NYERGES KATALIN

A MANN CSALÁD REGÉNYEIRÕL

AZ APA-FIÚ KAPCSOLAT THOMAS ÉS KLAUS MANN MÛVEIBEN


  A némiképp kétértelmû cím egyik ihletõje Klaus Mann, akinek a naplójából vett idézet talán magyarázatot ad arra, miért kelti fel az olvasó érdeklõdését a Mann család három tagja - Thomas, Heinrich és Klaus - által írt regényeken túl a család története is: Milyen különös család is vagyunk mi! Egyszer majd könyveket fognak írni rólunk - és nemcsak egyes családtagjainkról." A másik ihletõ az az élmény, amit ugyancsak Klaus Mann-nak köszönhetek. Önéletrajzi írása, a Fordulópont, sok mindent megértetett velem a huszadik század történelmébõl, a második világháború elõzményeibõl, a német kultúra elképesztõ ellentmondásaiból. Mintha a Mann család önmagában is hordozná ezeket az ellentmondásokat, különbözõ tagjaiban, kapcsolataikban és a családtagok életútjának változásaiban.
  Amit nem sikerült megértenem a könyv elolvasása után, és ami azóta is izgat: miért kellett ennek a tehetséges, a világban nyitott szemmel járó, az életet élvezni tudó, bátor, jóképû fiatalembernek - amilyennek a memoár alapján láttam - negyvenkét éves korában öngyilkosnak lennie?
  Az ember ilyenkor, elsõ reflexként a családra gondol, és gyanakszik: senki sem lehet vétlen egy családtagja öngyilkosságában. És rögtön meg is hökkentem: Thomas Mannt gyanúsítom azzal, hogy köze lenne a fia halálához? A dolog nyilván nem ilyen egyszerû, hiszen mindannyian egy család tagjai voltak, annak rendszerében éltek, alakult és változott a helyzetük. A család történelme, mitológiája (amely a Mann család esetében különösen bõven dokumentált) befolyásolta az egyes családtagok pályáját, személyiségük alakulását. Mindez minden családról elmondható, minden család története kész regény". Mannék azonban (legalábbis sokan közülük) rendelkeztek azzal a képességgel, hogy élményeiket formába öntsék, szavakká, történetekké, regényekké formálják azt, amit átéltek. A család szinte minden tagja hagyott maga után írásos nyomokat, fõképpen memoárokat - úgy látszik, hogy a híradás az utókornak mindannyiuk számára fontos volt. Regényíróvá hárman váltak: Thomas, a bátyja, Heinrich és a fia, Klaus.
  Ezeknek az emlékiratoknak a gazdagsága arra készteti az olvasót, hogy hiteles dokumentumként kezelje a levelekbõl, naplókból megismerhetõ tényeket. De éppen, mert szubjektív emlékekrõl van szó, más és más színezetet kap ugyanaz az esemény, attól függõen, hogy melyik résztvevõ emlékezik rá, életét hogyan befolyásolta az élmény.
  Irodalomtörténészek jellegzetesnek tartják a Thomas Mann mûveiben felfedezhetõ vezérmotívumokat. A Mann család történetét én fonalak színes szövevényeként látom, vibráló szõttesként, ahol egy-egy családtag pályájának bizonyos szakasza találkozik, összefonódik a másikéval, hogy aztán újra a maga útján haladjon tovább, hordozva a találkozás hatását.
  Visszatérve a kezdeti kérdésemhez, amely a Fordulópont elolvasása után foglalkoztatott: milyen lehetett Klaus Mann gyerekkora, az, amirõl nem írt, amit csak átélt, és hordozott magában? Erre a kérdésre keresek választ, amikor apa és fiú mûveiben a közöttük lévõ kapcsolat áttételesen megjelenõ nyomait vélem felfedezni.
  A két évvel fiatalabb öccs, Golo, akibõl történész lett, visszaemlékezéseiben a hûvös, tárgyilagos TM monogramot használja, ha az apjáról ír. Klaus viszont leginkább a Varázsló"-ként emlegeti apját. Talán az a távolságtartás, ami Golóra jellemzõ, hiányzott Klausból? Talán nagyon is erõsen a Varázsló bûvkörébe került, és nehéz volt onnan kiszabadulnia? Bár tudjuk, hogy a többi gyereke is Varázslónak szólította Thomas Mannt, akinek nem esett nehezére megfelelni ennek a szerepnek. A családi emlékezet úgy tartja, hogy egy valóságos, farsangkor viselt jelmez miatt ragadt az apára a Varázsló elnevezés, de mindannyian tisztában voltak azzal, hogy nagyon is illett ez a jelmez a viselõjére. Klaus ötéves korára teszi azt az élményét, amikor rémálmok gyötörték, éjszakánként csontvázakat látott. Félelmeit végül is elmondta a dajkának, aki az apát hívta segítségül. Thomas Mann igazi empátiával, a gyerekek fantáziájába pontosan beleilleszkedve kergette el a kísértetet: - Egyszerûen rá se nézzetek, ha újra megjelenik - tanácsolta apánk. - Akkor valószínûleg magától is eltûnik, mert gondoljátok csak meg, milyen unalmas, sõt kínos lenne neki ott álldogálni, amikor rá sem hederítenek. De ha még ezután sem tudnátok megszabadulni tõle, akkor jó hangosan kérjétek meg, hogy menjen a pokolba. Mondjátok meg neki, hogy tisztességes kísértetek nem lõdörögnek gyerekszobákban, és hogy szégyellhetné magát" - idézi Klaus a mindenható apát, aki ezután még meg is fenyegette a kísértetet: Nyugodtan tegyétek hozzá, hogy a papátok hamar dühbe gurul, és nem tûr a házában semmiféle rusnya kísértetet. Erre biztosan elkotródik. A szellemek ugyanis jól tudják, milyen borzasztó tudok lenni, ha elfogy a türelmem."
  Késõbb is érzékelhetõ Klaus visszaemlékezéseiben az a csodálat, ahogyan például Thomas Mann otthoni felolvasásait hallgatta a család és a barátok. A hallgatóságát lenyûgözõ apa képe erõsítette a Varázsló mítoszát. Mintha a mindenható szülõrõl szõtt gyerekkori fantázia egy életen át kísérte volna Klaust.
  Az elsõszülött lány, Erika és az elsõszülött fiú, Klaus között pontosan egy év volt a korkülönbség. Kettõ, illetve három évvel késõbb született a következõ pár", Golo és Monika, majd nyolc év után, újra egy év különbséggel, Elisabeth és Michael.
  Klaus és Erika kisgyerekkoruk óta egymás játszópajtásai, barátai, késõbb munkatársai voltak, életük számos meghatározó élményét együtt élték át. Klaus elsõ színdarabjaiban Erika játszotta a fõszerepeket, huszonegy-huszonkét éves korukban tett világ körüli útjukról közösen írtak könyveket, baráti körük azonos volt. Közös barátaik egyike, Pamela Wedekind, a költõ-drámaíró Frank Wedekind lánya, aki szintén színésznõnek készült, tizenkilenc évesen Klaus jegyese lett. Ugyanebben az idõben írta Klaus elsõ mûveit, amelyek közül most kettõrõl érdemes részletesebben szólni.
  Már meglevõ novelláit készült kötetbe rendezni, és utolsónak egy hangsúlyos" témát keresett. Meg is találta Kaspar Hauser alakjában, akinek titokzatos története, a kitett fiú legendája régóta foglalkoztatta. A talált gyerek, aki tizenhat évesen, múlt nélkül lép ki a fényre, akirõl nem lehet tudni, nem valamely uralkodó leszármazottja-e, akitõl a féltékeny rokonok szabadulni akartak - Klaus számára a romlatlan, tiszta fiatalság szimbóluma, akit az ellenséges világ el fog pusztítani. Õ az ifjú, aki gagyogva és tiszta tekintettel lép ki a barlangból, névtelenül, hazátlanul, szótlanul, fenségesen, mint egy állat, mint egy herceg. Õ az idegen." Ez a tizenkilencedik századi történet tökéletesen megfelel a Freud által leírt családregény"-fantáziának. Segítségével a gyerek az ödipális csalódását próbálja oldani: apja nem a valóságos, vér szerinti apa, hanem egy gazdag, elõkelõ ismeretlen. Másrészt ez a fantázia a korai, paradicsomi állapot utáni vágynak is teret enged.
  Vajon nem tekinthetõ-e Kaspar Hauser idealizálása Klaus Mann tudattalan kísérletének arra, hogy idegenné váljon a családjában, elszakadjon a híres apa híres nevétõl, akár azon az áron is, hogy õ a talált gyermek"?
  Kaspar Hauserrel való identifikációjára utal a másik, ebben az idõben született mûve, egy színdarab, az Anja és Eszter. A dráma színhelye egy különleges intézet, a bukott gyermekek otthona", ahol a darab négy fõszereplõje él. Anja és Eszter, a két barátnõ között homoerotikus kapcsolat van, a két fiú közül Jakob Anjába szerelmes, Kaspar pedig, aki Anja féltestvére, mindegyiket és egyiket sem szereti". Õ az egyik fiúnövendékhez vonzódik. Kasparnak itt is homályos a származása. A bemutatón, Hamburgban Erika játszotta Anját és Klaus Kaspart. A másik két szerep, Eszter és Jakob alakítója pedig Pamela Wedekind és Gustaf Gründgens volt. Klaus ragaszkodott ahhoz, hogy ezt a darabot családi körben olvassa fel, a Varázsló" dolgozószobájában, ott, ahol az idõ tájt apja a Varázshegybõl olvasott fel részleteket. A családi rituálé több szempontból is fontos lehetett Klaus számára. Egyrészt be akarta bizonyítani apjának és a családnak, hogy egyenrangúnak tekinti magát az apával, másrészt polgárpukkasztáshoz is jó alkalomnak tûnt az esemény. Visszaemlékezéseibõl tudjuk, hogy nagynénje, a polgári hagyományokhoz ragaszkodó udvari tanácsosné aggodalmasan kérdezte meg, vajon miért ragaszkodik olyan nagyon egymáshoz ez a két fiatal lány? Thomas Mann felelt a fia helyett: Nos, elõfordul ilyesmi Szentimentális kapcsolat két iskolatársnõ között, nyilván így kell érteni, nem igaz?" Érezhetõ ebben, hogy az apa támogatja a fia önkifejezési törekvéseit - legalábbis, ahogy Klaus emlékszik rá. Hogy ez mégsem lehetett egészen egyértelmû, arról árulkodik néhány feljegyzés Thomas Mann naplójából, 1920-ból:
  Tegnap este Katjának megdöbbentõ dologban volt része. Megtalálta Klaus nyitva heverõ naplóját és elolvasta. Voltaképpen nincs benne semmi rossz, mégis olyan természetellenes ridegségrõl, hálátlanságról, szeretetlenségrõl, álnokságról tanúskodik - nem beszélve a radikális szellemû, irodalmiaskodó, éretlen idétlenségekrõl -, hogy Katja szegény kis anyaszívét mélyen megsebezte, s csalódottságba taszította. K. elsiratta a fiút, mint ahogy évekkel korábban is, amikor úgy volt, hogy meghal. Meghatottan próbáltam nyugtatni és vigasztalni, de sohasem fogom megjátszani a haragvó atyát. A fiú nem tehet arról, hogy milyen a természete. S azt sem hiszem, hogy ne ragadt volna rá itthonról valami jó. Persze, van azért egy csomó ízléstelen allûrje." Három héttel késõbb: Klaus az asztalnál, nyilvánvalóan az én kedvemért, antiradikális kijelentést tett. Meghatódtam tõle." Nem tudhatjuk pontosan, hogy mik voltak a tizennégy éves fiú ízléstelen allûrjei", de talán elképzelhetõ, hogy egy kamasz sok mindennel kétségbe tudja ejteni a szüleit. Ami azonban Thomas Mann számára igazán fontos és nyugtalanító volt - és ezt nyilván Klaus is tudta -, a radikális szellem. Az, hogy a családi asztalnál nem vállalta valóságos érzelmeit, véleményét, jelzi, hogy mennyire igyekezett megfelelni az apának. Valószínûleg nem minden belsõ konfliktus nélkül.
  Nem tekinthetünk el az idõponttól sem: Thomas Mann ekkor, az elsõ világháború alatt és után konzervatív, nacionalista érzelmeket vallott (s ez élesen szembeállította bátyjával, Heinrichhel). Az apa meglehetõs gyanakvással és erõs kritikával fogadta fia irodalmi próbálkozásait, mint ahogy ez az elõbbi idézetbõl is kitûnik. A napló más helyén is olvashatunk erre vonatkozó bejegyzéseket: Eissi (Klaus beceneve), akitõl mostanában el vagyok ragadtatva, küldött a Simplicissimusnak egy történetet, természetesen rosszat, és egy másikat a Rundschaunak szándékozik küldeni. Esztelenség, le kell beszélnem róla." Talán azért nem keltettek benne osztatlan örömet utódja törekvései, mert saját hírnevét is féltette a fiú éretlen irodalmiaskodásától"?
  Ugyanebbõl az idõbõl származnak azok a feljegyzések is, amelyek Klaus iránti fizikai vonzalmáról tanúskodnak: Ezekben a napokban valósággal beleszerettem Klausba. Írhatnék esetleg egy novellát az apa- fiú kapcsolatról." Bár nem olvasható konkrét utalás erre vonatkozóan, de úgy gondolom, ez az elképzelt novella" lehetett az egyik kiindulópontja az 1926-ban elkezdett Jákob történeteinek. Ismerve a költõi alkotás Ernst Kris által leírt folyamatát - amelynek során az élmény egy idõre elmerül, tudattalan folyamatok hatása alá kerül, majd újból felbukkan, immár átalakult, megmunkált" formájában - valószínûnek látszik, hogy ennek a fiúszerelemnek az élménye is hatott az évekkel késõbb megírt apatörténetre".
  Visszatérve a Klaus által leírt jelenetre, a Mann családban tehát toleráns légkör uralkodott. A szülõk igyekeztek a végsõkig elfogadni gyermekeik - különösen a két nagy" - merész ötleteit, játékos, néha vad tréfáit. Enfant terrible" mivoltuk München-szerte ismert volt, és a barátok, ismerõsök is elnézõen fogadták a Mann gyerekek idõnként viharos csínytevéseit. Persze, ez a színdarab, az Anja és Eszter több volt, mint polgárpukkasztó ötlet - Klaus nagyon is átélte a testvérpár szoros kapcsolatát. Hogy mennyire közel állt hozzá Cocteau mûve, a Vásott kölykök (Les enfants terribles), azt az is jelzi, hogy dramatizálta a regényt és némileg meg is változtatta: nyíltabban érzékeltette benne a két testvér, Paul és Elizabeth egymás iránti szerelmét.
  Klaus és Erika gyerekkori fantáziajátékaikban saját külön világot építettek maguk köré - kettejük világába legfeljebb a két kisebb testvér, Golo és ritkábban Monika kaphatott bebocsátást. Egy korai önéletrajzi írásában Klaus elmeséli azt a félelmet, ami a saját tükörképe megpillantásakor ébredt benne: A saját tükörképemtõl való félelem is rettenetes volt. A hasadástól (Spaltung) való szorongás a magánytól és a sötéttõl való félelemhez tartozik. Amikor rajzolás vagy írás közben felemeltem a fejem és hirtelen felismertem a saját homlokomat, hajamat, mozdulatlan számat a sötét tükörben - egy jéghideg kéz szorította össze a szívemet, úgy, hogy csikorgott a fogam a félelemtõl. Ki ez? Hiszen ez én vagyok! De ki is vagyok én? Hol is vagyok én? Hiszen kettõ vagyok Gyerekként, egy félhomályos szobában a tükörképével egyedül maradva az ember az õrültekháza minden kétségbeesését megismerte."
  Szimbiotikus kapcsolatukban úgy tûnik, Klaus volt a sérülékenyebb, a gyerekkor válságait õ vészelte át nehezebben. Felmerül a kérdés, vajon Erika miért nem szenvedett ugyanígy a szorongásoktól, miért lett õ életképesebb, határozottabb? Marianne Krüll szerint, aki könyvet írt a Mann család történetérõl A Varázsló hálójában címmel, Erika a saját szorongásait Klauson élte ki, mint ahogy Klaus is élvezettel mesélt kísértethistóriákat Golónak. Klaus, saját emlékei szerint, zsarnoki módon uralkodott Golón, aki ennek megadóan alávetette magát.
  Tízéves korában Klaus életveszélyes állapotba került, perforálódott vakbélgyulladása miatt. Négy-öt mûtéten esett át, az orvosok már lemondtak róla. Anyja azonban nem, az õ különleges ápolásának (valamilyen kenõccsel dörzsölgette a gyerek testét) tulajdonították azt, hogy a fiú életben maradt. Betegsége, a halálból való csodálatos megmenekülése különleges státust biztosított számára a családban. A halállal néhány évvel azelõtt is találkozott már, a tölzi nyaralóban töltött vakáció idején, amikor egy falusi péksegéd belefulladt a közeli kedves kis tóba. A nyaralás gondtalansága és a halott fiú látványa sajátosan ambivalenssé színezi Klaus emlékét - félelmetesen szépnek, fenségesnek látta a halottat. Gyerekkori szorongásaiban valószínûleg szerepet játszottak az anya gyakori és hosszú távollétei is, amelyek szintén a halállal voltak kapcsolatosak. Katja Mann 1910-ben kezdett betegeskedni, két év múlva ismerték fel tuberkulózisát, ami akkoriban még halálos betegségnek számított. 1914-ig gyakran volt több hónapos kúrákon különbözõ alpesi szanatóriumokban. Az otthon maradt négy gyerekre nevelõnõk vigyáztak - egymásrautaltságukban alakították ki azt a fantáziavilágot, amelynek nyelvét csak õk értették. Az anya távolléte, halálos betegsége okozta a szorongásukat, ezt dolgozták fel rémtörténeteikben. Klausnak anyja iránti ödipális szerelme talán ekkor - négy- és nyolcéves kora között - helyezõdött át Erikára. De több is volt ennél ez a kapcsolat: a nõvér a nélkülözhetetlen társ, énjének egy része, self-object".
  Az apa ez idõ tájt - mint rendesen - az írással, felesége iránti aggodalmával, a készülõdõ világháborúval volt elfoglalva, a gyerekek gondját a nevelõnõkre hagyta. A korábban említett varázslatos képességei mellett a gyerekei visszaemlékezéseiben mint kiszámíthatatlan autoritás is megjelenik. Különbséget tett a gyerekek között szeretetben, odafigyelésben. Ehhez ideológiát is gyártott, mint pl. amikor egy családi étkezés után egyedül Erikának nyújtott át egy különleges csemegét. Szokjátok meg, hogy az életben is érnek majd igazságtalanságok!" - vigasztalta a csalódott többieket. Kedvencei Erika és Elisabeth voltak. Monika idõs korában úgy emlékszik, hogy soha nem beszélgetett meghitten az apjával, úgy érezte, mintha õ nem is létezne a számára. Michael, a legkisebb fiú a napló tanúsága szerint igazi nem kívánt gyerek" volt - egyébként õ is öngyilkos lett ötvennyolc éves korában.
  Mi volt a szerepe Klausnak ebben a családszerkezetben? Élénk irodalmi érdeklõdése, korán megnyilvánuló íráskészsége és nem utolsósorban csodálatos megmenekülése a halálból, kitüntetett szerepet biztosítottak számára. Ehhez járult még szépsége, valamint az a fantázia, amire a neve is utal: Klaus Heinrich Thomas Mann-nak keresztelték. Klaus az anya ikertestvére, Heinrich az apa bátyja és Thomas az apa neve. Elõre felkínált azonosulási minták, betöltendõ várakozások érzõdnek ebbõl a névbõl. Az elsõszülött fiú iránti várakozások. Thomas Mann három évvel késõbb ugyanezt a nevet adja a Királyi fenség" hõsének, akiben önmagát örökítette meg.
  Az apa és fiú közti azonosulások rejtett útját mutatja egy epizód Klaus életébõl. Kamaszkorukban egy München környéki, liberális szellemû nevelõotthonba küldték a szülõk két legidõsebb gyereküket. A toleráns légkörben Klaus szabadon élhetett kedvteléseinek, rengeteget olvasott, verseket írt, amelyeket nagy társaság elõtt olvasott fel, színielõadásokat is rendezve. Itt ismerkedett meg egy fiúval, aki iránt szenvedélyes szerelem támadt benne. Annyira megdöbbent ettõl az érzéstõl, hogy hazamenekült az internátusból. Így írja le az iskolatársat: Az az arc volt, amit szeretek. Sokféle arc ébreszthet bennünk gyengédséget, ha sok évet megélünk és fogékony a lelkünk. De olyan arc, amelyet szeretünk, csak egy van. Mindig ugyanaz, ezer közül is ráismerünk. Utónak ilyen arca volt. Magasan ülõ, erõsen kiugró pofacsontja és keskeny vágású szeme szláv õsöket sejtetett " Ez az arc, amelyet Klaus tizenhat éves korában olyan vonzónak talált, vonzotta apját is, egész életében. Õ is az iskolában találkozott elõször Pribislav Hippe modelljével, aki a Varázshegyben gyerekkori emlékként jelenik meg és felkelti Hans Castorp szenvedélyes vonzalmát Mme Chauchat iránt, aki ugyancsak orosz, illetve tatár származású. És szláv vonásokat visel Tadzio a Halál Velencébenbõl és Lizaveta Ivanovna, Tonio Kröger hûséges, megértõ barátnõje. Thomas Mann rajongása az orosz kultúra, az orosz írók iránt talán ebbõl a vonzalomból is kapta erejét.
  Klaus ugyanúgy nem tette le az érettségit, mint az apja. Semmihez nem volt türelme, ami nem érdekelte. Az Odenwald-iskolából való hazamenekülésének csak egyik oka volt az iskolatársa iránti szerelme ( Nem volt merszem hozzá, hogy szembenézzek sorsom intõ jeleivel" - írja); a tanulás elõl is menekült. Ezután magántanárok próbálták felkészíteni az érettségire, de egy idõ után mindegyik feladta. Semmi kötelességérzet, semmi fegyelem nincs a fiúban" - panaszkodtak a szülõknek.
  Az érettségi helyett Klaus Berlinbe vágyott, táncos vagy színész akart lenni. A Berlinben töltött idõ a húszas évek elejére esett, a háború utáni elveszett nemzedék" kicsapongó, féktelen, minden örömöt kipróbáló idejére. Ebben a korban Berlin különösen erkölcstelen városnak" számított - ugyanakkor Európa szellemi életének egyik központjává is vált hamarosan: baloldali értelmiségiek, orosz emigránsok, mûvészek egyaránt menekültek ide. Ebben a sokszínû forgatagban kereste a helyét Klaus Mann is, és sok élménye került be átdolgozott formában az 1936-ban írt Mefisztó címû regényébe.
  Ekkor már emigrációban élt. 1936-ig Európában, fõleg Párizsban és Amszterdamban, majd Erikával együtt Amerikába költözött. A szülõk csak késõbb, 1939 szeptemberében, a háború kitörésekor települnek át. Heinrich Mann Franciaországból szintén Amerikába emigrált. A család minden tagja aktívan fellépett a nácizmus ellen, cikkekkel, elõadásokkal, könyvek, folyóiratok kiadásával. Valamennyiüket megfosztották német állampolgárságuktól. Klaus késõbb belépett az amerikai hadseregbe, és 1944-ben az olaszországi partraszállásnál amerikai katonaként tért vissza Európába. A háború utáni éveiben kevesebbet írt. 1949. május 21-én Cannes-ban öngyilkos lett. Ez már sokadik öngyilkossági kísérlete volt.
  A Mefisztó elõször Amszterdamban jelent meg. Németországi kiadását 1980-ig bírói ítélet tiltotta, legalábbis az akkori NSZK-ban. Politikai és személyes okok egyaránt szerepet játszottak a betiltásban. A regény fõhõsének modellje, Gustaf Gründgens és hívei elfogultsággal vádolták Klaus Mannt. 1949-ben egy müncheni kiadó, amely elõzetesen már vállalta a regény kiadását, levélben közölte Mann-nal, hogy a megállapodás ellenére mégsem merik kiadni a könyvet. Klaus Mann keserû és indulatos válaszlevelet írt, majd kilenc nappal ezután öngyilkos lett. Azt hiszem, nem erõltetett az összefüggés feltételezése a végsõ elhatározás és a között a csalódás és indulat között, amit a könyv visszautasítása keltett. Talán nem elsõsorban a hiúságát bántotta az elutasítás. Annak a bizonyítékát érzékelhette, hogy látszólagos volt a gyõzelem, hiába bukott meg az a rendszer, ami ellen a regénnyel és a valóságban is harcolt, még mindig hatalmuk van azoknak, akik a rendszer kiszolgálói voltak. A hidegháború légköre, Németország kettéosztottsága is rácáfolt azokra a reményekre, amelyeket az emigráció idején sokakkal együtt táplált.
  Emberi kapcsolataiban is magányosabbá vált, depresszív hangulatai elõl a kábítószerhez menekült. Amit sorsa intõ jeleiként" kamaszkorában elhárítani igyekezett, homoszexualitását, felnõttként nyíltan vállalta, de tartós kapcsolatai nem voltak. Thomas Mann betegsége óta Erika teljesen az apa felé fordult, titkárnõje, minden ügyének kézbentartója lett. Klaus egy korábbi, 1937-es naplójegyzetében írta, hogy öngyilkossági gondolatai voltak, már az ablak peremén állt, amikor Erikára gondolt, és ez visszatartotta. A háború utáni években egyre inkább azt érezhette, hogy a nõvére már nem az övé, nem áll rendelkezésére, mint régen. Az utolsó öngyilkossága idõpontjában a szülõk és Erika éppen egy európai felolvasókörúton voltak, a Goethe- díj átadásának köszönhetõen. Ha az öngyilkosság gesztusa kifejez valamit, akkor itt az az óriási távolság tûnik fel, ami az apa sikere és a fiú kudarca között tátong.
  A Mefisztó, ahogy az alcíme jelzi, egy karrier története". Fõhõsének modellje a kor híres színésze, Erika egykori férje, aki Klaus színdarabjaiban is játszott, Gustaf Gründgens. Nárcizmusa hajtja elõre sikeres pályáján, amely adott esetben a fasizmus kiszolgálásáig vezet. Hogy a grandiozitás és a szégyen, a siker és a kudarc milyen közel lehetnek egymáshoz, bizonyára Klaus Mann számára sem volt ismeretlen. Berlini élményei között ír le egy estét, amikor tizenkilenc évesen, egy ismerõs ajánlására végre felléphetett egy kabaréban. Az ismerõs azonban gonosz tréfát ûzött vele - talán éppen nagyravágyása miatt akarta megleckéztetni -, és elõre figyelmeztette a kabaré igazgatóját, hogy ne vegye komolyan a jelentkezõ fiút. Klaus abban a tudatban lépett a színpadra, hogy õ lesz a mûsor attrakciója, el is énekelte a számot, amire egész nap izgatottan készült. A kuplé befejeztével azonban a nézõtérrõl csak néhány díszletmunkás vihogása hallatszott fel és egy kiáltás: Elég volt! Hagyja abba!" Másnap megszégyenülten utazott vissza Münchenbe.
  Ez a jelenet némileg átalakítva felbukkan a Mefisztóban, mint Hendrik Höfgen nyomasztó gyerekkori élménye. Vajon miért kölcsönözte Klaus Mann a gyûlölt vetélytársnak, ellenfélnek a saját kudarcélményét? Nem volt-e ismerõs az õ számára is a kielégíthetetlen tetszeni vágyás, amit regénye fõszereplõjénél olyan ellenszenvesnek ábrázolt? Habár ebben az ábrázolásban is érezhetõ az ambivalencia - egyrészt Höfgen idõnként megszólaló lelkiismeret-furdalásában, másrészt abban, ahogyan a környezete reagál rá: ellenállhatatlan a csábításban, tehetsége vitathatatlan. Az az érzésem, hogy Klaus a saját démonait", elhárítani vágyott ösztönkésztetéseit írta meg a színész alakjában. Másfelõl Gründgens valódi vetélytárs volt, elvette tõle - ha csak rövid idõre is - egyetlen igazi társát, a nõvérét. A regénynek abban a részletében, amikor Höfgen bemutatkozó látogatást tesz menyasszonya családjánál, Klaus Mann tökéletes portrét fest apjáról, nõvérérõl és nagymamájáról, gyöngéd, megbocsátó szeretettel és csodálattal mindhármuk iránt. A csodálatos nagymama Dickensbõl és Tolsztojból olvasott fel unokájának - szenvedélye volt a fennhangon olvasás, és értett is hozzá "
  Megint irigység vegyült Hendrik elragadtatásába, ha Barbara szépséges gyermekkorára gondolt. Mert ugye ebben a gondtalan ifjúságban megvolt mind a kettõ: a tökéletes kultúra és a csaknem teljes szabadság." Saját maga is megjelenik a regényben, mint Barbara gyerekkori barátja, Sebastian, aki bár a háttérben marad, mégis érezhetõ szellemi fölényben van a betolakodó Höfgennel szemben. Barbara és Sebastian kapcsolata, közös nyelvük, cinkosságuk erõsen emlékeztet Thomas Mann Wälsungvér címû novellájának testvérpárjára, ahol ugyancsak a lány võlegénye az, aki megjelenésével veszélyezteti a testvérek szoros kapcsolatát. Csakhogy ott maga az író, Thomas Mann volt a võlegény modellje, aki elrabolta Katját ikertestvérétõl, Klaustól. A testvérszerelem rejtetten már a Mann család elõzõ generációjában is megjelent: Heinrich rajongása húga, Carla iránt, aki huszonkilenc évesen öngyilkos lett, meghatározta párválasztásait. Mindkét felesége színésznõ volt, csakúgy, mint Carla. Thomas Mann mûveiben ez a téma is vezérmotívumként vonul végig. A testvérszerelem, az inceszttabu megtörése mintha összefüggene a kiválasztottsággal". Az egymáshoz hasonlók, testvérek szerelmének gyümölcse a Kiválasztott hõse, Gregorius is, aki ugyancsak olyan iránt érez szerelmet, aki önmagához hasonló: az édesanyja.
  Az apa-fiú kapcsolatra eddig a fiú, Klaus szempontjából tekintettünk. Hogyan jelenik meg Thomas Mann mûveiben ez a motívum? Két regénye, amelyekben az apa-fiú kapcsolatnak kitüntetett szerepe van: A Buddenbrook ház és a József-tetralógia. Érdekes, hogy mindkét mû túlnõtt azokon a kereteken, amelyeket írójuk kezdetben szánt nekik. A Buddenbrook ház novellának készült, fiúnovellának", ahogy egy levelében írja Thomas Mann. A József, illetve annak elsõ kötete, a Jákob történetei pedig bibliai történetek laza füzérének. Ez is azt jelzi, hogy a kiinduló ötlet olyan feszültségeket keltett az íróban, amelyek feldolgozást igényeltek, szinte önmaguktól keresték a szublimáció lehetõségét.
  A Buddenbrook ház a múlt század német történelmének nagy fordulóján, az 1871-es egyesítés elõtti és utáni években játszódik. Egy család hanyatlása" - az alcím. Már ez is furcsa ellentmondás: akkor, amikor egy új birodalom kezd kialakulni, a Gründerjahre", az alapító évek idején, amikor új cégek, vállalkozások jönnek létre, a gazdaság fellendülõben van - Mann egy család hanyatlását, szétesését írja meg. Huszonkét éves korában kezdi el írni, és huszonöt éves, amikor befejezi. Közben elmélyült kutatásokat folytat saját családjának írásos és szóbeli emlékei között, szinte filológiai pontossággal jegyez fel mindent, ami a családra vonatkozik, régi üzleti könyvektõl kezdve korabeli pletykákig. Elmerül a múltnak mélységes kútjában", mint majd harminc év múlva, a József" írása idején.
  A Buddenbrook család szétesése a legkisebb fiúutód, Hanno halálával pecsételõdik meg. A könyv utolsó fejezete, amelyben a tizenöt éves Hanno egy napját élhetjük vele végig, mintegy elõkészíti és megmagyarázza a fiú halálát. Árad belõle a magány - késõbb majd a Doktor Faustus olvasása közben érezhetjük meg a magánynak ezt a süvítõ hidegségét. A kamaszodó fiú elárvult nemcsak a családjában, hanem az iskolában, a társai között is. Mintha azt sugallná nekünk ez a nap: egy ilyen világban nem érdemes élni. Nyilas Misivel rokon ez a kisfiú. Hannóért azonban nem jön el az édes jó bátya". Otthon nem a biztonságot nyújtó anya várja, hanem egy álmodozó, a saját világába zárkózó, távoli anya, akihez egyetlen út a zenén keresztül vezet. De végül a zene sem bizonyul elég erõs kapaszkodónak, sõt inkább szembeállítja õt a valósággal. Mint Thomas Mann ebben az idõben írt mûveinek többségében, itt is felbukkan egy vezérmotívum", amely aztán végigkíséri egész pályáján: a zene iránti fogékonyság és a betegség, a halál összefüggése (Trisztán, Friedemann úr, a törpe, áttételesen a Lujzi, majd késõbb a Doktor Faustus). Az apa, Thomas Buddenbrook idegenkedve, gyanakvással figyeli Hanno ábrándozó, kifinomult lényét, amely annyira ellentétben áll a család életét szabályozó józan, polgári elvekkel. Az apa világának ezek a polgári elvek a tartópillérei, és ezek látszanak megrendülni már a házasságával is. Thomas Buddenbrook nemcsak a fiát, hanem a feleségét sem érti. Az északnémet kereskedõcsalád racionalizmusa nem tud mit kezdeni a mûvészetben megjelenõ romantikával.
  A Mann családban hasonló volt a helyzet: a Brazíliából származó anya alakját körüllengte valamilyen elvágyódás, nosztalgia, idegenség. Magatartása idõnként frivolnak, könnyelmûnek tûnt az õsi lübecki patríciuscsalád szigorához képest. Ez a könnyelmûség" a nagyobbik fia, Heinrich és kisebbik lánya, Carla késõbbi életútjában fedezhetõ majd fel. Heinrich nyíltabban merte vállalni lázadó mivoltát, írásaiban is, életformájában is radikálisabban fordult szembe a környezetével, akár a családot, akár a társadalmat értjük ezen. Carlának azonban nem sikerült megtalálni a jó kompromisszumot". Kudarcos színésznõi pályakezdés után egy sikertelen párkapcsolat miatt huszonkilenc éves korában öngyilkos lett. Thomas Mann másik húga, Julia egy egészen más életformában élve, egészen más mentalitással ugyancsak önként vetett véget életének, ötvenévesen. Õ volt az a polgári hagyományokhoz ragaszkodó nagynéni, udvari tanácsosné, aki annyira meghökkent Klaus fiatalkori színdarabjának témájától. (Húgai tragikus sorsát a Doktor Faustusban dolgozta fel Thomas Mann.) Anyjuknak azonban minden külsõ és belsõ hasonlatosság ellenére nem Heinrich, hanem Thomas volt a kedvence. Sonntagskind" - vasárnapi gyerek", ahogy egyik levelében írta. Születése pillanatától kezdve örömöt, büszkeséget okozott neki, és ez a rajongás az anya részérõl egész életét végigkísérte. Gyerekkorában Thomas is rajongott muzikális, érzékeny, szép és különleges anyjáért. Vonzalmát a távoli, az egzotikus iránt õ maga is az anyai idegenséggel" hozta összefüggésbe, mint ahogy ezt a Tonio Krögerbõl tudjuk. Az idegenség azonban távolságtartást is jelentett, bizonyos hidegséget a kapcsolatokban. Ez a távolságtartás jellemzõ a Buddenbrook ház anyaalakjára, Gerdára is.
  Apjuk ugyanúgy hirtelen halt meg, mint Thomas Buddenbrook, amikor Thomas Mann tizenöt éves volt. A hajózási-szállítmányozási cég azonban, amit vezetett, nem állt annyira rosszul, mint a regénybeli. Az apa végrendelete arra utal, hogy szinte elõvételezte" a hanyatlást, amikor úgy rendelkezett, hogy minden ingatlant, az általa épített házat is adjanak el, a céget számolják fel, mivel tudható, hogy fiainak mûvészi hajlama nem teszi õket képessé az üzleti életre. A legkisebb, akkor egyéves Viktor esetleges kereskedõi pályafutásában már nem is bízott a szenátor.
  A fiúk tehát méltatlan utódnak bizonyultak, nem tudták folytatni a régi patrícius hagyományokat, csalódást okoztak az apjuknak. Thomas Mann ezt a kamaszkori érzését szándékozott megörökíteni a fiúnovellában", amely A Buddenbrook ház kiinduló ötlete volt - Hanno és a porosz légkörû iskola konfliktusának hátterén keresztül. Talán apjával szembeni bûntudatának feloldását is segítette ez a mû - többek között azzal, hogy kettejük konfliktusa beágyazódott a kor társadalmi ellentmondásaiba. (A túlhaladott hagyományhoz való ragaszkodás értelmetlenségérõl a József-ben is szó lesz - és éppen az õsi szokás, a fiú feláldozásának értelmetlensége kapcsán.) Thomas Mann azonban annak ellenére, hogy deviáns pályafutásnak nézett elébe - nem tanult az iskolában, fondorlatosan kibújt a katonai kötelezettség alól -, élete során mindvégig megõrizte a tartást, a polgári-patriarchális rendet, külsõségekben és mentalitásában is. Talán ez a fajta azonosulás az apával, a keretek szigorú fenntartása segített neki abban, hogy ösztönkésztetésein úrrá legyen, vagy társadalmilag elfogadott formában élhesse ki azokat.
  A József írásakor ugyanolyan módszeresen kutatott az emberiség múltjának fellelhetõ emlékei után, mint a Buddenbrook idején a saját családjáé után. Ezen a ponton is kapcsolódik a két regény: mindkettõ sok generáción keresztül a múltba megy vissza, hogy megértse a jelent és megsejtse a jövõt. De amíg a Buddenbrook család jövõbe vetett reménye szétfoszlik a fiú halálával, addig József, a másik fiú" népe kenyéradójává lesz a történet végén.
  A Jákob történeteivel induló könyv az apa történetének készült. Írása idején Thomas Mann maga is apa volt már, hat gyerek apja, ha nem is tizenháromé. Apává válása nem volt egyszerû, amint ez a naplójegyzeteibõl kitûnik. Freudról szóló tanulmányában azt írta, hogy a József az apajátszás, apautánzás könyve. Visszanyúlik a pátriárkák, az õsapák koráig. Az istenszomjúság", istenkeresés hagyományozódik apáról fiúra, Ábrahám szövetségét Istennel Jákob újra megerõsíti és József lesz az, aki utolsó pátriárkaként megmenti népét az éhínség idején.
  A harc József és testvérei között az elsõszülöttség jogáért folyik, arról dönt Jákob, hogy ki lesz az áldáshordozó", az ígéretgyermek", aki továbbviszi az atyák küldetését. Láttuk, hogy Thomas és Heinrich között hol rejtetten, hol nyíltan folyt a rivalizálás - errõl mindkettõjük visszaemlékezése tanúskodik, de leginkább az 1915 és 1918 közötti, irodalmi formába öntött vitájuk (Heinrich Zola-esszéje és Thomas Egy nem politikus elmélkedései c. tanulmánya). Olyan mélyrõl jövõ indulatok találtak utat maguknak a történelmi kérdések álarca mögött, hogy a testvérek ezután közel tíz évig nem beszéltek egymással.
  Visszatérve a Józsefhez: a mû bevezetése, ill. elõjátéka a Pokolraszállás címet viseli - nagyszabású esszé a mitológia mélyrétegeirõl, az õskezdetrõl, Ábrahám istenszomjúságáról", amely Keletrõl Nyugat felé hajtotta, híveket szerzett, népet alakított köré. A kultúráról, amely a föld és a lélek mûvelését egyaránt jelenti. Mann antropológiai nyitánynak" nevezi a bevezetést, ez a nyitány elõzi meg az elsõ jelenetet, József és Jákob éjszakai találkozását a kútnál.
  A fejezet címe: A kútnál" és ezen belül is az elsõ, rövid kis rész az Istár" nevet viseli. Istár a babiloni vallásban a szerelem, a termékenység istene volt, nõi isten. Thomas Mann az éjszakai égbolt látványával, a csillagképek káprázatos leírásával gyönyörködteti el az olvasót, s végül így fejezi be: De mindezeknél szebb, az elõhírnököknél [ ] tüzesebb volt Istár, a nõvér, a feleség, az anya, Astarté, a királyné, a nap nyomában, mélyen nyugaton. Ezüstösen lobogott, szárnyaló sugarakat küldött szerte, kis nyelvekbe gyúlt, s egy hosszabb láng dárdahegyként nyúlt föl rajta." Ezután veszi észre Jákob a kút peremén félmeztelenül ülõ fiút, Józsefet, aki a holdfényben mintha ájtatosságát végezné, de miközben emelt kézzel, hintázva, fejét ingatva s szerelmes mosollyal dúdolt föl a fényárasztó holdhoz, különös, csaknem riasztó valamit lehetett a magányos fiún megfigyelni". Ez a különös dolog hasonlít a holdkóros öntudatlan állapotához és ez megrettenti a közeledõ Jákobot - de ugyanakkor gyönyörködik is az elragadtatott fiú szépségében. József észreveszi õt és örömmel, mosolyogva üdvözli a méltóságteljesnek, emelkedettnek ábrázolt atyát, a nemzetség fejét. Jákob elsõ kérdése a fiához: A mélység szélén ül a gyermek? [ ] Ami valójában e szavak mögött rejlett, és aminek érteni kellett õket, az az anyás aggodalom volt, hogy József, akit atyja sokkal kisebbnek tartott a valóságnál, vigyázatlanságból a kútba eshet. [ ] Jákob következõ szava már szigorúbb volt. Ezt parancsolta: - Fedezd fel meztelenségedet!" A fiú engedelmeskedik a parancsnak és az író így fejezi be ezt a jelenetet: Úgy látszott, az öreget csakugyan fia meztelensége torpasztotta meg bizonyos távolságban, mert most közelebb lépett. Hosszú botját komolyan támaszkodásra használta, emelve s rádõlve, mivel sántított. Tizenkét esztendeje, egy úti kalandja óta, amely igen keserves körülmények közt, nagy aggodalom és szorongás idején játszódott le, egyik lábára bicegett." Ezután következik beszélgetésük, amely tele van utalásokkal a múltra és a jövõre. Jákob nem nézi jó szemmel József holdimádását, mert ez az Ábrahám elõtti õsök bálványimádását idézi. A holdnak itt többféle szimbolikus jelentése van: a férfi Napisten mellett a nõiesség jelképe, a szépségé és a változékonyságé, Ábrahám útjának kísérõje. Mi azonban az utak urához, a vándorhoz pillantunk föl, aki amott suhan ragyogva, fehér ruhában, fölfelé " - mondja József védõbeszédét a holdról.
  Thomas Mann már korábban említett, Klaus iránt fellobbanó erotikus érdeklõdése azzal az idõszakkal esik egybe, amikor felfedezték a fiú állítólagos holdkórosságát. Egy 1918-ból származó naplóbejegyzése szerint: Eissi a világos szobában anyaszült meztelenül feküdt az ágyán. Kérdéseinkre nem tudott válaszolni. Pubertáskori játék vagy hajlam az alvajárásra, amit már a Tegernseenél is észrevettünk? Talán mindkettõ. Miként alakul majd a fiú élete? Kétségtelen, az olyannak, mint én, nem »kellene« gyermeket nemzenie. De ez a »kellene« csakis idézõjelben értendõ " Néhány hónappal késõbb újra rajtakapta Eissit, ahogy Golo ágya elõtt anyaszült meztelenül idétlenkedett. Mély benyomást tett rám férfiasodó, pompás teste, egészen megrendültem." Milyen rejtett és hosszú út vezetett ettõl az élménytõl annak a jelenetnek a megírásáig, amely Jákobnak fia szépsége és holdimádása láttán érzett megrendülésérõl szól?
  Jákob figyelmezteti Józsefet a mélység veszélyeire is: a kút az alvilág, a pokol jelképe - József vonzódik ehhez az alsó világhoz is. Élete során többször is eljut a kút mélyére és minden pokolra szállása után új erõvel fogja újrakezdeni az életét.
  Apa és fia évõdõ beszélgetését, a szép beszélgetést", ahogy Thomas Mann nevezi, áthatja Jákob rajongó szeretete József iránt. Ez a rajongás a halott Rachel fiának szól, hiszen József a kedves, az igazi" feleség vonásait viseli. József alakja sok tekintetben emlékeztet Klausra: sötét haja, álmodozó, okos tekintete, szép alakja, lázadó, mégis naiv természete, önelégültsége. Hogy ez a naivitás mennyire összefügg József narcisztikus személyiségével, annak bizonyítékát abban a részletben olvashatjuk, amikor József elkunyerálja apjától Rachel gyönyörû menyasszonyi leplét, és elbüszkélkedik vele apja feleségeinek. Õk természetesen féltékenyen figyelik, hogyan teszi Jákob elsõszülötté, áldáshordozóvá" Józsefet a testvérei kárára. Majdnem hihetetlen, de József nem érezte meg a vaskosan kitálalt keserûséget és alattomosságot az asszonyok szavaiban. Önteltsége, gyermekes, ám mindamellett nem kevésbé kárhozatos hiszékenysége süketté tette velük szemben és érzéketlenné az intés iránt. Kedvét lelte beszédük édességében, meg volt gyõzõdve róla, hogy nem is illeti más, mint édes szó, és a legcsekélyebb fáradságot se vette, hogy bensejükbe tekintsen Hiszékenysége tulajdonképpen elkényeztetettség volt, mely a legkétségtelenebb ellenbizonyítékok dacára abba a hitbe ringatta, hogy az emberek jobban szeretik õt, mint önmagukat, s hogy ennélfogva semmi tekintettel nem kell rájuk lennie."
  Józsefrõl szólva gyakran visszatér a regény során ez az õt jellemzõ mondat, az a hite, hogy az emberek jobban szeretik õt, mint önmagukat. Nem az apa, Jákob rajongása volt az, ami ezt a narcisztikus hitet megalapozta? Narcizmusának következménye lett az, hogy testvérei a kútba vetették, de végül ez a hit tette õt képessé arra, hogy minden rosszat, ami történt vele, a saját javára, a verembõl való kiemelkedésére változtasson.
  Még egy sajátosság tûnt fel nekem a regény olvastán: József fejlõdését, felnõtté válását kíséri végig ez a hosszú történet, és közben alig esik szó arról, hogy ez a fiú szerelmes lenne. Putifárné szerelmét József iránt Thomas Mann csodálatos beleérzõ képességgel írja le, de József ennek a szerelemnek csupán passzív elszenvedõje.
  Végül megnõsül ugyan, de feleségérõl csak annyit tudunk, hogy egy egyiptomi fõpap lánya, akit a Fáraó választott ki József számára, államérdekbõl. Ki volt hát József igazi szerelme? Az az érzésem, hogy õ maga. Õ is kiválasztott", õ is csak az önmagához hasonlót képes szeretni.
  Thomas és Klaus Mann kapcsolatát vizsgálva láthattuk annak bonyolultságát, beágyazódását a család és a kor történetébe. Túlságosan leegyszerûsítõnek érzem ezután a kezdeti kérdésemet: mi vezetett Klaus öngyilkosságához? Az apjának hozzá fûzõdõ, homoerotikával színezett kapcsolata csak egy szál abból a szövevénybõl, amely a Mann család tagjai közt fonódott. Mindketten másképp dolgozták fel szenvedélyeiket - Klaus vállalta homoszexualitását, Thomas Mann a mûvészi formával, a szavakkal, mondatokkal való játékban volt szenvedélyes. Egyik példája annak, hogy hogyan bánt az érzelmeivel, az Ének a kisgyermekrõl c. költeménye. Naplója tanúskodik arról, milyen szenvedélyes szeretettel rajongott legkisebb lányáért, Elisabethért - és ennek az élménynek a forróságát éppen abban a versformában, a hexameterben örökítette meg, amellyel életében akkor próbálkozott elõször. A szenvedély megzabolázásához a szigorúan kötött versformát hívta segítségül (s ebben talán mesterével, Goethével akart versenybe szállni).
  A Buddenbrook ház utolsó és a József elsõ fejezetének összehasonlítása az apa-fiú kapcsolat kétféle lehetõségét mutatja meg Thomas Mann mûveiben. Hanno nem volt képes apjával azonosulni, de szembefordulni sem az általa képviselt értékekkel - halála így jelképesnek tekinthetõ. József elfogadta és magáévá tette Jákob és az õsök istenkeresõ szenvedélyét és ez adott neki erõt ahhoz, hogy népe kenyéradója váljon belõle. A bibliai történetben és Mann regényében is sajátos mozzanat az, hogy az Egyiptomban töltött hosszú évtizedek alatt egyszer sem ad életjelt magáról apjának, aki azt hiszi róla, hogy meghalt. Látszólag érthetetlen ez, hiszen József szereti az apját, és tudja, hogy az mennyire szenved az õ elvesztése miatt. De talán éppen ez a nagy térbeli és idõbeli távolság kellett ahhoz, hogy felnõjön, elszakadjon az apától.
  Így történt ez Thomas Mann életében is. Õ képes volt kamaszkorában szembefordulni az apával és eltávolodni tõle (mint József), és felnõttként azonosulni vele, hagyományait megõrizni. Fiának, Klaus Mann-nak ez nem sikerült. Az õ sorsa mintha Hanno Buddenbrookéhoz lenne hasonlatos: nem tudott szembefordulni az apával, de elszakadni sem. Függõségben maradt anyjától, nõvérétõl, a drogoktól - egyszóval a szükségletkielégítõ tárgytól. Narcisztikus igényeinek kielégítetlenségére depresszióval reagált, és ez vezette el az önpusztításig. Kreativitása, sikerei nem nyújtottak elegendõ kárpótlást a veszteségek elviseléséhez. A kor, amiben élt, a család, ami körülvette, a múlt, amit örökségül kapott, mind hozzájárultak ahhoz, hogy az öngyilkosságba menekült.

IRODALOMJEGYZÉK

KERÉNYI KÁROLY-THOMAS MANN 1960. Gespräch in Briefen. Magyarul: Beszélgetések levélben. Fordította: Doromby Károly, Petrolay Margit, Soltész Gáspár, Szondi Béla. Budapest: Gondolat, 1989.
KRÜLL, MARIANNE 1993. Im Netz der Zauberer. Frankfurt am Main, Fischer Verlag
MANN, GOLO 1991. Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland. Frankfurt am Main, Fischer Verlag
MANN, KATIA 1974. Meine ungeschriebenen Memoiren. Magyarul: Megíratlan emlékeim. Fordította: Gergely Erzsébet. Budapest: Gondolat 1976.
MANN, KLAUS 1936. Mephisto. Magyarul: Mefisztó. Fordította: Lányi Sarolta. Budapest: Európa, 1981.
MANN, KLAUS 1942. The Turning Point. Magyarul: Fordulópont. Fordította: Tihanyi Vera. Budapest: Európa, 1987.
MANN, THOMAS-HEINRICH MANN 1900-1949. Briefwechsel. Berlin und Weimar: Aufbau Verlag, 1965.
MANN, THOMAS 1897a. Der kleine Herr Friedemann. Magyarul: Friedemann úr, a törpe. Fordította: Lányi Sarolta.. In: Válogatott elbeszélések. Budapest: Európa, 1973.
MANN, THOMAS 1897b. Luischen. Magyarul: Lujzi. Fordította: Lányi Viktor. In: Válogatott elbeszélések. Budapest: Európa, 1973.
MANN, THOMAS 1901. Buddenbrooks. Magyarul: A Buddenbrook ház. Fordította: Lányi Viktor. Budapest: Európa, 1972.
MANN, THOMAS 1902. Tristan Magyarul: Trisztán. Fordította: Kosztolányi Dezsõ. In: Válogatott elbeszélések. Budapest: Európa, 1973.
MANN, THOMAS 1903. Tonio Kröger. Magyarul: Tonio Kröger. Fordította: Lányi Viktor. In: Válogatott elbeszélések. Budapest: Európa. 1973.
MANN, THOMAS 1906. Walsungenblut. Magyarul: Walsungvér. Fenyõ László fordítását átdolgozta: Jékely Zoltán. In: Válogatott elbeszélések. Budapest: Európa, 1973.
MANN, THOMAS 1909. Königliche Hoheit. Magyarul: Királyi fenség. Fordította: Szõllõsy Klára. Budapest: Európa, 1987.
MANN, THOMAS 1919. Gesang vom Kindchen. Magyarul: Ének a kisgyermekrõl. Fordította: Hegedûs Géza. Budapest: Magvetõ, 1957
MANN, THOMAS 1924. Der Zauberberg. Magyarul: Varázshegy. Fordította: Szõllõsy Klára. Budapest: Európa, 1988.
MANN, THOMAS 1933-1943. Joseph und seine Brüder. Magyarul: József és testvérei. Fordította: Sárközi György, Káldor György. Budapest: Európa 1975.
MANN, THOMAS 1936. Freud und die Zukunft. Magyarul: Freud és a jövõ. Fordította: Hevesi András. In: Válogatott tanulmányok I. Budapest: Magyar Helikon, 1970.
MANN, THOMAS 1942. Joseph und seine Brüder. Ein Vortrag. Magyarul: József és testvérei. Elõadás. Fordította: Szobotka Tibor. In: Válogatott tanulmányok II. Budapest: Magyar Helikon, 1970.
MANN, THOMAS 1947. Zu einem Kapitel aus Buddenbrooks". Magyarul: A Buddenbrook ház egy fejezetéhez. Fordította: Tandori Dezsõ. In: Válogatott tanulmányok II. Budapest: Magyar Helikon, 1970.
MANN, THOMAS 1947. Doktor Faustus. Magyarul: Doktor Faustus. Fordította: Szõllõsy Klára. Budapest: Európa, 1967.
MANN, THOMAS 1948. Sechszehn Jahre. Magyarul: Tizenhat év. Fordította: Szabó Ede. In: Válogatott tanulmányok II. Budapest: Magyar Helikon, 1970.
MANN, THOMAS 1951. Der Erwahlte. Magyarul: A kiválasztott. Fordította: Jékely Zoltán. Budapest: Szépirodalmi, 1978.
MANN, THOMAS 1889-1933. Briefe. Magyarul: Levelek. Fordította: Doromby Károly, Eörsi István, Réz Pál. Budapest: Európa, 1965.
MANN, THOMAS 1918-1921, 1933-1939. Tagebücher. Magyarul: Naplók I. Fordította: Soltész Gáspár, Schweitzer Pál. Budapest: Európa, 1988.
MANN, VIKTOR 1949. Wir waren fünf. Magyarul: Öten voltunk. Fordította: Zehery Éva. Budapest: Európa, 1977.
NÁDAS PÉTER 1995. Thomas Mann naplóiról.. In: Esszék. Pécs: Jelenkor
PÓK LAJOS 1975. Thomas Mann világa Budapest: Európa.
SÓS ENDRE-VÁMOS MAGDA 1960. Thomas és Heinrich Mann. Budapest: Gondolat
VIKÁR GYÖRGY 1996. Válság, túlélés, kreativitás Budapest: Balassi.


Kérjük, küldje el véleményét, megjegyzéseit címünkre: thalassa@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/