EDWARD S. CASEY

JUNG ÉS A POSZTMODERN*


  Jung és a posztmodern? Elsõ pillantásra felettébb valószínûtlen és nem sokat ígérõ téma - különösen ha valakinek, mint ahogyan nekem is szándékomban áll, Jung képekrõl vallott felfogását központba állítani. Jung egészében véve premodernnek tûnik, amikor azzal foglalkozik, hogyan kell a képekrõl alkotott benyomást kezelni. A középkor és a görög terminológia gyakori segítségül hívása teszi mindenekelõtt nyilvánvalóvá ezt a megállapítást. A képekrõl vagy a fantáziákról sok helyen mint esse in animáról vagy a lélekben létezõrõl beszél. Egy 1929 januári levelében ezt írja: Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az alkotó képzelet az egyetlen számunkra elérhetõ õsi jelenség, a psziché valódi Alapja, az egyetlen közvetlen realitás. Ezért beszélek esse in animáról, a létezés egyetlen formájáról, melyet képesek vagyunk közvetlenül tapasztalni." 1
  Amikor Jung a Pszichológiai Típusokban azt írja, hogy az intellektus és a res között ott van az anima, és ez az esse in anima fölöslegessé teszi az egész ontológiai érvelést" (CW 6: par. 66, 45), nemcsak a középkori nómenklatúrát, de a középkori okfejtés egy privilegizált formáját is segítségül hívja: mint Isten esetében, a lélek (és így a lélekbõl származó képek) létezésének esetében is benne foglaltatik annak lényege, léte. Jóval késõbb visszatér ehhez a ponthoz, de ezúttal a premodern görög világhoz, és egy 1949 decemberében írott levelében kijelenti, hogy Szilárdan meg vagyok gyõzõdve arról, hogy a psziché ousia (szubsztancia, lényeg)." 2 Mivel Jung lényegi premisszája az, hogy a psziché kép" (CW 13: par. 75, 50) - a lélek nemcsak hogy képekben nyilvánul meg, hanem bennük létezik - ebbõl egyenesen az következik, hogy a kép is szubsztancia: pszichikus szubsztancia, pszichikus realitással" bír, s ennek felismerése, teszi hozzá Jung a modern pszichológia legjelentõsebb vívmánya" (CW 8: par. 683, 354). Ez utóbbi állításból úgy tûnhet, hogy a modern pszichológia" a görög és a középkori gondolkodók által már ismert, és pontosan leírt elképzeléseinek újrafelfedezésére korlátozódna.
  Jung, eltekintve az emberben filogenetikai örökségként meglévõ archaikus" tényezõkre történõ visszatérõ utalásaitól, más szempontból is premodernként mutatkozik be. A nyelvre vonatkozó megjegyzései például eltávolítani látszanak Jungot attól a nyelvészetiség" iránti túlzott érzékenységtõl, melyet Gadamer a francia strukturalistákkal együtt képvisel, és amely érvelésük szerint elengedhetetlen az emberi lényeg megragadásához. Civilizációnk - jelenti ki Jung - nagyrészt a szavakban való babonás hiedelemre épül A szavak képesek elfoglalni az emberek és a dolgok helyét" (CW 18: par. 1428, 625.) A képekrõl azt írja: szemtõl szembe a képekkel csupán a szavak használata eredménytelen" (CW 18: par. 590, 257). Erre hajlamosak lennénk azt válaszolni, hogy: Igen, de És mielõtt válaszolnánk Jung egy döntõ módosítással lép közbe: nem arról van szó, hogy az összes szót el kell különíteni a képektõl, hanem csak azokat, melyeket õ homályos tekintélyszavaknak" nevez. Milyen szavak ezek? Ezek metafizikai szavak, amelyeket Jung a továbbiakban így részletez: Teljesen szándékosan hozok a pszichológiai megértés napvilágára minden olyasmit, aminek metafizikai tartalma van, és minden tõlem telhetõt megteszek azért, hogy az embereket megakadályozzam abban, hogy homályos tekintélyszavakban higgyenek" (CW 13: par. 73, 49).
  Ezzel az utolsó kijelentéssel hirtelen egy teljesen más nyelvjátékban találjuk magunkat. Ha Jung nyelvvel kapcsolatos gyanúja, amikor képekrõl van szó, a sajátosan metafizikai nyelvvel kapcsolatos fenntartás, akkor szövetséget köt Heideggerrel és Derridával abban a lankadatlan erõfeszítésükben, hogy dekonstruálják a metafizikát - ami azt jelenti, hogy a metafizika nyelvét - egészen az alaptól felfelé. Ez egy igen jellegzetes posztmodern vállalkozás, és kéz a kézben halad a metafizika legsokatmondóbb alternatívájával, a fenomenológiával. Éppúgy, mint Heidegger és Derrida, akik a fenomenológiából merítették az inspirációt a közös metafizika kritikájukhoz, Jung is hasonlóképpen vélekedik: A pszichológia nem állít fel semmilyen metafizikai »igazságot«, és nem is törekszik rá. Kizárólag a psziché fenomenológiája érdekli" (CW 18: par. 742, 309). 3
  Jung egyetért a metafizika összegzõ törekvésének posztmodern elutasításával, fõként akkor, amikor ezt a pszichére alkalmazzák: a psziché fenomenológiája annyira színes és változatos mind formájában, mind jelentésében, hogy lehetetlenség ennek összes gazdagságát egyetlen tükörben visszatükröztetni, sem a mi leírásunkban megragadni az egészet. Meg kell elégedni azzal, hogy a teljes jelenség egyetlen részletére derítünk fényt" (CW 15: Pszichológia és irodalom", Bevezetés, 85).
  Célkitûzésünket tekintve a metafizikai monizmusától a fenomenológia polimorfizmusához való elmozdulás kiemelt fontosságú - Jung olyan huszadik századi gondolkodók nézeteivel osztozik, mint Husserl, Cassirer és Wittgenstein (mindannyian fenomenológiainak" írják le filozófiai munkájukat) - és a képek megértése szempontjából közvetlen vonatkozással bír. Jung egy 1935 szeptemberében írott levelében megjegyzi, hogy a test épp annyira metafizikai, mint a szellem", és hogy a pszichikus tapasztalás az egyetlen közvetlen élmény." 4 Ha ez igaz, akkor a képekhez való egyedüli helyénvaló megközelítés - ami a pszichikus élmény" elsõdleges tartalmát adja - a fenomenológia lesz, amirõl úgy gondolhatjuk, hogy részletekbe menõ pontos leírását adja a közvetlen élménynek". Valójában Jung egészen addig elmegy, hogy kimondja, szigorúan véve a pszichológiában ma csak fenomenológia" létezhet (CW 18: par. 1738, 774). Ez azt jelenti, hogy a valódi pszichológiai kutatásban csak a képek fenomenológiájának van létjogosultsága. És épp ez az, amit feltételezhetünk a psziché esetében, ami valójában kép.
  Joggal kérdezhetnénk akkor, hogy miért ragaszkodik Jung olyan nehéz metafizikai nyelvhez, mint ousia" és esse in anima", amikor képekre utal, ha ennek a századnak a fenomenológiai gondolkodóival halad ? Szándékosan önfejû lenne? Nem gondolnám. Heideggerhez hasonlóan ( aki olyan kifejezéseket használ, mint Létezõ" és lényeg") Jung egy ügyes manõverrel figyelmünket a nyilvánvaló premodern nyelvre irányítja, és ezzel arra kényszerít, hogy a kép modern és posztmodern fogalma közötti lényeges megkülönböztetést megtegyük. A nyilvánvalóan modern posztkarteziánus nézet szerint a kép csupán a benyomás másolata", amint azt Hume állítja, vagy Jung saját szavaival: a külsõ tárgy pszichikus reflexiója" (CW 6: par. 743, 442). Éppen ez a reduktív megközelítés uralkodott a nyugati filozófiában és a pszichológiában a tizenhetedik századtól egészen a tizenkilencedik századig - és ez az, ami feltehetõleg nem ad igazat Jung axiómájának, miszerint a psziché mindenekelõtt képekbõl áll" (CW 8: par. 618, 325). A modern felfogás a képet nemcsak kifejezetten alsóbbrendûvé teszi ahhoz képest, ami valójában - azzal, hogy szenzoros benyomásnak vagy külsõ tárgyak keltette impressziónak tekinti -, de a tényleges pszichikus képet jellé változtatja ahelyett, hogy elismerné szimbolikus jellegét. A képek premodern felfogásához (lényeg, létezõ, szubsztancia) való visszatérés azt a célt szolgálja, hogy a psziché autonómiájára emlékeztessen, ami az ilyen képek szimbolikus erejében mutatkozik meg - ugyanezt az autonómiát hangsúlyozza Jung, nyilvánvalóan hasonló visszatérõ szándékkal, amikor a képeket és az ösztönt kapcsolja össze. Mindkét lépés, az egyik kifejezetten filozófiai, a másik lényegét tekintve biológiai, ugyanazt az alapvetõ célt szolgálja: a képeknek azon modern interpretációja elleni küzdelmet, amely szerint azok pusztán másolatai vagy jelei annak, amit az elmében és az elmének megjelenítenek - a psziché nélküli elmének, mivel az nem más mint a külsõ érzékszervi tapasztalásokból származó ikonok puszta tartálya.
  De ha a modernizmus végsõ elutasítását ilyen módon kívánjuk Jungnál megragadni, mi a helyzet a posztmodernnel? Tételezzük fel, hogy a korábbi, premodern (de éppígy az archaikus) gondolkodás méltányosabban kezelte a képzeleti élet bonyolultságát és gazdagságát - annak polimorfizmusát", ahogy neveztem -, de hogyan lehet ezt a jelenkori, posztmodern gondolkodással kapcsolatba hozni? Korábban már felfedeztük azonban annak egyik módját, hogyan kapcsolódik a posztmodernizmushoz. Ez a mód pedig Jungnak a képek fenomenológiájához történõ spontán odafordulása. Ennek a fenomenológiai fordulatnak másik vonatkozása annak hangsúlyozásában lelhetõ fel, hogy a pszichológiában kívülrõl kell befelé haladni - nem pedig belülrõl kifelé, ahogyan azt a kartezianizmus és az empirizmus ellen lázadó romantikus költõk és filozófusok tették. Jung 1921-ben azt írja, hogy a pszichológiában az a legcélravezetõbb, ha kívülrõl befelé, a tudatostól a tudattalan felé, a testtõl a lélek felé haladunk Bármiféle út vezessen kívülrõl befelé, a fizikaitól a pszichikusig, a kutatásnak mindenféleképpen ezt az irányt kell követnie egészen addig míg az elemi pszichikus tényeket megfelelõ bizonyossággal meg nem állapítottuk" (CW 6: par. 917, p. 525.). Husserlnek a fenomenológiai módszer lényegét megragadó jelszava jut eszünkbe: Térjünk vissza magukhoz a Dolgokhoz !" - nem említve Heideggernek azt az elképzelését, miszerint az ember önmagán kívül" birtokolja létezésének lényegét. 5 Lévi-Strauss azon elképzelése is eszünkbe juthat, miszerint a viszony elemi struktúrái kívül léteznek - függetlenül az adott társadalmi csoport tagjainak szándékos akcióitól: tárgyi létezésük épp annyira személytelen" (Jung terminusában) mint maguk az õseredeti képek. A strukturalizmus struktúrái és az analitikus pszichológia képei egyaránt megelõzik és elõstrukturálják az egyént, aki ezek környezetében és általuk létezik. Ezeknek a struktúráknak és képeknek a kívüllevése" lényegét tekintve teljesen más, mint ami a korai modern elképzelésben körvonalazódik a szenzoros tapasztalat és annak ikonikus jelekben megjelenõ másolatát illetõen. Ez a kívüllevõség" a világhoz vagy a kozmoszhoz tartozik ami a szimbólumok forrása, de éppúgy a psziché eredete is - maga az objektív psziché", ahogyan Jung nevezte.
  Ez a posztmodern gondolkodási irány azonban nem vonja kétségbe a személyiség és az ego jelentõségét. Jung még azt a kijelentést is teszi, hogy az objektív psziché a legnagyobb kozmikus csoda és a világ mint tárgy sine qua nonja" (CW 8: par. 357, 169.) és hogy a psziché a világ tengelye: nemcsak a világ létezésének egyik nagy feltétele, de bizton állíthatjuk, hogy a létezõ természeti rendbe való közbelépés is, és senki nem tudja megmondani, hogy ez a beavatkozás hol fog végzõdni" (CW 8: par. 423, 217). Ennek kimondása nem jelent visszatérést a romantika éninflációjához; határozottan posztmodern marad - de most egy döntõ gondolati fordulattal. Ez a fordulat ismert a jungiánusok elõtt: az objektív psziché egyben kollektív psziché is, egyszerre preperszonális (személy elõtti) és pluriperszonális (többszörösen személyes), vagy még pontosabban omniperszonális. Talán kevésbé ismert, hogy a strukturális nyelvészet operacionális premisszája is - az a premissza, amit nemcsak Lévi-Strauss, de Jakobson, Barthes, Merleau-Ponty és Derrida is aláír - természetét illetõen kollektív. Saussure errõl a témáról tartott székfoglaló gondolatai - melyek éppen azokban az években fogalmazódtak meg, amikor Jung elõtt elõször körvonalazódott saját útja az analitikus pszichológia felé - arról szólnak, hogy a beszélõ tömegnek" (la masse parlante) meghatározó szerepe van a nyelv (la langue) alapvetõ formájára. A nyelv többé már nem az egyéni beszédaktus (la parole) kérdése, sokkal inkább az õseredeti képek hatása az elkülönült egóra. Mindkét szerzõ az alapvetõen személytelen psziché szintjérõl indul ki: a kollektív" Jung kedvelt kifejezése, Saussure ennek megfelelõ elnevezése az intézményesített". Ily módon - Jung idõnként heroikus küzdelme ellenére, hogy a kettõt elválassza - a kép és a szó végül találkozik egymással. Az ember szintjén találkozik össze a kettõ, aminek teljes elismerését csak a posztmodern gondolkodásban találjuk meg. Jung és Saussure nincs egyedül azon a törekvésében, hogy a kép és a nyelv kollektív alapját megtalálja, amit viszont nem sikerült a korai modern gondolkodásnak. Olyan eltérõ módon gondolkodó tudósok kapcsolódtak hozzájuk, mint Lévi-Strauss és Chomsky, akik mindketten kiálltak a képek és a nyelv transzperszonális megalapozottsága mellett, akár a kollektív reprezentációk alakjában, akár a generatív nyelvtan univerzális szabályai formájában jelenjenek is meg. Ami igazán számít azonban, nem az irányzat története, vagy hogy személy szerint ki tartozik ide, hanem az az elképzelés, amit megtestesít. Ez az elképzelés visszatér a képekhez és a szavakhoz, a psziché spontán mûködésének alapjához, ami a kép is és a szó is; ezzel túlmutat a modern énfelfogás egologikus korlátain, mely nem ismerte el a kozmikus és kollektív dimenzióban létezõ psziché szimbolikus mûködésének lehetõségét.

MATOLCSI ÁGNES fordítása
JEGYZETEK

* A tanulmány eredeti címe: Jung and the Postmodern Condition (in.: Karin Barnaby and Pellegrino eds. 1990.: Jung and the Hermeneutics. Toward a Hermeneutics of Culture. Routledge, London)
1 Jung levele Kurt Plachtehoz, 1929. január 10. C. G. Jung, Letters, Vol. 1.: 1906-1950. Gerhard Adler és Aniela Jaffé (eds.). Bollingen Series. Princeton: Princeton University Press, 1973. 60.
2 Jung levele Victor Whitehoz, 1949. december 31., ibid. 540.
3 CW 18: par. 1738, 774; és CW 15: Psychology and Literature", 85.
4 Jung levél Henry A. Murray-hoz, 1935. szeptember 10., Letters, Vol. 1.: 1906-1950, 200.
5 Martin Heidegger: Lét és idõ. Budapest: Gondolat, 1989.


Kérjük, küldje el véleményét, megjegyzéseit címünkre: thalassa@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/