hétköznapi bestializálódása a szórakoztató médiában nõttön nõ. (...) Az újkori humanizmus korszaka lejárt, nem tartható tovább az az illúzió, hogy a politikai-gazdasági alapstruktúrák a literátus társadalom békés modellje szerint szervezhetõk meg.” Az ember „megszelídítése” kudarcot vallott, „a humanitás jövõje” a régi „humanizáló médiumok” gondatlan kezeiben van. Ha a humanitás görbebotja már csak a felvilágosodás babamúzeumába való, felmerül a kérdés, miként lehetünk „úrrá az idõszerû elvadulási tendencián”. „Mi szelídítheti meg hát az embert, ha a humanizmus, az emberszelídítés iskolája csõdöt mondott”, s ha az „önmagunk megszelídítésére tett erõfeszítések lényegében a létezõk feletti hatalom megkaparintásához vezettek”?
A humanizmus – mondja Sloterdijk – éppen annak a hatalmi problémának volt a része, aminek megoldásaként a mai napig be akarja állítani magát. A humanizmus lekciói nemcsak képezik az embert, de idomítják is, mégpedig végsõ soron törpeformátumúvá. „Az ember domesztikációja az a nagy tabugondolat, amely elõtt a humanizmus az ókortól napjainkig mindig is lesütötte a szemét.” A civilizáció „kisállattenyészete” – idézi Sloterdijk a szociáldarwinista Nietzschét – ártalmatlan embereket hoz világra, csúszómá-szókat, szánalmasakat és megvetendõket, egy nappali és egy éjszakai vágyacskával a szí-vükben. „Etika és genetika leleményes összekapcsolásával” elértük, hogy az ember „kisszerûvé korcsosuljon”. E jámbor és mégis elvadult emberben a faj „háziállatosítása” elérte planetáris léptékû csõdjét.
„Mi szelídítheti meg hát az embert?” Egy szempillantásnyi idõre Sloterdijk meg-próbál belekapaszkodni háziistenébe, Martin Heideggerbe, de keserûen csalódnia kell. A csodált Heidegger – miként panaszolja – „az 1945 utáni (!) példátlanul kiábrándult évek-ben” behúzódott vackába, és „a Lét ájtatos csõszévé” introvertálódott. Ami akkor anakro-nisztikus, bár érthetõ volt, ma már veszélyes. Az idõ nem pásztorjátékra szólít, hanem döntésekre. Az idõ sürget. Az erõszak fokozódik. „Elég, ha tisztázzuk: az emberiség elõtt álló hosszú periódus fajpolitikai döntések idõszaka lesz.” Sloterdijk azonban már megpil-lantott egy „tisztást”, rajta a géntechnikát módszereivel, a kiválasztással és a nemesítéssel. „A tisztás egyszersmind csatatér is, a szelekciós döntés színtere.” Vajon nem szimatolta meg már Nietzsche is a küzdelmet a „kiszerûvé és nagyszerûvé nemesítõk (...), humanisták és szuperhumanisták, emberbarátok és emberfölötti-emberbarátok” között?
Na ez már tiszta sor. Mivel egyaránt megengedhetetlen, hogy az ember még jám-borabbá vagy még barbárabbá váljék, a felvilágosodás lekcióját fel kell váltania a géntechnika sze-lekciójának. S hogy ezt az életbevágó kérdést ne a véletlenre, de ne is gyarló géntechnikusok kezére bízzuk, Sloterdijk egy „antropotechnikai kódex” létrehozását java-solja. Az „explicit jellegtervezésben” csakis a szellemi elit illetékes, a társadalom úgyne-vezett „kulturális fõfrakciói”. Azt azonban sûrû homály fedi, hogyan is kellene az új em-bert felülmúló embernek kinéznie. Elsõ intézkedésként Sloterdijk a „sorsszerû születésrõl” az „opcionális születésre” és a „prenatális szelekcióra” való áttérést mérlegeli.
Az emberi „lényeg” genetikai finomhangolására a régi vágású filozófusok a legal-kalmasabbak. „Az antropotechnikai hatalommal való élés etikai kérdéseiben” és a szuperhumán tulajdonságtervezésben az õ szavuk lesz mérvadó. Ezek a „bölcsek” – akik nyilvánvalóan immunisak a humanista jámborság szellemi vírusával szemben – nemcsak „õsképszerû” szelekciós kritériumok birtokában vannak, de közvetlenül hozzáférnek az emberi „lényeg” igazságához is. Bennük él legelevenebben „az emlék, milyen is a legjobb minõségek mennyei arculata”. Ami kimarad, azt majd kitenyésztik a gondolkodók.
Hogy netán lehetnek erkölcsi aggályaink is? Épp ellenkezõleg. A szellemi elitnek semmiképpen sem szabad kezeit mosva lemondania a „szelektor” szerepérõl. „Minthogy a puszta vonakodás és demisszió sorsát általában saját sterilitása pecsételi meg, a jövõben azon múlik minden, hogy lesz-e, aki ebben a játékban (!) aktív szerepet vállal.” Sloterdijk mellékesen Platón egyik dialógusát, Az államférfit is emlékezetünkbe idézi. A filozófus szavait – látszólag kommentár nélkül – a jövõre értelmezi, s így Platón tényleg a géntech-nika biopolitikává avatásának modelljével szolgál neki. Talán nem a platóni zoon volt az, amely az egyenlõsítõ demokráciát mint tévedést szerencsésen maga mögött hagyta? És nem beszélt-e már Platón is „a reprodukció nemesítõ szándékkal történõ szabályozásá-ról”?
A géntechnika neonnapsugarában a Platón-féle elituralom hirtelen csábító fényben csillan meg. A jövõbõl integet felénk. „Az államférfinak – mondja Sloterdijk – ki kell fésülnie az alkalmatlan természetûeket, mielõtt nekilátna, hogy az alkalmasakkal megszõje az állam szövetét”. Késõbb „a megfontoltak (...) beléphetnek a kultúrába”, miközben „az emberpásztorokat védenceiktõl oly alaposan elválasztják”, hogy „lehetetlenség válogatni az útirányok között”. „Csak egyetlen, belátáson alapuló útirány létezik.”
A Frankfurter Rundschauban megjelent replikájában Sloterdijk kifogásolja kritikusai „rémromantikáját”, saját esetébõl pedig megalkotja a „mit sem sejtõ” tárcaíró ká-zusát. Kijelenti, hogy õ csak Heideggert parafrazálta. Ez így is van, de csak ami a lényeg-telen részt illeti, egészében véve ugyanis nincs így. Sloterdijknek már 1991-ben voltak nemesítéssel kapcsolatos fantáziái, már akkor eljátszott a gondolattal: az ártalmatlan „régi emberrel” a szelekció segítségével lehetne végezni. Jelentések a jövõ helyzetérõl címû könyvében éppenséggel „az óeurópai világnézeti örökség” félretételét javasolja.3 Ezen örökség nyomasztó súlyától megszabadulva Sloterdijk a „biologizmusért” lelkesedik, „melynek célja nem neurobiológiai apartheid vagy intelligens mutánsok osztályuralma a régi ember mai típusa felett, hanem a teljes intelligens emberiség létrejötte”. Egy mondat-tal tovább olvasva elillan minden kételyünk e tételek obszcenitását illetõen – itt a Sloterdijk lelke mélyén élõ („nagyszerûvé”) nemesítõ kap szót: „El lehetünk készülve a legrosszabbra. De semmi sem lehet rosszabb annál, ami akkor történik, ha meghiúsul az intelligens, nemeslelkû emberek szelekciója.”
Igaza van, a lehetõ legrosszabb ütött be. Sloterdijk botrányos hangja azonban nem pusztán egy filozófus világnézeti tévelygésébõl fakad, aki belesüppedt Nietzsche és Heidegger lábnyomaiba, s közben elhiszi magáról, hogy a karlsruhei városligetben meg-áshatja a modernség sírját. Sloterdijk szelekciós fantáziái mögött hátborzongató realizmus húzódik meg, amely a génkutatás diabolikus potenciálját józanul mérlegeli. Egyszerûen tudja, hogy Pandóra szelencéje kinyílt, s hogy az ember géntechnikai alapú tenyésztése immár nem csupán science fiction.
Egyes génkutatók már közvetlenül a DNA-struktúra felfedezése után szabadon engedték (hatalmi) fantáziájukat, s a biopolitikai jövõ egét édes ígéretekkel festették kékre. Ismeretes, hogy 1962-ben Julian Huxley adott hangot aggodalmának a faj emberi tökélet-lensége miatt, azt javasolva, hogy „javítsák fel a világ népességének intellektuális minõsé-gét” eugenetikus kiválasztással. A Nobel-díjas molekuláris biológus Joshua Lederberg azon örvendezett egy elhíresült CIBA-kongresszuson, hogy „most már képesek vagyunk definiálni az embert”, „az emberi agy nagyságát pedig prenatális beavatkozással befolyá-solni”. Francis Crick álma az ûrutazásokra alkalmas, sugárzásálló és igénytelen homunku-lusz volt, „egy regresszív mutáns kapaszkodásra alkalmas lábakkal és majomszerû meden-cével”.
 

Eltörli-e a géntechnika tudásunkat a jóról és a rosszról?

A géntechnológia az elsõ perctõl kezdve elárasztott minket saját emberképeivel, sötét jö-võt jósolva, miközben fût-fát ígért. A tudósok géntechnikai szondája eltakarította az útból az utolsó metafizikai maradékokat is, az ember idõtlen és változtathatatlan lényegébe ve-tett hitünket helyrehozhatatlanul megfosztotta varázsától. Az abszolút szabadság terméke mégis a megnevezhetetlen iszonyat lett. A géntechnikai transzparencia csak újabb homályt szül, mozgósítva a felvilágosodás dialektikáját, amely mintha egy mély, internalizált zónát érintene bennünk: az emberek erkölcsi viszonyulását egymáshoz, az alapvetõ szimmetriát a szabadok és egyenlõk között. A géntechnika elõhívta archaikus félelmet Ronald Dworkin amerikai jogfilozófus abból a lelkünk mélyén ülõ rettegésbõl magyarázza, hogy elveszíthetjük felelõsségérzetünket, azaz tudásunkat a jóról és a rosszról – mintha a génkutatás a lét látens mivoltának titkát, az élet definiálásának õsi tilalmát sértette volna meg.
Sloterdijk, kihasználva az alkalmas órát, a félelmet elõidézõ természettudósoknak békeajánlatot terjeszt elõ. Prókátor-segédként lép fel, s a természettudományos kutatás számára magasabb metafizikai kenetet helyez kilátásba, midõn a géntechnikai tudás szájá-ba filozófiai lelket lehel. Egyúttal persze a filozófia fejére illeszti a tudományok királyá-nak járó koronát. Íme, ez volna a megváltás minden kritikától, a fausti tudomány gyanú-sítgatásának vége, örök béke tudás és szellem, filozófia és technika között! „Léttörténeti” szempontból ugyanis a génkutatás tiszta szerencse. A humanizmus állítólagos megfeneklé-se után kezünkbe adja azt az eszközt, amellyel a helyét és kapcsolatait vesztett embert visszaplántálhatjuk eredeti „lényegébe”. Sõt, ami még ennél is több: az antropotechnikában benne rejlik az a valóságmozzanat, amelyet a Lét eddig elhanyagolt. A tudomány tisztásán, az elitek által irányított nemesítési processzus során az excentrikus földlakó visszahelyezõdik (mutálódik) egykori, a modernség által elsikkasztott „lényegébe”.
Hogy e tenyésztési „humanizmus” milyen alapba ágyazódik, azt Sloterdijk mo-numentális, három kötetre rúgó Sphären-vállalkozása mutatja meg nekünk.4 Ebben már-már totalitárius igénnyel épít arra az ötletre, hogy posztnatális viszonyaink közé vissza kell helyezni a prenatális szimbiózist: az eredeti elrejtettséget, a „buborékban” létezést, „a méhbeli klauzúrát”.
Innen ered Sloterdijk dühe a monoteizmussal szemben, amely az embert szerinte fatális üdvtörténeti reményekkel mételyezi meg. De már nem sokáig. Mihelyst kitöröljük az emlékezetünkbõl, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, a jogtalanság nem lesz többé skandalum – éppúgy nem, ahogy egy biopolitikailag lenyugtatott osztály-társadalom sem, amelyben az ember önmaga jobbágyaként személyes humánerõforrását bocsátja áruba.
Miközben a szociális problémák nyomása erõsödik, az igazságos rend utópiáit felváltják a biopolitikai kiválasztódás fantáziái. Ezek a fantáziák a természettudományos kutatás logikájához, a mesterséges környezethez és a modernizáció alternatíva nélküli fo-lyamatához való alkalmazkodást hirdetik – Sloterdijk elõadásában pedig még mindennek a géntechnikai felgyorsítását is. Ha a régi „lényeg” nem követi kello sebeséggel az idõ szavát, és elhajlással reagál, vissza kell téríteni saját „lényegéhez”. Ha a realitáson már nem változtathatunk, változtassunk legalább világképeinken. A jelszó: nem szabadság és nem felelõsség, hanem erkölcsileg kimagozott konformizmus. Bizarr dolog, hogy ez a biopolitika egy Nietzschével génmanipulált Heidegger oldalvizén operál. És éppen Heideggerén, aki borzadva fordult volna el a Zarathustra-projekt eugenetikus õrületében – az általános támadástól a „régi ember” kimondhatatlan élete felé.

Magyar István fordítása

Jegyzetek

* © Thomas Assheuer: Das Zarathustra-Projekt. Die Zeit, 1999/36. (szeptember 2.)
Az utóbbi néhány évben számos filozófiai szöveg tematizálta a géntechnológia fejlõdésének jelentõségét és azt a „veszélyt”, amit e fejlõdés generál. Az elsõsorban amerikai és német filozófusok által folytatott diskurzus Thomas Assheuer itt közölt cikkével és Peter Sloterdijk válaszírásával jelentõsen kiszélesedett: olyan nyilvános vitává alakult, amely Németországban ma is tart. E vita legfõbb fóruma  a Die Zeit Bildung & Wissen címû melléklete, ahol nemrég megjelent Sloterdijk Regeln für den Menschenpark címû provokatív, terjedelmes tanulmánya is, valamint Manfred Frank, Ernst Tugendhat és mások reflexiói mellett az angolszász irodalom több reprezentáns írásának a fordítása. A Vulgo Kelepce-rovatában azzal a szándékkal jelentetjük meg magyarul is Assheuer vitaindító írását, hogy ösztönözzük a géntechnológia vívmányairól és lehetõségeirõl szóló hazai diskurzust; örömmel veszünk tehát minden hozzászólást. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a vitában explicitté váló filozófiai frontvonalak kialakításának stratégiáiról szintén szó essék: ennek elsõ kísérlete Peter Sloterdijk írása. A két cikkhez csatolt szerkesztõi jegyzetek a magyar megjelenéshez készültek (– a szerk.).
  1 A következõ számunkban közöljük az inkriminált elõadások teljes szövegét.
  2 A hivatkozott cikkek mindegyike olvasható az interneten. Ezekre és még számos, a témában született német nyelvû írásra vonatkozó linket tartalmaz a következõ hely:
www.archiv.zeit.de/daten/pages/199938.genetik_.html.
  3 Peter Sloterdijk: Berichten zur Lage der Zukunft. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991.
  4 Peter Sloterdijk: Sphären. I-III. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998.
 


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: vulgo@elender.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány   c3.hu/scripta/