A nemzet Szent Jobbja
A nemzeti-vallási kultuszok funkcióiról*

Árpád v. Klimó
Jegyzetek

Az államszocializmus vége Kelet-Európában számos illúziót ébresztett. Egyesek úgy hitték, megnyílt elõttük az "út Európába", és ezzel rájuk köszönt a jólét és a demokrácia, míg mások abban reménykedtek, hogy "visszatérhetnek" a régi nemzeti hagyományokhoz. A következõkben a Szent István-nap példáján, mely 1990 óta Magyarország elsõ számú állami és egyik legnagyobb nemzeti ünnepe, bemutatjuk, hogy ilyen visszatérés nem lehetséges. A Szent István-nap – mint egyházi és nemzeti ünnep – funkciója a tizenkilencedik század eleje óta sokat változott. A kollektív emlékezet – ahogy azt Maurice Halbwachs óta tudjuk – elsõsorban a mindenkori jelenre vonatkozik (Assmann 1997). A hagyományok, mint a kollektív emlékezet egyik formája, társadalmi konstrukciók és történelmileg változók. A nacionalista gondolkodók fõ törekvése éppen ezért az, hogy a történetiséggel szemben az általuk propagált "tradíciók" folytonosságát hangsúlyozzák. Elképzelésük szerint e tradíciók idõtõl függetlenül egy nemzet sajátjai, még ha mások ezt képtelenek is megérteni. E kultikus tradíciókra felesküdni annyit tesz, mint kialakítani az érzelmi kötõdést a nemzetközösséghez.

A modern nacionalizmus létrejöttéig a vallás feladata volt az ilyen emocionális közösségi élmények kialakítása. A modern nacionalizmus kihívása, az állam, az egyház és a társadalom viszonyának megváltozása a tizennyolcadik század vége óta arra kényszerítette a nagy egyházakat, hogy újrafogalmazzák a vallási, azaz konfesszionális identitás és a nemzet mint elgondolt társadalmi rend viszonyát. E párhuzamosan zajló folyamatok kölcsönhatásai a vallás nacionalizálásához, valamint a nemzet szakralizálásához vezettek. István király Szent Jobbjának kultusza a huszadik században kiválóan alkalmas arra, hogy bemutassuk e fejlõdés következményeit.

Mindenekelõtt tisztázni kell néhány premisszát. A következõkben ugyan elsõsorban társadalmi jelenségként fogjuk szemügyre venni az ereklyekultuszokat és a körmeneteket, mégis fontos áttekinteni a teológiának a témára vonatkozó téziseit is.1 Az ereklye a hívõ számára azt bizonyítja, hogy Isten még a halálon is diadalmaskodik, mégpedig nemcsak lelkileg, hanem testileg is – a hívõk a transzcendenciát pillantják meg az ereklyében. A szent test, az ereklye azé, aki hisz a "hitelességében". Az ereklyék sorsára igen jellemzõ az "autentikusság" jelentésmezõje körüli harc. A liturgia tudományában az autentikum "egy okirat vagy ereklye hitelességének, azaz hihetõségének bizonyítékát" jelenti (Brakmann 1987 [1933]: 1286); következésképp a hihetõség elõállítása áll a középpontban. Amíg az ereklye hihetõ, addig van társadalmi hatása is. Az ereklyekultusz további aspektusa az ereklye "szentségével" függ össze. A teológiai felfogás szerint "szent" a vallási és etikai szempontból tökéletes egyén. A szent nemcsak Krisztusban él mintaszerû, angyali életet, hanem tökéletes, azaz sérthetetlen és halhatatlan, tehát ideális testtel is rendelkezik (Larsson és Hausberger 1985: 641–672). Ehhez hozzátartozik az a paradoxon is, hogy a tulajdonképpen tisztátalannak számító tetemet a lehetõ legtisztább testnek tekintik (lásd Eliade 1987: 275–282).

Ebben az összefüggésben a körmenet a hívõnek a szent testtel való találkozását jelenti. Victor Turner hangsúlyozza a zarándoklatok liminális jellegét.2 Ezen nem szokványos, köztes állapotokat ért, melyben az ideiglenes communitashoz csatlakozás révén jelképesen megszûnnek a mindennapi társadalmi szerepek. A communitas közös célja és közös reménye a csodálatos ereklye erejébõl és áldásából való részesedés. Egy ereklye vagy általában az ereklyék "hitelességének" megsemmisülése a vallási értelemben vett ideális test megsemmisüléséhez vezet. Ez kiváltképp olyankor következik be, amikor a megemlékezõ hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen elõfeltételek (ünnepi hely, ünnepi idõ, ünnepi hangulat) a liturgia és a naptár megváltozása folytán többé nem adottak. A szent csakis ott létezhet, ahol létrejöhet vele a hívõk találkozása.

A szent kiszorulásával – leegyszerûsítve és röviden szólva – megindult az ideális test újraalkotása más területeken, elõször is a mûvészetben (a reneszánsz óta), majd késõbb a sport testkultuszában, a huszadik század politikai tömegmozgalmaiban és a tömegkultúrában. Ebbõl a szempontból az ereklyék története, valamint marginalizálódásuk egy átfogó "testtörténelem" része. Elsõ pillantásra úgy tûnik, hogy a katolikus egyház, a hívõk és az ereklyék voltak a fiziológiának, a test tudományos megismerésének a legnagyobb vesztesei.3 Hogy e diszkurzív versengés eredménye mégsem volt ilyen egyértelmû, arra a következõkben mutatunk rá. A szent ideális testének kapcsán végül e test nemének kérdése is jelentõséget nyer, miként ez a Szent István-körmenetek példáján is jól meglátszik.

Alább megkísérlem elemezni a Szent Jobb történetét és azon belül különösen az 1945 és 1948 közötti Szent István-körmeneteket. Végül röviden kitérek a körmenet felelevenítésére az 1988. utáni idõszakban.
 
 

Az ereklyekultusz kialakulása és fejlõdése a középkortól a második világháború végéig

A Szent Jobb budapesti körmenetét Turner klasszifikációja alapján "modern pilgrimage"-nek nevezhetjük (Turner és Turner 1978: 18). Elõször 1819-ben vitte körbe a processzió a budai Vár területén István király jobb kezét.4 Az ereklye, illetve az abban való hit azonban korábbi eredetû. 1945-ig a hagyománytörténet öt fázisa különböztethetõ meg5: 1. Szent István és a Szent Jobb kultuszának kialakulása a tizenegyedik században a királyi hatalom legitimálásával összefüggésben; 2. A kultusz feminizálódása a Mária-tisztelet elemeivel való összevegyülése révén a tizenkettedik század óta; 3. Az István-kultusz megújulása az ellenreformáció hatására a tizennyolcadik században; 4. Az István-kultusz konfesszionalizálódása, nacionalizálódása és átpolitizálódása a tizenkilencedik században, amikor is Szent István napja egyházi ünneppé válik; 5. Az István-kultusz és a körmenet államosítása a Horthy-korszakban (1920–1944).

1. A magyarországi István-kultusz a tizenegyedik században keletkezett, László király uralkodásának idején (1077–1095). A legenda szerint, amikor a szentté avatási eljárás során 1083-ban felnyitották István sírját, sértetlenül találták az "államalapító" jobbját, amit csodának tekintettek. A szent test nem mutatta a bomlás tüneteit, a hús nem oszlott és nem bûzlött, hanem különleges tisztasága révén kellemes illatot árasztott (Klaniczay 1990: 87).

Különbözõ bibliai utalások alapján a jobb kéz bizonyos személy "szellemiségének testi megnyilvánulásaként", az uralkodói és a bírói hatalom jeleként értelmezhetõ.6 A magyar "jobb" szó egyszerre jelent irányt és minõsítést, és a középkorban a "jog" szinonimájaként használták. Az ereklye a király uralmát és igazságosságát szimbolizálta, és az általa létrehozott intézmények, az "állam" és az "egyház" szentségét tanúsította. A Szent Koronától eltérõen a Szent Jobb nem csak közjogi szimbólum, hanem éppen ennek a királynak (és nem másnak) a személyéhez kötõdõ jelkép (Basics 1994: 16).

A királyi legitimáció megszilárdítására a tizenegyedik században is nagy szükség volt, mert a nomád nép megtérítése és az európai minta szerinti feudális állam kialakítása a magyar törzsek, a keresztény és a pogány vezérek közti tartós ellentétekhez vezetett. 1083 nyarán István királynak, fiának, Imrének, Gellért püspöknek, valamint két remetének a szentté avatásával az uralkodó Árpád-ház megszentelése történt meg. A dinasztiák egyházi közremûködéssel történt szakrális legitimációja ez idõ tájt majdnem minden európai országban elõfordult. Marc Bloch szerint az új dinasztiák arra kényszerültek, hogy alacsony presztízsüket újfajta, szakrális legitimációs formákkal kompenzálják.7 A szent királyság középkori kultusza fõként három forrásból táplálkozott.8 Az egyik a hellén és a római tradíció volt, mely szakrális és isteni attribútumokat tulajdonított az uralkodóknak, amit Bizánc a középkorban tovább folytatott; a másik a germán és más pogány középkori vezérek karizmatikus jegyekkel való felruházása, és végül a késõ antik korban keletkezett keresztény szentkultusz. A Szent Jobb kultuszának alapja ezek szerint – más ereklyekultuszoktól eltérõen – kezdettõl fogva "felülrõl" elrendelt szenttisztelet volt. Ezen csak e hagyomány további fejlõdése során esett változás.

2. Míg az István-kultusz kialakulásának szakaszában a hatalmi, politikai szándék volt meghatározó, a második fázisban a vallási aspektus megerõsödése tûnik szembe. Mondhatni: a "fentrõl" szervezett szentkultusz további legendák hozzátapadása révén "lefelé" terebélyesedett. A legendákkal és illusztrációkkal formált Szent István-kép, mely kegyetlen és szigorú, ámde igazságos fejedelmet festett le, inkább az uralom legitimációját szolgálta, semmint a király személyes tiszteletének megalapozását a hívek körében. A tizenkettedik századtól a fejedelemkultuszt jelentõsen átalakította Szent István képének összefonódása a Mária-tisztelettel. Ismét egy általánosabb jelenséggel állunk szemben: a dinasztikus szentkultuszok feminizálódásával, ami máshol is a tizenharmadik századra tehetõ.9 Az István-legenda a következõképpen bõvült ki: halálakor István király fölajánlotta országát Szûz Máriának. Ezáltal a közösség számára, melyet a fejedelem jelképezett, az István halála okozta törést áthidalta egy értelmes kontinuitás. Az új birodalom így a nyugati kereszténység kulturális környezetébe integrálódott. A Szent Római Birodalom óvatos követése már Istvánra jellemzõ volt, így biztosította uralmát külpolitikailag is. Az István/Mária kettõs jelképet akkor is, késõbb is egymást kiegészítõ identifikációk számára lehetett fölkínálni. Mind Mária, mind István jelképezhették a nemzetet, annak történelmét, "sorsát", gyászát, "mártíriumát" és diadalát az idegen hatalmak fölött. Ugyanakkor István, a tisztán férfi harcos- és uralkodójelkép alárendelõdött a nõi, univerzális anyaszimbólumnak, mivel a király halála után az utóbbi vette át az ország feletti uralmat. Mária bevezetése a magyar keresztény mitológiába kompenzációként is értelmezhetõ, mivel a pogány magyaroknak a kereszténységre való áttérés során le kellett mondaniuk istennõikrõl.10 A katolikus egyház Mária-tisztelete egy specifikusan nõi népi vallásosságot alapozott meg, mely megkönnyítette mindkét nem betagozódását egy munkamegosztáson alapuló vallási világba (Davis 1984; Bynum et al. 1986). Ezáltal bevezették az István-kultusz ikonográfiájába a kétnemûséget is. István Szent Jobbja fölött immár Mária szent teste lebegett.

3. A reformáció jelentette az elsõ nagyobb kihívást az ereklyekultuszok számára. Kálvin és Luther követõi egyaránt elvetették a "bálványimádásnak" tekintett ereklyekultuszt. A "Nagy Katekizmusban" Luther azt állította az ereklyékrõl, hogy "mind holt dolog, mely senkit sem tud meggyógyítani" (idézi Hauck 1971: 634). Ez a mondat az ereklye testiségére vonatkozik: vajon "holt"-e vagy "eleven" a szent teste, emberi-e, azaz a felbomlásnak kitett, avagy ideális és halhatatlan? A reformátorok és õket megelõzõen egyes szigorúbb teológusok felfogása szerint a szentek tisztelete (adoratio) nem válhat imádattá (invocatio), mert az csupán Istent illeti meg. A vallási gyakorlatban azonban gyakran elmosódott ez a különbség. Hogy ezt elkerüljék, a reformátorok gyakorlatilag leépítették a szentek tiszteletét, bár maradványai a protestáns tanokban is fennmaradtak. Az istentiszteleten – és ez volt a döntõ – az anyagi bizonyítékokat tisztán jelképes hivatkozásokká változtatták, tehát anyagtalanították, és így intellektualizálták azokat. Ennek ellenére a protestantizmus sem volt sohasem mentes a kultikus hagyományképzéstõl, mint azt a német nemzeti Luther-kultusz is bizonyítja. Olyan hagyományt kerestek azonban, melyet nem lehetett összetéveszteni a katolikussal.

A katolikus egyház, ugyancsak a fokozódó konfesszionalizálódás miatt, más úton járt.

A "Decretum de invocatione, veneratione et reliquis Sanctorum, et sacris imagibus", melyet az 1563-as tridenti zsinat fogadott el, leszögezte, hogy "a szentek teste Krisztus eleven tagjai és a Szentlélek templomai voltak, s majdan örök életre szólíttatnak" (idézi Larsson és Hausberger 1985: 663). Vagyis a katolicizmus a szentek tisztelete és az ereklyekultusz mellett foglalt állást továbbra is.

A magyar területeken, ahol az erõket hosszú ideig a törökök elleni harcra összpontosították, és ezzel egy idõben különösen Erdélyben tért nyert a protestantizmus, a Habsburg-uralom megszilárdítása erõteljes rekatolizációs politikával járt. Ezt a részben régebbi hagyományokhoz kapcsolódó barokk vallásosság népi formáinak propagálása kísérte. Így nem volt véletlen, hogy Mária Terézia mint magyar királynõ elrendelte: a Szent Jobbot a raguzai (dubrovniki) ferences kolostorból, ahová a tatár betörések (tizenharmadik század) vagy a török háborúk (tizenhatodik század) során menekítették, hozzák vissza Magyarországra. Ez a fordulat a magyar arisztokráciával szembeni mérsékelt politika részének tekinthetõ, az arisztokrácia támogatására ugyanis az örökösödési háborúk óta a császárnak szüksége volt. A Szent Jobbnak, amely a budai királyi várkápolnába került, egyrészt az volt a szerepe, hogy kifejezze a Habsburgok legitimitását magyar uralkodókként, másrészt, hogy elõsegítse a "natio Hungariorum", azaz a magyar nemesség integrációját a Habsburg Birodalomba. A katolikus egyház, melyet a királynõ is támogatott, ugyancsak megerõsítést nyert az ereklye "hazahozatala" által. Az újrafölfedezett és új formát öltõ István-kultusz a tizennyolcadik századi, különösen dél-németországi és ausztriai eredetû népi barokk szentkultusz hatását tükrözi (Harvolk 1990: 267–278). Azt a felfogást, miszerint István koronája a magyar állam pápasághoz való szoros kötõdésének a jelképe, mindenekelõtt a jezsuita tudósok terjesztették. Ennek során vitába keveredtek Gottfried Schwarz jénai történésszel, aki szerint István koronája bizánci, nem pedig római eredetû (Deér 1966). Az István-legenda dekonstrukciójának e kísérlete közvetlenül fenyegette az egyház és az állam hagyományalkotási törekvéseit, és ezért határozott elutasításra talált.

4. A felvilágosodás és a belõle fakadó racionalizálódás új kihívást jelentett az ereklyekultusz számára. A test tudományos szemlélete az ereklyekultuszt alapjaiban kérdõjelezte meg, hiszen egy "varázstalanított" tetem többé nem lehet hihetõ módon szent test. A katolikus egyház, melynek elitje distanciát kívánt kialakítani a hívek "babonáival" szemben, új jelentéssel ruházta föl az ereklyehitet. Már nem az ereklyék "hitelességének" védelmére helyezte a hangsúlyt, hanem egyre inkább arra, hogy az ereklyetisztelettel nyilvánosan kifejezõdhessék a hitvallás, a felekezeti hovatartozás, és ezáltal körvonalazódjék a katolikus identitás a pluralisztikussá váló világban. Ehhez persze jól jött az állam segítsége. Katolikusnak lenni az egyre kevésbé varázslatos világban annyit jelentett, mint szembeszállni a keresztény vallás mágikus összetevõinek elfojtásával. Ha már nem lehetett hinni az ereklye varázserejében, kívánatos volt, hogy legalább a szentek tisztelete, a róluk való megemlékezés továbbra is a kultusz része maradjon. Azok számára, akik még mindig el tudták fogadni, az egyház meghagyta annak lehetõségét, hogy higgyenek az ereklyék, a szent test varázserejében. A perspektívának ez a megkettõzõdése összefüggött a világképek pluralizálódásának folyamatával, és végsõ soron az egyház válasza volt a "szekularizáció" folyamatára. A liberalizmus, a nacionalizmus és végül a szocializmus modern politikai áramlataival szembehelyezkedve modernizálódott a katolicizmus is: egyesületeket alapítottak, saját céljaikra kamatoztatták a sajtó- és gyülekezési szabadságot. Keresztény vagy keresztényszociális "nép"pártokat alapítottak, amelyek a szociáldemokrata munkásmozgalom konkurensei lettek, és nem volt olyan éles a nacionalista irányvételük, mint a konzervatív-liberális pártoké. A katolikus megújulás, ami tulajdonképpen az egyház integrációja volt a modern, politikai társadalomba, sokban hozzájárult ahhoz, hogy a vallási megemlékezéseket és a kultikus cselekményeket úgy tekintsék, mint amelyek elõsegítik a katolikus identitás kifejezõdését és elismerését a differenciálódó társadalomban. Mindez a magyar Szent István-kultuszban is tükrözõdött.

Napóleon veresége után a Habsburgok folytatták a magyar nemesek integrálásának politikáját. Ennek részeként elfogadták az augusztus 20-i Szent István-ünnep formálódó magyar nemzeti jellegét, s a francia forradalom hatására megfogalmazódó nemzeti-demokratikus eszméket elhárítva ezzel is hozzájárultak egy dinasztikus nemzeti ideológia megalapozásához. József nádor fõherceg 1819-ben fektette le a körmenet szabályait, és egyben kötelezte a felsõbbség képviselõit az ünnepen való részvételre (Gábor 1927: 36). A körmenet azonban a forradalomig mégis elsõsorban egyházi, a budai és pesti híveket mozgósító esemény maradt.

A kormánynak – Kossuth, Széchenyi és Szemere vezetésével –, valamint Hám János prímásnak a részvétele az 1848. évi Szent István-napi körmeneten azt jelzi, hogy a magyar forradalom vezetõi törekedtek egy nemzeti politikai kultúra és annak megfelelõ szimbólumok kialakítására és meghonosítására.11 Az ünnep jelentésének a rugalmasságát mutatja az a változás, melyen az ott elhangzó prédikációk 1848 és 1851 között keresztülmentek. A forradalom évében Szabó Imre egyetemi tanár, a Katolikus Néplap szerkesztõje az anyaszentegyház, valamint a szabadság, egyenlõség és testvériség eszméinek összefonódását hangsúlyozta.12 Három évvel késõbb, amikor az osztrák garnizon katonái vettek részt a körmeneten, Scitovszky prímás arról beszélt, hogy Isten Szent István példájával mutatta meg "a hatalmasok kötelességét, másoknak az Isten iránti kötelességek teljesítésében jó példát adni".13

Az 1867-es kiegyezés után a körmenet egyre több hívõt vonzott a fõváros környékérõl. A politika – a mérsékelt liberálisok kormányzása – támogatásával föllendülõ modernizáció, az állam és egyház viszonyának újraértelmezése következtében a klérus és a hívõk egy része fenyegetve érezte magát (Csáky 1967). A millennium által pedig egy másik nemzeti mítosz, a honfoglalás, a keleti, nem keresztény, pogány Magyarország "öröksége" került elõtérbe (Sinkó 1994). Mindezekkel szemben a Szent István-napi körmenet egy katolikus ellendemonstráció jellegét öltötte, ami továbbra is a katolikus egyház és a magyar nemzet történeti összetartozását kívánta fölmutatni.

1895-ben lobogózták fel elõször a középületeket augusztus 20-án. Az ünnepségen ekkor Budapest fõpolgármestere, a magyar miniszterek és az egyetem képviselete is jelen voltak. A résztvevõk száma néhány ezerre növekedett. Augusztus 20-a igazi nemzeti ünneppé lett. A császár azonban soha nem vett részt a Szent István-napi budapesti körmeneten. (A császár születésnapja néhány nappal megelõzte augusztus 20-át, s azt a napot tekintették Monarchia-szerte a legfõbb ünnepnek.) Az elsõ világháború alatt változott a körmenet jellege, és ezzel együtt üzenete is. 1916-ban az ereklyét nem a klérus tagjai, hanem katonák tartották. 1917-ben pedig elõdei szokásával ellentétben Károly, az utolsó Habsburg császár megjelent a körmeneten, ezzel kívánván kifejezni a magyar nemzettel való azonosulását. Korábban nem látott állami pompa kísérte az ünnepet.

5. A Habsburg Birodalom összeomlása után létrejött Magyarországot az alapítók "keresztény-nemzeti" államként definiálták. Horthy Miklós kormányzósága idején (1920–1944) a nagy keresztény egyházakra, mindenekelõtt a többségi katolikusra, különleges közéleti-jogi és politikai feladatokat bíztak. A rezsim nagyvonalúan támogatta az egyházakat és szervezeteiket. Az egyházak viszonzásképp részt vállaltak a keresztény-nemzeti ideológia propagálásában. Ennek középpontjában az ún. "Szent István országa" gondolat állt. Mind a protestánsok, mind a katolikusok bekapcsolódtak az István-kultusz építésébe és kiterjesztésébe. "Szent István országa" mindenekelõtt Magyarország Trianon elõtti állapotát, Nagy-Magyarországot szimbolizálta. S mivel Trianon elutasításában minden meghatározó politikai áramlat egyetértett, az István királyra való utalás Magyarország "történelmi" határai melletti kitartást jelképezte. A legendás "államalapító", István megidézésében ugyanakkor annak az "ateista bolsevizmusnak" az elutasítása is megfogalmazódott, mely a rövid életû, 1919-es Tanácsköztársaság idején Magyarországon is jelentkezett. A Horthy-korszak hivatalos ideológiai "keresztes hadjáratának" csúcspontját az 1938-as István-év, a király halálának 900. évfordulója jelentette (lásd Balogh és Gergely 1993). A történelmi egyházak részvételével egész évben zajlottak a megemlékezési ünnepségek. Az 1920 óta legnagyobb nemzeti ünnepként számon tartott István-nap elõtt két nappal törvényt bocsátottak ki "az István királyról való tiszteletteljes megemlékezés megörökítésérõl". A kormányzat – úgy látszik – rögzíteni, állandósítani akarta a Szent István-kultuszt.

1938. augusztus 20-án nyolcszázezer ember jelenlétében került sor az eladdig legnagyobb szabású Szent Jobb-körmenetre. A jubileum okán ez alkalommal nem csak Budapesten, hanem minden nagyobb városban fölmutatták az ereklyét, amely arany különvonaton utazta be az országot. Ugyanebben az évben Budapest volt a helyszíne az Eucharisztikus Világkongresszusnak, amely az egybeesés révén nemzetközi keretek közé emelte az István-kultuszt. Az ereklye körútjának 1938-ban nyilván elsõsorban propagandisztikus célja volt, a nemzet egységét volt hivatva megjeleníteni "Szent István szellemében". Egyesek – éppen az Eucharisztikus Világkongresszusra az országba érkezõ vendégek miatt – a turizmust fellendítõ "látványosságot" fedeztek föl benne. Az ereklyekultusz azonban, deszakralizált formában is, magán viselte a több évszázados vallásos kultusz, a mágikus csodahit nyomait.

Az elsõ világháború után Magyarországon is megnövekedett a feszültség a "keresztény-nemzeti" állam és a katolikus egyház között, és kiélesedtek az ellentétek az egyházak és felekezetek között. A protestáns egyházak, mindenekelõtt a reformátusok csatlakoztak ugyan a "keresztény-nemzeti" kurzushoz, de határozottan tiltakoztak az ellen, hogy a katolikusok kisajátítsák az István-kultuszt. 1938. június 4-én a Református Élet cikkírója azt hangsúlyozta, hogy az István-év nem csak egyetlen keresztény egyház ünnepe, hanem az egész magyar nemzeté.14 A kálvinisták végül úgy döntöttek, hogy az Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából ellenrendezvényt tartanak.15 A nemzeti hagyomány körüli összetûzések ellenére a három nagy keresztény egyház (katolikus, kálvinista, lutheránus) mindvégig támogatta a kormányt történelmi kultuszteremtõ szándékában.
 
 

Szent István kultusza 1945 után. A kommunista párt és a katolikus egyház harca a nemzet reprezentációjáért

1945-ben, Budapest ostroma alatt jelentõs károk érték a budai Várat és királyi palotát. A királyi koronát, a koronaékszereket és egyéb hatalmi jelvényeket csakúgy, mint a Szent Jobbot, a harcok folyamán a magyar nyilasok elhurcolták. A kincsek végül az amerikai hadsereg kezére kerültek.16 A magyar püspökség kérésére 1945 augusztusában a Szent Jobb ereklyét visszaszolgáltatták. A királyi koronát ugyanakkor az amerikai egyesült államokbeli Fort Knoxba szállították, és 1978-ig ott is maradt A hazakerült Szent Jobb a kommunista rendszer katolikus ellenzékének szimbolikus megerõsítését szolgálta, politikai korszakonként változó mértékben.

A háború utáni elsõ két Szent István-napi ünnepre, mivel a Vár romokban hevert, Pesten került sor, a Bazilikában, illetve az elõtte álló téren. 1947-ben azonban az ünnepség rendezõje, az Actio Catholica új felvonulási útvonalat kérvényezett az állami szervektõl.17 Az ereklyét a Bazilikától az Andrássy úton át egészen a Városligetig, a Hõsök terére18 vitték. A megváltoztatott útvonal és különösen a záró gyülekezés helyszíne, valamint annak ünnepi mezbe öltöztetett architektonikája az ünnepség nemzeti jellegét hangsúlyozták, és szakítást jelentettek a korábbi, monarchikus jellegû helyszínnel. Nem "rendes" zarándokhelyrõl volt szó, ami szabály szerint egy csoda helyszíne, hanem a modern, polgári nacionalizmus emlékhelyérõl.19 A Szent István-napi körmenet és ünnep új egyházi és nemzeti arculatának kitalálásában meghatározó szerepe volt Mindszenty Józsefnek.

Az ünnepség csúcspontját és lezárását a prímás prédikációja jelentette, amely az ereklye szentségével a kortárs "államférfiak" (politikusok) cselekedeteit állította szembe, akiket az ország erkölcsi nyomorúságáért tett felelõssé. István mitikus középkorával szemben Mindszenty a jelenrõl mint "kérdéses idõrõl" beszélt. A Szent Jobb hatásáról szólva a prímás a keresztény nemzet belsõ és külsõ határait, belsõ és külsõ ellenségeit definiálta, miközben azt az álláspontot sugallta, hogy a magyaroknak meg kell védeniük a függetlenségüket a szomszédos népekkel, a németekkel meg a szlávokkal szemben. A keresztény egység, melyet István erõszakkal teremtett és védett meg, a nemzet külsõ függetlenségének elõfeltétele. Mindszenty prédikációjának zárószavaiban a Szent István-kultusz által közvetített aktuális értékeket fogalmazta meg: "A mi ezeréves múltunk Szent Istvánban testesül meg legkifejezõbben. Tõle kaptuk legnagyobb és idõálló értékeinket, Egyházat, Mária-tiszteletet, a keresztény nevelést. Büszkén õrizzük a Szent István-i hagyományokat családban és társadalomban, és ezzel keltsük életre az elalélt Magyarországot és ez segítsen Istenhez. Ámen."20

A közelgõ választások elõtt a kommunisták gyõzelmétõl tartó, amiatt magát fenyegetve érzõ katolikus egyház a Szent István-napot arra használta, hogy híveit és a "nemzetet" felszólítsa, maradjanak meg hitükben, és ezzel összhangban olyan pártra szavazzanak, amely védelmezi a keresztény hitet. Más választás az államalapító király elárulását jelentené. Mint ma már tudjuk, a katolikus egyház által szervezett 1947. augusztus 20-i antikommunista demonstráció mégsem tudta megakadályozni a kommunisták hatalomátvételét, vagyis a tömeges részvétel ellenére nem tudott a politikai folyamatokra meghatározó hatással lenni. Hasonlóképpen nem tudta föltartóztatni azt a folyamatot sem, amelynek eredményeképpen a katolikus egyházat kibillentették korábbi társadalmi és politikai hatalmi helyzetébõl.

A kommunista párt a hatalomátvétel után megpróbálta a Szent István-ünnepet leváltani, más hagyományokkal helyettesíteni. 1948-ban az ún. "új kenyér ünnepét" rendezték meg augusztus 20-án a korábbi helyszínen, az Andrássy úton (késõbb: Sztálin út) és a Hõsök terén. Ugyanakkor a körmenetet a rendõrség nem engedélyezte.21 Az "új kenyér ünnepe" a Szent István-nap rurális változata volt, alapjában véve aratási hálaünnep. A hagyomány szerint a gazda ekkor törte meg jelképesen az új kenyeret – most a párttitkárnak jutott ez a feladat. Az agrárjellegû magyar társadalomban a parasztság képezte a legalacsonyabb presztízsû réteget, egyszersmind pedig a nemzet "alapját", fundamentumát is. Az "új kenyér ünnepe" a magyar paraszti társadalom rituális beemelése a kommunisták által újraértelmezett nemzetbe, amelynek kontextusában a történelmi és etnikai folytonosságot volt hivatott megjeleníteni.22 Az újraértelmezések legfõbb célja az volt, hogy az István-napot megfosszák keresztény tartalmától, kivonják a katolikus egyház ellenõrzése alól. De nem Rákosi volt az elsõ, aki az "új kenyér" szimbólumot politikai célokra használta. Négy évvel az elsõ kommunista "új kenyér ünnep" elõtt, 1941. augusztus 1-jén Bárdossy és Horthy rendeztette meg az "új magyar kenyér ünnepét" Szabadkán.23

Az, hogy a kommunisták a Horthy-rendszer által kitalált tradíciókra is támaszkodtak, nem kell, hogy meglepjen bennünket. A sztálinista diktatúra bevezetéséig a magyar kommunisták pártja nevében a nemzeti sajátosságra is utalt.24 Amikor annak vezetése 1944-ben a moszkvai emigrációból hazatért, a szociáldemokratáktól magát megkülönböztetendõ, azt hangsúlyozta, hogy nem egy osztály pártja akar lenni, hanem "a munkások, parasztok és értelmiségiek pártja", mindenkié tehát, aki nem tartozott az általuk értelmezett "árulók" és reakciósok közé. A kommunisták nemcsak Magyarországon, hanem Németországban és Olaszországban is az antifasiszta mítosz segítségével akarták új alapokra helyezni a nemzetet, amelyet így a háborús bûnök alól is föl lehetett menteni, mert annak magja, lényege ártatlan maradt, hiszen csak egy klikk – amely nem is tartozott igazán a nemzethez – volt közvetlenül felelõssé tehetõ a háborúért. A kommunisták magukat a nemzet megmentõinek nevezték. Losonczy Géza így fogalmazta ezt meg: "A Kommunista Párt azokban az idõkben, amikor Horthy mind nagyobb mértékben adta el az ország függetlenségét Hitlernek, a végén német imperialista érdekek szolgálatában háborúba sodorta a nemzetet, a legelsõ sorban harcolt a nemzet függetlenségéért. A nemzetiszínû lobogót, amelyet Horthy Hitler zsoldjában meggyalázott és bemocskolt, a Kommunista Párt emelte fel, mint a nemzet függetlenségének szimbólumát."25

Az 1948-as hatalomátvétel után, az imperializmus és a titoizmus ellen meghirdetett harc következményeként történt meg csupán az elfordulás az antifasiszta nacionalizmustól, és kezdõdött el a sztálinista szervilis internacionalizmus korszaka Magyarországon. Ennek az ideológiai váltásnak az összefüggésében érdemes azokra a törekvésekre tekinteni, amelyek az István-napot újabb meg újabb jelentésekkel ruházzák föl.

1945 és 1949 között augusztus 20-a nem volt hivatalos ünnep.26 De lehetetlen volt egyszerûen csak megszüntetni az ünnepet, tehát hozzátapasztott jelentésrétegekkel fedték el vallási eredetét. 1945 után különféle rendezvényeket idõzítettek erre a napra: sportversenyeket, késõbb tömegfelvonulásokat, amelyek a szekularizált testkultuszra utaltak.27 A szovjet hadsereg Budapest ostromakor elesett hõseinek ünnepi temetését ugyancsak augusztus 20-án rendezték meg.28

1950-tõl vált ismét törvény által elõírt ünneppé, a korábbihoz viszonyítva azonban alapvetõ jelentésmódosítással. Augusztus 20-át "a Népköztársaság Alkotmányának napjává"29 tették, s ezzel két célnak kívántak egyszerre megfelelni: az ezeréves államiság hagyományához akartak valamiként viszonyulni, és a politikai, gazdasági és társadalmi értelemben vett újrakezdést akarták hangsúlyozni. A törvény kijelenti, hogy az új alkotmányt csupán a "felszabadítás" – "a nagy Szovjetunió fegyveres ereje által" – tette lehetõvé. Ugyancsak ez a gondolat állt az 1949-es Alkotmány preambulumában. A sajtóban azonban nem volt ilyen gyors és radikális a váltás, "Szent István", "István király" és az "új kenyér" ünnepét az újságok ekkor még egyformán említik. Augusztus 20-a újrafelfedezése egy másik ünnep, illetve megemlékezés összefüggésében vált fontossá: ezen keresztül lehetett visszahátrálni abból a nemzeti érzelmekkel is átfûtött hangulatból, ami az 1848-as forradalom százéves évfordulója körül kialakult (Gerõ 1998). Ebben az értelemben tehát a sztálinista diktatúrába való átmenetet szolgálta. A történelempolitikának az ellenséget nem nemzeti kategóriákban, hanem az osztályharc konceptusainak megfelelõen kellett definiálnia. Ennek a politikai és ideológiai igénynek a szolgálatára hozták létre az április 4-ei ünnepet, Magyarország felszabadításának napját, amelyet mint "Magyarország legnagyobb nemzeti ünnepét, a magyar felszabadulás, a megbonthatatlan szovjet–magyar barátság napját"30 definiáltak. Ezzel a fordulattal ért véget Magyarországon a kommunisták történelempolitikájának nemzeti szakasza, és kezdõdött el a Szovjetuniónak való alárendelõdés által meghatározott sztálinista idõszak.

A Szent István-kultusz körüli konfliktusok azonban még a sztálinista diktatúra alatt sem szûntek meg, hanem áttevõdtek egy másik síkra. Sok papot, akik 1948 nyaráig aktívan részt vettek a Szent István-napi körmenet szervezésében – köztük Mindszenty József hercegprímást – bebörtönöztek, mások pedig külföldre menekültek – mint Mihalovics Zsigmond, az Actio Catholica igazgatója. A párt az engedelmességet tanúsító ún. "békepapok" révén megpróbált hatást gyakorolni az egyházra. 1950 nyarán, miközben az állam és a katolikus egyház között "tárgyalások" folytak azzal a céllal, hogy az egyházat szerzõdésben szabályozott módon alárendeljék az államnak, az államvédelmi szolgálat megpróbált a hivatalos egyházi lap, az Új Ember Szent István-napi számában felhívást intézni a papokhoz, hogy augusztus 20-án szólítsák fel híveiket az új alkotmány támogatására.31 Amikor a püspöki konferencia (még szabadlábon lévõ) tagjai tudomást szereztek errõl a szándékról, óvást emeltek az ellen, hogy a püspöki karon kívül más intézmény befolyást gyakoroljon a prédikáció tartalmára. Ugyanakkor az ÁVO kiadta az utasítást, hogy a katolikus lapban közzé kell tenni egy cikket "az Alkotmány napja" alkalmából, melyet a Népmûvelésügyi Minisztérium illetékes osztályvezetõjének kellett felülvizsgálnia. Végül az Új Ember augusztus 20-i száma nem jelent meg, az augusztus 27-eiben azonban három, a témára vonatkozó rövid cikk található: egy a Bazilikában tartott Szent István-ünneprõl, egy az Alkotmány ünnepérõl és egy a békepapokról. A konfliktus így kompromisszummal végzõdött: a békepapok felhívásának kérdését illetõen a püspöki kar elérte, hogy a papok ne kapjanak olyan utasítást, mely szerint augusztus 20-i prédikációikban az Alkotmány ünnepére emlékeztessék híveiket, ezzel szemben a párt befolyást nyert a katolikus lapra.

Az állam és a katolikus egyház közötti ellentét 1956 után is folytatódott, némi enyhülést ebben a viszonyban az 1970-es évektõl lehetett tapasztalni. Szent István-napi körmenetet nyilvánosan, a szabad ég alatt elõször 1988-ban lehetett tartani.32 Ezt a történelmi-kulturális fordulatot a nemzeti történelem fokozatos átértelmezésének hosszú folyamata elõzte meg. (Miként ez más államszocialista társadalmakban, például a keletnémet Luther-ünnepségek példáján is megfigyelhetõ lenne.) Ez, egyebek mellett, a magyar "államalapító" király szerepének felértékelõdését jelentette. E folyamatra ösztönzõleg hatott a Szent Korona hazahozatala, amely kétségtelenül az átértelmezési folyamat egyik legfontosabb állomása volt.
 
 

*
 
 

A külpolitikai keretfeltételek lassú módosulása, amely lehetõvé tette, hogy Magyarország óvatosan Nyugat felé forduljon, valamint a belpolitikai változások hozzájárultak az István-kultusz "rehabilitációjához". Az államszocialista rezsim, melyet mély politikai, szociális és mindenekelõtt gazdasági válság emésztett, arra törekedett, hogy a történelem reaktualizálásával elébe menjen a közvéleménynek, és így visszanyerje elvesztett legitimációját. A katolikus egyház, mely szintén veszített népszerûségébõl, csakúgy abban reménykedhetett, hogy a Szent István-ünnep révén javíthat csorbult imázsán. Ezért egészen különbözõ társadalmi és politikai csoportok közös érdeke hozta létre azt az elhatározást, melynek nyomán Szent István halálának 950. évfordulójáról 1988-ban nagy ünnepélyességgel emlékeztek meg. Ugyanakkor alkalom nyílt az Eucharisztikus Világkongresszus 50. évfordulójáról való megemlékezésre is. A politikai rendszer természetébõl fakadó értelmezési különbségek ellenére az állam és a katolikus egyház képviselõi egyetértettek István király alakjának nemzeti jelentõségében.

1989 után, különösen az elsõ konzervatív kormányzati ciklusban a Szent István-kultusz korábbi rangjára emelõdött. E folyamatnak fontos állomása volt 1991-ben a pápa részvétele a budapesti Szent István-napi körmeneten, amivel jelezni kívánták az ország "visszatérését" a keresztény Nyugathoz. A nemzeti múlt feltámasztása egyfelõl a konzervatív kormányzat antikommunista programjának része volt, ami által a közelmúltat kívánták feledtetni (lásd Rév 1995), másfelõl külpolitikai célokat szolgált, a magyar NATO- és EU-csatlakozás tervének történelmi legitimálását.
 
 

Radics Viktória fordítása


 

Hivatkozott irodalom
 
 

Angenendt, Arnold (1997): Heilige und Reliquien. München: C. H. Beck.

Assmann, Jan (1997): Das kulturelle Gedächtnis. München: C. H. Beck.

Balogh Margit és Gergely Jenõ (1993): Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992. Budapest: ????.

Basics Beatrix (1994): A "basilica minor" és a Szent Jobb. In Budapesti Negyed, 2(1): 3–18.

Berend T. Iván (1988): "Szent István a magyar történet századaiban". A 950 éves hagyaték mai leltára. In Valóság 31(8): 1–8.

Bloch, Marc (1983): Les rois thaumaturges. Étude sur le caractére surnaturel attribué á la puissance royale particulierement en France et en Angleterre. Paris: Gallimard.

Brakmann, Heinzgerd (1987 [1933]): "Authentik". In Lexikon für Theologie und Kirche, I: 1286. Freiburg u. a.: Herder.

Budapest Lexikon (1993): 2. kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Bynum, Caroline Walker et al. (szerk.) (1986): Gender and Religion: on the Complexity of Symbols. Boston.

Csáky, Moritz (1967): Kulturkampf in Ungarn. Wien.

Deér, Josef (1966): Die Heilige Krone Ungarns. Wien.

Davis, John (1984): The Sexual Division of (religious) labour in the Mediterranean. In Religion, Power and Protest in Local Communities: the Northern shore of the Mediterranean. Eric R. Wolf szerk., 17–50. Berlin.

Eliade, Mircea (szerk.) (1987): The Enciclopedia of Religion. New York, London.

Gábor György (1927): A Szent István-napi ünnep története. Budapest: Franklin-társulat.

Gennep, Arnold van (1991 [1909]): Les rites de passage. Études systématiques des rites. Paris: Picard.

Gerõ András (1998): Az államosított forradalom. 1848 centenáriuma. Budapest: Új Mandátum.

Hann, Chris M. (1990): Socialism and King Stephen’s Right Hand. In Religion in Communist Lands, 18(1): 4–24.

Harvolk, Edgar (1990): "Volksbarocke" Heiligenverehrung und jesuitische Kultpropaganda. In Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart. P. Dinzelbacher szerk., 262–278. Ostfildern.

Hauck, Albert (1971): "Reliquien" . In Realenzykolpaedie für protestantische Theologie und Kirche, 630–634.
3. kiadás, Leipzig, 1896–1913, ND Graz 1971.

Hertz, Robert (1973): The Preeminence of the Right Hand. A Study in Religious Polarity. In Right & Left. Essays on Dual Symbolic Classification. Rodney Needham szerk., 3–31. Chicago and London: University of Chicago Press.

Honegger, Claudia (szerk.) (1978): Die Hexen der Neuzeit. Studien zur Sozialgeschichte eines kulturellen Deutungsmusters. Frankfurt am Main.

Kantorowicz, Ernst H. (1957): The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theory. Princeton, N. J.: Princeton UP.

Keresztény Magyar Közéleti Almanach (1940): Budapest.

Klaniczay, Gábor (1990): The Uses of Supernatural Power. The Transformation of Popular Religion in Medieval and Early-Modern Europe. Cambridge: Polity Press.

Larsson, Göran és Karl Hausberger (1985): "Heilige/Heiligenverehrung I–VII". In Theologische Realenzyklopaedie. Gerhard Müller szerk., XIV. kötet, 641–672., Berlin, N. Y.: Springer.

Magyar Katolikus Lexikon (1993), Budapest: Szent István Társulat.

Niedermüller, Peter (1991): Die Volkskultur und die Symbolisierung der Gesellschaft: Der Mythos der Nationalkultur in Mitteleuropa. In Tübinger Korrespondenzblatt, 40: 27–43.

Reallexikon f. Antike und Christentum (1986), Stuttgart: Hiersemann.

Rév, István (1995): Paralell Autopsies. In Representations, 49 (Winter): 15–39.

Sarasin, Philipp és Jakob Tanner (1997): Physiologie und industrielle Gesellschaft. Universität Bielefeld.

Serédi Jusztinián (szerk.) (1988 [1938]): Emlékkönyv Szent István Király halálának kilencszázadik évfordulóján. Budapest: Szent István Társulat.

Sinkó Katalin (1994): Árpád versus Saint István. Competing Heroes and Competing Interests in the Figurative Representation of Hungarian History. In Hungary between "East" and "West". Three Essays on National Myths and Symbols. Hofer Tamás szerk., 9–26. Budapest.

Turner, Victor és Edith Turner (1978): Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives. New York: Columbia UP.
 
 

Jegyzetek

* A szöveg a "Körper Macht Geschichte – Geschichte Macht Körper" (a magyarra nehezen fordítható szójáték jelentése: A test történelmet alkot – történelem hozza létre a testet – a ford. megj.) témájú konferencián (Bielefeldi Egyetem, 1997. december 17–18.) tartott elõadáson alapszik, és az elõadásokat tartalmazó kiadvány számára készült értekezés erõsen átdolgozott változata.

1 E korlátozott szemléletmódot képviseli: Turner és Turner 1978 és Angenendt 1997.

2 Turner meglátása Arnold van Gennep átmeneti rítusokról írt elemzésén alapul (Gennep 1991 [1909]).

3 A fiziológia fejlõdéséhez lásd Sarasin és Tanner 1997.

4 József fõherceg új szabályozást vezetett be. Errõl bõvebben: Gábor 1927 és Basics 1994, továbbá összefoglalólag a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott Emlékkönyv Szent István Király halálának kilencszázadik évfordulóján (Serédi 1988 [1938]).

5 A Szent István-kultusz korábbi történeti vizsgálatát lásd Berend 1988.

6 Lásd: Reallexikon 1986: 403. Még mindig alapvetõ az elsõ világháborúban elesett francia szociológus, Robert Hertz 1909-ben írt tanulmánya (Hertz 1973).

7 Vö. Bloch 1983: 79–85, itt idézi Klaniczay (Klaniczay 1990: 82).

8 Errõl bõvebben: Klaniczay 1990, további irodalomjegyzékkel és Kantorowicz 1957.

9 Akkoriban avatták szentté Erzsébet és Margit magyar királylányokat. Klaniczay szerint a dinasztikus legitimációs alap, amely azelõtt csak a férfiak által uralt világi udvart ölelte fel, ez úton egy másik, "égi" (apácakolostorok, ahova visszavonultak a királylányok) legitimációt is nyert (Klaniczay 1990: 93).

10 Hasonló feltételezhetõ más területekrõl, vö. Honegger 1978.

11 Katolikus Néplap, 1848. augusztus 24.

12 Katolikus Néplap, 1848. augusztus 24.

13 Lásd: Katolikus Néplap, 1851. augusztus 21. Gábor tanulmányában pedig a Szent István-ünnep opportunizmusát nem említette (Gábor 1927: 33).

14 "Az aranyvonat útja". In Református Élet, 1938. június 4.

15 Lásd: Református Élet, 26. szám, 1938. június 25.

16 A koronaékszerek megtalálása Mattsee-ben a C. I. C. által dokumentálva a salzburgi Konsistorialarchivban, Faszikel 12/4 Rf2.

17 A szervezõk ezt a következõképpen indokolták: "Magyarországon a Mária-kultusz kezdete, a Regnum Marianum-gondolat keletkezése összefonódott elsõ szent királyunk nevével, azzal a történelmi ténnyel, hogy a nagy honalapító utolsó leheletével a Szent Szûz védelmébe ajánlotta Magyarországot. Ezt a körülményt a magyar katolikusok összekötötték azzal, hogy »Mária évében« a Szt. István-ünnepélynek fokozottan a nyilvánosság figyelmének fényében kell állnia, s a körmenetben nagy tömeg képviselje az egész magyar nemzetet, mely a soha el nem porló, tiszteletre méltó Szent Jobbot kíséri." Levél a budapesti rendõrfõkapitánynak, 1947. július 22. Vö. Esztergomi Prímási Levéltár (EPL), Dok. Nr. 4079/1947 (Pecsét: 5583/1947). A szervezést Mihalovics Zsigmond pápai legátus vezette, aki már az Eucharisztikus Világkongresszust is szervezte. Lásd: Keresztény Magyar Közéleti Almanach (1940, II. kötet: 669). Az Actio Catholicát illetõen, mely Magyarországon 1932 óta a laikus szervezetek fedõszervezeteként mûködött a püspöki közgyûlés közvetlen ellenõrzése alatt, lásd az "Actio Catholica" szócikket a Magyar Katolikus Lexikonban (1993: 37).

18 Budapest Lexikon (1993) I. kötet, 567. oldal. Mai nevét a tér csak 1932-ben kapta, ami szintén összefüggésben állt a revizionista politikával.

19 Magyarország katolikus egyháza az 1896-os millenniumi esztendõben is igyekezett kivenni a részét a nemzeti ünnepségekbõl. Ez többek között a magát a nemzet igazi egyházának feltüntetõ református egyház konkurenciájával függött össze. A pápa támogatta e törekvéseket, amennyiben engedélyezte egy mariánus ünnepély megtartását Budapesten Mária mint "Mater Domina Hungarorum" tiszteletére.

20 Vö. EPL, Nr. 5583/1947.

21 Vö. Magyar Kurír, 1948. augusztus. 16.

22 A következõkhöz lásd: Niedermüller 1991.

23 Az ünnep a Trianon által elszakított és Jugoszláviának adott város magyar jellegét volt hivatva megjeleníteni, és Horthy Miklóst ünnepelni, aki az elszakított területeket felszabadította. Ezáltal pedig azt hangsúlyozta, hogy Horthy Miklósnak köszönhetõen helyreállt a Szent István-i Magyarország egysége, ahol virágzik a "magyar élet". (Rádió Élet, XIII. évf., 31. szám, 1941. augusztus 1.)

24 Már az 1944-ben újraalapított párt neve is ezt a változást jelzi: a korábbi multietnikus "Kommunisták Magyarországi Pártja" az etnikai alapon definiált nemzetivé, "Magyar Kommunista Párttá" alakult.

25 Szabad Nép, 1947. augusztus 22.

26 Az Ideiglenes Kormány 1945. április 18-i ülésén döntött arról, hogy március 15. nemzeti ünnep, az április 4-ét követõ vasárnap a Felszabadítás Napja, május 1-je pedig a Munka Ünnepe kell hogy legyen (Dálnoki Miklós Béla kormányának [Ideiglenes Nemzeti Kormány] Minisztertanácsi jegyzõkönyvei, A kötet, 21. sz., 338.).

27 A volt Párttörténeti Intézetben (ma Politikatörténeti Intézet [PTI]) ezeket a rendezvényeket a Magyar Kommunista Párt Propagandarészlegének állományában dokumentálták. Vö. PTI 274. 4/74 (a KP titkárságának jelzetei).

28 A rendezvényekkel kapcsolatban lásd a budapesti rendõrfõkapitány napiparancsát: Budapest Fõvárosi Levéltára, Nr. XXIV/Államrendõrség bpst. rendõrség.

29 1950. évi I. sz. törv. Törvények és rendeletek hivatalos gyûjteménye, 43.

30 1950. évi 10. sz. törv., kihirdetés 1950. április 2. Törvények és rendeletek hivatalos gyûjteménye, 53.

31 Az eljárás dokumentációját lásd Történeti Hivatal/BM, oszt. 1/2-b, Objektum dosszié, 10-10731, Magyar Római Katolikus püspöki kar; Archív szám: 0-13405/1, 299 kk.

32 Errõl lásd Hann 1990.


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: replika@c3.hu
 

vissza